Jakie zmiany w zasiłku rodzinnym w 2018 i 2019 roku?

Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Sprawdź, czy przysługuje ci zasiłek rodzinny i ile wynosi w 2018 i 2019 roku.
ciąża, wózek dziecięcy

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie finansowe, o które mogą starać się rodziny w trudnej sytuacji finansowej. Uzyskane pieniądze pomogą pokryć część kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Głównym jest kryterium dochodowe. Wysokość dochodu na członka rodziny, która decyduje o przyznaniu świadczenia nie uległa zmianie i w 2019 będzie wynosiła tyle samo, co w roku poprzednim. Sprawdź, kiedy możesz starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego i na ile pieniędzy z tego tytułu możesz liczyć w 2018 i 2019 roku.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie?

Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które:
 • nie ukończyło 18 lat
 • nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy
 • nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej, ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
   
Zasiłek nie przysługuje samotnemu rodzicowi, jeśli nie ma przyznanych alimentów na dziecko, chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Zasiłek rodzinny nie przysługuje także, jeśli dziecko:
 • wstąpiło w związek małżeński,
 • przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka),
 • przebywa w rodzinie zastępczej,
 • pobiera zasiłek na własne dziecko,
 • członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej).

Zobacz też: Kto może otrzymać kosiniakowe – czyli 1000 zł na dziecko?
Redakcja poleca: Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]
Pracujesz na umowie o dzieło, jesteś studentką, albo osobą bezrobotną? - zobacz jak otrzymać zasiłek na dziecko. Dowiedz się, dlaczego warto złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka?

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2018 roku nie została zmieniona i jest taka, jak w roku poprzednim. Rodzice otrzymają miesięcznie:
 • 95 zł na dziecko, które nie ukończyło 5. lat
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia przez nie18. roku życia
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 do ukończenia przez nie 23. roku życia

Kryterium dochodowe

Przyznanie prawa do prawa do zasiłku zależy m.in. od kryterium dochodowego. Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w 2018 i 2019 roku dochód miesięczny w rodzinie nie może przekraczać:
 • 674 zł na osobę
 • 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem (rodziny te mogą ubiegać się również o specjalny zasiłek opiekuńczy, który od 1 listopada 2018 roku będzie wynosił 620 zł, czyli o 100 zł więcej.)
Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego złóż w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek dziecka;

 • ewentualnie orzeczenie o jego niepełnosprawności;

 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki, gdy ukończyło ono 18. rok życia;

 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, np.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni.
   
Otrzymując zasiłek rodzinny, możesz również ubiegać się o inne świadczenia na dziecko. Należą do nich m.in. różne dodatki do zasiłku rodzinnego:
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na jedno dziecko (386 na wszystkie dzieci)
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 195 zł
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 113 lub 69 zł


Czytaj też:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Wsparcie dla rodziców

Badania przyszłej mamy