Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
rodzina zastępcza
Adobe Stock
Prawo i finanse

Jak zostać rodziną zastępczą – warunki, finansowanie [ETAPY KROK PO KROKU]

Aby zostać rodziną zastępczą należy spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek. Proces ten składa się z kilku etapów, podczas których kandydaci na rodziców zastępczych są sprawdzani i oceniani. Przechodzą także odpowiednie szkolenie. 

O tym, kto może stworzyć rodzinę zastępczą i jakie trzeba spełnić kryteria, decydują przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011. r.

Jest kilka rodzajów rodzin zastępczych: zawodowa, specjalistyczna, niespokrewniona. Bliscy także mogą stworzyć taką rodzinę zastępczą dla dziecka, np. babcia – może zostać rodziną zastępczą spokrewnioną. 

Spis treści:

 

Dorota Czaja: Miłość to najprostsza definicja macierzyństwa

Rodzina zastępcza - na czym polega?

Rodzina zastępcza, nazywana także pieczą zastępczą, to forma pomocy dziecku, a także jego rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji i nie radzi sobie z wychowywaniem dziecka. Rodzinę zastępczą tworzą osoby chcące opiekować się dzieckiem, którego nie są biologicznymi rodzicami.

Utworzenie rodziny zastępczej, w przeciwieństwie do adopcji, nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Rodzice zastępczy tworzą dziecku dom na jakiś czas. To oznacza, że może ono wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeżeli uda jej się pokonać życiowy kryzys.

Ideą rodzin zastępczych jest to, aby nie rozdzielać rodzeństw i w ten sposób nie sprawiać dzieciom dodatkowego bólu. Stąd dążenie, aby rodzeństwa mieszkały razem – w jednej rodzinie zastępczej lub w jednym rodzinnym domu dziecka.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać:

 • małżeństwo
 • para żyjąca w związku nieformalnym
 • osoba bez partnera życiowego.

Jak zostać rodziną zastępczą - krok po kroku

Osoby, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą powinny zgłosić się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W zależności od miejsca zamieszkania może to być Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Proces założenia rodziny zastępczej zajmuje około pół roku i jest wieloetapowy, w tym czasie trzeba:

 • złożyć wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
 • przedstawić zaświadczenia lekarskie
 • pracownicy ośrodka odwiedzą kandydatów, aby ocenić ich warunki mieszkaniowe
 • kandydaci na rodziców zostaną skierowani na badania psychologiczne
 • oraz skierowani na szkolenie kwalifikacyjne,
 • po uzyskaniu pozytywnej oceny kandydat na rodzica zastępczego dostanie zaświadczenie, które uprawnia go do przyjęcia dzieci.

Pierwszy etap

Pierwszy etap to m.in. przedstawienie dokumentów:

 • dowodu osobistego
 • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
 • zaświadczenia psychiatrycznego o braku leczenia w szpitalu specjalistycznym
 • zaświadczenia o braku uzależnień
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokość dochodu
 • zaświadczenia o braku wyroku za przestępstwo
 • odpisu skróconego aktu małżeństwa
 • jeżeli kandydat jest po rozwodzie – kopii wyroku rozwodowego
 • jeżeli mieszkanie kandydata jest wynajmowane – kopii umowy najmu lokalu
 • oświadczenia, że nie było pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.


Jeżeli nie zostaną spełnione wyżej wymienione wymogi, kandydat nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu.

Drugi etap

Ocena warunków bytowych i mieszkaniowych kandydata:

 • sprawdzenie, czy warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb - do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • jeżeli pracownicy uznają, że warunki mieszkaniowe dla dziecka są na odpowiednim poziomie, zaczyna się kolejny etap.

Trzeci etap

Zbadanie:

 • predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej - sporządzone przez psychologa oraz pedagoga na podstawie badań oraz rozmów z kandydatem,
 • po uzyskaniu pozytywnej opinii kandydat na rodzica zastępczego uzyskuje wstępną akceptację umożliwiającą odbycie szkolenia.

Czwarty etap

Cykl szkoleń trwa ok. trzy miesiące, opiekun zastępczy uczy się:

 • jak odczytywać potrzeby dzieci i właściwie na nie odpowiadać
 • jak nawiązywać więź z dzieckiem, które ma problemy w relacjach z innymi
 • metod wychowawczych właściwych do stosowania wobec dzieci ze szczególnymi potrzebami i stosowanie ich w praktyce
 • jak wspierać dzieci, które mają opóźnienia rozwojowe i jak pomóc im wrócić na właściwą ścieżkę rozwoju
 • możliwości wsparcia dla siebie, przyjętych dzieci i własnej rodziny
 • umiejętności pracy zespołowej z osobami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

Piąty etap

Kandydat otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Po złożeniu przez kandydata wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, zwoływany jest Zespół Kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata. Zawiera ono informacje, do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.

Kto ustanawia rodzinę zastępczą?

O ustanowieniu rodziny zastępczej, po rozpatrzeniu sytuacji opiekuńczej dziecka, decyduje sąd. Wydaje on postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej w osobach wnioskodawców, a co za tym idzie - umieszczeniu w niej dziecka. 

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej trzeba złożyć w sądzie opiekuńczym (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Należy dołączyć także:
 • odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonków),
 • odpis aktu urodzenia dziecka obejmowanego pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • poświadczenie zameldowania,
 • świadectwo ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych.

Rodzina zastępcza – warunki, które trzeba spełnić

Jak zostać rodziną zastępczą, np. dla wnuka? Trzeba spełnić określone warunki. Dotyczy to zarówno osób spokrewnionych, jak i tych niespokrewnionych.

 • stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • odpowiednie warunki mieszkaniowe
 • stałe źródło utrzymania
 • brak chorób, które uniemożliwiłyby opiekę nad dzieckiem (misi być to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)
 • uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Pomocy Społecznej.


Osoby, chcące zostać rodziną zastępczą nie mogą być także pozbawione władzy rodzicielskiej. Nie może być ona też ograniczona lub zawieszona. Muszą również wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osób najbliższych, jeżeli sąd nałożył na nich taki obowiązek lub wynika on z mocy prawa.  

Rodzaje rodzin zastępczych

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą zdecydować, jaką rodzinę chcą założyć. Zgodnie z prawem może zostać utworzona:

 • rodzina zastępcza spokrewniona - zakładają ją najbliżsi krewni: dziadkowie, dorosłe rodzeństwo dziecka, zwykle po śmierci rodziców lub odebraniu im praw rodzicielskich,
 • rodzina zastępcza niezawodowa - tworzą ją krewni, np. ciocia i wujek lub niespokrewnione osoby dla maksimum trójki dzieci; nowi rodzice nie rezygnują ze swojej pracy i nie pobierają wynagrodzenia za bycie rodziną zastępczą,
 • rodzina zastępcza zawodowa - jeden z rodziców rezygnuje z pracy i poświęca się wychowywaniu dzieci, staje się to jego „zawodem" i otrzymuje za to pieniądze; maksymalnie można przyjąć do czworga dzieci, jeżeli jest to rodzeństwo,
 • rodzina zastępcza specjalistyczna - jeden z rodziców rezygnuje z pracy, aby wychowywać dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi; rodzina otrzymuje wynagrodzenie i wsparcie, może przyjąć jedno lub dwoje dzieci.
„Specjalistyczna rodzina zastępcza opiekuje się dziećmi, które mają specjalne potrzeby i wbrew pozorom to nie żadna choroba genetyczna, ale FAS jest w Polsce jednym z najczęstszych powodów, z których dziecko trafia do takiej rodziny” - mówi Joanna Luberadzka-Gruca, szefowa Fundacji Polki Mogą Wszystko, od lat pomagającej dzieciom z rodzin zastępczych.
 • pogotowie rodzinne - dzieci przebywają w nim tylko kilka miesięcy, do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej i znalezienia rodziny adopcyjnej lub zastępczej; trafiają do niego dzieci z interwencji z domu rodzinnego lub przywożone bezpośrednio z porodówek; opiekunom wypłacane jest wynagrodzenie,
 • rodzinny dom dziecka - jeden z rodziców rezygnuje z pracy, aby opiekować się większą liczbą dzieci, może ich przyjąć nawet ośmioro; rodzicowi przysługuje wsparcie dla rodziny wraz z wynagrodzeniem,
 • rodzina pomocowa - tworzą ją osoby, które nie są gotowe, aby zostać rodziną zastępczą na stałe, ale chcą wesprzeć dzieci potrzebujące pomocy; opiekują się dziećmi z rodzin zastępczych wtedy, gdy rodzice mają urlop lub w czasie pobytu w szpitalu, udziału w szkoleniu; pobyt dzieci nie może być dłuższy niż dwa miesiące.
Dzieci trafiające do rodzin zastępczych pochodzą najczęściej z rodzin z problemami - ich rodzice nadużywają alkoholu, znęcają się nad nimi, mają poważne problemy finansowe lub zdrowotne, uniemożliwiające im dobre zaopiekowanie się potomstwem.

Rodzina zastępcza: dofinansowanie

Wynagrodzenie otrzymuje ten rodzic, który traktuje rodzicielstwo zastępcze jako zawód i w związku z tym zrezygnował z dotychczasowej pracy. Jeżeli w rodzinnym domu dziecka jest co najmniej pięcioro dzieci, wynagrodzenie przysługuje dwóm osobom - mogą to być oboje rodziców albo jeden z nich i wskazany przez niego przyjaciel rodziny, który pomaga w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi.

Ile pieniędzy dostaje rodzina zastępcza na dziecko?

Wsparcie finansowe jest uzależnione od rodzaju rodziny, jaka została stworzona:

 • rodzina zastępcza spokrewniona - 694 zł zł miesięcznie na każde dziecko, świadczenie z programu 500 plus na każde dziecko,
 • rodzina zastępcza niezawodowa -  1052 zł miesięcznie na każde dziecko, 500 plus na każde dziecko,
 • rodzina zastępcza zawodowa -  1052 zł miesięcznie na każde dziecko, świadczenie 500 plus na każde dziecko, przysługuje także miesięczne wynagrodzenia dla rodzica, który zrezygnował z pracy - nie mniej niż 2000 zł. 
 • rodzina zastępcza specjalistyczna - 1052 zł miesięcznie na każde dziecko, 211 zł miesięcznie na każde dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności, 500 zł miesięcznie z programu 500 plus na każde dziecko.
 • pogotowie rodzinne - 1052 zł miesięcznie na każde dziecko, 500 plus na każde dziecko, wynagrodzenie nie niższe niż 2600 zł.
 • rodzinny dom dziecka - 1052 zł miesięcznie na każde dziecko, 500 plus co miesiąc na każde dziecko.
 • rodzina pomocowa - 694 zł lub 1052 zł miesięcznie na dziecko (proporcjonalnie do czasu, który dzieci spędziły w rodzinie pomocowej), 500 plus na dziecko (proporcjonalnie do czasu, który dzieci spędziły w takiej rodzinie).

Rodzina zastępcza - ulgi na dziecko

Samorządy wprowadzają dodatkowe ulgi dla dzieci z rodzin zastępczych:

 • bezpłatny pobyt w żłobkach
 • bezpłatne przedszkole
 • pierwszeństwo przy naborze do placówek
 • darmowe przejazdy komunikacja miejską.

Rodzina zastępcza - wsparcie instytucji

Rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie:

 • pedagogów
 • psychologów
 • terapeutów
 • koordynatorów - pełnią rolę łączników pomiędzy rodziną a urzędem.


Rodzice mogą także liczyć na pomoc ośrodka pomocy społecznej w danej miejscowości, który zapewnia szkolenia dodatkowe wpierające ich w trakcie sprawowania opieki.

Osoby chcące zostać rodziną zastępczą, nie muszą mieć dużego mieszkania lub domu. Mogą liczyć na wsparcie ze strony władz miasta. Na czas prowadzenia wielodzietnej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka samorząd może przydzielić jedno z wyremontowanych mieszkań komunalnych.

Rodzina zastępcza, która zaopiekuje się czwórką dzieci, może liczyć również na częściowy zwrot kosztów za utrzymanie mieszkania lub domu.

Zobacz też:

edipresse.MUM43.jpg
Edipresse
Starania o dziecko
Rodzina zastępcza. Czym różni się od adopcji?
Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem, jak to się dzieje w adopcji.

Rodzina zastępcza jest formą zastępczego środowiska rodzinnego i powstaje na mocy orzeczenia sądu, lecz stanowi nie stałą a czasową formę opieki nad dzieckiem. Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem, jak to się dzieje w adopcji. Na rodziny zastępcze czekają: - dzieci , które chociaż ze względu na sytuację prawną mogą być adoptowane , to jednak ich szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej są niewielkie (dzieci starsze, z problemami zdrowotnymi i rozwojowymi, liczne rodzeństwa), - dzieci z nieuregulowaną sytuacja prawną, tzn. których rodzice mają ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską . Dzieci w rodzinie zastępczej przebywają do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej. Potem mogą być adoptowane przez rodzinę zastępczą lub inną rodzinę oraz mogą powrócić do rodziny naturalnej, jeżeli zapewnia ona dziecku pełne bezpieczeństwo . Dzieci mogą przebywać w rodzinie zastępczej również do czasu usamodzielnienia się, dotyczy to szczególnie pierwszej z wymienionych grup dzieci. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Zobacz też: Rodzina zastępcza. [CMS_PAGE_BREAK] Zgodnie z polskim prawodawstwem istnieją następujące typy rodzin zastępczych: spokrewnione z dzieckiem: - według zapisów ustawy mogą ją utworzyć osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem , jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka, niespokrewnione z dzieckiem: - to rodzina „obca”, która tymczasowo bądź na stałe opiekuje się i wychowuje dzieci osierocone lub którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania. Rodzina taka pełni funkcję rodziców...

24762494.jpg
Edipresse
Starania o dziecko
Jak zostać rodzicem zastępczym?
Jakie trzeba spełniać warunki, aby zostać rodzicem zastępczym.

Według prawa polskiego pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub opiekuna w rodzinnym domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki: - dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej , - charakteryzują się właściwymi postawami, - mają stałe zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona, uchylona lub ograniczona, - mają dobry stan zdrowia, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem , - mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, - przeszły odpowiednie szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz proces kwalifikacji w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym . Czytaj także: Rodzina zastępcza: czym różni się od adopcji. Dokumenty wymagane przy kwalifikacji rodziny zastępczej: Krok pierwszy: - podanie, życiorys lub kwestionariusz dla kandydatów na opiekunów zastępczych, - potwierdzenie obywatelstwa polskiego i stałego zameldowania w Polsce (ksero dowodu osobistego), - zaświadczenie o niekaralności, - zaświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej , - zaświadczenie lekarskie (od lekarza podstawowej opieki – o stanie zdrowia), - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach lub o przychodowości z gospodarstwa rolnego, - opinia Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydana na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Zobacz też: Adopcja - jak się do niej przygotować. [CMS_PAGE_BREAK] Krok drugi (po otrzymaniu pozytywnej opinii i skierowaniu): - potwierdzenie odbycia szkolenia, - zaświadczenie kwalifikacyjne. Kwalifikowaniem zajmują się ośrodki...

Joanna Luberdzka-Gruca
mat. prasowe
Zdrowie w ciąży
Dzieci z FAS płacą za błędy swoich mam – mówi Joanna Luberadzka-Gruca z Fundacji Polki Mogą Wszystko
Z jednej strony: nigdy nie dałybyśmy dziecku przez smoczek wódki ani piwa. Z drugiej – łatwo w ciąży dajemy się przekonać do kieliszka wina "na lepsze krążenie". Alkohol, który trafia wtedy do naszej krwi, trafia też do organizmu płodu i nigdy nie wiadomo, jak wielkie poczyni w nim spustoszenie.

Joanna Luberadzka-Gruca:  szefowa Fundacji Polki Mogą Wszystko, dofinansowującej m.in. leczenie i rehabilitację chorych i niepełnosprawnych dzieci. Od lat aktywnie działa na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Współpracuje m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka. Za zasługi oznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Fundacja Polki Mogą Wszystko, której szefujesz, pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Czy macie pod swoją opieką też dzieci z FAS? – Sporo, w dodatku niestety często są to dzieci z pełnoobjawowym FAS , czyli alkoholowym zespołem płodowym. Takie dzieci można poznać na pierwszy rzut oka, bo wszystkie wyglądają jak od jednej matki. Płaska buzia, szeroko osadzone, małe oczy i najbardziej charakterystyczna cecha: brak rynienki pod noskiem. Bardzo często dzieci z FAS mają też dodatkowe palce u stóp albo rąk. Te zewnętrzne objawy to jednak nic w porównaniu z poważnymi uszkodzeniami wewnętrznymi. Co to mogą być za uszkodzenia? – Bardzo często dzieci z FAS wymagają żywienia pozajelitowego, poza tym mają różnego rodzaju wady serca, no i co najbardziej oczywiste – mają uszkodzony mózg. Te uszkodzenia mogą mieć różny stopień, w najcięższych przypadkach dziecko z FAS nie jest w stanie funkcjonować. Poza tymi uszkodzeniami częstym objawem FAS jest brak czucia głębokiego: dziecko może głęboko się zranić i nawet tego poczuć. To są bardzo ciężkie objawy – a pamiętajmy przy tym, że nie mówimy tu o żadnej chorobie genetycznej, na którą nic nie jesteśmy w stanie poradzić. Te głębokie, nieodwracalne uszkodzenia organizmu u dziecka z FAS mają tylko jedną przyczynę: picie matki w ciąży. Picie piciu jednak nierówne. Często kobiety sądzą, że jedna lampka wina nie zaszkodzi. Mają rację?  – Nie mają: wszystkie badania naukowe mówią jasno, że coś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu w ciąży nie...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak