Jakie dokumenty do becikowego
AdobeStock
Prawo i finanse

Becikowe 2022 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 złotych?

Becikowe w 2022 roku dostaną rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek oraz wymagane dokumenty. Wyjaśniamy, jak obliczyć dochód do becikowego i co przygotować, by ubiegać się o to świadczenie.

Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie jest wypłacane rodzicom bądź opiekunom i wynosi 1000 zł. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2022 roku?

Becikowe 2022:

Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]

Kto dostaje becikowe?

O becikowe możesz ubiegać się, jeśli:

 • w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka);
 • dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto;
 • mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).


O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią oni kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest jego rodzicem. Opiekun prawny zaś to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii, które mają podpisane umowy z Polską). Becikowe należy się też obywatelom innych państw posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Kiedy nie przysługuje becikowe?

Becikowe nie przysługuje osobom, które otrzymują podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. Nie otrzymają go również samotni rodzice, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

 • jeden z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego,
 • dziecko jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców.
Uwaga: Becikowe nie przysługuje Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

Jaki obliczyć dochód do becikowego 2022?

Jednym z istotnych warunków przyznania becikowego jest kryterium dochodowe. Aby obliczyć dochód do becikowego, należy uwzględnić dochód osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym. Następnie dzieli się go przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny (w tym nowo narodzone dziecko). Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.

Jeśli sytuacja finansowa rodziny uległa zmianie od poprzedniego roku (np. członek rodziny stracił pracę, podjął nową, otrzymuje zasiłek macierzyński, wyrejestrował działalność gospodarczą, utracił prawo do renty itp.), należy o tym poinformować urzędników. W takiej sytuacji becikowe będzie przyznawane na podstawie aktualnej sytuacji finansowej rodziny.

e-book Mamo, To Ja odporność dziecka w czasie pandemii
edipresse

Jakie dokumenty do becikowego?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o świadczenie. Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania becikowego zależy od sytuacji finansowej rodziny. Jeśli masz wątpliwości, warto dopytać urzędników, co może być jeszcze potrzebne. 

Do wniosku o becikowe zwykle dołącza się:

 • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (osiągniętych w poprzednim roku rozliczeniowym). Jeśli masz dochody nieopodatkowane, również musisz je udokumentować (do dochodu nie wlicza się jednak np. świadczenia 500 plus pobieranego na dziecko).
 • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską. 
 • Odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub paszportu.
 • Oświadczenia obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane wcześniej.  

Zaświadczenie lekarskie do becikowego

To ważny dokument, bez którego becikowe nie zostanie wypłacone. Z oczywistych powodów obowiązek dostarczania zaświadczenia lekarskiego nie dotyczy opiekunów prawnych, czyli osób, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd, oraz rodziców adopcyjnych. Zaświadczenie lekarskie ma potwierdzić, że mama dziecka od 10. tygodnia ciąży aż do porodu pozostawała pod opieką lekarską.

Zaświadczenie do becikowego może wystawić lekarz odbierający poród, położna lub lekarz, który prowadził ciążę. Może ono pochodzić zarówno od lekarza państwowej służby zdrowia, jak i prowadzącego prywatną praktykę. Z przepisów nie wynika, że zaświadczenie musi być wystawione przez ginekologa lub położną (może wystawić je lekarz innej specjalności). Może być przygotowane w dowolnej formie (nie jest wymagany specjalny druk) i powinno być wydawane bezpłatnie.

Wniosek o becikowe 2022

Aby otrzymać becikowe, trzeba wypełnić wniosek i złożyć go razem z wymaganymi dokumentami. Wniosek o becikowe można pobrać online lub otrzymać w wersji papierowej, np. w urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Pobierz i wydrukuj wniosek o becikowe.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

W 2022 roku o becikowe można wnioskować przez internet lub drogą tradycyjną. Wniosek o becikowe online złożysz za pośrednictwem portalu Emp@tia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (aby skorzystać z tej opcji, potrzebujesz Profilu Zaufanego). Wniosek w wersji papierowej składa się w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się w miejscu zamieszkania, gdzie należy wnioskować o becikowe.

Na złożenie wniosku o becikowe masz 12 miesięcy od dnia porodu (rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem, maksymalnie do 18. roku życia dziecka).

Ile czeka się na becikowe?

Jeśli wniosek i potrzebne dokumenty zostaną złożone do 10. dnia miesiąca – becikowe otrzymasz do końca tego samego miesiąca. Jeśli zaś dokumenty wpłyną do urzędu po 10. dniu miesiąca – na wypłatę musisz poczekać do końca kolejnego miesiąca.

Świadczenie zwykle wypłacane jest w ciągu miesiąca. W bardziej skomplikowanych przypadkach (zdarzają się rzadko) na wypłatę trzeba czekać do dwóch miesięcy. Pieniądze mogą zostać przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu. Warto wcześniej dopytać w urzędzie, w jaki sposób świadczenie zostanie wypłacone. Becikowe jest wolne od podatku dochodowego.
 

Gminne becikowe

Niektóre gminy przyznają swoim mieszkańcom dodatkowe świadczenie związane z narodzinami dziecka. Potocznie określa się je jako gminne becikowe. Jego wysokość uzależniona jest od możliwości gminy i waha się od 300 do 4000 zł. Gminy ustalają różne kryteria jego przyznawania, czasem jest to czas zamieszkania rodziców na terenie gminy, czasem pod uwagę brane jest również kryterium dochodowe. 
 

 

Źródło:

 • Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 111 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481).


Zobacz też:

kosiniakowe
Adobe Stock
Prawo i finanse
Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko przez rok. Dla kogo w 2022 roku?
Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2022 roku nie uległy zmianie. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.

Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2022 roku są takie same, jak w poprzednich latach. Spis treści: Kosiniakowe 2022: dla kogo? Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć? Kosiniakowe 2022 – dokumenty do wniosku Kosiniakowe a becikowe Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu? Ile się czeka na kosiniakowe? Kosiniakowe 2022: dla kogo? Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane: rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki) faktycznemu opiekunowi dziecka rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia).  Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego . Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok i przysługuje osobom, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego , czyli: zatrudnionym na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło) osobom bezrobotnym (niezależnie, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie) studentom. Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Świadczenie rodzinne jest wypłacane przez okres:  52 tygodni  od dnia urodzenia dziecka w przypadku jednego dziecka 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci 67 tygodni – trójki 69 tygodni – czwórki 71 tygodni przy piątce i więcej. Wniosek o kosiniakowe: jak...

błedy we wnioskach 500+
fizkes, Tomasz Warszewski/Adobe Stock
Aktualności
ZUS: dużo błędów we wnioskach o dodatkowe 500+. Sprawdź, czy twój jest poprawny
W ostatnim czasie wielu rodziców, którzy złożyli wniosek o „dodatkowe 500”, czyli o 12 tys. zł na dziecko, otrzymuje od ZUS-u informacje o błędnie wypełnionym wniosku. Takich przypadków jest naprawdę dużo.

Jak dotąd Polacy złożyli wnioski o 12 tys. na dziecko , czyli o środki z tak zwanego rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na ponad 502 tys. dzieci. Z tego ZUS rozpatrzył już 498 tys. wniosków. Osoby, których wniosek rozpatrzono między 11 a 15 kwietnia, już otrzymują pieniądze z RKO z wyrównaniem do dnia bieżącego. Niektórzy jednak zamiast pieniędzy otrzymują wezwanie do uzupełnienia wniosku. Najczęstsze błędy we wnioskach Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a dane w nim zawarte są weryfikowane w odpowiednich rejestrach. Przy okazji tej weryfikacji czasami okazuje się, że niektóre dane podane przez rodziców są błędne. Najczęstszy błąd popełniany przy wypełnianiu wniosków to wpisanie w miejsce, gdzie powinien być PESEL dziecka, PESELU innego członka rodziny . Niektórzy rodzice, zamiast podać numer PESEL dziecka, podają numer dowodu tożsamości i załączają do wniosku akt urodzenia dziecka. W takiej sytuacji pracownik ZUS nie może w systemie sprawdzić, czy osoba składająca wniosek faktycznie jest rodzicem dziecka, na które wniosek jest składany. Zdarzają się też sytuacje, gdy rozwodzący się rodzice nie mogą dojść do porozumienia i każde z nich składa osobny wniosek na to samo dziecko, tymczasem tylko jeden z rodziców może to zrobić. Sprawdzaj pocztę, telefon i profil PUE ZUS Gdy we wniosku wykryte zostaną błędy, ZUS kontaktuje się z rodzicami , wystawiając wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wezwanie to można otrzymać poprzez profil PUE ZUS, na adres e-mail lub poprzez SMS. Niepoprawnie wypełniony wniosek skutkuje tym, że proces jego weryfikacji przedłuża się. Im dłużej rodzice wezwani do uzupełnienia wniosku będą z tym zwlekać, tym dłużej trwa postępowanie wyjaśniające i tym później otrzymają decyzję o przyznaniu środków z RKO. Źródło: businessinsider.com.pl Piszemy też o: „To jeszcze...

Odwołanie do przedszkola
AdobeStock
Aktualności
Odwołanie do przedszkola: zasady i terminy procedury odwoławczej [WZÓR ODWOŁANIA]
Odwołanie do przedszkola można złożyć, jeśli dziecko brało udział w rekrutacji do danej placówki i nie zostało przyjęte. Ważne jest, by w odwołaniu podać mocne argumenty i przedłożyć je odpowiednim władzom w wyznaczonym terminie. Co należy napisać w odwołaniu do przedszkola?

Wybór odpowiedniego przedszkola dla dziecka często spędza rodzicom sen z powiek. A kiedy już znajdą taką placówkę, która spełnia ich wymagania, zgłaszają dziecko do procesu rekrutacyjnego i czekają w napięciu, czy zostanie zakwalifikowane. Zdarza się, że decyzja komisji rekrutacyjnej jest odmowna. Gdy dzieci jest więcej niż miejsc w przedszkolu, nie wszystkie mogą zostać przyjęte. Przesądza o tym liczba uzyskanych punktów . Spis treści: Odwołanie do przedszkola: jak to zrobić krok po kroku? Jak napisać odwołanie do przedszkola? Jakich argumentów użyć, pisząc odwołanie do przedszkola? Od negatywnej decyzji komisji rekrutacyjnej można się jednak odwołać. Warto to zrobić, jeśli naprawdę zależy nam na posłaniu dziecka do danej placówki i mamy dobre argumenty, które mogą przekonać dyrekcję do zmiany stanowiska. Odwołanie do przedszkola odbywa się zgodnie z pewnymi wytycznymi. Kiedy i gdzie należy się zgłosić, by walczyć o miejsce dla dziecka w konkretnej placówce przedszkolnej? Odwołanie do przedszkola: jak to zrobić krok po kroku? 1. Wniosek do komisji rekrutacyjnej W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola można odwołać się do komisji rekrutacyjnej. Należy w tym celu złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka . Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana na piśmie uzasadnić swoją odmowę i podać liczbę punktów, jaką dziecko zdobyło w procesie rekrutacji , oraz liczbę punktów, która była potrzebna, by dostać się do danego przedszkola. Na sporządzenie uzasadnienia swojej decyzji komisja rekrutacyjna ma również ściśle określony termin – wynosi on 5 dni. Zobacz także: Czy dziecko jest gotowe do przedszkola? 5 dowodów 2. Odwołanie od uzasadnienia do dyrektora przedszkola W ciągu 7 dni od otrzymania pisma...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj