Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego przyznawania reguluje „Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”. Do zasiłku opiekuńczego mają prawo rodzice chorego dziecka, ale są także sytuacje, kiedy mogą z niego skorzystać rodzice zdrowego malucha.

Reklama

Wyjaśniamy, ile wynosi zasiłek opiekuńczy i komu przysługuje.

Spis treści:

Zasiłek opiekuńczy na dziecko: co to jest

Zasiłek opiekuńczy na dziecko to świadczenie, które jest przyznawane rodzicom (także adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym) w różnych sytuacjach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 14. roku życia, gdy:

 • dziecko jest chore;
 • nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły, klubiku dziecięcego, do którego dziecko chodzi;
 • dziecko musi być izolowane od otoczenia ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej;
 • z powodu choroby dzieckiem nie może opiekować się niania, z którą masz podpisaną umowę, lub dzienny opiekun;
 • osoba, która na stałe opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub rodzi dziecko.

W przypadku dziecka z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością i koniecznością długotrwałej opieki), które nie ukończyło 18. roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi zastąpić małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, ze względu na:

Zobacz także
 • poród lub chorobę małżonka/rodzica uniemożliwiającą zajmowanie się dzieckiem;
 • pobyt małżonka/rodzica w szpitalu lub innej placówce leczniczej.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko: ile dni w roku, jaka kwota

Zasiłek opiekuńczy na dziecko możesz dostawać przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat;
 • 14 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat;
 • 30 dni w roku kalendarzowym – jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.

Liczba dni do wykorzystania na opiekę nie jest zależna od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz liczby posiadanych dzieci. Jeżeli masz na przykład dwoje dzieci, które mają mniej niż 14 lat, to zasiłek na opiekę nad nimi dostaniesz łącznie przez 60 dni (a nie 120 dni).

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko wynosi:

 • 80 proc. wynagrodzenia naliczanego od podstawy wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę;
 • przeciętny miesięczny przychód, wyliczony na podstawie ostatnich 12 miesięcy i pomniejszony o 13,71 proc. – w przypadku pracy na zlecenie, o dzieło lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym mama lub tata dziecka sprawuje nad nim opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Świadczenie jest przyznawane:

 • pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę;
 • rodzicom zatrudnionym na umowę zlecenie;
 • prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Zasiłek dostanie jednak tylko jeden z rodziców – ten, który złoży wniosek. Rodzice muszą spełniać jeden warunek: posiadać ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe lub dobrowolne i przerwać pracę zarobkową. Zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli w gospodarstwie domowym przebywają inni członkowie rodziny mogący zapewnić dziecku opiekę, np. osoba bezrobotna albo korzystająca z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. Wyjątkiem jest chore dziecko w wieku do 2 lat: wtedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet gdy inni domownicy mogą zapewnić maluchowi opiekę.

Nie otrzymasz też zasiłku opiekuńczego:

 • jeśli nie opłacasz składek chorobowych;
 • podczas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • w sytuacji, gdy pracujesz podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko albo wykorzystujesz je niezgodnie z jego celem i stwierdzono to podczas kontroli,
 • gdy masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w czasie aresztowania i przebywania w zakładzie karnym.

Jak się ubiegać o zasiłek opiekuńczy? Wniosek

Świadczenie wypłacane jest w ramach ubezpieczenia chorobowego. Jest finansowane z funduszu ubezpieczeń społecznych w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeżeli wypłaca je pracodawca.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wypłacany przez pracodawcę, musisz:

 • przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza dla rodzica ze względu na chorobę dziecka (wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA),
 • dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15 A, który jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo będzie potrzebne zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 (jeżeli jesteś pracownikiem) lub Z-3a (jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym na podstawie wykonywania umowy zlecenia).

Na podstawie złożonych dokumentów pracodawca lub ZUS wylicza kwotę 80 proc. wynagrodzenia za okres zwolnienia i przekazuje ją ubezpieczonemu.

 • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka/przedszkola/szkoły, potrzebne będzie twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.
 • W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej potrzebna jest decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka.
 • W przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna, potrzebne jest twoje oświadczenie o chorobie tej osoby oraz kopia zwolnienia lekarskiego wystawionego dla tej osoby.

Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama