Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
kosiniakowe
Adobe Stock
Prawo i finanse

Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko. Dla kogo w 2023 roku i na jak długo?

Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2023 roku nie zmienią się. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.

Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2023 roku są takie same, jak w poprzednich latach.

 

Spis treści:

 1. Kosiniakowe 2023: dla kogo?
 2. Kosiniakowe a zasiłek macierzyński
 3. Kosiniakowe a becikowe
 4. Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe?
 5. Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć?
 6. Kosiniakowe 2023 – dokumenty do wniosku
 7. Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych
 8. Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?
 9. Ile się czeka na kosiniakowe?

Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]

Kosiniakowe 2023: dla kogo?

Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane:

 • rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki)
 • faktycznemu opiekunowi dziecka
 • rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza
 • osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia). 

Ojciec dziecka może starać się o kosiniakowe, gdy:

 • matka dziecka zmarła
 • matka porzuciła dziecko
 • na wniosek matki dziecka skrócony został okres pobierania świadczenia rodzicielskiego  po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka.

Kosiniakowege nie przysługuje jeśli:

 • co najmniej jedno z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński
 • co najmniej jedno z rodziców otrzymuje uposażenie za urlop macierzyński, urlop na warunkach macierzyńskiego lub urlop rodzicielski
 • nastąpi zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (np. w związku z podjęciem pracy zarobkowej lub zatrudnieniem).

Kosiniakowe a zasiłek macierzyński

Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok i przysługuje osobom, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego, czyli:

 • zatrudnionym na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło)
 • osobom bezrobotnym (niezależnie, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie)
 • studentom.

Kosiniakowe a becikowe

Kosiniakowe i becikowe to dwa różne świadczenia. Kosiniakowe, inaczej niż becikowe, nie jest zależne od kryterium dochodowego, dlatego, aby otrzymać pieniądze, nie musisz przedstawiać oświadczenia o zarobkach. Ważną różnicą między tymi świadczeniami rodzicielskimi jest to, że becikowe w wysokości 1000 zł jest wypłacane jednorazowo, a kosiniakowe regularnie co miesiąc, przez określony czas zależny od liczby dzieci zgłoszonych we wniosku (patrz wyżej).

Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe?

Świadczenie rodzinne jest wypłacane przez okres: 

 • 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka w przypadku urodzenia jednego dziecka
 • 65 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci
 • 67 tygodni – przy trojaczkach
 • 69 tygodni – przy czworaczkach
 • 71 tygodni przy minimum pięcioraczkach.

Taki sam czas wypłacania obowiązuje w związku z liczbą dzieci jednorazowo przysposobionych lub objętych opieką.

Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć?

Aby otrzymać kosiniakowe świadczenie rodzicielskie, należy złożyć wniosek. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Wniosek powinien być dostępny w każdej placówce, można go również wydrukować ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kosiniakowe 2023 - dokumenty do wniosku

Wypełniając formularz wniosku o kosiniakowe, pamiętaj, że nie wszystkie jego rubryki dotyczą zasiłku rodzinnego. Wymagane są tylko podstawowe informacje:

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • adres zamieszkania
 • data urodzenia dziecka
 • akt urodzenia dziecka
 • podpisanie oświadczenia, że nie pobiera się zasiłku macierzyńskiego czy innych uposażeń macierzyńskich. 

Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, dziecko musi urodzić się w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, aby przysługiwało ci świadczenie rodzicielskie. Nie oznacza to jednak, że otrzymasz większą kwotę.

W sytuacji łącznego pobierania kosiniakowego i zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie zostanie pomniejszone o wartość zasiłku dla bezrobotnych (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Łącznie z obydwu źródeł można otrzymać więc maksymalnie 1000 zł. 

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Kosiniakowe wliczane jest do dochodu, jeśli pobierasz inne świadczenia rodzinne np. świadczenia alimentacyjne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy lub świadczenia pielęgnacyjne. Kwota ta wlicza się także do dochodu w rozliczeniach stypendiów socjalnych – przez co młode mamy mogą nie otrzymać pomocy od szkoły wyższej. Kosiniakowe nie koliduje jednak ze świadczeniem 500 plus.

Ile się czeka na kosiniakowe?

Jeżeli wniosek o to świadczenie rodzicielskie złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem tych 3 miesięcy od urodzenia. Jeżeli matka dziecka złoży wniosek po upływie 3 miesięcy, to wypłacane będzie świadczenie tylko od dni złożenia tego wniosku.

Źródło: gov.pl
 

 

 
Zobacz też:

zasiłek pielęgnacyjny
AdobeStock
Aktualności
Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku – ile wynosi, kiedy jest waloryzowany, komu przysługuje?
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom dorosłym z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Przyznaje się go jako pomoc w pokryciu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych należnych rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłym, którzy w związku z niepełnosprawnością są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Niestety w związku z ogromnymi potrzebami niepełnosprawnych dzieci i dorosłych kwota zasiłku pokrywa tylko niewielki ułamek kosztów, jaki ponoszą rodziny opiekujące się tymi osobami. Spis treści: Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Jak długo można otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny? Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny – inne formalności Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: dziecku niepełnosprawnemu, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności), osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała do ukończenia 21. roku życia), osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Także jego wysokość nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Jest wypłacany każdego miesiąca. Zasiłek pielęgnacyjny NIE przysługuje: osobie umieszczonej w placówce zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie, osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, w sytuacji, gdy osoba otrzymuje za granicą świadczenie pieniężne przyznawane na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją tej osoby (chyba że przepisy stanowią inaczej). Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodów w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Wszystko przez to, że ustawodawca nie wymienił zasiłku pielęgnacyjnego w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,...

Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2023? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2023 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2023 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2023 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2023 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon...

Wniosek o urlop macierzyński 2023 [wzór pdf do druku]
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop macierzyński 2023 [wzór pdf do druku]
Niedługo urodzisz dziecko i zyskasz prawo do urlopów dla rodziców. Pierwszy z urlopów, który przysługuje od razu po narodzinach dziecka (lub czasem także przed), to urlop macierzyński. Sprawdź, ile trwa i kiedy musisz złożyć u pracodawcy wniosek o jego udzielenie.

Aby ubiegać się o urlop macierzyński, w niektórych sytuacjach należy złożyć wniosek. Zasady przyznawania urlopu są takie same jak w poprzednich latach. Nie zmienił się również czas jego trwania, który zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Urlop zwykle rozpoczyna się po narodzinach dziecka, ale można również wnioskować o niego wcześniej. Wyjaśniamy, kiedy i w jakiej formie należy składać wniosek o urlop macierzyński . Dołączamy również pliki z wnioskiem o urlop macierzyński do wydruku w różnych wersjach: wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany przed porodem) wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany po porodzie) wniosek o urlop macierzyński (składany przed porodem) wniosek o urlop macierzyński (składany po porodzie) Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński 2023? Wniosek o urlop macierzyński jest potrzebny przy ustalaniu wymiaru podstawowego urlopu . Jeśli urodzisz jedno dziecko – masz prawo do 20 tygodni urlopu, przy ciąży bliźniaczej – 31 tygodni, przy trojaczkach 33 tygodnie, czworaczkach – 35 tygodni, pięcioraczkach – 37. Złożenie wniosku jest konieczne, gdy część urlopu macierzyńskiego chcesz wykorzystać jeszcze przed narodzinami dziecka. Zgodnie z prawem przed datą porodu możesz skorzystać maksymalnie z 6 tygodni, a z reszty przysługujących ci wolnych dni – po narodzinach dziecka. Wniosek o udzielenie części urlopu przed planowaną datą porodu powinien zawierać: twoje imię i nazwisko datę, od której urlop miałby się zacząć. Do wniosku musisz również dołączyć zaświadczenie (kopię) od lekarza o planowanej dacie porodu. Jeśli urlop macierzyński chcesz rozpocząć po urodzeniu dziecka, wystarczy, że przedstawisz pracodawcy:  zaświadczenie ze szpitala o porodzie, akt urodzenia dziecka....

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz