Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Przejście warunkowe do następnej klasy
Studio Romantic/Adobe Stock
Edukacja

Przejście warunkowe do następnej klasy – zasady, komu przysługuje

Przejście warunkowe do następnej klasy nie przysługuje każdemu uczniowi. Aby do tego doszło, rada pedagogiczna musi być przekonana, że uczeń poradzi sobie w następnej klasie mimo tego, że z poprzedniego roku otrzymał ocenę niedostateczną. Jednak to nie jedyny warunek, jaki musi być spełniony.

Przejście warunkowe do następnej klasy to rozwiązanie dla niektórych uczniów, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną z przedmiotu nauczania. O tak zwany „warunek” mogą starać się uczniowie, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego. Jeśli otrzymają warunkową promocję do klasy następnej, na świadectwie z klasy poprzedniej będzie widniała ocena niedostateczna, ale będą mogli kontynuować naukę w klasie wyższej.

Spis treści:

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Przejście warunkowe do następnej klasy – przepisy

Warunkowe promowanie ucznia do kolejnej klasy reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Pragraf 21.10. tej ustawy brzmi następująco: „Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym)”.

Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce.

Warunkowe przejście do następnej klasy – warunki do spełnienia

Aby uczeń uzyskał przejście warunkowe do następnej klasy, muszą zostać spełnione następujące wymagania:

  • Przedmiot, którego dotyczy warunek, nie kończy się w obecnej klasie, a jest kontynuowany w klasie kolejnej. Przepisy nie pozwalają na uzyskanie oceny niedostatecznej na świadectwie ukończenia szkoły, jeśli więc przedmiot kończy się w obecnej klasie, ocena z niego, w tym przypadku niedostateczna, musiałaby znaleźć się na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Rodzice ucznia, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego, muszą napisać podanie o wyrażenie zgody na warunkowe promowanie do następnej klasy.
  • Rada pedagogiczna musi uznać, że uczeń poradzi sobie w klasie programowo wyższej mimo uzyskanej oceny niedostatecznej i podejmie uchwałę o warunkowej promocji ucznia.
Ważne! Przy warunkowym przejściu do następnej klasy nie wyznacza się żadnych terminów zaliczenia niezdanego przedmiotu. Warunkiem jest tutaj kontynuacja nauczania przedmiotu w następnej klasie, a nie uzyskanie pozytywnej oceny.

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy

Wyjaśniamy, jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy i do kogo należy je skierować.

1. W prawym górnym rogu podania należy wpisać miejscowość i datę.

2. W lewym górnym rogu wpisuje się: imię i nazwisko rodzica piszącego podanie, a w wersie poniżej adres zamieszkania, w ostatniej zaś telefon kontaktowy i adres e-mail. Pod spodem warto wpisać, kogo dotyczy podanie, np.: Dotyczy: Karoliny Nowak, ur. 25. marca 2010 roku, z klasy VI c.

3. Niżej po prawej stronie należy napisać. do kogo kieruje się podanie, a powinna to być rada pedagogiczna szkoły dziecka, czyli np.:
Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
ul. Konwaliowa 12
05-110 Jabłonna

4. Niżej na środku strony wielkimi literami wpisuje się tytuł: PODANIE

5. Pod spodem, zaczynając od odstępu (wcięcia akapitowego), wpisuje się treść podania, np.:

               Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na promowanie mojej córki, Karoliny Nowak, do klasy programowo wyższej pomimo niezdanego egzaminu poprawkowego z matematyki. Zajęcia edukacyjne z tego przedmiotu są realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

6. Pod spodem po prawej stronie należy umieścić podpis.

W podaniu można wpisać uzasadnienie, np. dodać, że dziecko miało trudności w danym roku szkolnym ze względu na częste choroby lub trudną sytuację rodzinną.

Warto też sprawdzić, czy szkoła nie dysponuje własnym wzorem podania o promocję do klasy programowo wyższej pomimo oceny niedostatecznej na świadectwie. Jeśli tak, dobrze będzie z niego skorzystać.

W szkołach średnich często to uczeń powinien złożyć podanie, zatem to on powinien się na nim podpisać i siebie wpisać jako osobę składającą dokument.

Zobacz także:

średnia ocen
Yakobchuk Olena/Adobe Stock
Edukacja
Jak obliczyć średnią ocen - na koniec roku, na półrocze
Średnia ocen ma znaczenie dla tych uczniów, którzy mają szansę na świadectwo z czerwonym paskiem i wyróżnienie, a więc i nagrody czy stypendium związane z dobrymi wynikami w nauce. Przyznaje się je uczniom, którzy uzyskają wysoką średnią na zakończenie roku szkolnego. Sprawdź, jak obliczyć średnią ocen i jaka średnia gwarantuje pasek na świadectwie.

Średnia ocen decyduje o tym, czy dziecko otrzyma na zakończenie roku świadectwo z czerwonym paskiem. Świadectwo to przyznawane jest od czwartej klasy szkoły podstawowej. W niższych klasach nie oblicza się średniej. Uczniowie klas 1-3 otrzymują na świadectwie oceny opisowe, a nie stopnie. Spis treści: Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku szkolnego? Średnia ocen arytmetyczna i średnia ważona Jakie przedmioty wliczają się do średniej ocen? Średnia ocen na świadectwo z paskiem Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku szkolnego? Obliczanie średniej ocen jest bardzo proste. Wystarczy zsumować wartość wszystkich ocen wystawionych przez nauczycieli na koniec roku szkolnego (które znajdą się na świadectwie). Uzyskaną sumę należy podzielić przez liczbę ocen. Wartość ocen: celujący – 6 bardzo dobry – 5 dobry – 4 dostateczny – 3 dopuszczający – 2 niedostateczny – 1 Jeśli uczeń był z jakiegoś przedmiotu zwolniony , np. z WF, przedmiotu tego nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen – średnią oblicza się wtedy z mniejszej liczby przedmiotów. Średnia ocen arytmetyczna i średnia ważona Średnia ocen jest tak zwaną średnią arytmetyczną , co oznacza, że każda ocena ma taką samą wagę (jest tak samo ważna). Dlatego przy średniej arytmetycznej sumuje się wszystkie wartości (wszystkie oceny) i uzyskany wynik dzieli się przez liczbę użytych do zsumowania wartości. Z kolei oceny końcowe nauczyciele często wystawiają z użyciem średniej ważonej , w której oceny mają różną wagę. Większą – mają sprawdziany i kartkówki, mniejszą na przykład prace domowe. Dlatego ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen zebranych przez ucznia z danego przedmiotu na przestrzeni...

usprawiedliwienie
Adobe Stock
Wychowanie
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: jak je napisać? [WZÓR]
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole pisze rodzic, ewentualnie przedstawia zaświadczenie lekarskie. Nieobecność szkolna powinna być uzasadniona ważnymi powodami, a usprawiedliwienie można wysłać przez Librus lub inny używany przez szkołę dziennik elektroniczny. W niektórych przypadkach usprawiedliwienie należy dostarczyć osobiście.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole powinno być napisane w taki sposób, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje, m.in. powód opuszczenia lekcji. Do 18. roku życia takie usprawiedliwienie do szkoły musi wystawić rodzic lub opiekun prawny. Dziecko może również przynieść usprawiedliwienie od lekarza. Opuszczenie połowy zajęć z danego przedmiotu może grozić nieklasyfikowaniem ucznia. Poniżej wyjaśniamy, jak dobrze napisać usprawiedliwienie do szkoły, i podajemy wzór. Spis treści: Usprawiedliwienie nieobecności w szkole Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Usprawiedliwienie nieobecności: wzór Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w LIBRUSIE? Usprawiedliwienie nieobecności na WF-ie Usprawiedliwienie nieobecności w szkole   Żeby usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole, opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą klasy i poinformować go o przyczynach tej sytuacji. Jeśli dziecko zbyt długo nie pojawia się w szkole (powyżej kilkunastu dni), rodzic może otrzymać pisemne upomnienie od dyrekcji szkoły. Jeżeli to nie przyniesie efektu, dyrekcja może skierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego. Dzieje się tak jednak w bardzo rzadkich sytuacjach, gdy uczeń wyraźnie uchyla się od obowiązku szkolnego .   Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Jeśli nie wiesz, jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole, zapytaj o szczegóły wychowawcę dziecka albo zadzwoń do sekretariatu. Każda szkoła określa indywidualnie formę usprawiedliwienia oraz czas, w jakim trzeba je dostarczyć. Takie informacje najczęściej znajdują się też w statucie szkoły. W usprawiedliwieniu nieobecności dziecka powinny znaleźć się następujące informacje: miejscowość, data,...

Jak obliczyć punkty do liceum
Adobe Stock
Aktualności
Jak obliczyć punkty do liceum: rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
Aby obliczyć punkty do liceum, wystarczy dodać do siebie punkty za egzamin ósmoklasisty, za świadectwo oraz za dodatkowe osiągnięcia. Tłumaczymy, za co można uzyskać więcej punktów, które liczą się podczas rekrutacji do szkoły średniej. Z naszego tekstu dowiesz się też, jak przeliczać oceny na punkty i ile maksymalnie można zebrać punktów do liceum.

Punkty do liceum to suma punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Można też otrzymać dodatkowe punkty za osiągnięcia i działalność, np. wolontariat. To ważne, ile punktów uzyska uczeń podczas rekrutacji do liceum, bo od tego może zależeć, czy dostanie się do wybranej szkoły. Wyjaśniamy, jak można zwiększyć liczbę punktów do szkoły średniej. Spis treści: Jak obliczyć punkty do liceum, by nie popełnić błędu? Ile można mieć maksymalnie punktów do liceum? Rekrutacja do liceum: ile punktów za oceny? Rekrutacja do liceum: punkty za dodatkowe osiągnięcia Jak obliczyć punkty do liceum, by nie popełnić błędu? Na punkty, które liczą się podczas rekrutacji do liceum, składają się: punkty z egzaminu ósmoklasisty, punkty ze świadectwa,  punkty za udział i sukcesy w konkursach, punkty za inne osiągnięcia (w tym sportowe i artystyczne), punkty za dodatkową działalność, np. wolontariat. Każdy uczeń, który chce dostać się do liceum, musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Nawet jeżeli nie uzyska żadnego punktu, nie będzie musiał powtarzać ostatniej klasy. Ale im więcej punktów dostanie, tym większe szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły. Ile maksymalnie można mieć punktów do liceum? W rekrutacji do liceum 2023 łącznie można zdobyć 200 punktów : 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty, 100 punktów za świadectwo, konkursy i dodatkową działalność. Wynik egzaminu ósmoklasisty zawsze jest przedstawiony w procentach: Wyniki egzaminów z języka polskiego i matematyki mnożymy przez 0,35. Wynik z języka obcego mnożymy przez 0,3 . Otrzymane liczby sumujemy – uzyskany wynik to liczba punktów do liceum, które uczeń zdobył za...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz