co powinien umieć 6 latek
Adobe Stock
Rozwój dziecka

Co powinien umieć 6-latek? Lista umiejętności

Wymieniamy, co powinien umieć 6-latek, gdy idzie do szkoły i jakie umiejętności powinien opanować w tym wieku w przedszkolu. To obszerna lista, która w pierwszym momencie może przerażać, ale wiele z tych rzeczy sześcioletnie dziecko już potrafi. 

To, co powinien umieć 6 latek, reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. Umiejętności te zostały podzielone na obszary rozwoju dziecka: rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. 

Warto pamiętać, że dzieci nie we wszystkich obszarach rozwijają się w takim samym tempie, dlatego nie ma powodów do obaw, gdy 6-latek jest np. fizycznie bardzo rozwinięty, a społecznie ma jeszcze pewne braki lub też odwrotnie.

Lista umiejętności 6-latków powstała m.in. po to, by można było świadomie obserwować dziecko i wspomagać je w obszarach, które wymagają większego zaangażowania rodziców i opiekunów w przedszkolu.

Jak uczyć malucha dzielenia się i empatii? [Wideo]

Co powinien umieć 6-latek w przedszkolu?

Zadania, jakie będą realizowane w przedszkolu w grupie sześciolatków, mają na celu rozwijanie i utrwalanie u dziecka konkretnych umiejętności. Poniżej lista z podziałem na obszary rozwoju dziecka:

Umiejętności sześciolatka – rozwój fizyczny

Dziecko 6-letnie powinno:

 • Zgłaszać potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne. 
 • Samodzielnie ubierać się i rozbierać, także zapinać guziki i wiązać sznurowadła. 
 • Samodzielnie jeść z użyciem sztućców, nakrywać do stołu i sprzątać po posiłku. 
 • Zgłaszać swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku itp. 
 • Uczestniczyć w zabawach ruchowych.
 • Inicjować zabawy konstrukcyjne, majsterkować, budować, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, także materiał naturalny. 
 • Wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, trzymanie małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania. 
 • Wykonywać podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała. 
 • Wykazywać sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. 

Umiejętności sześciolatka – rozwój emocjonalny

Dziecko 6-letnie powinno:

 • Rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, próbować radzić sobie z ich przeżywaniem. 
 • Szanować emocje swoje i innych osób. 
 • Przeżywać emocje w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych. 
 • Przedstawiać swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu. 
 • Rozstawać się z rodzicami bez lęku, mając świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze. 
 • Rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie. 
 • Szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie, wdrażać swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników. 
 • Zauważać, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panować nad nieprzyjemną emocją w zabawie lub innej sytuacji. 
 • Wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia. 
 • Dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawiać w stosunku do nich życzliwość i troskę.
 • Dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.  

Umiejętności sześciolatka – rozwój społeczny 

Dziecko 6-letnie powinno:

 • Przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażać szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązywać relacje rówieśnicze.
 • Odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej. Posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem.
 • Używać zwrotów grzecznościowych.
 • Oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmować, respektować i tworzyć zasady zabawy w grupie, współdziałać.
 • Nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywaną dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość.
 • Respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.
 • Obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
 • Komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyrażać swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.  

Umiejętności sześciolatka – rozwój poznawczy

Dziecko 6-letnie powinno:

 • Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.
 • Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. 
 • Posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówić płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiadać ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżniać głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.
 • Odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.
 • Rozpoznawać litery, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytywać krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • Odpowiadać na pytania, opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, objaśniać kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układać historyjki obrazkowe, recytować wierszyki, układać i rozwiązywać zagadki dla dzieci.
 • Wykonywać własne eksperymenty językowe, nadawać znaczenie czynnościom, nazywać je, tworzyć żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słuchać i nadawać znaczenie swym doświadczeniom.
 • Eksperymentować rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słuchać, odtwarzać i tworzyć muzykę, śpiewać piosenki, poruszać się przy muzyce i do muzyki.
 • Wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzyć proste złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywać w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreślić wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru.
 • Czytać obrazy, wyodrębniać i nazywać ich elementy, nazywać symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśniać ich znaczenie.
 • Wymieniać nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe.
 • Wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowywać przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określać ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównywać przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.
 • Klasyfikować przedmioty według cech: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarzać układy przedmiotów i tworzyć własne, nadając im znaczenie, rozróżniać podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but.
 • Określać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżniać stronę lewą i prawą.
 • Przeliczać elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawać cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentować z tworzeniem kolejnych liczb, wykonywać dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczyć obiekty, odróżniać liczenie błędne od poprawnego.
 • Posługiwać się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.
 • Rozpoznawać modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je, rozumieć, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.
 • Posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • Podejmować samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi.
 • Wskazywać zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśniać, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
 • Rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie, uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych.

Co powinien umieć sześciolatek, idąc do szkoły?

Poniżej lista umiejętności, jaką powinien opanować 6-latek, który idzie do szkoły. Jest długa, dlatego podzieliliśmy ją na kategorie – liczniejsze niż w rozporządzeniu ministerialnym. Dzięki temu łatwiej będzie się z nią zapoznać i zorientować się, w jakich zakresach dziecko jest już w pełni rozwinięte i gotowe do szkoły, a nad jakimi warto jeszcze popracować.

Umiejętności i wiadomości społeczne. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • rozumieć co mówią i czego oczekują dorośli i inne dzieci
 • przestrzegać reguł, które obowiązują w grupie
 • współdziałać w zabawie i realizacji zadań
 • mieć nawyk używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuje, przepraszam, dzień dobry, do widzenia
 • znać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
 • spokojnie i bez lęku rozstawać się z rodzicem przed wejściem do szkoły/przedszkola.


Zdrowie i sprawność ruchowa. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • dbać o swoje zdrowie i orientować się w zasadach zdrowego żywienia
 • być sprawne ruchowo na miarę swoich możliwości
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych na powietrzu i w sali gimnastycznej
 • starać się w miarę swoich możliwości wykonywać polecenia związane z zadaniami ruchowymi.


Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • potrafić racjonalnie zachować się w sytuacji zagrożenia i prosić o pomoc
 • umieć bezpiecznie poruszać się po drogach
 • mieć rozeznanie, gdzie można bezpiecznie się bawić
 • znać zagrożenia płynące ze strony ludzi, zwierząt i roślin i unikać ich.


Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne, utrzymywanie porządku. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • samodzielnie korzystać z toalety
 • umieć samo się ubrać, rozebrać, przebrać w strój gimnastyczny 
 • odpowiednio zachowywać się podczas posiłków
 • dbać o rzeczy osobiste rzeczy i nie narażać ich na zgubienie
 • utrzymywać porządek w swoim otoczeniu.


Rozwój mowy. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • mieć zlikwidowane ewentualne wady wymowy lub być w trakcie ich korygowania
 • umieć zwracać się bezpośrednio do nauczyciela
 • umieć regulować oddech, by mówić płynnie i nie za głośno
 • potrafić uważnie słuchać, pytać o niezrozumiałe fakty, formułować dłuższe logiczne wypowiedzi.


Gotowość do nauki czytania i pisania. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • orientować się na kartce papieru i rozumieć sens poleceń typu: zaznacz w lewym górnym rogu kartki np. kropkę
 • zaczynać pisać, rysować szlaczki od lewej do prawej
 • rozpoznawać i zapamiętywać to, co jest na obrazkach
 • z uwagą słuchać opowiadań, baśni, rozmawiać o książkach, interesować się nimi
 • umieć układać krótkie zdania, dzielić je na wyrazy, a wyrazy na sylaby
 • umieć wyodrębniać głoski na początku i końcu wyrazu 
 • odczytywać krótkie podpisy pod obrazkami, napisy pod szyldami.


Edukacja matematyczna. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego
 • obliczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych przedmiotach
 • umieć posługiwać się liczebnikami porządkowymi
 • orientować się w schemacie własnego ciała
 • odróżniać stronę lewą od prawej, określać kierunki i ustalać położenie przedmiotu w stosunku do własnej osoby
 • rozumieć sens pomiaru długości i orientować się w prostych sposobach mierzenia, np. liczbą kroków, stóp
 • znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodni i miesięcy w roku.


Wychowanie przez sztukę. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • wiedzieć, jak należy zachować się na uroczystościach, w kinie, teatrze
 • odgrywać role w zabawach teatralnych i przedstawieniach
 • umieć śpiewać piosenki
 • dostrzegać zmiany w muzyce i wyrażać je ruchem
 • potrafić wystukać prosty rytm
 • w skupieniu słuchać muzyki w tym także poważnej
 • wypowiadać się za pomocą różnych technik plastycznych – wykorzystywać kredki świecowe, ołówkowe, farby plakatowe, potrafić lepić z plasteliny, modeliny, drzeć papier, sprawnie i bezpiecznie posługiwać się nożyczkami
 • prawidłowo trzymać łyżkę, ołówek, pędzel
 • budować konstrukcje z klocków
 • tworzyć kompozycje np. z materiałów przyrodniczych
 • interesować się domowymi urządzeniami technicznymi i zachowywać ostrożność przy ich korzystaniu.
   

Wychowanie dla poszanowania zwierząt i roślin. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • nazywać i rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych
 • wiedzieć, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i roślin
 • potrafić wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku i wiedzieć, jak człowiek może je chronić i pomóc np. przetrwać zimę.


Wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne. 
Dziecko 6-letnie powinno:

 • wymieniać imiona i nazwiska bliskich z rodziny, wiedzieć gdzie pracują 
 • wiedzieć, jakiej jest narodowości, jak nazywa się jego kraj i stolica
 • znać godło i flagę swojego kraju
 • znać polski hymn i wiedzieć, że Polska należy do Unii Europejskiej.


Zobacz także:

Wyprawka do zerówki
Adobe Stock
Zakupy
Wyprawka do zerówki: co trzeba kupić i ile to kosztuje? [LISTA]
Wyprawka do zerówki to zestaw rzeczy, które przydadzą się dziecku podczas przygotowań do szkoły. To już nie będą te same przybory, których używał przedszkolak! Warto rozważnie zaplanować zakupy, aby niczego nie zabrakło, i żeby nie przepłacać.

Wyprawka do zerówki przyda się dziecku, które kończy naukę w przedszkolu i zaczyna przygotowania do szkoły. Pełna wyprawka to zestaw rzeczy, których maluch będzie używał przez cały rok szkolny: muszą się więc w niej znaleźć przybory do pisania i rysowania, bloki techniczne, papier kolorowy i piórnik. Co jeszcze? Dokładną listę rzeczy do wyprawki powinna przekazać rodzicom placówka. Ale część z nich można kupić samodzielnie, bo w zerówce na pewno będą potrzebne. Spis treści: Wyprawka do zerówki: ile kosztuje? Wyprawka do zerówki: przybory szkolne Wyprawka do zerówki: plecak Wyprawka do zerówki: śniadaniówka Wyprawka do zerówki: kapcie Wyprawka do zerówki: strój gimnastyczny Wyprawka do zerówki: lista do druku Wyprawka do zerówki: ile kosztuje? Zerówka to już prawie szkoła, każdy zerówkowicz jest więc z pewnością przejęty faktem, że właśnie przestaje być zwykłym przedszkolakiem. A zakupy wyprawki do zerówki mogą być dobrą okazją do oswajania dziecka z nauką w zerówce, a potem w szkole. W zerówce dzieci wciąż dużo rysują, wycinają i kleją, uczą się pisać i liczyć, dlatego przybory do zerówki powinny być kompletne i dobrej jakości. Nie trzeba jeszcze kupować ekierki czy cyrkla, ale z pewnością przyda się piórnik z pełnym wyposażeniem i odpowiedni plecak lub tornister.   Kupując wyprawkę do zerówki i korzystając z promocji w dyskontach i wyprzedaży w sklepach online, rodzice mogą zmieścić się w kwocie kilkuset złotych. Największy koszt to tornister i kapcie do zerówki  bądź buty na zmianę: ceny dochodzą nawet do 200-300 zł. Dzięki promocjom na wyprawki do zerówki i wyprawki szkolne można jednak zaoszczędzić co najmniej połowę tej kwoty.  Wyprawka do zerówki: przybory szkolne W wyprawce do zerówki muszą się znaleźć przybory do rysowania, malowania, wykonywania prac...

wyprawka dla pierwszoklasisty
Adobe Stock
Edukacja
Wyprawka dla pierwszoklasisty: co trzeba kupić i ile to kosztuje? Oto LISTA do druku
Wyprawka dla pierwszoklasisty to już całkiem inne przybory niż te, które kupowałaś dla przedszkolaka. Do pierwszej klasy trzeba kupić zeszyty, podręczniki i piórnik z pełnym wyposażeniem. Co jeszcze przyda się pierwszoklasiście? Oto kompletna lista rzeczy + ceny.

Wyprawka dla pierwszoklasisty to spore wydatki. Kwota związana z zakupem podręczników to często jedynie niewielki procent sumy, jaką trzeba wydać na wyprawkę szkolną. Dużo kosztują też zeszyty i wszystkie pozostałe przybory pierwszoklasisty. Czy da się zaoszczędzić? Tak, ale zanim zaczniesz kompletować wyprawkę do pierwszej klasy, przygotuj listę niezbędnych przedmiotów: o niczym nie zapomnisz i unikniesz nieprzemyślanych zakupów. Spis treści: Wyprawka dla pierwszoklasisty: co kupić? Jakie zeszyty do pierwszej klasy? Przybory szkolne dla pierwszoklasisty Ile kosztuje wyprawka dla pierwszoklasisty? Podpisz wyprawkę pierwszoklasisty! Wyprawka szkolna: postaw na jakość Wyprawka do pierwszej klasy: skąd wiedzieć, że masz już wszystko? Wyprawka pierwszoklasisty: lista do druku Wyprawka dla pierwszoklasisty: co kupić? W wyprawce do pierwszej klasy powinno znaleźć się naprawdę sporo artykułów – i wszystkie będą bardzo potrzebne dziecku! Dlatego chcąc ułatwić życie rodzicom przyszłych pierwszoklasistów, stworzyliśmy gotową do druku listę z wyprawką szkolną. To praktyczny spis wszystkich akcesoriów niezbędnych w pierwszej klasie i takich, które przydają się zawsze, niezależnie od tego, do jakiej placówki będzie uczęszczać dziecko. Wyprawka pierwszoklasisty: podstawowa lista zeszyty w trzy linie; okładki na zeszyty; przybory do pisania i malowania; klej i nożyczki; bloki rysunkowe; śniadaniówka.   Wyprawka do pierwszej klasy to także obowiązkowo: Plecak lub tornister  – nie kupuj w ciemno i nie oszczędzaj, plecak szkolny nie może szkodzić postawie dziecka. Strój na WF – to najczęściej biała koszulka i granatowe spodenki (dodatkowe obuwie przeważnie nie jest wymagane; ceny strojów sportowych zaczynają się już od kilkunastu...

Wyprawka do przedszkola
Edukacja
Wyprawka do przedszkola: lista niezbędnych rzeczy do druku
Wyprawka do przedszkola zawiera ubranka, kapcie, przybory toaletowe, artykuły papiernicze, a często też pościel. Wydrukuj lub zapisz w telefonie listę z kompletną wyprawką dla przedszkolaka.

Wyprawka do przedszkola, zwłaszcza w państwowych placówkach, bywa naprawdę bogata: pościel na leżakowanie, przybory toaletowe, ubranka na zmianę i długa lista artykułów papierniczych. Przygotowuje się ją raz w roku, na początku września. Sprawdź, co powinno znaleźć się w wyprawce dla przedszkolaka. Wydrukuj gotową listę lub ściągnij na telefon i idź z nią na zakupy!  Spis treści: Wyprawka do przedszkola – podstawowa lista Wyprawka przedszkolaka: przybory plastyczne Jakie zabawki kupić do wyprawki przedszkolaka? Jak oznaczyć rzeczy dziecka do przedszkola? Wyprawka do przedszkola: do druku Wyprawka do przedszkola – lista Niezbędne w wyprawce przedszkolaka są:  Komplet pościeli (choć niektóre państwowe przedszkola zapewniają dzieciom koce, poszewki i leżaki). Piżamka (nawet jeśli twoje dziecko lubi drzemki w tym, w czym chodzi, przebieranie się w piżamę to ważny element nauki ubierania, higieny i odróżniania czasu przeznaczonego na sen. Piżamką do przedszkola może być T-shirt i spodenki lub legginsy). Szczoteczka do zębów  w opakowaniu, pasta do zębów , kubek (można z tym zaczekać i uzgodnić z przedszkolem, czy na pewno będą potrzebne). Komplet ubrań na zmianę, czyli: spódnica na gumkę/spodnie, majteczki, skarpetki, ewentualnie rajstopki, T-shirt z krótkim i długim rękawem, rozpinana bluza lub sweter. Najważniejsze! Wszystkie ubrania łatwe do samodzielnego zakładania i zdejmowania. Kapcie na zmianę – wygodne, takie by maluch mógł je sam założyć i zdjąć, oddychające, z gumową podeszwą, trzymające stabilnie stopę dziecka i chroniące przed urazami. Niektóre przedszkola wymagają, by podeszwa była jasna. Przybory plastyczne i artykuły papiernicze do przedszkola Lista przyborów plastyczno-papierniczych jest...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj