zasiłek opiekuńczy
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2022 – ile wynosi i komu się należy?

Zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom chorego dziecka, ale nie tylko. Rodzice mogą go również otrzymać w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte, gdy dziecko trafi na kwarantannę albo opiekunka zachoruje.

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego przyznawania reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do zasiłku opiekuńczego mają prawo rodzice chorego dziecka, ale są także sytuacje, kiedy mogą z niego skorzystać rodzice zdrowego malucha. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja z zasiłkiem, gdy dziecko trafi na kwarantannę lub gdy z powodu COVID-19 zamknięta jest klasa lub grupa przedszkolna.

Spis treści:

Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko to świadczenie, które jest przyznawane rodzicom (także adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym) w różnych sytuacjach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia, gdy:

 • nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły, klubiku dziecięcego, do którego dziecko chodzi;
 • dziecko musi być izolowane od otoczenia ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej;
 • z powodu choroby dzieckiem nie może opiekować się niania, z którą masz podpisaną umowę, lub dzienny opiekun;
 • osoba, która na stałe opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub rodzi dziecko.


W przypadku dziecka z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością i koniecznością długotrwałej opieki), które nie ukończyło 18. roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi zastąpić małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, ze względu na:

 • poród lub chorobę małżonka/rodzica uniemożliwiającą zajmowanie się dzieckiem;
 • pobyt małżonka/rodzica w szpitalu lub innej placówce leczniczej.


Zasiłek opiekuńczy przysługuje także, gdy trzeba opiekować się:

 • chorym dzieckiem do 18. roku życia;
 • chorym dzieckiem z niepełnosprawnością do 18. roku życia;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.


Zasiłek opiekuńczy na dziecko będziesz dostawać przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat;
 • 14 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat;
 • 30 dni w roku kalendarzowym – jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.


Liczba dni do wykorzystania na opiekę nie jest zależna od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz liczby posiadanych dzieci. Jeżeli masz na przykład dwoje dzieci, które mają mniej niż 14 lat, to zasiłek na opiekę nad nimi dostaniesz łącznie przez 60 dni (a nie 120 dni).

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie jest przyznawane:

 • pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę;
 • rodzicom zatrudnionym na umowę zlecenie;
 • prowadzącym własną działalność gospodarczą.


Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Zasiłek dostanie jednak tylko jeden z rodziców – ten, który złoży wniosek. Rodzice muszą spełniać jeden warunek: posiadać ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe lub dobrowolne i przerwać pracę zarobkową. Zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli w gospodarstwie domowym przebywają inni członkowie rodziny mogący zapewnić dziecku opiekę, np. osoba bezrobotna albo korzystająca z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. Wyjątkiem jest chore dziecko w wieku do 2 lat: wtedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet gdy inni domownicy mogą zapewnić maluchowi opiekę.

Nie otrzymasz też zasiłku:

 • jeśli nie opłacasz składek chorobowych;
 • podczas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • w sytuacji, gdy pracujesz podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko albo wykorzystujesz je niezgodnie z jego celem i stwierdzono to podczas kontroli,
 • gdy masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w czasie aresztowania i przebywania w zakładzie karnym.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko wynosi:

 • 80 proc. wynagrodzenia naliczanego od podstawy wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę;
 • przeciętny miesięczny przychód, wyliczony na podstawie ostatnich 12 miesięcy i pomniejszony o 13,71 proc. – w przypadku pracy na zlecenie, o dzieło lub prowadzenia działalności gospodarczej.


Zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym mama lub tata dziecka sprawuje nad nim opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Jak się ubiegać o zasiłek opiekuńczy? Wniosek

Świadczenie wypłacane jest w ramach ubezpieczenia chorobowego. Jest finansowane z funduszu ubezpieczeń społecznych w ramach Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeżeli wypłaca je pracodawca.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wypłacany przez pracodawcę, musisz:

 • przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza dla rodzica ze względu na chorobę dziecka (wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA),
 • dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15 A, który jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego.


Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo będzie potrzebne zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 (jeżeli jesteś pracownikiem) lub Z-3a (jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym na podstawie wykonywania umowy zlecenia).

Na podstawie złożonych dokumentów pracodawca lub ZUS wylicza kwotę 80 proc. wynagrodzenia za okres zwolnienia i przekazuje ją ubezpieczonemu.
 

 • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka/przedszkola/szkoły, potrzebne będzie twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.
 • W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej potrzebna jest decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka.
 • W przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna potrzebne jest twoje oświadczenie o chorobie tej osoby oraz kopia zwolnienia lekarskiego wystawionego dla tej osoby.
Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek. 

Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W związku z pandemią COVID-19 rząd umożliwił rodzicom korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wnioskować może o niego rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza.

Ważne! Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola czy szkoły oznacza, że o zaprzestaniu działania placówki dowiedziałaś się w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Z kolei konieczność kwarantanny dziecka jest traktowana przez ZUS tak samo jak choroba dziecka. Jeśli więc twoje dziecko zostanie skierowane na kwarantannę lub izolację domową, otrzymasz pieniądze w takim samym wymiarze, jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem.

ZUS poinformował, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. Wystarczy zatem zamknięcie np. klasy, grupy przedszkolnej lub żłobkowej. Oznacza to, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną, ale także tym, których dzieci zostały skierowane na zdalną naukę. Nowa interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Z tego rządowego wsparcia mogą skorzystać rodzice dziecka do lat 8, którzy mają opłacane składki chorobowe, niezależnie od tego, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy dobrowolne.

Rodzice opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym mogą otrzymać ten zasiłek na dziecko:

 • do 16. roku życia (orzeczenie o niepełnosprawności),
 • do 18. roku życia (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
 • do 24. roku życia (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • pełnoletnie, które nie może pracować i wymaga stałej opieki.

Komu nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek nie należy ci się, jeśli nie opłacasz składek chorobowych. Ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli inny członek rodziny zamieszkujący w gospodarstwie domowym może zaopiekować się dzieckiem w godzinach pracy rodzica (np. osoba bezrobotna albo korzystająca z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego).

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wysokość zasiłku to 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, czyli dotychczasowego wynagrodzenia pracownika. 

Jak się ubiegać o zasiłek opiekuńczy? Wniosek

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem do swojego płatnika składek np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacał ZUS, płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS.
 

Zobacz też:

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2022 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. W części jest obowiązkowy dla matki, w części może być dzielony z ojcem dziecka. Dyrektywa unijna, którą Polska powinna wprowadzić w 2022 roku, zmieni sposób korzystania z urlopu macierzyńskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński w 2022 roku.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest płatny i maksymalnie trwa 12 miesięcy. Składa się na niego urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski. Oba nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim, który w sumie trwa 364 dni. Do sierpnia 2022 roku Polska ma obowiązek zastosować się do unijnej dyrektywy „work-life balance”. Mówi ona o tym, że  każde z rodziców ma mieć zagwarantowane co najmniej 2 miesiące urlopu rodzicielskiego , którego nie będzie można przekazać drugiemu rodzicowi. Co to oznacza dla kobiet, które urodzą dziecko w 2022 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2022 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński i rodzicielski Urlop macierzyński przed porodem Kiedy urlop można łączyć z pracą Co po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim Urlop macierzyński w 2022 roku Wiele wskazuje na to, że rząd nie zaskoczy zmianami w urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w 2022 roku ludzi, którzy niebawem zostaną rodzicami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal będzie im przysługiwać roczny urlop po porodzie, którym będzie się można dowolnie dzielić (poza pierwszymi 14 tygodniami macierzyńskiego, który jest  zagwarantowany wyłącznie matce). Chociaż Polska do sierpnia 2022 musi dostosować się do wspomnianej dyrektywy unijnej, to może zmiany wprowadzić z opóźnieniem (tzw. vacatio legis), co będzie skutkować faktycznymi zmianami dopiero w 2023 roku. Zatem w roku 2022 najprawdopodobniej obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. Oto one. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci, które przyszły na świat w czasie jednego porodu. W związku z urodzeniem jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego . Jeśli na świat...

Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2022 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2022 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2022 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2022 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon turystyczny „Żłobkowe”...

zdalne nauczanie
Adobe Stock
Aktualności
Zdalne nauczanie: czy będzie zdalna nauka? Nowe informacje – marzec 2022
Zdalne nauczanie zostało zastąpione nauką stacjonarną dla wszystkich uczniów w Polsce. Pojawiło się jednak nowe rozporządzenie – możliwe, że w związku z wojną w Ukrainie powrócą zdalne lekcje. Wiadomo, co rząd zaplanował już na marzec 2022.

Zdalne nauczanie to już przeszłość dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które z powodu pandemii częściowo pracowały online. Bardzo możliwe jednak, że szykują się zmiany: z powodu wojny w Ukrainie rząd pozwala na wprowadzenie zdalnych lekcji w niektórych powiatach. Termin – nawet marzec 2022. Zdalne nauczanie – marzec 2022 Zdalne lekcje mogą powrócić – minister edukacji już wydał odpowiednie rozporządzenie. Nowe przepisy wynikają ze szczególnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i dotyczą rejonów graniczących z krajem, w którym trwają walki. Celem jest ochrona bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Zdalna nauka może zostać wprowadzona na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego, włodawskiego. Przepisy dotyczą także miast na prawach powiatu: Chełma i Przemyśla.  Kiedy będzie zdalna nauka 2022? Kiedy zatem będzie zdalne nauczanie? Czy realny termin to marzec 2022? To możliwe, bo zgodnie z przepisami dyrektorzy mogą zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych, gdy tylko pojawi się taka konieczność albo gdy np. poproszą o to rodzice dzieci.  W wyjątkowej sytuacji dyrektor placówki, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wybrane zajęcia stacjonarne. Ma też możliwość, by wysłać na zdalne lekcje grupę uczniów, klasę lub całą szkołę. Uwaga! Przepisy o nauce zdalnej nie oznaczają, że musi ona zostać wprowadzona. Rząd dał jedynie możliwość podjęcia takiej decyzji organom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe w powiatach przygranicznych z Ukrainą. Zobacz też :  Netflix w Polsce dodał ukraińską wersję dubbingu. Nie tylko do bajek 500 plus dla Ukraińców i inne świadczenia dla rodzin Jak...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj