Gdy dzieci zaczynają chodzić do przedszkola, rodzice muszą podjąć decyzję, czy chcą, aby maluch uczęszczał na katechezę. Dzieje się tak pod warunkiem, że w przedszkolu prowadzone jest nauczanie religii. W przeciwnym razie to rodzice powinni zawnioskować, aby w przedszkolu zaczęły odbywać się lekcje religii.

Reklama

Czy religia jest obowiązkowa w przedszkolu?

Lekcje religii w przedszkolu nie są obowiązkowe dla żadnej grupy wiekowej. Dzieci chodzą na religię tylko wtedy, gdy rodzice wyrażą na to zgodę. Nauka religii w publicznym przedszkolu organizowana jest przez dyrektora placówki na wyraźny wniosek rodziców. Takie życzenie powinno być wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. Nie musi być ono ponownie składane w kolejnym roku szkolnym, jednak może zostać zmienione. Rodzice mają także prawo, by zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach religii.

Na lekcje religii nie powinno uczęszczać mniej niż siedmioro dzieci z danej grupy przedszkolnej. Jeżeli nie ma tylu chętnych, zajęcia religii organizowane są w grupie międzyoddziałowej. W sytuacji, gdy na lekcje religii w całym przedszkolu zgłosi się mniej niż siedmioro dzieci – placówka może zorganizować zajęcia dla mniejszej grupy w punkcie katechetycznym poza przedszkolem.

Lekcje religii w przedszkolu nie dotyczą jedynie religii katolickiej, ale także innych wyznań. Warunkiem jest odpowiednia liczba dzieci (minimum siedmioro), których rodzice są chętni, by uczestniczyły one w takich zajęciach.

Ile godzin religii w przedszkolu?

Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Czas trwania lekcji religii w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości dzieci. W przypadku dzieci w wieku 3-4 lata zajęcia powinny trwać ok. 15 minut, a dla dzieci w wieku 5-6 lat ok. 30 minut.

Zobacz także

Wymiar lekcji religii może być zmniejszony, jeśli wyrazi na to zgodę biskup diecezjalnego Kościoła Katolickiego lub władze zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama