Wiersze dla dzieci o wiośnie autorstwa Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy Marii Konopnickiej to klasyka poezji dziecięcej w sam raz na marzec, kwiecień czy maj. Proponujemy również piękne wiosenne wiersze mniej znanych poetów.

Reklama

Rymowanki o wiośnie będą z kolei miłym sposobem na ćwiczenie pamięci u malucha, ale też ciekawym pomysłem na wspólne spędzenie czasu.

Spis treści:

Najpiękniejsze wiersze o wiośnie dla dzieci na marzec

Wiersz o wiośnie od razu przywołuje na myśl słońce, pierwsze podmuchy ciepłego wietrzyku i zieleń młodych listków. Wybitni poeci potrafili cudownie oddać urok budzącej się do życia przyrody. Oto najpiękniejsze wiersze o wiośnie dla dzieci:

Powitanie wiosny

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
- Ja się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!

Zobacz także

Po­szły rze­ki
w świat da­le­ki,
pły­ną het — do mo­rza;
A ja śpie­wam,
a ja lecę,
gdzie ta ran­na zo­rza!

M. Konopnicka

***

Upodobania wiosny

Wiosna nie znosi brudu,
bałaganu i nudy.
Wiosna ma skłonność
do porządku.
Zróbmy wiośnie przyjemność
i posprzątajmy -
najlepiej w każdym kątku.

Wiosna wie, że kiedy czystość
bije z każdego kącika,
lepiej się myśli,
lepiej wypoczywa
i chętniej czyta.

Wiosna nie znosi leni.
Wiosna jest pracowita.
Więc zacznij
wiosenne sprzątanie.
Wiosna cię wita.

M. Konopnicka

***

Wiosna

Pa­trzaj, dzie­ci­no, jak na na­szej li­pie
już rój drob­niuch­nych li­stecz­ków się sy­pie;
wkrót­ce po­rzu­cą swych pącz­ków osło­nę
(jak dzia­twa zrzu­ca zi­mo­we fu­ter­ka)
i bły­sną w słoń­cu, ja­sne i zie­lo­ne. —
a na ga­łąz­kach pta­szy­na za­ćwier­ka.

Sło­necz­ko cie­ple, swa­wol­ne i pło­che
tak się za­wzię­ło na Zimę-Ku­mo­chę,
że ob­ra­żo­na na tę nie­uprzej­mość
za siód­mą górę wy­no­si się Jej­mość,
ucie­ka żwa­wo z gra­nic Eu­ro­py,
bo ją wio­sen­ka moc­no pa­rzy w sto­py!

J. Birkenmajer

***

Rymowanki o wiośnie

Ot, już wio­sen­ka,
Wra­ca we­so­ła;
Spoza okien­ka,
Wid­na do­ko­ła.

Słon­ko przy­grze­wa,
Wciąż pro­mie­ni­ściej;
Śmie­ją się drze­wa,
Spod pę­ków li­ści.

Sza­ry skow­ro­nek,
Wzbił się w ob­ło­ki,
Dzwo­niąc jak dzwo­nek,
Z wie­ży wy­so­kiej.

I już, o! dziat­ki,
Za dni nie­wie­le:
Traw­ka i kwiat­ki,
Łąkę za­ście­le.

Spły­ną te chmu­ry,
Co nie­bo tło­czą;
Pił­ka do góry,
Po­mknie ocho­czo.

I wy, jak ptasz­ki,
Z gniazd wy­le­ci­cie,
Na te igrasz­ki,
Co tak lu­bi­cie.

Bu­dzić ra­do­sną,
W ser­cach na­dzie­ję,
Ra­zem z tą wio­sną,
Co się nam śmie­je.

W. Bełza

***

Wiosna

Już w po­wie­trzu wio­snę sły­szę…
Czy ty też?
Ser­ce pa­trzy w me za­ci­sze…
Czy ty wiesz?

Świat wio­śnie­je, w słoń­cu cały,
W świ­tach zórz…
Wró­ble się roz­świer­go­ta­ły:
„Cóż, czy już?” [...]

J. Tuwim

Najpiękniejsze wiersze o wiośnie dla dzieci na kwiecień

Wiosenne wiersze dla dzieci to nie tylko te o przedwiośniu i marcowych zmianach w przyrodzie. Poniżej znajdziesz utwory, które ukazują wiosnę w kwietniowej odsłonie.

Kwiecień

Ledwo pierwsze nieśmiałe
kwiatki z sobą niesie
A już widzisz samochwałę:
dumnie kwietniem zwie się.
Ale może i ma rację,
bo w pustym bezkwieciu
on najpierwszy wczesny fiolet
sasanek rozniecił,
on przylaszczki deszczem poi,
słońcem opromienia
więc ma chyba pełne prawo
do swego imienia.
Dużo łatwiej by mu było
w ciepłej porze letniej,
kiedy kwiatów mnóstwo wokół,
nazywać się kwietniem.

J. Ficowski

***

Kwiecień

Kwie­cień-ple­cień — po­wia­da na­sze pol­skie przy­sło­wie;
jesz­cze w nim brzyd­kiej zimy ślad się ostat­ni nie za­tarł,
więc ra­dzę wam, dzia­tecz­ki, uwa­żaj­cie na zdro­wie,
bo w kwiet­niu bar­dzo ła­two o gry­pę i ka­tar!

J. Birkenmajer

***

Wiosenne porządki

Wio­sna w kwiet­niu zbu­dzi­ła się z rana,
Wy­szła wpraw­dzie tro­szecz­kę za­spa­na,
Lecz zaj­rza­ła we wszyst­kie za­kąt­ki:
- Za­czy­na­my wio­sen­ne po­rząd­ki.

Sko­czył wie­trzyk za­ma­szy­ście,
Po­oku­rzał mchy i li­ście.
Z bocz­nych dró­żek, z po­lnych ście­żek
Po­wy­mia­tał brud­ny śnie­żek.

Kra­sno­lud­ki wia­dra nio­są,
Myją zie­mię ran­ną rosą.
Chmu­ry, pły­nąc po błę­ki­cie,
Urzą­dzi­ły wiel­kie my­cie,
A ob­ło­ki mięk­ką szmat­ką
Po­le­ru­ją słoń­ce gład­ko,
Aż się dzi­wią wszyst­kie dzie­ci,
Że tak w nie­bie ład­nie świe­ci.
Bo­cian w górę po­szy­bo­wał,
Tę­czę barw­nie wy­ma­lo­wał,
A żu­ra­wie i skow­ron­ki
Po­sy­pa­ły kwie­ciem łąki,
Po­sy­pa­ły klom­by, grząd­ki
I skoń­czy­ły się po­rząd­ki.

J. Brzechwa

Majowe wiersze o wiośnie dla dzieci

Każdy wiersz o wiośnie w maju to rymowana opowieść o panowaniu tej pory roku na całego.

Zielona majka

W maju jest wszystko umajone,
maj się zagnieździł nawet w słowie.
Dlatego właśnie zamiast bajki
zieloną majkę wam opowiem.

Przed maja wonnym majestatem
świat śpiewa zielonymi słowy:
nawet zielono brzękający
i majusieński chrząszcz majowy.

Nawet drobniutki majeranek
rośnie na maja większą chwałę,
(a jeszcze innych sto maików
w majątku maja widywałem).

Słowik – majowik pośród tarnin
wywodzi trele, w zieleń dzwoni,
na konwaliowym majowisku
cwałuje w ciszy pasikonik.

Umajowany na zielono
Świat się rozćwierkał majowicie,
Kiedy przed czerstwym czerwcem umknie
za rok dopiero go ujrzycie.

Lecz dziś – majowe majowanie
wśród psot zielonych, figlów śmiesznych…
Więc nie marudźmy, nie zwlekajmy
i na majówkę się wybierzmy.

J. Ficowski

***

Jeszcze wiew świeży ranka
Nie otarł z trawy ros,
Z łąk pachnie macierzanka,
A z pól wąsay kłos.

Śmieją się zewsząd oczy
Dziecinnych, czystych ziół,
W powietrznej drżą przeźroczy
Radosne brzęki pszczół.

L. Staff

***

Wiosenne słońce

Słońce z nieba
Na nas zerka
I podkręca wąsa
Kwiaty, ptaki
Jak z rękawa
Sypią się do słońca
Świerszcz nie grzeje
Złotych skrzydeł
Za kaloryferem
Zza komina
Wyjął skrzypce
Poszedł na spacerek
I my także pobiegniemy
Jutro? Jeszcze dzisiaj!
Zobaczymy
Gdzie świerszcz skacze
Gdzie pod liściem przysiadł
I wesoło zaśpiewamy
Na wiosennej łące,
Aż do wszystkich
Się uśmiechnie
Jasne, ciepłe słońce

T. Kubiak

Krótkie wierszyki o wiośnie dla dzieci

Dzieci uwielbiają rymowanki. Są zabawne, a dodatkowo maluch może trenować dzięki nim dykcję i pamięć. Jest to świetny sposób na połączenie przyjemności z nauką. Rymowanki o wiośnie na pewno spodobają się dzieciom. Oto kilka z nich:

Powitanie wiosenki

Leci pliszka

Spod kamyszka:

— Jak się macie dzieci!

Już przybyła

Wiosna miła,

Już słoneczko świeci!

Poszły rzeki

W kraj daleki,

Płyną het do morza;

A ja śpiewam,

A ja lecę,

Gdzie ta ranna zorza!

M. Konopnicka

Wrona

Tam na dachu siadła wrona,
Jeszcze z zimy nastraszona.

Wtem ją musnął świeży powiew,
Zakręciło jej się w głowie...

Podskoczyła, sunie bokiem,
W dół zezuje jednym okiem:

Co tam żółci się pod ławką?
Co pod młodą błyszczy trawką?

Szkiełka, strużki, liści skrawki
To dla wrony są zabawki.

A. Błok

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama