GRY
 
 

Zatrudnienie niani. Jak sformułować umowę i jakie płacić składki?

Chcesz zarejestrować zatrudnienie opiekunki zgodnie z prawem? Zobacz, jak i gdzie należy złożyć formularz i jakie płacić składki z tytułu zatrudnienia niani.

fot. Fotolia

Umowa uaktywniająca z opiekunką - czym jest? 

Rodzice (także opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) mają obowiązek zawrzeć z nianią tzw. „umową uaktywniającą”, do której, co do zasady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

W umowie uaktywniającej trzeba określić:

Redakcja poleca: Jak ustalić wynagrodzenie niani - film
Zatrudniając nianię zastanawiasz się ile powinnaś płacić za opiekę nad dzieckiem. Zobacz co powinnaś wziąć pod uwagę ustalając stawkę.

Składki i obowiązku wobec ZUS 

Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:

  1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 roku - 1750 zł),
  2. rodzic lub opiekun prawny dziecka (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    Zobacz też: Co wybrać żłobek, czy nianię?

     

Kiedy ZUS zapłaci składki na opiekunkę?

ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;

3) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia ww. usług lub działalności gospodarczej ZUS opłaca składki jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.

Polecamy: Gdy czas wybrać nianię?

Doładuj
Przeładuj