Wszyscy chodziliśmy kiedyś do szkoły. Kiedyś – a więc niewiele z niej pamiętamy, a wiele się w niej też zmieniło. Poza tym wtedy byliśmy uczniami, a teraz debiutujemy w roli rodziców ucznia. I chcemy jak najwięcej o szkole swojego dziecka wiedzieć. Stąd tyle pytań. Odpowiadamy na nie.

Reklama

Jakich przedmiotów uczy się pierwszoklasista?

Od reformy szkolnej z 1999 roku zmienił się charakter nauczania początkowego – teraz jest to kształcenie zintegrowane. Zgodnie z tą koncepcją nauczyciel nie dzieli nauki na przedmioty, ani na 45-minutowe lekcje. Zajęcia prowadzi według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Nauczyciel przeplata pracę umysłową zajęciami praktycznymi, ruchowymi, plastyką, muzyką.
Dzieci w pierwszej klasie uczą się podstaw polskiego i matematyki, ale jednocześnie mają np. szansę zrobić sałatkę warzywną, zważyć niektóre produkty żywnościowe, zmierzyć objętość płynów, bawić się w robienie zakupów i płacenie oraz uczestniczą w zabawach ruchowych. Pierwszoklasiści często pracują w grupach, wychodzą poza klasę, jeżdżą na wycieczki. W ten sposób zdobywanie wiedzy jest znacznie bardziej praktyczne.
Dodatkowo w klasie pierwszej wprowadza się naukę języka obcego, oczywiście w formie zabawowej, gimnastykę korekcyjną oraz lekcje etyki/religii. Na ogół też w szkole prowadzi się zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

Czytaj więcej: Czego uczy się dziecko w pierwszej klasie?

Gimnastyka w szkole jest obowiązkowa?

Tak. Ruch dzieciom jest bardzo potrzebny: wzmacnia organizm, hartuje, daje satysfakcję, więc umacnia poczucie wartości, a także wpływa na... rozwój umysłowy. Dlatego nie warto bez ważnych powodów odsuwać dziecka od udziału w grach i zabawach ruchowych. Rodzic może zwolnić dziecko z zajęć, pisząc zwolnienie (bo np. maluch jest po chorobie). Są też przypadki, że uczeń z poważnych powodów zdrowotnych w ogóle nie może ćwiczyć (wtedy musi mieć odpowiednie zaświadczenie lekarskie), ale to nie zwalnia go z obecności na zajęciach.

Czy pierwszoklasista dostaje oceny?

Tak, ale są to oceny opisowe. Dzięki nim dzieci i rodzice dowiadują się, jakie umiejętności pierwszoklasista już opanował, co potrafi, a z czym sobie jeszcze nie radzi. Ocena semestralna podpowiada, co można zrobić, aby pojawiające się problemy pokonać, natomiast ocena na koniec roku stwierdza stan posiadanych przez ucznia umiejętności. Na początku roku nauczyciel przekazuje rodzicom, czego wymaga na lekcjach, w jaki sposób sprawdza stan wiedzy dzieci i co będzie zawierała ocena opisowa (klasa 1). Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują ze wszystkich zajęć (obowiązkowych i dodatkowych) jedną ocenę opisową, a drugą – także opisową, z zachowania. Na świadectwie tylko ocena z religii jest wyrażona stopniem. Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, jeśli jego ocena jest pozytywna.
Oprócz oceny opisowej nauczyciel często stosuje w trakcie zajęć różne formy oceniania wspomagającego, dodaje słowny komentarz, chwali za wysiłek, za chęci (może np. zapisać: „Wspaniale", „Pracuj tak dalej", „Brawo!").

Zobacz także

Zobacz też: Kompletujemy wyprawkę szkolną – lista do druku

Co na początku szkoły może sprawiać dziecku najwięcej trudności?

To sprawa dość indywidualna. Trzeba jednak pamiętać, że w tym wieku dziecko jest nastawione egocentrycznie. Dlatego często ma problem z reagowaniem na polecenia skierowane do całej klasy, oczekuje słów bezpośrednio do siebie. Z tej przyczyny spóźnia się z wykonywaniem ćwiczeń, nie zaznacza zadań domowych. Nie potrafi też przez dłuższy czas koncentrować się na jednej czynności, dlatego zadania umysłowe muszą być przeplatane choćby kilkuminutowym relaksem ruchowym. Nauka pisania często już po paru minutach wywołuje ból ręki, bo kości i mięśnie ręki nie są dostatecznie ukształtowane. Trzeba więc wykazywać się dużym zrozumieniem i cierpliwością, by dziecko nie zniechęciło się do nauki już na starcie.

Sprawdź: Tego nigdy nie rób – 5 rzeczy niszczących samoocenę dziecka

Czy zapisać dziecko na świetlicę?

To dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy nie mogą zawsze odbierać dziecka zaraz po lekcjach (czyli dla większości). Na świetlicy zajęcia z dziećmi prowadzą pedagodzy odpowiednio do tego wykwalifikowani. Dzieci nie tylko mają tu możliwość odrobienia lekcji, ale mają szansę na rozwój swoich zdolności: plastycznych, muzycznych, tanecznych. Świetlica uczy również umiejętnego spędzania wolnego czasu.

Czy zapisać dziecko na stołówkę szkolną?

Jeśli dziecko w szkole przebywa długo, to wręcz powinno zjeść obiad na stołówce. Nie odczuwa wtedy takiego zmęczenia, nie jest pod koniec dnia osowiałe, ma zatem więcej sił i ochoty do nauki. Poza tym koszt obiadów w szkole jest zazwyczaj niewysoki, często dotowany przez gminę.

[CMS_PAGE_BREAK]

Pierwszoklasista może się czasem spóźniać na zajęcia?

Mały uczeń nie lubi się spóźniać, bo chce jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Kiedy przychodzi później, jest przestraszony, że go coś ominęło, że czegoś nie będzie wiedział. Zwykle potem przez cały czas pobytu w szkole jest podenerwowany i niespokojny. Dla jego psychicznego komfortu zadbajmy, aby przyszedł do szkoły punktualnie i bez zbytniego pośpiechu.

Nieobecności zawsze wymagają pisemnego usprawiedliwienia?

Sposób usprawiedliwiania nieobecności jest sprawą wewnątrzszkolną. W niektórych placówkach jest obowiązek pisania usprawiedliwień, a w innych wystarczy, że rodzic zatelefonuje, albo osobiście poinformuje wychowawcę o przyczynie nieobecności dziecka.

Kto odbiera dziecko ze szkoły? Czy może wracać samo?

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym dziecko może poruszać się bez opieki dorosłych po drogach dopiero po ukończeniu 7 lat. Jednakże również ukończone 7 lat nie daje gwarancji, że dziecko będzie się rozważnie zachować na ulicy, zależy to od jego indywidualnych cech. Dlatego to rodzice powinni sami zdecydować, czy ich pociecha może już samodzielnie odbyć drogę do szkoły. Najczęściej jest tak, że rodzice bądź dziadkowie przez jakiś czas przyprowadzają i odbierają dziecko, aby oswoić go z nową sytuacją, wskazać ewentualne zagrożenia, sposoby zachowania, by przejście było jak najbardziej bezpieczne. Jeśli dziecko ze szkoły ma odebrać ktoś inny niż rodzic, to trzeba wcześniej uprzedzić o tym wychowawcę i koniecznie wpisać dziecku do dzienniczka stosowną informację.

Czytaj: Jak nauczyć dziecko wzywać przez telefon pogotowie

Po co jest Rada Rodziców i Trójka Klasowa?

W szkole działają: albo Rada Rodziców, albo Rada Szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Trójek Klasowych. W skład Rady Szkoły wchodzą przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów. Rodzice włączają się do pracy szkoły, np. opiniują plany i programy, uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji, zasiadają w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Są współorganizatorami wycieczek i uroczystości szkolnych. Pomagają dzieciom z rodzin pozostających w trudnej sytuacji finansowej, organizują akcje charytatywne, zabawy i imprezy dochodowe, a także pozyskują sponsorów. Dzięki ich działalności często udaje się zaopatrzyć szkołę w nowy sprzęt i pomoce naukowe, a tym samym podnosić standardy nauki.

Co mogę zrobić, jeśli mam zastrzeżenia do wychowawczyni?

Przede wszystkim nie dać się ponieść emocjom, zachować spokój i spróbować nabrać dystansu. Dziecko w pierwszej klasie jest jeszcze nadwrażliwe emocjonalnie i często reaguje przesadnie na jakieś niepowodzenia albo skierowane w jego stronę krytyczne uwagi. Najpierw więc lepiej spokojnie porozmawiać i uspokoić dziecko. Dobrze jest też uczyć je radzić sobie z krytyką i niepowodzeniami. Nadmierne chronienie lub wyręczanie w pokonywaniu przeszkód sprawi jedynie, że będzie ono niezaradne. Jeśli jednak rodzic po rozmowie z dzieckiem uzna, że problem jest poważny, powinien umówić się na spotkanie z wychowawcą. Gdy taka rozmowa nie doprowadzi do porozumienia, można zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego. On zajmie obiektywne stanowisko i spróbuje znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Gdyby tak się zdarzyło, że w klasie większa grupa rodziców ma jakieś wątpliwości co do wymagań albo zachowania wychowawcy, wtedy Klasowa Trójka może spotkać się najpierw z nauczycielem, przedstawić mu uwagi i zastrzeżenia rodziców, następnie zorganizować i poprowadzić zebranie, na którym rodzice i nauczyciel będą mogli przedstawić swoje opinie i wyjaśnić zastrzeżenia.

Reklama

Czytaj też: Jak przygotować dziecko do szkoły? – 7 sposobów, które na pewno pomogą

Reklama
Reklama
Reklama