Zgodnie z prawem oświatowym (art. 44zzz ustawy o systemie oświaty) każda osoba pochodząca do egzaminów maturalnych ma prawo wglądu do swojej pracy i odwołania się w celu ponownej weryfikacji sumy punktów. W 2024 roku osoby podchodzące do egzaminów dojrzałości mogą złożyć odwołanie od wyniku matury pisemnej. Nie mają jednak zbyt wiele czasu – na odwołanie od wyniku matury maturzystom i maturzystkom przysługuje tylko 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. Dla tegorocznych maturzystów termin minie w styczniu 2025 roku.

Reklama

Spis treści:

 • Odwołanie od wyników matury: czy warto?
 • Jak odwołać się od wyniku matury?
 • Procedura odwołania od wyniku matury krok po krok

Odwołanie od wyników matury: czy warto?

Jeśli w związku z wynikami waszej matury pojawiły się wątpliwości lub czujecie się skrzywdzeni, zawsze warto rozważyć odwołanie. Kilka dodatkowych punktów może zadecydować o rekrutacji na studiach. Szczególnie warto odwołać się, jeśli otrzymana liczba punktów znacznie odbiega od oszacowanego przez was wyniku po publikacji arkuszy przez CKE. Z drugiej strony, nawet jeśli nie zdaliście egzaminu, wgląd do waszej pracy pozwoli wam zorientować się, jakie błędy popełniliście.

Jak odwołać się od wyniku matury?

Aby móc odwołać się od wyników matury pisemnej, najpierw należy dokonać wglądu do arkuszy egzaminacyjnych. Co istotne, wnioski o weryfikację sumy punktów złożone przed obejrzeniem pracy nie są rozpatrywane. Jakie dane będą potrzebne, aby prawidłowo wypełnić zgłoszenie?

 • PESEL
 • imię i nazwisko osoby zdającej
 • adres do korespondencji
 • numer telefonu
 • e-mail

Procedura odwołania od wyniku matury krok po kroku

Procedura odwołania od wyniku matury składa się z kilku etapów, a całe postępowanie może zająć nawet kilka tygodni. Wnioski o wgląd do arkuszy egzaminacyjnych są rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dlatego ważne jest, by jak najszybciej złożyć formularz o wgląd prac, a następnie wniosek odwołania od wyniku matury. Jak to zrobić krok po kroku?

Zobacz także

Etap 1 - złożenie wniosku o wgląd do pracy na platformie ZIU

W pierwszej kolejności należy należy złożyć Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Wniosek można złożyć w przez platformę ZIU. Po kliknięciu w podany link (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/) należy zalogować się i wypełnić odpowiedni formularz.

Prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza w ZIU powoduje wysłanie wniosku o wgląd do właściwiej komisji OKE, dzięki czemu nie ma potrzeby wysyłania podpisanego wniosku pocztą.

 • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Ta informacja zostanie wysłana w SMS na numer telefonu podany we wniosku – dlatego nie należy podawać fikcyjnych danych.
 • Termin wglądu wyznaczany jest zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. Dlatego tak ważne, jest żeby zdający maturzyści nie zwlekali ze złożeniem formularza. Czas trwania procedury wydłuży się w raz z ilością chętnych.

Etap II - wgląd do arkuszy

W dniu, kiedy przysługuje możliwość wglądu do arkuszy egzaminacyjnych, należy przyjść kilka minut wcześniej w celu dopełnienia formalności. Osobą uprawnioną do wglądu w przypadku egzaminu maturalnego jest wyłącznie zdający. Dlatego nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby np. rodzica.

Ważne: należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Pamiętaj, że wglądem warto zapoznać się ze szczegółowymi wynikami swoich egzaminów – każdy zdający ma do nich dostęp na stronie https://wyniki.edu.pl po wpisaniu otrzymanego w szkole loginu i hasła.

Co można robić podczas wglądu, a co jest zabronione?

Osoba zdająca majowe egzaminy otrzymuje arkusze do wglądu. Może je przejrzeć we wskazanym pomieszczeniu i ma na to 30 minut. Co można w tym czasie zrobić?

 • Zapoznać się z kryteriami oceniania zadań egzaminacyjnych;
 • sporządzać notatki na osobnej kartce lub w telefonie;
 • zrobić zdjęcia udostępnionej pracy.

Pamiętaj, że nie wolno dopisywać, zmieniać, poprawiać odpowiedzi na arkuszu egzaminacyjnym.

Etap III - odwołanie od wyniku matury, czyli wniosek o weryfikację sumy punktów

Po wglądzie do arkuszy egzaminacyjnych, jeśli osoba zainteresowana stwierdzi, że nie otrzymała odpowiedniej ilości punktów, może złożyć odwołanie od wyniku matury – ma na to dwa dni robocze. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jak napisać odwołanie od wyniku matury? Aby odwołać się od wyniku matury, należy wypełnić wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z podanym uzasadnieniem. Wypełniony drukowanymi literami załącznik należy złożyć osobiście we właściwej miejscowo siedzibie OKE, wysłać mailem jako załącznik lub przesłać faxem.

 • OKE dokonuje weryfikacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W tym czasie dyrektor OKE wyznacza do weryfikacji punktów osobę inną niż ta, która sprawdzała i oceniała pracę, której dotyczy wniosek;
 • OKE w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku musi poinformować osobę składającą wniosek o wyniku postępowania;

Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów została podwyższona, OKE wydaje nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. Po weryfikacji wynik matury może tylko zostać podwyższony lub pozostać bez zmian.

Uwaga: Na wnioski o weryfikację sumy punktów złożone drogą elektroniczną odpowiedź OKE prześle drogą elektroniczną, a na wnioski złożone za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście - drogą pocztową.

Źródło: CKE/OKE

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama