Wyniki
Laureaci
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Minimalna temperatura w szkole
LIGHTFIELD STUDIOS/Adobe Stock
Zdrowie ucznia

Minimalna temperatura w szkole – przepisy, podstawa prawna

Wielu rodziców zaczyna się zastanawiać, jaka powinna być minimalna temperatura w szkole. Pytanie jest uzasadnione, gdyż coraz poważniejsze stają się obawy o to, czy wystarczy energii i funduszy do ogrzania szkół. Sprawdziliśmy, co na temat minimalnej temperatury w szkole mówią przepisy.

O minimalnej temperaturze w szkole stanowią dwa przepisy. Pierwszym jest rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, a drugim – rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wydane na podstawie art. 23715 § 1 Kodeks pracy.

Pierwszy przepis mówi o obowiązkach dyrektora szkoły względem uczniów, a konkretnie – zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole. Drugi przepis z kolei nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, są to więc obowiązki wobec pracowników szkoły.

Dlaczego nie powinniśmy porównywać rozwoju naszych dzieci? Rady mamy 1,5-rocznej Michaliny

Minimalna temperatura w szkole

Wyżej wymienione przepisy mówią o tym, jaka minimalna temperatura powinna być zapewniona w pomieszczeniach szkolnych. Z obu przepisów jasno wynika, że bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w szkole oznaczają minimalną temperaturę na poziomie 18 stopni Celcjusza.

Zatem najniższa dopuszczalna temperatura w pomieszczeniach dydaktycznych wynosi właśnie 18 st. C.

Pomieszczeniem dydaktycznym są sale lekcyjne i inne pomieszczenia, w których odbywają się lekcje i zajęcia, ale nie są nimi korytarze szkolne, gdzie uczniowie przebywają wyłącznie na przerwach. Tam minimalna temperatura wynosi 16 st. C.

Również nie mniej niż 16 stopni powinno być w szatniach i na klatkach schodowych. Z kolei w przebieralniach (np. przebieralnia do zajęć WF) i w pomieszczeniach z prysznicami temperatura minimalna powinna wynosić 21 stopni C.

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6, ust. 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604) - § 7.

Temperatura w sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna należy do pomieszczeń dydaktycznych – odbywają się w niej przede wszystkim lekcje WF, a to też są zajęcia dydaktyczne. Dlatego w sali gimnastycznej także minimalna temperatura powinna wynosić 18 st. C.

Podsumowując: 

Minimalna temperatura w szkole, przy której mogą odbywać się zajęcia dla różnych pomieszczeń:

  • minimalna temperatura w klasie – 18 stopni C
  • minimalna temperatura w sali gimnastycznej – 18 stopni C
  • minimalna temperatura na korytarzu szkolnym – 16 stopni C
  • minimalna temperatura w szatni i na klatce schodowej – 16 stopni C

Zimno w szkole – co robić?

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dyrektor nie jest w stanie zapewnić minimalnej temperatury w szkole, musi zawiesić zajęcia i powiadomić organ prowadzący. Zawieszenie zajęć trwa aż do momentu, gdy w szkole będzie można zapewnić minimalne temperatury określone w ustawie.

Przeczytaj też:

Nauczanie domowe w liceum
Adobe Stock
Edukacja
Nauczanie domowe w liceum: jakie formalności należy spełnić?
Nauczanie domowe w liceum jest alternatywnym rozwiązaniem, na które decyduje się coraz więcej nastolatek i nastolatków. Pandemia i edukacja zdalna pokazały, że pozaszkolna forma nauczania to dobre rozwiązanie, szczególnie dla osób, które cenią sobie niezależność, wiele podróżują, mają utrudniony dojazd do szkoły lub doświadczają chorób, które nie pozwalają im na aktywne funkcjonowanie.

Każda osoba, decydując się edukację domową, jest zobowiązana do zdania raz w roku egzaminów klasyfikacyjnych z danego przedmiotu. Dowiedz się, jakie formalności należy spełnić, aby rozpocząć nauczanie domowe w liceum oraz ile kosztuje edukacja domowa na poziomie liceum. Czy w liceum można mieć nauczanie domowe? Tak, polskie prawo  umożliwia edukację domową w szkole ponadpodstawowej. Jak załatwić nauczanie domowe w liceum? Rodzice niepełnoletniego dziecka zwracają się do dyrekcji szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte z pisemną prośbą (wnioskiem) o możliwość realizowania obowiązku szkolnego w formie pozaszkolnej. Osoba pełniąca funkcję dyrektora w ciągu 30 dni wydaje decyzję na dany rok szkolny lub okres szkoły ponadpodstawowej. Nauczanie domowe: wzór wniosku W przypadku decyzji pozytywnej nauczycielami lub osobami wspierającymi edukację mogą zostać: rodzice, opiekunowie prawni, inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie. Ile kosztuje nauczanie domowe w liceum? Edukacja domowa, podobnie jest nauczanie w szkole, jest bezpłatna. Dostęp do podręczników, a nawet do szkolnych platform edukacyjnych jest finansowany z subwencji ministerialnych. Natomiast indywidualne koszty związane z kształceniem domowym tj. dostęp do dodatkowych pomocy naukowych czy pozaszkolne zajęcia są uzależnione od możliwości finansowych rodziny. Nauczanie w domu: przepisy (podstawa prawna) Ustawy, które regulują nauczanie domowe to: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) , Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) . Rozporządzenia regulujące nauczanie domowe: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania...

obowiązek szkolny
Marina Andrejchenko/Adobe Stock
Prawo i finanse
Obowiązek szkolny - kogo dotyczy, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego
Nauka w Polsce jest obowiązkowa – mówi o tym Konstytucja RP oraz Prawo oświatowe. To drugie rozróżnia obowiązek szkolny od prawa do nauki. Pierwszy odnosi się do dzieci w szkołach podstawowych, drugi – dotyczy nauki w szkołach ponadpodstawowych. Sprawdź, jaki jest obowiązek szkolny w Polsce.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki dotyczy wyłącznie dzieci (a pośrednio dotyczy też ich rodziców) i polega na tym, że zanim dziecko osiągnie dojrzałość, powinno chodzić do szkoły. Rolą rodziców (opiekunów) jest dopilnować, aby dziecko realizowało obowiązek szkolny i nauki. Jeśli tego nie zrobią, grożą im finansowe kary administracyjne, a także postępowanie sądowe. Spis treści: Obowiązek szkolny a obowiązek nauki Na czym polega obowiązek szkolny Obowiązek szkolny: od jakiego wieku i do ilu lat Kontrola obowiązku szkolnego Nierealizowanie obowiązku szkolnego Odroczenie obowiązku szkolnego Obowiązek szkolny – ustawa Obowiązek szkolny a obowiązek nauki Prawo oświatowe rozróżnia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym (ucznia szkoły podstawowej) od ucznia objętego obowiązkiem nauki (ucznia szkoły ponadpodstawowej). Obowiązek szkolny realizowany jest przez ucznia poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki realizowany jest przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub, zgodnie z odrębnymi przepisami, poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Na czym polega obowiązek szkolny? Najprościej rzecz ujmując, dziecko realizuje obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach szkolnych, czyli lekcjach lub poprzez uczestnictwo w edukacji domowej i przystępowanie do stosownych egzaminów. Nie ma znaczenia, jakie dziecko osiąga wyniki w nauce, najważniejsza jest obecność na zajęciach oraz ilość nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, które nie mogą przekroczyć pewnego pułapu – patrz: Nierealizowanie obowiązku szkolnego . Obowiązek szkolny: od jakiego wieku i do ilu lat Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku...

ocena z zachowania
Adobe Stock
Aktualności
Ocena z zachowania – jak jest oceniane zachowanie w szkole? Kryteria, skróty, odwołanie
Ocena z zachowania odzwierciedla nie tylko to, czy dziecko nie przeszkadza na lekcjach i jest sympatyczne dla kolegów i koleżanek. Kryteria oceny z zachowania są dość obszerne i obejmują rzeczy, o których nie każdy rodzic wie. Dlatego warto się z nimi zapoznać i wytłumaczyć dziecku, w jaki sposób jego zachowanie jest oceniane, a także co oznaczają poszczególne skróty. Od oceny można również się odwołać.

Ocena z zachowania wystawiana jest przez wychowawcę klasy. To on podejmuje ostateczną decyzję, jaką ocenę z zachowania otrzyma dziecko. Zanim wychowawca to zrobi, konsultuje się z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, bibliotekarzem. Czasami wystawiona ocena zaskakuje samo dziecko i rodziców, a same kryteria oceniania zachowania dziecka mogą budzić wątpliwości. Przy wystawianiu oceny z zachowania bierze się pod uwagę rozporządzenie ministra edukacji oraz statut szkoły, do której chodzi dziecko. W każdej szkole powinny być jasno określone zasady, na jakich przyznawane są poszczególne oceny z zachowania. Warto o to zapytać w szkole, aby zweryfikować, czy dziecko faktycznie zasługuje na konkretną ocenę. Spis treści: Ocena z zachowania Czy ocena z zachowania liczy się do średniej? Ocena z zachowania: uzasadnienie Jak się nazywają oceny z zachowania? Wzorowa ocena z zachowania: kryteria Bardzo dobra ocena z zachowania: kryteria Dobra ocena z zachowania: kryteria Poprawna cena z zachowania: kryteria Nieodpowiednia ocenia z zachowania: kryteria Naganna ocenia z zachowania: kryteria Odwołanie od oceny z zachowania Ocena z zachowania Ocena z zachowania w praktyce jest wynikiem tego, czy uczeń stosuje się do konkretnych zasad , ale też wynika w pewnym stopniu z subiektywnych odczuć nauczycieli. Dlatego czasami dla ucznia lub rodziców ocena z zachowania może być nieadekwatna do tego, jak faktycznie dziecko funkcjonuje w szkole. Warto wspomnieć, że to, jak dziecko zachowuje się w domu, może nie odzwierciedlać jego zachowania w szkole. Przy wszelkich wątpliwościach warto zacząć od rozmowy z wychowawcą, aby uzyskać informacje, dlaczego dziecko otrzymało taką, a nie inną ocenę z zachowania. Czy ocena z zachowania liczy się do średniej? Ocena z zachowania nie wlicza się do średniej . Ma...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
Bon turystyczny przedłużenie
Aktualności
Bon turystyczny przedłużony: będzie obowiązywał również w sezonie zimowym 
Joanna Biegaj
Opieka na dziecko 2 dni
Prawo i finanse
2 dni opieki na dziecko: kiedy zgłaszać pracodawcy urlop opiekuńczy
Milena Oszczepalińska
życzenia na dzień chłopaka
Aktualności
Życzenia na Dzień Chłopaka: rymowanki, wierszyki, mądre cytaty
Joanna Biegaj
Ile trwa katar u dziecka
Zdrowie
Ile trwa katar u dziecka: katar wirusowy i bakteryjny. Ile trwa nieleczony katar?
Ewa Janczak-Cwil
Imiona aniołów: lista anielskich imion dla chłopców i dziewczynek
Aktualności
Imiona aniołów: lista anielskich imion dla dziewczynek i chłopców
Luiza Słuszniak
Pomysły na Dzień Chłopaka w szkole
Aktualności
Pomysły na Dzień Chłopaka w szkole: jak zorganizować obchody, jakie prezenty przygotować?
Joanna Biegaj
Ciasto na dzień chłopaka z kremem i owocami
Przepisy
Ciasto na Dzień Chłopaka: przepis. Spraw pyszną niespodziankę!
Adrianna Trusiuk
Dzień chłopaka i Dzień mężczyzny: czy to samo święto?
Święta i uroczystości
Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny: czy to jest to samo święto?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Zabawy na Dzień Chłopaka: fajne i śmieszne aktywności dla dzieci
Gry i zabawy
Zabawy na Dzień Chłopaka: fajne i śmieszne gry i zabawy dla dzieci
Sylwia Arlak
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Edukacja
Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pielęgnacja niemowlaka
Aktualności
Najważniejsze zasady pielęgnacji niemowlaka (rady położnej)
Joanna Biegaj
upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Edukacja
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola: jak je napisać, kto może zostać upoważniony? 
Joanna Biegaj
skierowanie do lekarza
Zdrowie
Do jakiego specjalisty potrzebne jest skierowanie?
Magdalena Drab
Kaszka kukurydziana
Dieta
Kaszka kukurydziana dla niemowlaka – jak zrobić i od kiedy warto ją podać? [PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Najlepsze książki dla 5-latka
Wychowanie
Książki dla 5-latków. Jakie wybrać, by zachwycić dziecko?
Luiza Słuszniak
wierszyk dla nauczyciela przedszkola
Przedszkolak
Wierszyk dla nauczyciela przedszkola: propozycje, które sprawdzą się też jako życzenia
Joanna Biegaj