zwolnienie lekarskie na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse

Zwolnienie na dziecko: kiedy i komu przysługuje L4 na dziecko? Ile jest płatne?

L4 na dziecko, czyli zwolnienie lekarskie na chore dziecko, może wykorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę albo dobrowolnie opłacający składkę chorobową do ZUS-u. Liczba dni do wykorzystania w ciągu roku zależy od wieku dziecka.

Zwolnienie lekarskie na dziecko to atrakcyjne rozwiązanie. Pracownik, który jest rodzicem, ma prawo do korzystania ze zwolnienia lekarskiego z powodu choroby dziecka. Nie przysługuje ono jednak wszystkim rodzicom, a jedynie tym, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (forma zatrudnienia nie ma znaczenia). Wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują w przypadku L4 na dziecko i ile dni ma pracownik na dostarczenie zwolnienia do pracodawcy, aby otrzymać zasiłek chorobowy.

Spis treści:

Sposoby na kaszel niemowlaka [WIDEO]

Zwolnienie lekarskie na dziecko: komu przysługuje?

Zwolnienie na dziecko przysługuje pracownikowi, który jest rodzicem i pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzi własną działalność gospodarczą i jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Rodzic może otrzymać od lekarza L4 na dziecko, jeśli nie ukończyło ono jeszcze 18. roku życia. Liczba dni przysługujących na opiekę nad dzieckiem podczas choroby zmienia się wraz z wiekiem dziecka.

Zgodnie z prawem zasiłek opiekuńczy podczas L4 na dziecko przysługuje bezwarunkowo rodzicowi dziecka w wieku do 2 lat. Jeśli dziecko jest starsze, zasiłek przysługuje pod warunkiem, że nie ma innej osoby, która mogłaby opiekować się dzieckiem w czasie jego choroby. Za taką osobę NIE uważa się:

 • chorego,
 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
 • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
 • osoby starszej niesprawnej fizycznie lub psychicznie,
 • pracownika odpoczywającego po nocnej zmianie,
 • osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie ma ustalonych godzin pracy.

L4 na dziecko: ile dni przysługuje na dziecko?

Liczba dni do wykorzystania w roku zależy od wieku dziecka, na które bierze się zwolnienie lekarskie.

Świadczenie chorobowe na dziecko przysługuje w roku w liczbie:

 • 60 dni, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 (np. nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły) lub chorym dzieckiem do lat 14;
 • 14 dni, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat;
 • 30 dni, jeśli rodzic opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.
Ważne: czy zasiłek opiekuńczy na L4 przysługuje z weekendem, czy bez? Jeśli zwolnienie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem obejmuje dni będące dniami wolnymi od pracy (np. weekendy), to zasiłek opiekuńczy wypłaca się także za te dni (nawet wówczas, gdy w tych dniach w domu jest obecny domownik mogący zapewnić opiekę dziecku). Ale uwaga! Pracownik może we wniosku wskazać tylko wybrane dni (np. tylko dni robocze) z okresu, na który zostało wystawione zwolnienie lekarskie na dziecko – otrzyma wówczas zasiłek jedynie za wybrane dni. Limit dni z przysługujących w całym roku kalendarzowym zostanie pomniejszony o liczbę dni, za które został wypłacony zasiłek.

Zwolnienie na dziecko: ile jest płatne?

Za okres zwolnienia rodzica z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przyznawany jest zasiłek opiekuńczy na dziecko. Zasiłek ten liczony jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Wynosi 80 proc. średniego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy, czyli dokładnie tyle samo, ile w przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu własnej choroby.

Kto płaci zasiłek opiekuńczy w przypadku zwolnienia lekarskiego na dziecko?

 • Pracodawca – jeśli zatrudnia i zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób.
 • ZUS – gdy pracodawca zatrudnia i zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób.

Wniosek o zwolnienie lekarskie na chore dziecko

Pracownik sam musi postarać się o to, aby otrzymać zasiłek za czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. W tym celu musi przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza w ciągu 7 dni od jego otrzymania (wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA, czyli zwolnienia dla rodzica ze względu na chorobę dziecka). Wraz ze zwolnieniem lekarskim na dziecko należy dostarczyć pracodawcy wypełniony druk ZUS Z-15A. Druk ten jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego, który wypłacany jest przez pracodawcę, jeśli płaci on składki chorobowe za więcej niż 20 pracowników. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej osób, pieniądze za czas zwolnienia na dziecko wpłaca ZUS. 

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku i liczby dzieci, które wymagają opieki.

W przypadku rodzica prowadzącego działalność gospodarczą warunkiem wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko jest terminowe wpłacanie składki chorobowej oraz przerwanie prowadzenia działalności na czas choroby dziecka, czyli na czas, na jaki L4 na dziecko wystawił lekarz.

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie na dziecko?

L4 na dziecko można skrócić, by wrócić do pracy, pod warunkiem, że opiekę nad dzieckiem będzie w tym czasie sprawował drugi rodzic. By skrócić zwolnienie na dziecko, należy napisać oświadczenie o przyczynie skrócenia zwolnienia i złożyć je u pracodawcy.

Czy na zwolnieniu lekarskim na dziecko można wychodzić z domu?

Przepisy nie określają tego w sposób jednoznaczny. Zasiłek zostanie wstrzymany, jeśli rodzic, który przebywa na zwolnieniu, jednocześnie chodzi do pracy, w domu przebywają inni domownicy lub rodzic będzie wykorzystywał zwolnienie w niewłaściwy sposób. Jeśli rodzica nie będzie w domu podczas kontroli ZUS, ten może weryfikować, gdzie się udał opiekun i na tej podstawie podjąć decyzję o kontynuowaniu lub wstrzymaniu zasiłku. Podczas gdy wizyta w aptece czy sklepie może zostać uznana za konieczną, to załatwianie swoich spraw – raczej nie.

Czy można wziąć L4 na zdrowe dziecko?

Rodzic może wziąć zwolnienie na zdrowe dziecko do 8 lat (lub dziecko niepełnosprawne do 18 lat), jeśli w wyniku wyjątkowych okoliczności nie jest zdolny do pracy. Kodeks pracy przewiduje kilka takich sytuacji:

 • niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkołę, odwołano lekcje albo zajęcia w całej grupie lub klasie (rodzic dowiedział się o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem);
 • zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, lub zachorował dzienny opiekun dziecka;
 • istnieje podejrzenie, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, a inspektor sanitarny wydał decyzję o izolacji dziecka lub o jego kwarantannie;
 • współmałżonek lub rodzic dziecka, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu;
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.


Do wykorzystania w roku kalendarzowym jest maksymalnie 60 dni wolnego.

Urlop wychowawczy a L4 na dziecko

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy niezdolność do pracy (w tym przypadku choroba dziecka) pojawiła się w trakcie przebywania rodzica na bezpłatnym urlopie wychowawczym, wówczas za okres ten nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Stanowi to art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje dopiero od momentu podjęcia pracy. 

Zobacz też:

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2022 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. W części jest obowiązkowy dla matki, w części może być dzielony z ojcem dziecka. Dyrektywa unijna, którą Polska powinna wprowadzić w 2022 roku, zmieni sposób korzystania z urlopu macierzyńskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński w 2022 roku.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest płatny i maksymalnie trwa 12 miesięcy. Składa się na niego urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski. Oba nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim, który w sumie trwa 364 dni. Do sierpnia 2022 roku Polska ma obowiązek zastosować się do unijnej dyrektywy „work-life balance”. Mówi ona o tym, że  każde z rodziców ma mieć zagwarantowane co najmniej 2 miesiące urlopu rodzicielskiego , którego nie będzie można przekazać drugiemu rodzicowi. Co to oznacza dla kobiet, które urodzą dziecko w 2022 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2022 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński i rodzicielski Urlop macierzyński przed porodem Kiedy urlop można łączyć z pracą Co po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim Urlop macierzyński w 2022 roku Wiele wskazuje na to, że rząd nie zaskoczy zmianami w urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w 2022 roku ludzi, którzy niebawem zostaną rodzicami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal będzie im przysługiwać roczny urlop po porodzie, którym będzie się można dowolnie dzielić (poza pierwszymi 14 tygodniami macierzyńskiego, który jest  zagwarantowany wyłącznie matce). Chociaż Polska do sierpnia 2022 musi dostosować się do wspomnianej dyrektywy unijnej, to może zmiany wprowadzić z opóźnieniem (tzw. vacatio legis), co będzie skutkować faktycznymi zmianami dopiero w 2023 roku. Zatem w roku 2022 najprawdopodobniej obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. Oto one. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci, które przyszły na świat w czasie jednego porodu. W związku z urodzeniem jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego . Jeśli na świat...

Mama z dzieckiem, zabawa z dzieckiem
© gpointstudio - Fotolia.com
Prawo i finanse
Dwa dni na dziecko – komu przysługują i na jakich zasadach?
Jeżeli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, może w każdym roku kalendarzowym skorzystać z przysługujących mu dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Jakie warunki należy spełnić? Czy dni wolne przysługują na każde dziecko?

Dwa dni wolne na opiekę na dziecko Pracownik, zgodnie z przepisami kodeksu pracy , może skorzystać z dwóch wolnych dni i nie musi tego motywować w konkretny sposób, wystarczy, że wykaże, iż ma pod swoją opieką dziecko, które nie ukończyło 14 lat. Nie jest przy tym ważne, czy jest to dziecko własne pracownika, przysposobione czy przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Pracownik, który chce skorzystać z takiego zwolnienia, powinien jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Wolne przysługuje tylko jednemu z rodziców Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat przysługuje tylko jednemu z rodziców. Oznacza to, że jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, to tylko jedno z nich może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o chęci skorzystania ze zwolnienia. Żadne przepisy prawne nie regulują jednak tego, w jaki sposób pracodawca może sprawdzić, czy drugie z rodziców nie skorzystało już z tego uprawnienia. Jeżeli więc oboje rodzice nie są zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, pracodawca przyjmujący oświadczenie o chęci korzystania z dni wolnych z tytułu opieki, będzie musiał opierać się jedynie na oświadczeniu pracownika . Warto przeczytać:  Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców? Najpierw trzeba złożyć oświadczenie Aby móc skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem, pracownik powinien złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że chce z tego zwolnienia skorzystać, zanim jeszcze napisze wniosek o udzielenie o opiekę nad dzieckiem . Takie oświadczenie ma być jednocześnie potwierdzeniem, że drugie z rodziców z tego przywileju korzystać nie będzie. Następnie, aby uzyskać zwolnienie, pracownik powinien poinformować pracodawcę (zazwyczaj pisemnie) o chęci skorzystania z dni wolnych, a także wskazać konkretne daty, kiedy nie pojawi się w pracy z tego powodu. Co ważne, dni wolne...

opieka nad zdrowym dzieckiem
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka na dziecko 2022: jakie zmiany w przepisach?
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje rodzicowi, który z powodu sytuacji losowej (np. choroby niani lub drugiego rodzica) musi zająć się zdrowym dzieckiem. Aby otrzymać zasiłek, należy spełniać określone kryteria i złożyć wymagane dokumenty. Tłumaczymy, jakie zmiany weszły w życie w opiece nad dzieckiem w 2022 roku, a jakie będą obowiązywały w roku kolejnym.

Opieka na dziecko to wygodne rozwiązanie. Jeśli musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, nie musisz brać urlopu – zgodnie z prawem przysługuje ci zasiłek. Jeśli spełniasz wymagane kryteria, masz prawo do maksymalnie 60 dni opieki nad dzieckiem, za które otrzymasz zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach daje także  opieka nad dzieckiem na kwarantannie .  Pracownikowi na etacie wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje również zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2 dni na opiekę nad dzieckiem reguluje art. 188 Kodeksu pracy. Za sprawą dyrektywy unijnej „work-life balance” od sierpnia 2022 roku tych dni będzie więcej. Sprawdź, jakie zmiany w przepisach w tzw. opiece nad dzieckiem obowiązują w 2022 roku. Spis treści:  Opieka na dziecko – ile dni Zasady przyznawania opieki na zdrowe dziecko Kiedy przysługuje opieka na zdrowe dziecko? Kto może otrzymać dni na opiekę na zdrowe dziecko? Ile wynosi zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Co zrobić, aby otrzymać opiekę na zdrowe dziecko: jakie dokumenty są potrzebne? Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem? Opieka na dziecko – ile dni Liczba dni przysługujących na dziecko zależy od jego wieku: 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia 60 dni opieki nad dzieckiem chorym w wieku 8-14 lat – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia 2 dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14. roku życia – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dwa dni opieki przysługują poza limitem 60 dni opieki nad dzieckiem zdrowym...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj