Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
obowiązek szkolny
Marina Andrejchenko/Adobe Stock
Prawo i finanse

Obowiązek szkolny - kogo dotyczy, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego

Nauka w Polsce jest obowiązkowa – mówi o tym Konstytucja RP oraz Prawo oświatowe. To drugie rozróżnia obowiązek szkolny od prawa do nauki. Pierwszy odnosi się do dzieci w szkołach podstawowych, drugi – dotyczy nauki w szkołach ponadpodstawowych. Sprawdź, jaki jest obowiązek szkolny w Polsce.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki dotyczy wyłącznie dzieci (a pośrednio dotyczy też ich rodziców) i polega na tym, że zanim dziecko osiągnie dojrzałość, powinno chodzić do szkoły. Rolą rodziców (opiekunów) jest dopilnować, aby dziecko realizowało obowiązek szkolny i nauki. Jeśli tego nie zrobią, grożą im finansowe kary administracyjne, a także postępowanie sądowe.

Spis treści:

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Obowiązek szkolny a obowiązek nauki

Prawo oświatowe rozróżnia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym (ucznia szkoły podstawowej) od ucznia objętego obowiązkiem nauki (ucznia szkoły ponadpodstawowej).

Obowiązek szkolny realizowany jest przez ucznia poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki realizowany jest przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub, zgodnie z odrębnymi przepisami, poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy.

Na czym polega obowiązek szkolny?

Najprościej rzecz ujmując, dziecko realizuje obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach szkolnych, czyli lekcjach lub poprzez uczestnictwo w edukacji domowej i przystępowanie do stosownych egzaminów.

Nie ma znaczenia, jakie dziecko osiąga wyniki w nauce, najważniejsza jest obecność na zajęciach oraz ilość nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, które nie mogą przekroczyć pewnego pułapu – patrz: Nierealizowanie obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny: od jakiego wieku i do ilu lat

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej lub do ukończenia 18. roku życia, jeśli do tego czasu dziecko pozostaje w szkole podstawowej.

Naukę w szkole mogą jednak rozpocząć dzieci młodsze – od 6. roku życia. Zwykle następuje to po uzyskaniu z poradni psychologicznej opinii o tym, że dziecko jest gotowe do szkoły.

Realizacja obowiązku szkolnego

Realizacja obowiązku szkolnego polega na uczęszczaniu przez dziecko do szkoły. Obowiązek szkolny może być również realizowany przez uczęszczanie do szkoły za granicą (wtedy poinformowanie o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego za granicą należy do obowiązków rodziców dziecka) lub uczestnictwo w edukacji domowej.

Kontrola obowiązku szkolnego

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły podstawowej spoczywa na dyrektorze tej szkoły. Dyrektor ma również obowiązek prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

W tym celu wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje szkołom informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisu art. 41 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. W niej dokonuje się wpisów:

  • imię i nazwisko dziecka,

  • datę i miejsce jego urodzenia,

  • numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka,

  • imiona i nazwiska rodziców,

  • adresy ich zamieszkania (jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka);

oraz odnotowuje informacje o:

  • odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny,

  • spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa).

Nierealizowanie obowiązku szkolnego

O niespełnianiu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki jest mowa, gdy w okresie jednego miesiąca szkoła odnotowuje co najmniej 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole.

Nierealizowanie obowiązku szkolnego może wiązać się z karami dla rodziców/opiekunów dziecka. Najpierw jednak wkracza szkoła. Próbuje wyjaśnić z rodzicami przyczyny nieobecności dziecka w szkole. Następnie wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia. Gdy to nie przynosi rezultatu, dyrektor szkoły wysyła do rodziców upomnienie listem poleconym, a po dwóch tygodniach, jeśli nie następuje poprawa, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest gmina.

Kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji – wynika to z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mówi o tym, że grzywna w celu przymuszenia wykonania obowiązku może być nakładana na rodziców/opiekunów kilka razy w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać 5 000 zł.

Sankcje grożą także wtedy, gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych (zgodnie z art. 8 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Trzeci sposób przymuszenia do egzekucji obowiązku szkolnego lub nauki to  art. 598 § 1 kodeksu postępowania cywilnego: Sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę osobie, która uchyla się od objęcia opieki, opiekunowi, który nie wykonuje zarządzeń sądu opiekuńczego.

Odroczenie obowiązku szkolnego

Niektóre dzieci po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego nie rozpoczynają nauki w szkole. Dzieje się tak tylko w uzasadnionych przypadkach, które uzyskują odroczenie obowiązku szkolnego.

O odroczeniu obowiązku szkolnego decyduje dyrektor szkoły na podstawie wniosku rodziców oraz dostarczonych mu dokumentów, w tym opinii (a nie diagnozy pedagogicznej!) poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wynika to z art. 36 ust. 4 Prawa oświatowego.

Obowiązek szkolny – ustawa

Podajemy brzmienie ustawy stanowiącej obowiązek szkolny:

Dziennik Ustaw Dz.U.2021.1082 akt obowiązujący:

Art. 35. Obowiązek szkolny

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

źródło: sip.lex.pl

Przeczytaj też:

Absencja szkolna
Pixel-Shot/Adobe Stock
Edukacja
Absencja szkolna – definicja i znaczenie
Z absencją szkolną zmagają się wszyscy nauczyciele we wszystkich typach szkół. Rzadko który uczeń może pochwalić się zerową absencją w szkole, gdyż na jej poziom wpływa nie tylko stan zdrowia ucznia, ale również okoliczności i wydarzenia z życia rodzinnego.

Absencja to nic innego jak nieobecność, a absencja szkolna to po prostu nieobecność ucznia w szkole. W każdej placówce edukacyjnej nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych jest rejestrowana. Absencja może być usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona. Jeżeli absencja na zajęciach szkolnych wynosi pond 50 procent, uczeń będzie nieklasyfikowany z tego przedmiotu, którego nieobecność dotyczy. Szkoła monitoruje poziom absencji każdego ucznia – w skali miesiąca, semestru, roku szkolnego. Spis treści: Absencja szkolna – znaczenie Rodzaje absencji szkolnej Absencja szkolna poniżej przeciętnej Absencja szkolna powyżej przeciętnej Absencja szkolna – znaczenie Zgodnie z prawem każde dziecko do ukończenia 8. klasy szkoły podstawowej (ale nie dłużej niż do 18. roku życia) jest objęte obowiązkiem szkolnym, co oznacza, że powinno chodzić do szkoły na zajęcia obowiązkowe. Absencja ucznia jest odnotowywana, gdy uczeń nie pojawi się na lekcjach, czy to na pojedynczej lekcji czy gdy nie ma go w szkole cały dzień. Nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona, jeśli rodzice napiszą usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole lub przedstawią zaświadczenie od lekarza o chorobie dziecka. Jeśli tego nie zrobią, absencja pozostaje nieusprawiedliwiona. Jeżeli uczeń będzie nieobecny w szkole na 50 procent lub więcej lekcji w miesiącu, a absencja ta pozostanie nieusprawiedliwiona, władze szkoły mają obowiązek wszcząć procedurę, która przymusi ucznia i jego rodziców do realizowania obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji rodzicom grozi nawet do 50 tys. złotych grzywny. Rodzaje absencji szkolnej Szkoła powinna rozróżniać następujące rodzaje absencji: wagary – absencja zdarza się od czasu do czasu, może być indywidualna lub grupowa. Nieobecność w szkole...

kiedy uczeń jest nieklasyfikowany
Adobe Stock
Wychowanie
Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany – co to znaczy, co dalej?
Wbrew pozorom to wcale nie frekwencja ucznia decyduje o tym, czy będzie on klasyfikowany z danego przedmiotu. Wyjaśniamy, co to znaczy, że uczeń jest nieklasyfikowany i kiedy może się to zdarzyć.

Wielu rodziców, których dzieci często opuszczają zajęcia szkolne, zastanawia się, kiedy uczeń może być nieklasyfikowany. Uzasadnieniem nieklasyfikowania ucznia jest niska frekwencja, jednak decydującym czynnikiem są oceny dziecka – a dokładnie ich liczba. Co oznacza nieklasyfikowanie? Nieklasyfikowanie na koniec roku może oznaczać brak promocji do następnej klasy. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. Uczeń może być nieklasyfikowany na semestr lub koniec roku. Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany? Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów edukacyjnych w przypadku, gdy nauczyciel nie ma podstaw do tego, by ustalić mu roczną lub śródroczną ocenę klasyfikacyjną (czyli uczeń ma za mało ocen). Powodem tego muszą być nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, które przekraczają połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania. Minimalna liczba ocen wymagana do klasyfikowania ucznia powinna znaleźć się w statucie szkoły. Konsekwencje nieklasyfikowania nie zawsze oznaczają niedopuszczenie do kolejnej klasy. Uczeń nie powinien być nieklasyfikowany, jeżeli mimo częstej nieobecności w szkole otrzymywał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić jego wiedzę i wystawić mu ocenę końcową. Wynika z tego, że jeśli uczeń często opuszcza zajęcia, ale ma wystarczająco dużo ocen – można go klasyfikować, nawet jeżeli nie osiągnął frekwencji przekraczającej 50 procent .  O nieklasyfikowaniu ucznia mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z...

Uczeń
Status ucznia: co to jest, do kiedy uczeń ma status ucznia?
Status ucznia w świetle prawa daje młodemu człowiekowi pewne przywileje. Sprawdź, jakie dokładnie korzyści z tego płyną i do kiedy uczeń ma status ucznia.

Osoba do 26. roku życia posiadająca status ucznia podlega pod ubezpieczenie społeczne swoich rodziców – dzięki temu obowiązek płacenia składek nie spoczywa na pracodawcy. Jeżeli dana osoba posiada status ucznia i pobiera rentę rodzinną – będzie mogła otrzymywać ją aż do zakończenia nauki (nie dłużej jednak niż do 26. roku życia). Spis treści :  Status ucznia – co to jest? Status ucznia – do kiedy obowiązuje? Status ucznia po maturze Status ucznia a umowa zlecenie Status ucznia a umowa o pracę Status ucznia – co to jest? Status ucznia to stan prawny, który przysługuje osobie uczącej się w jednej ze szkół wymienionych w ustawie o systemie oświaty : jest to szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, a także szkoły dla osób dorosłych. Status ucznia posiada uczeń, który uczęszcza do szkoły publicznej lub niepublicznej. Status ucznia – do kiedy obowiązuje? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych , za ucznia do 26. roku życia uznaje się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: kontynuuje naukę w tej samej szkole, ukończyła szkołę i kontynuuje naukę w szkole, która rozpoczyna rok szkolny od 1 września, ukończyła szkołę i przedstawi zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe, wówczas status ucznia obowiązuje do 30 września, ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki (status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia). W skrócie: uczeń zachowuje swój status do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia każdego roku. Dotyczy to również tego roku, w którym ukończył naukę. Status ucznia po maturze Status ucznia po maturze przestaje być ważny 31 sierpnia. Jeżeli uczeń zdecyduje się pójść na studia – uzyska wtedy status studenta. Jego status ucznia będzie ważny do 30 września, od 1 października (czyli...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz