mama, niemowlę
Prawo i finanse

Macierzyństwo – zasiłki od A do Z

Każda aktywna zawodowo mama może cieszyć się przywilejami. Jednym z nich jest zasiłek macierzyński.

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, trzeba spełnić wymagane warunki i dopełnić niezbędnych formalności. Eksperci poradnika „Płace w firmie” wyjaśniają najbardziej nurtujące kwestie.

 

Dla kogo zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej w trzech ściśle określonych sytuacjach. Po pierwsze, jeśli w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w trakcie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Po drugie, gdy przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia. Po trzecie, w sytuacji gdy przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem) dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

W sytuacji, kiedy pracownica złoży pisemny wniosek o skrócenie okresu pobierania zasiłku po upływie co najmniej 14 tygodni jego pobierania, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub zaprzestał prowadzenia działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej matce dziecka.

 

 

Jak długo można otrzymywać zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez cały okres urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Przysługuje on również osobom nieuprawnionym do urlopu macierzyńskiego (np. prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia), pod warunkiem, że osoby te opłacają składki na ubezpieczenia chorobowe. Zasiłek będzie przysługiwał także wtedy, gdy pracownica nabędzie do niego prawo w okresie urlopu wychowawczego.

W przypadku, gdy pracownica w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przysługuje jej prawo do zasiłku macierzyńskiego bez prawa do urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński przysługuje jej za okres odpowiadający części urlopu przypadającego po porodzie, to znaczy, że zostaje skrócony o dwa tygodnie. Ta zasada ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego (20 lub 28 tygodni) mieści się w okresie udzielonego urlopu wychowawczego. Jeśli urodzenie kolejnego dziecka ma miejsce pod koniec urlopu wychowawczego i termin pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy przez pełen okres (20 lub 28 tygodni).

Przykład:
Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym od 1 czerwca 2007 r. do 31 marca 2008 r. urodziła drugie dziecko 15 stycznia 2008 r. W związku z tym od 15 stycznia do 31 marca 2008 r. (76 dni) otrzyma zasiłek macierzyński, przebywając na urlopie wychowawczym. Od 1 kwietnia 2008 r. będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysługującego jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze pozostałym do wyczerpania okresu 20 tygodni (140 dni). 140 dni – 76 dni = 64 dni

 

 

Czy ustanie ubezpieczenia chorobowego w okresie ciąży wpływa na prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Jeżeli ubezpieczenie chorobowe ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu, pracownicy przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale bez prawa do urlopu macierzyńskiego. W przypadku, gdy ubezpieczenie chorobowe ustanie w czasie ciąży, zasiłek macierzyński jest przyznawany i wypłacany wyłącznie przez ZUS. Zasiłek przysługuje przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie – tj. 18, 20 lub 28 tygodni, ale skrócony o 2 tygodnie (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy chorobowej).

Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]

Kobieta w ciąży, ciąża a praca
© contrastwerkstatt - Fotolia.com
Prawo i finanse
Komu przysługuje urlop macierzyński i zasiłek macierzyński?
Sprawdź, czy przysługuje ci urlop macierzyński i czy dostaniesz zasiłek macierzyński. Na jakie jeszcze świadczenia może liczyć kobieta, która urodziła lub przyjęła na wychowanie dziecko?

Urlop macierzyński – komu przysługuje? Urlop macierzyński przyznawany jest kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Prawo do urlopu macierzyńskiego mają tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Bez znaczenia jest tutaj staż pracy oraz wymiar pracy (etat czy część etatu). Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony są w korzystnej sytuacji, bowiem przysługuje im urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński.  Inna jest sytuacja kobiet, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony. Mogą one wykorzystać urlop macierzyński, jeżeli przypada on w trakcie trwania umowy. Oznacza to, że urlop macierzyński może trwać nie dłużej niż do ostatniego dnia umowy.  Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje również matce, która adoptowała lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko do 7. roku życia (w szczególnych sytuacjach – do 10. roku życia). Zobacz też: Ile wynosi zasiłek chorobowy Komu nie przysługuje urlop macierzyński? Urlop macierzyński nie przysługuje: kobietom, których umowa o pracę rozwiązała się w dniu porodu, kobietom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych ( umowa zlecenie , umowa o dzieło), bezrobotnym, studentkom (chyba, że studiują i pracują na podstawie umowy o pracę). Zobacz też: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego Wymiar urlopu macierzyńskiego  Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 – trojga dzieci, itp.).  Pracownica ma obowiązek wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, natomiast pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec dziecka . Ponadto przyszła mama może rozpocząć urlop macierzyński przed porodem (maksymalnie 6 tygodni przed). Dodatkowo po...

świadczenie rehabilitacyjne
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenie rehabilitacyjne dla kobiet w ciąży – kiedy można je mieć
Będąc w ciąży, możesz skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Wynosi 100 procent wynagrodzenia. Opisujemy, jak je uzyskać.

Będąc w ciąży, możesz znaleźć sie w takiej sytuacji, że mimo odpoczynku w trakcie korzystania z zasiłku chorobowego, twój stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy . Możesz wówczas ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Zobacz, ile ono wynosi i co musisz zrobić, aby je otrzymać. Co to jest świadczenie rehabilitacyjne? Jeżeli sytuacja zdrowotna tego wymaga - przyszła mama jest chora, źle znosi ciążę lub też jest ona zagrożona, kobieta może udać się na zwolnienie lekarskie i skorzystać z zasiłku chorobowego . W jego ramach przysługuje aż 270 dni zwolnienia lekarskiego . Może się jednak zdarzyć, że przyszła mama zachoruje jeszcze przed zajściem w ciążę i w jej trakcie wyczerpie okres wypłaty zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji kobieta może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne, zwane też zasiłkiem. Wynosi on 100 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, czyli tyle, co przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, również za dni ustawowo wolne od pracy. Kto i kiedy może uzyskać zasiłek? Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom; osobom wykonującym pracę nakładczą; członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych kółek rolniczych; osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; duchownym; osobom odbywającym służbę zastępczą. W przypadku kobiety w ciąży zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie na czas 12 miesięcy. Jak długo wypłacany jest zasiłek dla ciężarnej? Kobieta posiadająca ubezpieczenie chorobowe, od dnia porodu nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego , bez względu na to, czy świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na okres przekraczający dzień urodzenia dziecka. Po prostu świadczenie to będzie przysługiwało do dnia poprzedzającego dzień...

Ile wynosi zasiłek macierzyński
Fotolia
Prawo i finanse
Zasiłek macierzyński: 52 tygodnie urlopu po porodzie, ile to pieniędzy?
Po urodzeniu dziecka sumie możesz mieć aż 52 tygodnie płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ile pieniędzy wtedy dostaniesz?

Po urodzeniu dziecka przysługują ci aż 52 tygodnie płatnego urlopu (w przeciwieństwie do późniejszego urlopu wychowawczego , który jest bezpłatny). Na płatny urlop z tytułu urodzenia dziecka składają się: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego Zobacz też:  Urlop macierzyński 2018 Ile wynosi zasiłek macierzyński w 2017?  Zasiłek macierzyński, kiedy pracowałaś krócej niż rok zostanie obliczony na podstawie całego okresu zatrudnienia. Jeśli twoje przeciętne zarobki to mniej niż 1 tys. zł, państwo dopłaca różnicę, bo każda kobieta, która urodziła dziecko, musi dostać minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego. Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od formy zatrudnienia, wysokości zarobków, ale również od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski . Twój zasiłek macierzyński wyniesie: 80 proc. podstawy wymiaru -w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później niż 21 dni po porodzie. Zasiłek macierzyński wynosi wtedy 80 proc. podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;  60 proc. podstawy wymiaru - przekroczenie 21-dniowego terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski oznacza odpowiednio 100 proc. podczas urlopu macierzyńskiego, a następnie 60 proc. podstawy  wymiaru 100 proc. podstawy wymiaru - w przypadku braku wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego; 100 proc. zasiłek macierzyński obowiązuje przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego. Kto może liczyć na zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez 52 tygodnie urlopu każdej mamie zatrudnionej na umowę o pracę. Otrzymują go także kobiety pracujące na umowę zlecenie i prowadzące działalność gospodarczą, jeśli opłacają składkę na ubezpieczenie...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz