Ulgi na dziecko nie możesz odliczyć m.in. wtedy, gdy masz tylko jedno dziecko i przekraczasz limit rocznych dochodów. Dotyczy to zarówno samotnych rodziców, jak i małżeństw oraz konkubinatów z jednym dzieckiem. Ulga na dziecko w 2023 roku za 2022 rok wynosi: 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko (92,67 zł miesięcznie), 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko (92,67 złotych miesięcznie), 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko (166,67 zł miesięcznie) i 2700 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko (225 zł miesięcznie).

Reklama

Spis treści:

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

Ulgi na dziecko nie mogą odliczyć rodzice, którzy wychowują jedno dziecko i przekraczają wyznaczone limity dochodów:

 • osoba samotnie wychowująca dziecko i zarabiająca więcej niż 112 tysięcy zł rocznie,
 • małżonkowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok, wychowujący jedno dziecko i zarabiający łącznie ponad 112 tysięcy zł rocznie,
 • osoby wychowujące wspólnie jedno dziecko, niepozostające w związku małżeńskim i zarabiające każde z osobna ponad 56 tysięcy zł rocznie. Jeśli tylko jedno z tych rodziców przekracza limit, drugi może odliczyć ulgę na dziecko w całości.

Ulga podatkowa na dziecko nie przysługuje także osobom rozliczającym się według zasad:

 • podatku liniowego,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej,

Ulgi na dziecko nie można odliczyć również na:

Zobacz także
 • pełnoletnie dziecko pozostające w związku małżeńskim,
 • dziecko do 25 lat, które się nie uczy,
 • dziecko, także uczące się i niepełnoletnie, które w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający 3089 zł (do tej kwoty nie jest wliczana renta rodzinna),
 • dziecko uczące się, pełnoletnie, które w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający 16 061,28 zł,
 • dziecko, które nie znajduje się pod opieką podatnika (w przypadku pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich).

Otrzymywanie renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko nie ogranicza prawa do ulgi na dziecko.

Uwaga, jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie rozliczania ulgi (np. są po rozwodzie lub w separacji), a miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania tylko jednego z rodziców, odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje ten podatnik, z którym dziecko mieszka.

Bezprawne odliczenie ulgi na dziecko

Rodzice bezprawnie odliczą ulgę na dziecko wtedy, gdy ona im nie przysługuje, czyli np. wtedy, gdy są rodzicami jedynaka, a ich dochody są zbyt wysokie, albo gdy dziecko ma 18-25 lat i się nie uczy.

Z bezprawnym odliczeniem ulgi na dziecko można mieć także do czynienia wtedy, gdy dziecko osiągnie w roku podatkowym, za który rodzice skorzystali z ulgi, dochody przekraczające kwotę 3089 zł. Dochód dziecka powyżej tej kwoty pozbawia rodziców prawa do ulgi na to dziecko.

Za nieprawidłowe skorzystanie z ulgi grozi mandat karny lub grzywna, a bezprawnie wykorzystaną ulgę należy zwrócić wraz z odsetkami. Dlatego, jeśli zorientujesz się, że niezgodnie z przepisami skorzystałaś z ulgi na dziecko, jak najszybciej złóż korektę zeznania. Jeśli tego nie zrobisz, fiskus będzie miał 5 lat na to, by zgłosić się do ciebie po wykorzystane pieniądze i odsetki od nich. Możesz też otrzymać karę finansową.

Zwrot ulgi na dziecko do Urzędu Skarbowego

Jeśli Urząd Skarbowy uzna, że rodzice nie mieli prawa do odliczenia ulgi na dziecko lub jej części, ma prawo wystąpić o zwrot odliczonej kwoty i ma na to 5 lat. To oznacza, że w przypadku rozliczenia za 2022 rok fiskus ma czas na upomnienie się o bezprawnie wykorzystaną ulgę na dziecko do końca grudnia 2027 roku.

Zwrotu ulgi na dziecko do Urzędu Skarbowego trzeba dokonać przelewem na wyznaczone konto wraz z naliczonymi odsetkami za okres, jaki minął od czasu wykorzystania ulgi, do momentu, gdy urząd się o nią upomniał. W piśmie, w którym urząd zwraca się do podatnika o zwrot bezprawnie niewykorzystanej ulgi, zawarta jest kwota ulgi i odsetek. Niestety zazwyczaj czas na zwrot jest krótki i wynosi 7 dni.

Zwrot przysługującej ulgi na dziecko – zasady, termin

Jeśli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej przez Urząd Skarbowy, podatnik ma prawo do zwrotu tej nieodliczonej nadwyżki.

Ważne: Kwota, o której zwrot dodatkowo podatnik ma prawo się ubiegać, nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 podatnika, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub PIT-28 (jeżeli podatnik składa takie zeznania).

Gdy odliczenia przysługują pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, za górny limit zwrotu ulgi na dziecko uznaje się sumę ich składek (składki obojga małżonków/opiekunów się sumuje).

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą wykazać zwrot niewykorzystanej ulgi na jednej deklaracji. Jeśli rozliczają się osobno, zwrot dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, tak samo, jak w przypadku odliczanej ulgi. O zwrot mogą wystąpić w dowolnej proporcji przez nich ustalonej lub w częściach równych.

W załączniku PIT/O trzeba wykazać wyłącznie kwoty ulgi na dziecko w pełnej przysługującej podatnikowi wysokości. W załączniku nie umieszcza się wniosku o zwrot kwoty niewykorzystanej – tego dokonuje się w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Zwrot należnej ulgi na dziecko nastąpi:

 • w terminie 45 dni, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji w wersji elektronicznej,
 • do 1 kwietnia 2023 roku w przypadku złożenia deklaracji papierowej w urzędzie lub wysłanej pocztą w dniach 01.01-15.02.2023 roku,
 • w ciągu 3 miesięcy, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji, jeżeli papierową deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 16.02-02.05.2023 roku.

W przypadku złożenia korekty deklaracji PIT termin zwrotu podatku wynikającego z korekty jest nie dłuższy niż 2 miesiące i nie krótszy niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT za 2022 rok.

Źródło: gov.pl

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama