Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Kiedy trzeba powiedzieć pracodawcy o ciąży?
AdobeStock: FotoAndalucia
Prawo i finanse

Kiedy i jak należy powiadomić pracodawcę o ciąży?

​Wiele kobiet w ciąży uważa, że o swoim stanie muszą jak najszybciej powiadomić pracodawcę. Czy Kodeks pracy określa, w jakim terminie to trzeba zrobić? Dowiedz się również, jak powiedzieć pracodawcy o ciąży.

W Kodeksie pracy nie został określony termin powiadomienia pracodawcy o ciąży. Obecnie kobieta w ciąży może zgłosić swój stan pracodawcy w dowolnej dla niej chwili, jednak im szybciej to zrobi, tym lepiej dla niej. Dlaczego?

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Kiedy trzeba powiedzieć pracodawcy o ciąży?

Prawo nie reguluje tej kwestii. Natomiast w interesie kobiety jest niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o ciąży, ponieważ polskie prawo pracy zapewnia liczne przywileje. Kobieta w ciąży nie może pracować:

 • w godzinach nadliczbowych,
 • w porze nocnej,
 • więcej niż 8 godzin na dobę,
 • w systemie przerywanego czasu pracy (ale może, jeśli wyrazi na to zgodę),

a także nie może być delegowana poza stałe miejsce zamieszkania (ale może, jeśli wyrazi na to zgodę).

Ponadto pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownicy w ciąży pełnopłatny czas wolny przeznaczony na wykonanie badań zaleconych przez lekarza ginekologa (o ile nie może ich wykonać poza godzinami pracy).

Ciąża a ochronna ciężarnej

Pracodawca jest również zobowiązany do zapewnienia ciężarnej kobicie odpowiednich warunków pracy, ponieważ nie może ona wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Ustawodawca wskazuje między innymi na:

 • pracę w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej – przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, a po nim powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;
 • ręczne przenoszenie materiałów ciekłych żrących, gorących lub szkodliwych dla zdrowia;
 • pracę w pozycji wymuszonej;
 • nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej 30 N;
 • pracę na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę – przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy;
 • pracę w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie);
 • przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;
 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg

oraz

 • wszystkich prac, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) - 7,5 kJ/min.

Zobacz: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)

Jak powiedzieć pracodawcy o ciąży?

Z punktu widzenia obowiązującej litery prawa kobieta ma obowiązek przedstawić pracodawcy pisemny dokument potwierdzający ciążę. Takie świadectwo, zgodnie z   art. 185 § 1  Kodeksu pracy,  musi być wstawione przez lekarza. Na szczęście nie musi ono spełniać szczególnych wymagań – wystarczy, że będzie w nim informacja o ciąży i (w razie konieczności) przybliżony czas rozwiązania.

Ciąża a umowa o pracę

Po pierwsze, ciąża wpływa na trwałość stosunku pracy. Zgodnie z przepisem art. 177 Kodeksu pracy ochrona kobiety ciężarnej dotyczy:

 • zakazu wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę;
 • zakazu rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia;
 • obowiązku przedłużenia umowy do dnia porodu w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, a która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Jak wskazuje art. 177 § 3 kodeksu pracy, z takiej ochrony nie mogą skorzystać pracownice, z którymi zawarto umowę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca oraz w przypadku umowy pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • zakazu rozwiązania umowy o pracę już wypowiedzianej. Oznacza to, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne, jeśli pracodawca złożył pracownicy oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży bądź jeszcze przed okresem ochronnym, a termin rozwiązania umowy nastąpiłby już w czasie ciąży.

Warto jednak pamiętać, że ochrona pracownicy w ciąży nie jest absolutna. Zgodnie z art. 177  § 4 Kodeksu pracy może dojść do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego w przypadku ogłoszenia upadłości, lub likwidacji pracodawcy.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne. Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może zwolnić ciężarną pracownicę, np. gdy ta dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub nie dopełniła podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zobacz także:

Przerwa na karmienie piersią w pracy
fot. Adobe Stock
Mama
Przerwa na karmienie piersią w pracy – kiedy przysługuje?
Przerwa na karmienie piersią przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę, które wracają po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Sprawdź, jak polskie prawo chroni młode mamy w tym zakresie, jak napisać wniosek i czy można zrezygnować z przerwy na karmienie.

Powrót do pracy nie musi oznaczać rezygnacji z kamienia piersią. Przywilejem, który ma ułatwić kobietom powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim, jest możliwość skorzystania z przerwy na karmienie piersią. Prawo pracy a przerwa na karmienie piersią: podstawa prawna Podstawę prawną do przerwy na karmienie stanowi Art. 187 Kodeks Pracy: „Przerwy w pracy na karmienie piersią § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy . Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. § 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie”. Jeśli pracodawca zignoruje wniosek o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią, popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy). W takiej sytuacji pracownica może zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. Warto również wiedzieć, że matka karmiąca w pracy nie może wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na karmienie. Pracodawca ma obowiązek zapewnić jej odpowiednie warunki. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca powinien zwolnić matkę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy w warunkach szkodliwych. Mówi o tym art. 176 § 1 Kodeksu pracy. Jak korzystać z przerwy na karmienie piersią? To, jak długo ma trwać przerwa na karmienie, reguluje artykuł 187 Kodeksu Pracy. Jednocześnie artykuł ten nie określa, w jakich porach pracownica może korzystać z przysługującego jej prawa. Kobiecie zatrudnionej na: mniej niż 4 godziny dziennie...

opieka nad zdrowym dzieckiem
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka na dziecko 2023: ile dni wolnych rodzic może wziąć na dziecko? 
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje rodzicowi, który z powodu sytuacji losowej (np. choroby niani lub drugiego rodzica) musi zająć się zdrowym dzieckiem. Aby otrzymać zasiłek, należy spełniać określone kryteria i złożyć wymagane dokumenty. Tłumaczymy, jakie zmiany weszły w życie w opiece nad dzieckiem i ile dni wolnych można wziąć łącznie na dziecko.

Opieka na dziecko to wygodne rozwiązanie. Jeśli musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, nie musisz brać urlopu – zgodnie z prawem przysługuje ci zasiłek. Jeśli tylko spełniasz wymagane kryteria, masz prawo do maksymalnie 60 dni opieki nad dzieckiem, za które otrzymasz zasiłek opiekuńczy.  Pracownikowi na etacie wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje również zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2 dni na opiekę nad dzieckiem reguluje  art. 188 Kodeksu pracy . Za sprawą dyrektywy unijnej „work-life balance” od sierpnia 2022 roku miało tych dni być więcej. I będzie – aż 5 dni! Sprawdź, jakie zmiany zaszły w przepisach i jak będą one wyglądały w 2023 roku.  Spis treści:  Opieka na dziecko – ile dni łącznie przysługuje w 2023 roku? Zasady przyznawania opieki na zdrowe dziecko Kiedy przysługuje opieka na zdrowe dziecko? Kto może otrzymać dni na opiekę na zdrowe dziecko? Ile wynosi zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Co zrobić, aby otrzymać opiekę na zdrowe dziecko: jakie dokumenty są potrzebne? Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem? Opieka na dziecko – ile dni łącznie przysługuje w 2023 roku? Na podstawie  art. 32-35  „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” liczba dni przysługujących na dziecko zależy od jego wieku: Opieka na dziecko – ile dni wolnych w roku: 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 60 dni opieki nad dzieckiem chorym w wieku 8-14 lat – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia...

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w kwietniu 2023 zmieniły się. Urlop macierzyński wciąż trwa tyle samo, ale jeden z rodziców nie może już wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński i rodzicielski w 2023 roku i ile wynosi zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest obowiązkowy, płatny i trwa 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim. Co zmieniło się od 26 kwietnia 2023 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2023 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński przed porodem Urlop macierzyński i rodzicielski 2023: inne zmiany Urlop macierzyński – przepisy przed 2023 Urlop macierzyński w 2023 roku W kwietniu 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się i nadal wynosi: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński 2023 – ile płatny Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosić: 100 proc, a za okres urlopu rodzicielskiego 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku; w razie złożenia przez pracownicę odpowiedniego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz