800 plus zastąpiło 500 plus automatycznie — od stycznia 2024 roku. W związku z podwyżką świadczenia nie trzeba było składać wniosku. Ale już od lutego 2024 można (i trzeba) składać wnioski o 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy. Inaczej pieniądze przepadną.

Reklama

Spis treści:

Wnioski 800 plus: do kiedy w 2024 roku

Wniosek o przyznanie 800 plus można składać najpóźniej do 30 czerwca kwietnia 2024 roku. Na podstawie wniosku świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Wnioski na to świadczenie przyjmowane są już od 1 lutego 2024 roku.

Ale uwaga! Jeśli ma być zachowana ciągłość wypłat, wniosek o 800 plus trzeba złożyć do końca kwietnia 2024. Wtedy w maju dostaniesz pieniądze z poprzedniego okresu świadczeniowego, a w czerwcu – z nowego.

Świeżo upieczeni rodzice mają na złożenie wniosku 800 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym terminie, dostaną 800 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Zobacz także

Rodzice dzieci urodzonych między 1 lutego a 31 maja 2024 roku, mogą składać 2 wnioski na 800 plus: na aktualny oraz kolejny okres rozliczeniowy.

Wniosek 800 plus – termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

By zachować ciągłość wypłat, najlepiej złożyć wniosek o 800 plus do końca kwietnia 2024. A to dlatego, że termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 800 plus. I tak, jeśli złożysz wniosek:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,
 • od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – w terminie do 30 września 2024 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – w terminie do 31 października 2024 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie, musisz prawidłowo wypełnić wniosek 500 plus i złożyć go drogą elektroniczną. Jedynie złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku uprawnia do otrzymania świadczenia.

Od 2022 roku, aby otrzymać świadczenie 800 plus (wcześniej 500 plus), musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wniosek 800 plus można składać:

 • poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (trzeba założyć konto);
 • Platformę Usług Elektronicznych ZUS (trzeba założyć indywidualny profil);
 • za pomocą bankowości elektronicznej.

Wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowość elektroniczną będą mogli złożyć wyłącznie rodzice mający numer PESEL. Jeśli go nie posiadają, powinni złożyć odpowiedni wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak wypełnić wniosek o 800 plus na dziecko?

Od 2019 roku rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji finansowej. Dzięki temu formularz jest prostszy i krótszy. Wniosek 800 plus ma tylko 4 strony (kiedyś było ich 9). Jego wypełnienie nie jest trudne, należy tylko pamiętać o kilku kwestiach:

Część 1. wniosku 800 plus

Tu podajesz dane osoby ubiegającej się o świadczenie (czyli dane rodzica).

 • Koniecznie wypełnij wszystkie pola (m.in. PESEL, imię i nazwisko wnioskodawcy, pełny adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo);
 • adres zamieszkania – podajesz faktyczne miejsce, w którym mieszkasz na co dzień, a nie adres zameldowania.

Wypełniając wniosek 800 plus, pamiętaj o podaniu adresu e-mail. Dzięki temu szybciej dotrze do ciebie informacja potwierdzająca przyznanie świadczenia. Jeżeli nie masz poczty elektronicznej – taką informację otrzymasz w urzędzie.

Część 2. wniosku 800 plus

Tu podajesz dane dziecka lub dzieci, dla których ubiegasz się o przyznanie świadczenia.

 • Wpisujesz dane dziecka/dzieci, na które należy się świadczenie; pamiętaj o podaniu wszystkich wymaganych informacji (PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo itd.);
 • podaj numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymywać pieniądze;
 • podaj dane członków twojej rodziny (dziecka, współmałżonka) przebywających poza granicami Polski – imię i nazwisko, PESEL, kraj pobytu wraz z adresem zamieszkania, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju – chodzi o to, aby osoby mieszkające za granicą i tam pobierające świadczenia na dzieci nie otrzymywały już 500 plus w Polsce.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 800 plus?

Ponieważ próg dochodowy został zniesiony, nie ma już potrzeby dołączania żadnych dokumentów do wniosku o przyznanie świadczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wnioskujący rodzic jest po rozwodzie – wtedy należy dołączyć wyrok sądu ustalający miejsce zamieszkania dzieci.

W niektórych przypadkach mogą być też potrzebne następujące dokumenty:

 • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy (jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego);
 • decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej;
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu);
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama