O minimalnej temperaturze w szkole stanowią dwa przepisy. Pierwszym jest rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, a drugim – rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wydane na podstawie art. 23715 § 1 Kodeks pracy.

Reklama

Pierwszy przepis mówi o obowiązkach dyrektora szkoły względem uczniów, a konkretnie – zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole. Drugi przepis z kolei nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, są to więc obowiązki wobec pracowników szkoły.

Minimalna temperatura w szkole

Wyżej wymienione przepisy mówią o tym, jaka minimalna temperatura powinna być zapewniona w pomieszczeniach szkolnych. Z obu przepisów jasno wynika, że bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w szkole oznaczają minimalną temperaturę na poziomie 18 stopni Celcjusza.

Zatem najniższa dopuszczalna temperatura w pomieszczeniach dydaktycznych wynosi właśnie 18 st. C.

Pomieszczeniem dydaktycznym są sale lekcyjne i inne pomieszczenia, w których odbywają się lekcje i zajęcia, ale nie są nimi korytarze szkolne, gdzie uczniowie przebywają wyłącznie na przerwach. Tam minimalna temperatura wynosi 16 st. C.

Zobacz także

Również nie mniej niż 16 stopni powinno być w szatniach i na klatkach schodowych. Z kolei w przebieralniach (np. przebieralnia do zajęć WF) i w pomieszczeniach z prysznicami temperatura minimalna powinna wynosić 21 stopni C.

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6, ust. 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604) - § 7.

Temperatura w sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna należy do pomieszczeń dydaktycznych – odbywają się w niej przede wszystkim lekcje WF, a to też są zajęcia dydaktyczne. Dlatego w sali gimnastycznej także minimalna temperatura powinna wynosić 18 st. C.

Podsumowując:

Minimalna temperatura w szkole, przy której mogą odbywać się zajęcia dla różnych pomieszczeń:

  • minimalna temperatura w klasie – 18 stopni C
  • minimalna temperatura w sali gimnastycznej – 18 stopni C
  • minimalna temperatura na korytarzu szkolnym – 16 stopni C
  • minimalna temperatura w szatni i na klatce schodowej – 16 stopni C

Zimno w szkole – co robić?

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dyrektor nie jest w stanie zapewnić minimalnej temperatury w szkole, musi zawiesić zajęcia i powiadomić organ prowadzący. Zawieszenie zajęć trwa aż do momentu, gdy w szkole będzie można zapewnić minimalne temperatury określone w ustawie.

Przeczytaj też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama