Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Jakie dokumenty do becikowego
AdobeStock
Prawo i finanse

Becikowe 2023 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 złotych?

Becikowe w 2023 roku dostaną rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego wymagane dokumenty. Wyjaśniamy, jak obliczyć dochód do becikowego i co przygotować, by ubiegać się o to świadczenie.

Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie jest wypłacane rodzicom bądź opiekunom i wynosi 1000 zł. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2023 roku?

Becikowe 2023:

Cytaty o tacie – 17 wzruszających, mądrych i śmiesznych złotych myśli na Dzień Ojca [WIDEO]

Kto dostaje becikowe?

O becikowe możesz ubiegać się, jeśli:

 • w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka);
 • dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto;
 • mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).

O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią oni kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest jego rodzicem. Opiekun prawny zaś to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii, które mają podpisane umowy z Polską). Becikowe należy się też obywatelom innych państw posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Kiedy nie przysługuje becikowe?

Becikowe nie przysługuje osobom, które otrzymują podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. Nie otrzymają go również samotni rodzice, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

 • jeden z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego,
 • dziecko jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców.
Uwaga: Becikowe nie przysługuje Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

Jaki obliczyć dochód do becikowego 2023?

Jednym z istotnych warunków przyznania becikowego jest kryterium dochodowe. Aby obliczyć dochód do becikowego, należy uwzględnić dochód osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym. Następnie dzieli się go przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny (w tym nowo narodzone dziecko). Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.

Jeśli sytuacja finansowa rodziny uległa zmianie od poprzedniego roku (np. członek rodziny stracił pracę, podjął nową, otrzymuje zasiłek macierzyński, wyrejestrował działalność gospodarczą, utracił prawo do renty itp.), należy o tym poinformować urzędników. W takiej sytuacji becikowe będzie przyznawane na podstawie aktualnej sytuacji finansowej rodziny.

Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 674 zł netto na osobę lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.


e-book Mamo, To Ja odporność dziecka w czasie pandemii
edipresse

Jakie dokumenty do becikowego?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o świadczenie. Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania becikowego zależy od sytuacji finansowej rodziny. Jeśli masz wątpliwości, warto dopytać urzędników, co może być jeszcze potrzebne. 

Do wniosku o becikowe zwykle dołącza się:

 • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (osiągniętych w poprzednim roku rozliczeniowym). Jeśli masz dochody nieopodatkowane, również musisz je udokumentować (do dochodu nie wlicza się jednak np. świadczenia 500 plus pobieranego na dziecko).
 • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską. 
 • Odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub paszportu.
 • Oświadczenia obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane wcześniej.  

Zaświadczenie lekarskie do becikowego

To ważny dokument, bez którego becikowe nie zostanie wypłacone. Z oczywistych powodów obowiązek dostarczania zaświadczenia lekarskiego nie dotyczy opiekunów prawnych, czyli osób, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd, oraz rodziców adopcyjnych. Zaświadczenie lekarskie ma potwierdzić, że mama dziecka od 10. tygodnia ciąży aż do porodu pozostawała pod opieką lekarską.

Zaświadczenie do becikowego może wystawić lekarz odbierający poród, położna lub lekarz, który prowadził ciążę. Może ono pochodzić zarówno od lekarza państwowej ochrony zdrowia, jak i prowadzącego prywatną praktykę. Z przepisów nie wynika, że zaświadczenie musi być wystawione przez ginekologa lub położną (może wystawić je lekarz innej specjalności). Może być przygotowane w dowolnej formie (nie jest wymagany specjalny druk) i powinno być wydawane bezpłatnie.

Wniosek o becikowe 2023

Aby otrzymać becikowe, trzeba wypełnić wniosek i złożyć go razem z wymaganymi dokumentami. Wniosek o becikowe można pobrać online lub otrzymać w wersji papierowej, np. w urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Pobierz i wydrukuj wniosek o becikowe.

Uwaga: Jeśli urząd odmówi wypłaty becikowego, masz 14 dni od dnia otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

W 2023 roku o becikowe będzie można wnioskować przez internet lub drogą tradycyjną. Wniosek o becikowe online złożysz za pośrednictwem portalu Emp@tia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (aby skorzystać z tej opcji, potrzebujesz Profilu Zaufanego). Wniosek w wersji papierowej składa się w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się w miejscu zamieszkania, gdzie należy wnioskować o becikowe.

Na złożenie wniosku o becikowe masz 12 miesięcy od dnia porodu (rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem, maksymalnie do 18. roku życia dziecka).

Ile się czeka na becikowe?

Jeśli wniosek i potrzebne dokumenty zostaną złożone do 10. dnia miesiąca – becikowe otrzymasz do końca tego samego miesiąca. Jeśli zaś dokumenty wpłyną do urzędu po 10. dniu miesiąca – na wypłatę musisz poczekać do końca kolejnego miesiąca.

Świadczenie zwykle wypłacane jest w ciągu miesiąca. W bardziej skomplikowanych przypadkach (zdarzają się rzadko) na wypłatę trzeba czekać do dwóch miesięcy. Pieniądze mogą zostać przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu. Warto wcześniej dopytać w urzędzie, w jaki sposób świadczenie zostanie wypłacone. Becikowe jest wolne od podatku dochodowego.

Gminne becikowe

Niektóre gminy przyznają swoim mieszkańcom dodatkowe świadczenie związane z narodzinami dziecka. Potocznie określa się je jako gminne becikowe. Jego wysokość uzależniona jest od możliwości gminy i waha się od 300 do 4000 zł. Gminy ustalają różne kryteria jego przyznawania, czasem jest to czas zamieszkania rodziców na terenie gminy, czasem pod uwagę brane jest również kryterium dochodowe.

Źródło:

Zobacz też:

zasiłki dla samotnej matki
AdobeStock/Syda Productions
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Zasiłki dla samotnej matki nie przysługują niestety wszystkim mamom samotnie wychowującym dziecko. Aby otrzymać dodatek dla samotnej matki w 2022 roku, trzeba spełnić określone warunki. Ponadto od lipca 2022 roku zmienił się sposób opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłki dla samotnej matki to spora pomoc, bo bycie samodzielnym rodzicem jest ogromnym wyzwaniem finansowym (zwłaszcza gdy nie możesz liczyć na alimenty lub pozostajesz bez pracy). Jeżeli jesteś samotną matką po rozwodzie, uczącą się lub bezrobotną, możesz ubiegać się o specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka . Potocznie nazywa się go zasiłkiem dla samotnej matki. Ale ta nazwa jest myląca, gdyż zasiłek przysługuje nie tylko mamie samodzielnie wychowującej dziecko, ale również tacie, tyle tylko, że w szczególnych sytuacjach. Spis treści: Zasiłki dla samotnej matki – dostępne dodatki i świadczenia Kto może się ubiegać o zasiłek dla samotnych rodziców? Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko? Zasiłek dla samotnej matki z MOPS – wymagane dokumenty Ulga podatkowa dla samotnych rodziców Zasiłki dla samotnej matki: dostępne dodatki i świadczenia Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, który spełnia podstawowy warunek:  przysługuje mu  zasiłek rodzinny . Otrzymujesz go wtedy, gdy: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł; dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  764 zł  – jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością. Gdy dochód jest wyższy, dodatek do zasiłku rodzinnego oblicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wysokość zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 zł. Kto może się ubiegać o zasiłki dla samotnych rodziców? O zasiłek dla samotnego rodzica może się ubiegać: osoba  samotnie wychowująca dziecko (mama lub tata), osoba  samotnie...

300 plus
AdobeStock
Prawo i finanse
300 plus 2023 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Co z 300 plus w 2023 roku? Już od 1 lipca można składać wniosek o szkolną wyprawkę w ramach programu Dobry Start. Od terminu złożenia wniosku uzależniona jest wypłata pieniędzy. O świadczenie mogą ubiegać się również dorośli. Sprawdź, jak złożyć wniosek i kiedy będzie wypłacane to świadczenie.

Program 300 plus (znany również jako rządowa wyprawka szkolna lub program Dobry Start) to potoczna nazwa wsparcia dla rodzin, które mają dzieci w wieku szkolnym. Zobacz, kiedy i  jak składać wniosek o 300 plus w 2023 roku i dla kogo dokładnie przeznaczone jest to świadczenie. Spis treści: Dla kogo wyprawka 300 plus? Od jakiego wieku 300 plus, co jeśli dziecko jest dorosłe? Kto może złożyć wniosek o 300 plus?   Jakie dokumenty do 300 plus? Kiedy składać wniosek o 300 plus? Kiedy wypłata 300 plus? Podatek od 300 plus Komu przysługuje 300 plus Świadczenie 300 plus przysługuje rodzicom na każde uczące się dziecko  bez względu na to, jakie dochody posiada rodzina. Jeśli masz dwoje dzieci – otrzymasz 600 zł, jeśli troje – 900 itd. Prawo do otrzymania rządowej wyprawki mają nie tylko obywatele Polski, ale także mieszkający w naszym kraju cudzoziemcy (m.in. obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii, osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy lub kartę pobytu z „dostęp do rynku pracy”, jeżeli mieszkają w Polsce z rodzinami).  Wiek dziecka a 300 plus Pieniądze na wyprawkę dostaną rodzice wszystkich uczniów – począwszy od pierwszoklasistów, na dwudziestolatkach kończąc. Program 300 plus obejmuje także dorosłą młodzież, górną granicą wieku, do którego wypłaca się rządową wyprawkę, jest ukończenie przez dziecko 20 lat . Dorosła młodzież musi jednak kontynuować naukę w szkole średniej. Świadczenie otrzymają również uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych, którzy spełniają kryterium wiekowe (300 plus nie przysługuje tylko studentom, nawet jeśli mieszczą się w kryterium wieku). Dzieci niepełnosprawne mogą liczyć na finansowe wsparcie państwa aż do ukończenia przez nie 24. roku...

opieka nad zdrowym dzieckiem
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka na dziecko 2023: ile dni wolnych rodzic może wziąć na dziecko? 
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje rodzicowi, który z powodu sytuacji losowej (np. choroby niani lub drugiego rodzica) musi zająć się zdrowym dzieckiem. Aby otrzymać zasiłek, należy spełniać określone kryteria i złożyć wymagane dokumenty. Tłumaczymy, jakie zmiany weszły w życie w opiece nad dzieckiem i ile dni wolnych można wziąć łącznie na dziecko.

Opieka na dziecko to wygodne rozwiązanie. Jeśli musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, nie musisz brać urlopu – zgodnie z prawem przysługuje ci zasiłek. Jeśli tylko spełniasz wymagane kryteria, masz prawo do maksymalnie 60 dni opieki nad dzieckiem, za które otrzymasz zasiłek opiekuńczy.  Pracownikowi na etacie wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje również zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2 dni na opiekę nad dzieckiem reguluje  art. 188 Kodeksu pracy . Za sprawą dyrektywy unijnej „work-life balance” od sierpnia 2022 roku miało tych dni być więcej. I będzie – aż 5 dni! Sprawdź, jakie zmiany zaszły w przepisach i jak będą one wyglądały w 2023 roku.  Spis treści:  Opieka na dziecko – ile dni łącznie przysługuje w 2023 roku? Zasady przyznawania opieki na zdrowe dziecko Kiedy przysługuje opieka na zdrowe dziecko? Kto może otrzymać dni na opiekę na zdrowe dziecko? Ile wynosi zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Co zrobić, aby otrzymać opiekę na zdrowe dziecko: jakie dokumenty są potrzebne? Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem? Opieka na dziecko – ile dni łącznie przysługuje w 2023 roku? Na podstawie  art. 32-35  „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” liczba dni przysługujących na dziecko zależy od jego wieku: Opieka na dziecko – ile dni wolnych w roku: 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 60 dni opieki nad dzieckiem chorym w wieku 8-14 lat – przysługuje 80 proc. wynagrodzenia; 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz