Urlop macierzyński rodzica adopcyjnego

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicowi adopcyjnemu, czyli takiemu, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia tego dziecka lub też osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Reklama

Wymiar tego urlopu zależy od liczby przyjętych dzieci:

  • w przypadku przyjęcia jednego dziecka – wynosi on 20 tygodni,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci – 31 tygodni,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci – 33 tygodnie,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci – 35 tygodni,
  • w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci – 37 tygodni.

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno mama i tata adopcyjni, jednakże adoptowane dziecko nie może mieć więcej niż 7 lat. Natomiast w przypadku dziecka, w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
W przypadku gdy nie jest możliwe wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (np. dziecku brakuje kilka tygodni do ukończenia przez nie 7. roku życia lub 10. roku życia), rodzice mają prawo do 9 tygodni urlopu.

Czytaj też: Urlopy dla rodziców

Dobrowolny urlop dodatkowy

Po wykorzystaniu urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego rodzice, którzy adoptowali dziecko, mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar również jest uzależniony od tego, ile dzieci przysposobiono.

Zobacz także

W przypadku adoptowania:

  • jednego dziecka jest to 6 tygodni,
  • większej liczby dzieci – 8 tygodni,
  • dziecka w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia (jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie urlopu w pełnym wymiarze) – 3 tygodnie.

Z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno mama i tata adopcyjni, mogą również podzielić się tym urlopem.
Urlop ten udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.
Urlop udzielany jest jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Polecamy: Wniosek o urlop macierzyński
[CMS_PAGE_BREAK]

Urlop rodzicielski rodziców adopcyjnych

Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych (podobnie jak w przypadku rodziców biologicznych) przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 26 tygodni. Udziela się go jednorazowo lub w trzech częściach. Ponadto każda z części nie może być krótsza od 8 tygodni i powinny przypadać jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia.
Z urlopu mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka, ale należy pamiętać, że łączny wymiar urlopu obojga rodziców nie może przekraczać maksymalnego wymiaru, tj. 26 tygodni (np. jeśli rodzice adopcyjni decydują się w tym samym czasie przebywać na urlopie rodzicielskim, jego wymiar dla każdego z nich wynosi 13 tygodni).

Urlop ojcowski po adopcji dziecka

Ojcu przysposabiającego dziecko przysługują 2 tygodnie urlopu ojcowskiego w okresie do 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub 10. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

Czytaj też: Mężczyźni coraz częściej korzystają z urlopu ojcowskiego - zobacz film

Urlop wychowawczy dla rodziców adopcyjnych

Zasady udzielania urlopu wychowawczego dla rodziców adopcyjnych są takie same jak dla rodziców biologicznych. Zatem prawo do urlopu przysługuje rodzicom adopcyjnym zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy pracy).
Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy, z czego 1 miesiąc przeznaczony jest wyłącznie dla drugiego rodzica, np. mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata 1 miesiąc lub odwrotnie. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 5. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia).

Polecamy: Wniosek o urlop wychowawczy - wzór do druku

Urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika (w którym określić należy datę i zakończenie tego urlopu) i można go wykorzystać najwyżej w 5 częściach.
Wniosek o urlop składa się u pracodawcy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z urlopu. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie tego terminu, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku.
Rodzice adopcyjni dziecka mogą jednocześnie skorzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

Reklama

Zobacz też: Jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji?

Reklama
Reklama
Reklama