zasiłek rodzinny
fot. Adobe Stock

Zasiłek rodzinny: ile wynosi w 2021 roku i komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny to pomoc dla najuboższych rodzin. Jego kwota co jakiś czas ulega podwyższeniu, zmienia się też kryterium dochodowe dające prawo do pobierania świadczenia. Aby ubiegać się o tzw. rodzinne, należy złożyć wniosek o zasiłek w urzędzie.
Magdalena Drab
zasiłek rodzinny
fot. Adobe Stock

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. O zasiłki rodzinne mogą starać się rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać rodzinne, należy spełnić kilka warunków (głównym jest kryterium dochodowe). Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, na które jest on przyznany. Podpowiadamy, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, ubiegając się o to wsparcie finansowe.

Spis treści:

 1. Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie?
 2. Ile wynosi zasiłek rodzinny?
 3. Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym
 4. Wniosek o zasiłek rodzinny

Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie?

Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko, które:
 • nie ukończyło 18 lat,
 • nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy,
 • nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Zasiłek nie przysługuje samotnemu rodzicowi, jeśli nie ma przyznanych alimentów na dziecko, chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje także, jeśli dziecko:
 • wstąpiło w związek małżeński,
 • przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka),
 • przebywa w rodzinie zastępczej,
 • pobiera zasiłek na własne dziecko.

Ponadto tzw. rodzinne nie przysługuje, gdy członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej). 

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać prawa do świadczeń rodzinnych, określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która reguluje wszelkie zasady w kwestii przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego.  

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Kwota zasiłku rodzinnego w 2021 roku (podobnie jak w latach poprzednich) jest uzależniona od wieku dziecka, na które przyznawane jest świadczenie i wynosi miesięcznie:
 • 95 zł na dziecko, które nie ukończyło 5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym

Przyznanie prawa do zasiłku zależy m.in. od kryterium dochodowego. Zgodnie z aktualnymi przepisami dochód miesięczny w rodzinie nie może przekraczać:
 • 674 zł na osobę,
 • 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem (rodziny te mogą ubiegać się również o specjalny zasiłek opiekuńczy).
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, które uprawnia do zasiłku rodzinnego, do ustalenia wysokości zasiłków rodzinnych (oraz dodatków) przyjmuje się tzw. mechanizm złotówka za złotówkę. Jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w okresie, na który przydzielono zasiłek, jego wysokość wynosi różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Jeśli jednak ta kwota jest niższa niż 20 zł, nie zostanie ona przyznana. ​

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej. Formularz wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć:
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (gdy występuje);
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki, gdy ukończyło ono 18. rok życia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, np.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni.
Otrzymując zasiłek rodzinny, możesz również ubiegać się o inne świadczenia na dziecko. Należą do nich m.in. różne dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zobacz także:

Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 23 głosy

Zobacz także

Popularne tematy