ocena z zachowania
Adobe Stock
Aktualności

Ocena z zachowania – jak jest oceniane zachowanie w szkole? Kryteria, skróty, odwołanie

Ocena z zachowania odzwierciedla nie tylko to, czy dziecko nie przeszkadza na lekcjach i jest sympatyczne dla kolegów i koleżanek. Kryteria oceny z zachowania są dość obszerne i obejmują rzeczy, o których nie każdy rodzic wie. Dlatego warto się z nimi zapoznać i wytłumaczyć dziecku, w jaki sposób jego zachowanie jest oceniane, a także co oznaczają poszczególne skróty. Od oceny można również się odwołać.

Ocena z zachowania wystawiana jest przez wychowawcę klasy. To on podejmuje ostateczną decyzję, jaką ocenę z zachowania otrzyma dziecko. Zanim wychowawca to zrobi, konsultuje się z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, bibliotekarzem. Czasami wystawiona ocena zaskakuje samo dziecko i rodziców, a same kryteria oceniania zachowania dziecka mogą budzić wątpliwości.

Przy wystawianiu oceny z zachowania bierze się pod uwagę rozporządzenie ministra edukacji oraz statut szkoły, do której chodzi dziecko. W każdej szkole powinny być jasno określone zasady, na jakich przyznawane są poszczególne oceny z zachowania. Warto o to zapytać w szkole, aby zweryfikować, czy dziecko faktycznie zasługuje na konkretną ocenę.

Spis treści:

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Ocena z zachowania

Ocena z zachowania w praktyce jest wynikiem tego, czy uczeń stosuje się do konkretnych zasad, ale też wynika w pewnym stopniu z subiektywnych odczuć nauczycieli. Dlatego czasami dla ucznia lub rodziców ocena z zachowania może być nieadekwatna do tego, jak faktycznie dziecko funkcjonuje w szkole. Warto wspomnieć, że to, jak dziecko zachowuje się w domu, może nie odzwierciedlać jego zachowania w szkole. Przy wszelkich wątpliwościach warto zacząć od rozmowy z wychowawcą, aby uzyskać informacje, dlaczego dziecko otrzymało taką, a nie inną ocenę z zachowania.

Czy ocena z zachowania liczy się do średniej?

Ocena z zachowania nie wlicza się do średniej. Ma jednak duże znaczenie, szczególnie jeśli uczeń lub uczennica liczy na świadectwo z paskiem. Aby otrzymać takie świadectwo, uczniowie muszą spełnić dwa warunki: mieć wysoką średnią ocen (średnia arytmetyczna ocen musi wynosić co najmniej 4,75) oraz bardzo dobrą lub wzorową oceną z zachowania.

Na ocenę z zachowania wpływa to, czy dziecko przestrzega norm życia społecznego i szkolnego oraz jak się uczy (oceny z poszczególnych przedmiotów), ale ocena z zachowania nie może wpływać na oceny z przedmiotów. W praktyce oznacza to, że dziecko, które źle się uczy, nie uzyska oceny wzorowej, ale uczeń z nieodpowiednim zachowaniem może mieć bardzo wysokie oceny ze wszystkich przedmiotów. Co ważne, ocena z zachowania jest brana pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce.

Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z przedmiotów nauczania oraz na promocję do następnej klasy. Uczeń może zdać do następnej klasy nawet z nagannym zachowaniem.

Dziecko z nieodpowiednim zachowaniem może zostać skierowane na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W wielu przypadkach dzięki nim udaje się uczniowi pomóc, gdyż złe zachowanie najczęściej wynika z różnych problemów, a nie z tego, że dziecko jest „złe”.

Ocena z zachowania: uzasadnienie

Ocenę z zachowania wystawia wychowawczyni lub wychowawca klasy, do której uczęszcza twoje dziecko. Decyzję podejmuje na podstawie własnych obserwacji, ale często konsultuje się innymi nauczycielami w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia własnych opinii. Poza zachowaniem na ocenę ma wpływ aktywność ucznia lub uczennicy np. udział w konkursach, czy działalność na rzecz szkoły. I co najważniejsze, przy ocenie ucznia wychowawczyni lub wychowawca kieruje się zasadami oceny, które zawarte są w statucie szkoły, a te w każdej ze szkół mogą mieć nieco inny zapis.

rozporządzeniu ministra edukacji widnieje zapis: „Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 •  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 •  pokazywanie szacunku innym osobom”.

Znajduje się tam także zapis mówiący o tym, że: „Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczani, lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej”. Oznacza to tyle, że nie można źle oceniać zachowania ucznia, które wynikają z jego zaburzeń lub dysfunkcji rozwojowych, np. z bycia w spektrum autyzmu.

Jak się nazywają oceny z zachowania?

W rozporządzeniu ministra edukacji znajduje się następująca skala do oceny zachowania uczniów:

 • wzorowe (skrót: wz)
 • bardzo dobre (skrót: bdb)
 • dobre (skrót: db)
 • poprawne (skrót: pop)
 • nieodpowiednie (skrót: ndp)
 • naganne (skrót: ng)

Najczęściej skalę tę stosuje się w klasach szkoły podstawowej od IV w górę oraz w szkołach ponadpodstawowych.  W młodszych klasach szkoły podstawowej stosuje się ocenę opisową.

Wzorowa ocena z zachowania: kryteria

Ocenę wzorową z zachowania otrzymują uczniowie, którzy wyróżniają się wyjątkową postawą i są wzorem postępowania dla innych uczniów, czyli:

 • wywiązują się ze wszystkich obowiązków ucznia,
 • zachowują się kulturalnie w szkole i poza nią,
 • okazują szacunek i pomoc innym osobom,
 • wykazują inicjatywę twórczą,
 • przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych,
 • przeciwstawiają się przejawom przemocy,
 • godnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju konkursach, zawodach czy olimpiadach,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

Bardzo dobra ocena z zachowania: kryteria

Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymują uczennice i uczniowie, którzy nie sprawiają żadnych problemów wychowawczych, a ich zachowanie jest godne pochwały, czyli:

 • wywiązują się z obowiązków ucznia na miarę swoich możliwości,
 • zachowują się kulturalnie w szkole i poza nią,
 • przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych,
 • okazują szacunek i pomoc innym osobom,
 • przeciwstawiają się przejawom przemocy,
 • podejmuje działania na rzecz klasy.

Dobra ocena z zachowania: kryteria

Dobrą ocenę z zachowania otrzymują uczennice lub uczniowie, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków, choć czasem zdarzają im się niewielkie uchybienia. Wyznaczniki oceny dobrej z zachowania to:

 • właściwe i niebudzące zastrzeżeń zachowanie w szkole i poza nią,
 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych,
 • okazywanie szacunku i pomocy innym osobom,
 • przeciwstawiają się przejawom przemocy,
 • szanowanie mienia szkoły.

Poprawna cena z zachowania: kryteria

Poprawną ocenę z zachowania otrzymują osoby, które w ocenie wychowawczyni lub wychowawcy kasy:

 • zazwyczaj wywiązują się ze swoich obowiązków ucznia,
 • przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych,
 • sporadycznie naruszają obowiązujące w szkole normy zachowania i regulaminy.

Nieodpowiednia ocena z zachowania: kryteria

Nieodpowiednią ocenę z zachowania zazwyczaj otrzymują uczennice lub uczniowie, którzy:

 • nie uczą się zgodnie ze swoimi możliwościami,
 • nie włączają się w życie klasy i szkoły,
 • nie szanują mienia szkoły oraz rzeczy należących do innych osób,
 • łamią zasady i normy obowiązujące w szkole, ale ponoszą konsekwencje, okazują skruchę i chęć poprawy.

Naganna ocena z zachowania: kryteria

Ocenę naganną z zachowania otrzymują osoby, które:

 • nie wywiązują się z obowiązków szkolnych,
 • zachowują się agresywnie wobec innych osób,
 • cechują się przemocowym zachowaniem,
 • świadomie niszczą mienie szkoły lub rzeczy należące do innych osób,
 • łamią zasady i normy obowiązujące w szkole, ale nie ponoszą konsekwencji, nie okazują skruchy ani chęci poprawy.

Odwołanie od oceny z zachowania

Jeśli dziecko i jego rodzice nie zgadzają się z oceną z zachowania, jaką wystawił wychowawca, mogą na piśmie złożyć w sekretariacie szkoły odwołanie do oceny z zachowania w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie zastrzeżeń, np. dokumentację z poradni psychologiczno-pedagogicznej i z terapii pedagogicznej, niezgodność z przepisami zawartymi w rozporządzeniu.

Następnie dyrektor zwołuje komisję, która składa się z wychowawcy, pedagoga, opiekuna samorządu szkolnego i samego dyrektora. Wynikiem prac komisji jest decyzja o zgodności lub niezgodności oceny, jaką wystawił wychowawca. W przypadku odrzucenia odwołania komisja lub wychowawca powinien uzasadnić ocenę, potwierdzając uzasadnienie dokumentacją dotyczącą oceniania ucznia. Jeśli tak się nie stanie, rodzice mogą złożyć skargę do kuratora oświaty.

Gdy komisja uzna zasadność odwołania, powoływana jest komisja, która ustala nową ocenę z zachowania – nie może ona być niższa niż uprzednio wystawiona. Ostateczną ocenę komisja przekazuje rodzicom/opiekunom dziecka w formie pisemnej.

Sprawdź też:

kiedy uczeń jest nieklasyfikowany
Adobe Stock
Wychowanie
Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany – co to znaczy, co dalej?
Wbrew pozorom to wcale nie frekwencja ucznia decyduje o tym, czy będzie on klasyfikowany z danego przedmiotu. Wyjaśniamy, co to znaczy, że uczeń jest nieklasyfikowany i kiedy może się to zdarzyć.

Wielu rodziców, których dzieci często opuszczają zajęcia szkolne, zastanawia się, kiedy uczeń może być nieklasyfikowany. Uzasadnieniem nieklasyfikowania ucznia jest niska frekwencja, jednak decydującym czynnikiem są oceny dziecka – a dokładnie ich liczba. Co oznacza nieklasyfikowanie? Nieklasyfikowanie na koniec roku może oznaczać brak promocji do następnej klasy. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. Uczeń może być nieklasyfikowany na semestr lub koniec roku. Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany? Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów edukacyjnych w przypadku, gdy nauczyciel nie ma podstaw do tego, by ustalić mu roczną lub śródroczną ocenę klasyfikacyjną (czyli uczeń ma za mało ocen). Powodem tego muszą być nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, które przekraczają połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania. Minimalna liczba ocen wymagana do klasyfikowania ucznia powinna znaleźć się w statucie szkoły. Konsekwencje nieklasyfikowania nie zawsze oznaczają niedopuszczenie do kolejnej klasy. Uczeń nie powinien być nieklasyfikowany, jeżeli mimo częstej nieobecności w szkole otrzymywał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić jego wiedzę i wystawić mu ocenę końcową. Wynika z tego, że jeśli uczeń często opuszcza zajęcia, ale ma wystarczająco dużo ocen – można go klasyfikować, nawet jeżeli nie osiągnął frekwencji przekraczającej 50 procent .  O nieklasyfikowaniu ucznia mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z...

wystawianie ocen
Adobe Stock
Edukacja
Wystawianie ocen 2022 – do kiedy są wystawiane oceny na koniec roku szkolnego?
Do kiedy są wystawiane oceny na koniec roku szkolnego? Ile czasu uczniowie mają na ich poprawę? Rok szkolny kończy się już 24 czerwca 2022. Nauczyciele najpierw muszą podać propozycje ocen końcowych, a następnie wystawić właściwe oceny na koniec roku. Jakie obowiązują ich terminy?

Wystawianie ocen końcowych to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Informacja, do kiedy wystawiane są oceny na koniec roku szkolnego jest istotna zwłaszcza dla uczniów, którzy chcą je poprawić.   Do kiedy wystawianie ocen na koniec roku szkolnego 2021/2022? Nie ma jednego terminu wystawiania ocen dla wszystkich szkół. To kiedy nauczyciele wystawiają oceny na koniec roku, zależy od konkretnej placówki – termin ten zgodnie z ustawą o systemie oświaty ustala dyrekcja wraz z radą pedagogiczną. Może się on więc różnić w zależności od placówki, a także terminu rady klasyfikacyjnej. W szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (poza klasami programowo najwyższymi) zakończenie roku szkolnego nastąpi 24 czerwca. Nauczyciele muszą wystawić oceny końcowe w czerwcu, by przedstawić je na radzie klasyfikacyjnej, która wypada  około dwa tygodnie przed końcem roku . Konkretna data zależy jednak od ustaleń wewnątrzszkolnych.  Uczniowie najstarszych klas liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół ll stopnia rok szkolny w 2022 roku kończą 29 kwietnia. Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych przypadł więc najwcześniej – nauczyciele wystawili oceny jeszcze w kwietniu . Do kiedy wystawienie ocen proponowanych 2022? Przed wystawieniem ocen końcowych nauczyciele muszą podać uczniom wcześniejsze propozycje tych ocen. Zazwyczaj ma to miejsce około miesiąc przed wystawieniem ocen końcowych, czyli w maju . Ten czas daje uczniom możliwość poprawy swoich ocen. Dodatkowo około dwa tygodnie przed wystawieniem propozycji ocen końcowych, nauczyciel informuje o przewidywanych ocenach niedostatecznych .  Piszemy też o :  Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany – co to znaczy, co dalej?  Oceny w szkole: skala ocen szkolnych w...

Kiedy wypada koniec roku szkolnego w 2022?
Adobe Stock
Edukacja
Kiedy wypada koniec roku szkolnego w 2022 roku? [TERMINY]
Kiedy przypada koniec roku szkolnego w 2022 roku? Zastanawiają się nad tym nie tylko uczniowie, ale też ich rodzice. Zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Edukacji i Nauki część uczniów zakończy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze już w kwietniu, a część dopiero w czerwcu. Sprawdź, kiedy w tym roku zaczną się wakacje dla 8 klas, maturzystów i pozostałych uczniów.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dla większości uczniów koniec roku wypada w piątek 24 czerwca 2022 roku. Czy egzaminy końcowe mają wpływ na termin zakończenia roku szkolnego? Koniec roku szkolnego 2022 Zakończenie roku szkolnego we wszystkich szkołach zaplanowane jest na 24 czerwca 2022 roku. Termin ten dotyczy również uczniów 8 klas. Mimo że egzaminy 8-klasisty zaplanowane są na 24-26 maja, uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej do oficjalnego zakończenia roku szkolnego będą musieli poczekać miesiąc, czyli do 24 czerwca (piątek ). Koniec roku szkolnego dla maturzystów Dla maturzystów oraz uczniów najstarszych klas liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia (niezależnie czy podejdą do zdawania egzaminów maturalnych, czy nie) koniec roku szkolnego w 2022 roku przypada już 29 kwietnia (piątek ). Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom życzymy samych sukcesów, a później wspaniałego i w pełni zasłużonego wypoczynku! Źródło: gov.pl Zobacz także: Egzamin ósmoklasisty 2022: matematyka – zakres materiału Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Lektury z gwiazdką – matura 2023

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj