Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie jest wypłacane rodzicom bądź opiekunom i wynosi 1000 zł. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2023 roku?

Reklama

Becikowe 2023:

Kto dostaje becikowe?

O becikowe możesz ubiegać się, jeśli:

 • w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka);
 • dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto;
 • mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).

O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią oni kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest jego rodzicem. Opiekun prawny zaś to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii, które mają podpisane umowy z Polską). Becikowe należy się też obywatelom innych państw posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Zobacz także

Kiedy nie przysługuje becikowe?

Becikowe nie przysługuje osobom, które otrzymują podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. Nie otrzymają go również samotni rodzice, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

 • jeden z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego,
 • dziecko jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców.

Uwaga: Becikowe nie przysługuje Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

Jaki obliczyć dochód do becikowego 2023?

Jednym z istotnych warunków przyznania becikowego jest kryterium dochodowe. Aby obliczyć dochód do becikowego, należy uwzględnić dochód osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym. Następnie dzieli się go przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny (w tym nowo narodzone dziecko). Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.

Jeśli sytuacja finansowa rodziny uległa zmianie od poprzedniego roku (np. członek rodziny stracił pracę, podjął nową, otrzymuje zasiłek macierzyński, wyrejestrował działalność gospodarczą, utracił prawo do renty itp.), należy o tym poinformować urzędników. W takiej sytuacji becikowe będzie przyznawane na podstawie aktualnej sytuacji finansowej rodziny.

Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 674 zł netto na osobę lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

e-book Odporność dziecka konsultacja dr P. Grzesiowski
edipresse

Jakie dokumenty do becikowego?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o świadczenie. Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania becikowego zależy od sytuacji finansowej rodziny. Jeśli masz wątpliwości, warto dopytać urzędników, co może być jeszcze potrzebne.

Do wniosku o becikowe zwykle dołącza się:

 • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (osiągniętych w poprzednim roku rozliczeniowym). Jeśli masz dochody nieopodatkowane, również musisz je udokumentować (do dochodu nie wlicza się jednak np. świadczenia 500 plus pobieranego na dziecko).
 • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską.
 • Odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub paszportu.
 • Oświadczenia obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane wcześniej.

Zaświadczenie lekarskie do becikowego

To ważny dokument, bez którego becikowe nie zostanie wypłacone. Z oczywistych powodów obowiązek dostarczania zaświadczenia lekarskiego nie dotyczy opiekunów prawnych, czyli osób, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd, oraz rodziców adopcyjnych. Zaświadczenie lekarskie ma potwierdzić, że mama dziecka od 10. tygodnia ciąży aż do porodu pozostawała pod opieką lekarską.

Zaświadczenie do becikowego może wystawić lekarz odbierający poród, położna lub lekarz, który prowadził ciążę. Może ono pochodzić zarówno od lekarza państwowej ochrony zdrowia, jak i prowadzącego prywatną praktykę. Z przepisów nie wynika, że zaświadczenie musi być wystawione przez ginekologa lub położną (może wystawić je lekarz innej specjalności). Może być przygotowane w dowolnej formie (nie jest wymagany specjalny druk) i powinno być wydawane bezpłatnie.

Wniosek o becikowe 2023

Aby otrzymać becikowe, trzeba wypełnić wniosek i złożyć go razem z wymaganymi dokumentami. Wniosek o becikowe można pobrać online lub otrzymać w wersji papierowej, np. w urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Pobierz i wydrukuj wniosek o becikowe.

Uwaga: Jeśli urząd odmówi wypłaty becikowego, masz 14 dni od dnia otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

W 2023 roku o becikowe będzie można wnioskować przez internet lub drogą tradycyjną. Wniosek o becikowe online złożysz za pośrednictwem portalu Emp@tia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (aby skorzystać z tej opcji, potrzebujesz Profilu Zaufanego). Wniosek w wersji papierowej składa się w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się w miejscu zamieszkania, gdzie należy wnioskować o becikowe.

Na złożenie wniosku o becikowe masz 12 miesięcy od dnia porodu (rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem, maksymalnie do 18. roku życia dziecka).

Ile się czeka na becikowe?

Jeśli wniosek i potrzebne dokumenty zostaną złożone do 10. dnia miesiąca – becikowe otrzymasz do końca tego samego miesiąca. Jeśli zaś dokumenty wpłyną do urzędu po 10. dniu miesiąca – na wypłatę musisz poczekać do końca kolejnego miesiąca.

Świadczenie zwykle wypłacane jest w ciągu miesiąca. W bardziej skomplikowanych przypadkach (zdarzają się rzadko) na wypłatę trzeba czekać do dwóch miesięcy. Pieniądze mogą zostać przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu. Warto wcześniej dopytać w urzędzie, w jaki sposób świadczenie zostanie wypłacone. Becikowe jest wolne od podatku dochodowego.

Gminne becikowe

Niektóre gminy przyznają swoim mieszkańcom dodatkowe świadczenie związane z narodzinami dziecka. Potocznie określa się je jako gminne becikowe. Jego wysokość uzależniona jest od możliwości gminy i waha się od 300 do 4000 zł. Gminy ustalają różne kryteria jego przyznawania, czasem jest to czas zamieszkania rodziców na terenie gminy, czasem pod uwagę brane jest również kryterium dochodowe.

Źródło:

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama