Regulamin Klubu Rodzica Recenzenta

separator
Wyślij e-mailem
separator

 § 1. DEFINICJE
Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1)            Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej;
2)            Organizator - Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł;
3)            Konkurs – konkurs, którego organizatorem jest Organizator, stanowiący etap rekrutacji Testerów do Testu;
4)            Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta i stanowiące nagrody w Konkursie;
5)            Recenzent – osoba fizyczna, która zarejestrowała się do Klubu Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl;
6)            Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej;
7)            Strona Internetowa – strona internetowa Klubu Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl prowadzona przez Organizatora pod adresem https://mamotoja.pl/klub-rodzica-recenzenta.html
8)            Test – akcja marketingowa prowadzona przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegająca na tym, że Testerzy wybrani przez Organizatora w Konkursie testują Produkty. Celem Testu jest poznanie wrażeń Testerów z używania Produktów;
9)            Tester – Recenzent, który został wyłoniony przez Organizatora w Konkursie do udziału w danym Teście.
 
§ 2. ZASADY REJESTRACJI DO KLUBU RODZICA RECENZENTA MAMOTOJA.PL
1.            Recenzentem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
2.            Recenzentem nie może być pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).
3.            Recenzentem nie może być także członek rodziny osób wymienionych w ust. 2 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
4.            W celu zarejestrowania się do Klubu Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl osoba powinna:
1)            wejść na stronę rejestracji do portalu https://mamotoja.pl/klub-rodzica-recenzenta.html
2)            wypełnić formularz zgłoszeniowy do Klubu Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl, tj. podać wszystkie dane wskazane w formularzu;
3)            zaakceptować Regulamin;
4)            wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Klubie Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl;
5)        przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Zakończ rejestrację”.
5.            Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Klubie Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl.
6.            Udział w Klubie Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl jest nieodpłatny.
 
§ 3. ZASADY PROWADZENIA ETAPU KONKURSU I TESTU
1.            W Konkursie i Teście nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora oraz Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i Testu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).
2.            W Konkursie i Teście nie mogą brać udziału także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
3.            Organizator każdorazowo zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie Internetowej oraz w wiadomościach kierowanych do członków Klubu Rodzica Recenzenta. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące: czasu trwania Konkursu i Testu oraz terminów zgłoszeń do Konkursu; liczbę osób, które mogą zostać wyłonione w Konkursie i co za tym idzie, mogą wziąć udział w Teście; nazwę i opis Produktów, które można wygrać w Konkursie; przebiegu Testu; terminu wypełniania Ankiety Wynikowej i/albo zamieszczania Opinii, itd.
4.            W celu wzięcia udziału w Konkursie Recenzent powinien:
1)            zalogować się na Stronie Internetowej do swojego indywidualnego konta Recenzenta;
2)            wybrać z listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie Internetowej Test, w którym Recenzent chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Recenzent zostanie przekierowany do formularza zgłoszeniowego do Testu;
3)            wypełnić formularz zgłoszeniowy, tj. podać wszystkie wskazane w formularzu dane oraz złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;
4)            udzielić odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w ankiecie stanowiącej integralną część formularza zgłoszeniowego (dalej: „Ankieta”);
5)            udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte stanowiące integralną część formularza zgłoszeniowego (dalej: „Odpowiedź”);
6)            przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.
5.            Jeden Recenzent może wziąć udział w Konkursie do danego Testu tylko jeden raz.
6.            Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie otwarte Organizator wybierze najlepsze Odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzenta – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
7.            Laureatami Konkursu, czyli Testerami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście zostaną Recenzenci, których Odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej. Nagrody – Produkty zostaną przyznane Testerom po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
8.            Recenzenci zostaną powiadomieni o wygranej i zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Testu.
9.            Produkty zostaną wysłane do poszczególnych Testerów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Testera w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testera o wygranej.
10.          W przypadku nie podjęcia przez Testera Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testera, prawo do udziału w Teście i nagrody wygasa.
11.          W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
12.          W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerowi Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produkt, która nie zostanie wypłacona Testerowi ale, z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej w konkursie.
13.          Tester nie może sprzedawać Produktów otrzymanych od Organizatora w ramach Testu.
14.          Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testera Produktów i podzieleniu się z Organizatorem opinią Testera z używania Produktów. W tym celu Tester może otrzymać za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Testu – zgodnie z zasadami przebiegu danego Testu wskazanymi każdorazowo w ogłoszeniu o Teście:
1)            link do ankiety wynikowej, którą zobowiązany jest wypełnić do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o Teście (dalej: „Ankieta Wynikowa”); albo / oraz
2)            prośbę o umieszczenie swojej opinii o testowanych Produktach w Katalogu produktów Mamotoja.pl, którą zobowiązany jest zamieścić do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o Teście (dalej: „Opinia”).
15.          W przypadku, jeżeli Tester nie wypełni Ankiety Wynikowej lub nie umieści swojej Opinii o testowanych Produktach w Katalogu produktów Mamotoja.pl, Organizator może wykluczyć Testera z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.
 
§ 4. LICENCJA
1.            Recenzent niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego w Konkursie; (ii) Odpowiedź nie zawiera wad prawnych, w szczególności nie narusza praw osób trzecich takich jak autorskie prawa osobiste lub majątkowe lub dobra osobiste i inne; (iii) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.            Tester niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii zamieszczonej przez niego w ramach Testu; (ii) Opinia nie zawiera wad prawnych, w szczególności nie narusza praw osób trzecich takich jak autorskie prawa osobiste lub majątkowe lub dobra osobiste i inne; (iii) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Opinii; (iv) Opinia nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.            Z chwilą udzielenia Odpowiedzi w Konkursie Recenzent i Tester udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Odpowiedzi, zaś z chwilą zamieszczenia Opinii w Katalogu produktów Mamotoja.pl, Tester udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Opinii, (dalej łącznie Odpowiedzi i Opinie jako „Utwory”), Wszystkie licencje udzielone będą bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony wraz z prawem do sublicencji i udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
1)            w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)            w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3)            w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4)            wykorzystanie utworów i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia wszelkiej promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 3.
4.            Intencją Organizatora jest zapewnienie trwałości udzielonej przez Recenzenta i Testera licencji do Utworów oraz zapewnienie, że udzielone licencje nie zostaną przez Recenzenta i Testera wypowiedziane.
5.            Recenzent oraz Tester zobowiązują się nie wypowiadać licencji. W przypadku jednak skorzystania z prawa do wypowiedzenia licencji przez Recenzenta lub Testera, okres wypowiedzenia wynosi lat 5 ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
6.            Recenzent oraz Tester udzielają również Organizatorowi prawa do  wykonywania autorskiego prawa zależnego do Utworów wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
7.            W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Utworów w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
8.            Recenzent oraz Tester oświadczają, że upoważniają Organizatora do wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu lub utworu zależnego od Utworu, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawda do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
 
§ 5. DANE OSOBOWE
1.            Administratorem danych osobowych Recenzentów jest Organizator.
2.            Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w Polityce Prywatności Grupy Kapitałowej Edipresse dostępnej pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci
 
§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.            Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego dokonania rejestracji i założenia konta w Klubie Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl. Organizator świadczy usługę drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2.            Organizator udostępnia Recenzentom usługę polegającą na: informowaniu o Konkursach, Testach oraz możliwości wzięcia w nich udziału, przeglądania materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej, recenzowania produktów i innych usług dostępnych na Stronie Internetowej.
3.            Korzystanie z Usługi wymaga od Recenzenta spełnienia następujących wymagań technicznych: posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, a także zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w powyżej, przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności, niezbędne może być ponadto konto poczty elektronicznej (e-mail).
4.            Organizator ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykami takimi jak np. złośliwe oprogramowanie, pogramy śledzące, programy szpiegujące, spam i inne. Organizator rekomenduje Recenzentom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka takich jak np. zainstalowanie programu antywirusowego, stosowanie zapór sieciowych, używanie legalnych programów i aplikacji u regularne skanowanie systemu programem antywirusowym.
5.            Zabrania się przesyłania treści, zamieszczania recenzji oraz opinii zawierających treści bezprawne taki jak np. wulgaryzmy, treści naruszające dobra osobiste czy też obraźliwe, zawierające groźby lub inwektywy, propagujące nienawiść oraz inne które mogą zostać uznane za bezprawne.
6.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług; konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich; zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej.
7.            Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez Recenzenta oraz Testera w dowolnym momencie poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta w Klubie Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl. 
8.            Usunięcie Konta w Klubie Recenzenta Mamotoja.pl nie ma wypływu na licencje udzielone zgodnie z  § 4 powyżej.
 
§ 7. REKLAMACJE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.            Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.            W celu skontaktowania się z Organizatorem (np. w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Klubu Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl) lub złożenia reklamacji dotyczących Klubu lub Konkursu lub Testu, Organizator podaje następujące dane kontaktowe:
1)            nr telefonu: 22 584 22 00 (w godzinach 9-17)
2)            adres email: Organizatora: klubrodzica@edipresse.pl, lub formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie Internetowej;
3)            adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Klub Rodzica Recenzenta – tytuł akcji”.
3.            Organizator rozpatruje reklamację i odpowiada zgłaszającemu w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, na nr lub adres podany w reklamacji, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4.            Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Edipresse. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
5.            Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Klubie Rodzica Recenzenta Mamotoja.pl, z udziałów Konkursach lub Testach Recenzentów i Testerów, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności, którzy:
1)            nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
2)            zamieszczają treści bezprawne;
3)            wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej lub różne adresy poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Recenzentów;
4)            jeżeli w stosunku do ich Odpowiedzi lub Opinii zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw, w tym praw autorskich;
5)            nie mają ukończonych 18 lat lub pełnej zdolności do czynności prawnych lub nie mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
6)            podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakichkolwiek inny sposób na jej działania.

separator
Wyślij e-mailem
separator