Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
zasiłek opiekuńczy
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2023 – ile wynosi i komu się należy?

Zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom chorego dziecka, ale nie tylko. Rodzice mogą go również otrzymać w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte albo opiekunka zachoruje.

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego przyznawania reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do zasiłku opiekuńczego mają prawo rodzice chorego dziecka, ale są także sytuacje, kiedy mogą z niego skorzystać rodzice zdrowego malucha. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja z zasiłkiem. Czy w związku ze wzrostem płacy minimalnej rodzice mogą również liczyć na wyższy zasiłek opiekuńczy? 

Spis treści:

Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko to świadczenie, które jest przyznawane rodzicom (także adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym) w różnych sytuacjach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia, gdy:

 • nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły, klubiku dziecięcego, do którego dziecko chodzi;
 • dziecko musi być izolowane od otoczenia ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej;
 • z powodu choroby dzieckiem nie może opiekować się niania, z którą masz podpisaną umowę, lub dzienny opiekun;
 • osoba, która na stałe opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub rodzi dziecko.


W przypadku dziecka z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością i koniecznością długotrwałej opieki), które nie ukończyło 18. roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi zastąpić małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, ze względu na:

 • poród lub chorobę małżonka/rodzica uniemożliwiającą zajmowanie się dzieckiem;
 • pobyt małżonka/rodzica w szpitalu lub innej placówce leczniczej.


Zasiłek opiekuńczy przysługuje także, gdy trzeba opiekować się:

 • chorym dzieckiem do 18. roku życia;
 • chorym dzieckiem z niepełnosprawnością do 18. roku życia;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.


Zasiłek opiekuńczy na dziecko będziesz dostawać przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat;
 • 14 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat;
 • 30 dni w roku kalendarzowym – jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.


Liczba dni do wykorzystania na opiekę nie jest zależna od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz liczby posiadanych dzieci. Jeżeli masz na przykład dwoje dzieci, które mają mniej niż 14 lat, to zasiłek na opiekę nad nimi dostaniesz łącznie przez 60 dni (a nie 120 dni).

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie jest przyznawane:

 • pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę;
 • rodzicom zatrudnionym na umowę zlecenie;
 • prowadzącym własną działalność gospodarczą.


Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Zasiłek dostanie jednak tylko jeden z rodziców – ten, który złoży wniosek. Rodzice muszą spełniać jeden warunek: posiadać ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe lub dobrowolne i przerwać pracę zarobkową. Zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli w gospodarstwie domowym przebywają inni członkowie rodziny mogący zapewnić dziecku opiekę, np. osoba bezrobotna albo korzystająca z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. Wyjątkiem jest chore dziecko w wieku do 2 lat: wtedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet gdy inni domownicy mogą zapewnić maluchowi opiekę.

Nie otrzymasz też zasiłku:

 • jeśli nie opłacasz składek chorobowych;
 • podczas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • w sytuacji, gdy pracujesz podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko albo wykorzystujesz je niezgodnie z jego celem i stwierdzono to podczas kontroli,
 • gdy masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w czasie aresztowania i przebywania w zakładzie karnym.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko wynosi:

 • 80 proc. wynagrodzenia naliczanego od podstawy wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę;
 • przeciętny miesięczny przychód, wyliczony na podstawie ostatnich 12 miesięcy i pomniejszony o 13,71 proc. – w przypadku pracy na zlecenie, o dzieło lub prowadzenia działalności gospodarczej.


Zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym mama lub tata dziecka sprawuje nad nim opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Uwaga. 1 stycznia 2023 oraz 1 lipca 2023 wzrośnie płaca minimalna. Niestety rodzice, którzy pobierają minimalną płacę — przez pierwsze półrocze 2023 roku nie mogą liczyć na wyższy zasiłek opiekuńczy niż przed waloryzacją. 

Jak wyjaśnia wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha:

„W roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne po zastosowaniu ww. mechanizmu waloryzacji wyniesie 2458 zł miesięcznie. Natomiast wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, który nastąpi w drugim terminie roku 2023, tj. 1 lipca, zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego, czyli 1 stycznia 2024 r.”
 

Jak się ubiegać o zasiłek opiekuńczy? Wniosek

Świadczenie wypłacane jest w ramach ubezpieczenia chorobowego. Jest finansowane z funduszu ubezpieczeń społecznych w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeżeli wypłaca je pracodawca.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wypłacany przez pracodawcę, musisz:

 • przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza dla rodzica ze względu na chorobę dziecka (wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA),
 • dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15 A, który jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego.


Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo będzie potrzebne zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 (jeżeli jesteś pracownikiem) lub Z-3a (jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym na podstawie wykonywania umowy zlecenia).

Na podstawie złożonych dokumentów pracodawca lub ZUS wylicza kwotę 80 proc. wynagrodzenia za okres zwolnienia i przekazuje ją ubezpieczonemu.
 

 • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka/przedszkola/szkoły, potrzebne będzie twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.
 • W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej potrzebna jest decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka.
 • W przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna potrzebne jest twoje oświadczenie o chorobie tej osoby oraz kopia zwolnienia lekarskiego wystawionego dla tej osoby.
Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek. 

Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W związku z pandemią COVID-19 rząd umożliwił rodzicom korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wnioskować może o niego rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza.

Ważne! Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola czy szkoły oznacza, że o zaprzestaniu działania placówki dowiedziałaś się w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Z kolei konieczność kwarantanny dziecka jest traktowana przez ZUS tak samo jak choroba dziecka. Jeśli więc twoje dziecko zostanie skierowane na kwarantannę lub izolację domową, otrzymasz pieniądze w takim samym wymiarze, jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem.

ZUS poinformował, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. Wystarczy zatem zamknięcie np. klasy, grupy przedszkolnej lub żłobkowej. Oznacza to, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną, ale także tym, których dzieci zostały skierowane na zdalną naukę. Nowa interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Z tego rządowego wsparcia mogą skorzystać rodzice dziecka do lat 8, którzy mają opłacane składki chorobowe, niezależnie od tego, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy dobrowolne.

Rodzice opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym mogą otrzymać ten zasiłek na dziecko:

 • do 16. roku życia (orzeczenie o niepełnosprawności),
 • do 18. roku życia (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
 • do 24. roku życia (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • pełnoletnie, które nie może pracować i wymaga stałej opieki.

Komu nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek nie należy ci się, jeśli nie opłacasz składek chorobowych. Ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli inny członek rodziny zamieszkujący w gospodarstwie domowym może zaopiekować się dzieckiem w godzinach pracy rodzica (np. osoba bezrobotna albo korzystająca z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego).

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wysokość zasiłku to 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, czyli dotychczasowego wynagrodzenia pracownika. 

Jak się ubiegać o zasiłek opiekuńczy? Wniosek

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem do swojego płatnika składek np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacał ZUS, płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS.
 

Zobacz też:

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w kwietniu 2023 zmieniły się. Urlop macierzyński wciąż trwa tyle samo, ale jeden z rodziców nie może już wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński i rodzicielski w 2023 roku i ile wynosi zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest obowiązkowy, płatny i trwa 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim. Co zmieniło się od 26 kwietnia 2023 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2023 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński przed porodem Urlop macierzyński i rodzicielski 2023: inne zmiany Urlop macierzyński – przepisy przed 2023 Urlop macierzyński w 2023 roku W kwietniu 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się i nadal wynosi: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński 2023 – ile płatny Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosić: 100 proc, a za okres urlopu rodzicielskiego 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku; w razie złożenia przez pracownicę odpowiedniego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie...

Urlop wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop wychowawczy 2023: zasady, wymiar, podstawa prawna
Urlop wychowawczy to bezpłatny urlop, który można wykorzystać po urlopie rodzicielskim na dalszą opiekę nad dzieckiem. Przysługuje obojgu rodzicom. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek u pracodawcy (nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu).

Po urodzeniu dziecka, kiedy już wykorzystasz urlop macierzyński i urlop rodzicielski, masz prawo wziąć urlop wychowawczy, aby móc dalej opiekować się dzieckiem. Urlop wychowawczy przyznawany jest na podstawie art. 186 Kodeksu pracy . Może trwać maksymalnie 36 miesięcy (jeżeli przynajmniej w części wykorzysta go zarówno matka, jak i ojciec dziecka). Przedstawiamy najważniejsze zasady urlopu wychowawczego.  Spis treści: Urlop wychowawczy w 2023: komu przysługuje? Wymiar urlopu wychowawczego: ile trwa? Praca podczas urlopu wychowawczego Wniosek o urlop wychowawczy Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu wychowawczego Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego Urlop wychowawczy w 2023: komu przysługuje? Urlop wychowawczy jest przerwą w pracy, która umożliwia dalsze sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po tym, jak rodzic wykorzysta inne formy urlopu przysługującego po urodzeniu dziecka. Według art. 186. § 2, § 3 Kodeksu pracy prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom: do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6. urodziny; w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności (dodatkowy urlop wychowawczy). Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje matce i ojcu dziecka, pod warunkiem że mają przynajmniej 6-miesięczny staż pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia). Urlop wychowawczy: komu nie przysługuje? Rodzic nie ma prawa do urlopu wychowawczego, gdy: ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską; nie ma władzy rodzicielskiej; jest pozbawiony władzy rodzicielskiej . W sytuacji, gdy jeden rodzic nie żyje, drugiemu przysługuje prawo do 36 miesięcy opieki nad dzieckiem w ramach tego uprawnienia rodzicielskiego. Zasady te zawarte są w art. 186. § 9, § 10...

Urlop tacierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop tacierzyński 2023 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek
Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę nad dzieckiem. Można z niego skorzystać, pod warunkiem że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystana część urlopu może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.

Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy zasady, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.  Spis treści: Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Kto może dostać urlop tacierzyński? Do kiedy można wykorzystać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński – ile jest płatny Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński? Czy pracodawca może odmówić przyznania urlopu tacierzyńskiego? Wniosek o urlop tacierzyński Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Urlop tacierzyński bywa mylony z urlopem ojcowskim. Są to jednak dwa odrębne urlopy przysługujące pracownikowi, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Urlop ojcowski zawsze wynosi 14 dni i może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku adoptowania dziecka do 7. roku życia ojciec ma prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia adopcyjnego. Ojciec dziecka może korzystać z tego urlopu, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Niewykorzystany urlop przepada. Urlop tacierzyński zostanie przyznany ojcu, dopiero wtedy, gdy matka dziecka zrezygnuje ze swojej części urlopu macierzyńskiego. Co ważne, młoda mama, zgodnie z polskim prawem, musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednoczesne wzięcie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego nie jest możliwe. Kto może dostać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ojciec dziecka: posiada ubezpieczenie chorobowe, jest zatrudniony na umowę...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz