Jakie dokumenty do becikowego
fot. AdobeStock

Becikowe 2021 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 złotych?

Becikowe w 2021 roku dostaną rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek oraz wymagane dokumenty, m.in. zaświadczenie lekarskie. Wyjaśniamy, jak obliczyć dochód do becikowego i co przygotować, by ubiegać się o to świadczenie.
Małgorzata Wódz
Jakie dokumenty do becikowego
fot. AdobeStock
Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1000 złotych uprawnionym osobom. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na  dodatkowe becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2021 roku?

Becikowe 2021:

Kto dostaje becikowe?

O becikowe możesz ubiegać się, jeśli:
  • w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka)
  • dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto
  • mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży aż do porodu

O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest np. jego rodzicem, opiekun prawny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Becikowe nie przysługuje osobom, które otrzymują podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. Nie otrzymają go również samotni rodzice, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jedno z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone, dziecko jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców.
Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkującym w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii, które mają podpisane stosowane umowy z Polską), a także obywatele innych państw legitymujący się kartę pobytu z adnotacją – dostęp do rynku pracy.

Uwaga: Becikowe nie przysługuje Polakom zamieszkującym poza granicami kraju.
Redakcja poleca: Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]
Co to jest becikowe? W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek i jakie musisz przygotować dokumenty?

Jaki obliczyć dochód do becikowego?

Jednym z istotnych warunków przyznania becikowego jest kryterium dochodowe. Aby obliczyć dochód do becikowego, należy uwzględnić dochód osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym. Następnie dzieli się go przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny (w tym nowo narodzone dziecko). Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.

Jeśli sytuacja finansowa rodziny uległa zmianie od poprzedniego roku (np. członek rodziny stracił pracę, podjął nową, otrzymuje zasiłek macierzyński, wyrejestrował działalność gospodarczą, utracił prawo do renty itp.), należy o tym poinformować urzędników. W takiej sytuacji becikowe będzie przyznawane w oparciu o aktualną sytuację finansową rodziny. e-book Odporność dziecka konsultacja dr P. Grzesiowski

Wniosek o becikowe 2021

Becikowe nie jest świadczeniem obowiązkowym. Aby je otrzymać należy wypełnić wniosek o becikowe i złożyć go razem z wymaganymi dokumentami (wymieniamy je niżej). Wniosek o becikowe można pobrać online (kliknij, aby pobrać wniosek o becikowe) lub otrzymać w wersji papierowej np. w urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej.

Jakie dokumenty do becikowego?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o świadczenie. Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania becikowego zależy od sytuacji finansowej rodziny. W przypadku pojawienia się wątpliwości, warto dopytać urzędników, w miejscu, w którym będziemy składali wniosek, co może być jeszcze potrzebne. 

Do wniosku o becikowe zwykle dołącza się:
  • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (osiągniętych w poprzednim roku rozliczeniowym). W przypadku osiągania dochodów nieopodatkowanych, również należy je udokumentować (do dochodu nie wlicza się jednak np. świadczenia 500 plus pobieranego na dziecko).
  • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską. 
  • Odpis aktu urodzenia dziecka.
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub paszportu.
  • Oświadczenia obojga rodziców, że becikowe nie zostało pobrane wcześniej.  

Zaświadczenie lekarskie do becikowego

To ważny dokument, bez którego becikowe nie zostanie wypłacone. Z oczywistych powodów obowiązek dostarczania zaświadczenia lekarskiego nie dotyczy opiekunów prawnych, czyli osób, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd i rodziców adopcyjnych. Zaświadczenie lekarskie ma potwierdzić, że mama dziecka od 10 tygodnia ciąży aż do porodu pozostawała pod opieką lekarską.

Zaświadczenie do becikowego może wystawić lekarz odbierający poród, położna lub lekarz, który prowadził ciążę. Może ono pochodzić zarówno od lekarza państwowej służby zdrowia, jak i prowadzącego prywatną praktykę. Z przepisów nie wynika, że zaświadczenie musi być wystawione przez ginekologa lub położną (może wystawić je lekarz innej specjalności). Może być przygotowane w dowolnej formie (nie jest wymagany specjalny druk) i powinno być wydawane bezpłatnie.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

W 2021 roku o becikowe można wnioskować przez internet lub drogą tradycyjną. Wniosek o becikowe online złożysz za pośrednictwem portalu Emp@tia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (aby skorzystać z tej opcji potrzebny jest Profil Zaufany). Wniosek w wersji papierowej składa się w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się w miejscu zamieszkania, gdzie należy wnioskować o becikowe.

Na złożenie wniosku o becikowe masz 12 miesięcy od dnia porodu (rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem).

Ile się czeka na becikowe?

  • Jeśli wniosek i potrzebne dokumenty zostaną złożone do 10. dnia miesiąca – becikowe otrzymasz do końca tego samego miesiąca.
  • Jeśli dokumenty wpłyną do urzędu po 10. dniu miesiąca – na wypłatę musisz poczekać do końca kolejnego miesiąca.

Świadczenie zwykle wypłacane jest w ciągu miesiąca, w bardziej skomplikowanych przypadkach (zdarzają się rzadko) na wypłatę trzeba czekać do dwóch miesięcy. Pieniądze mogą zostać przelane na konto, przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu. Warto wcześniej dopytać w urzędzie, w jaki sposób świadczenie zostanie wypłacone. Becikowe jest wolne od podatku dochodowego!
 

Gminne becikowe

Niektóre gminy przyznają swoim mieszkańcom dodatkowe świadczenie związane z narodzinami dziecka. Potocznie określa się je jako gminne becikowe. Jego wysokość uzależniona jest od możliwości gminy i waha się od 300 do 4000 zł. Gminy ustalają różne kryteria jego przyznawania, czasem jest to czas zamieszkania rodziców na terenie gminy, czasem pod uwagę brane jest również kryterium dochodowe. 
Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 – gdy dziecko jest niepełnosprawne, oprócz becikowego możesz ubiegać się również o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, które są przyznawane w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się wasza rodzina. 

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 58 głosy

Zobacz także

Popularne tematy