Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Jak napisać rozprawkę? Najważniejsze informacje o kompozycji, argumentach i… błędach, których lepiej unikać
Drobot Dean/ Adobe Stock
Wychowanie

Jak napisać rozprawkę – krok po kroku (plus przykłady)

Jak dobrze napisać rozprawkę? Po pierwsze trzeba wiedzieć, co to jest rozprawka i czym różni się rozprawka z tezą od rozprawki z hipotezą. Dobrze też znać tajemnice kompozycji rozprawki, czyli… wiedzieć, jak napisać jej wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Choć rozprawka nie należy do najłatwiejszych form wypowiedzi – są tacy, którzy uważają, że wolą pisać rozprawki niż referaty, charakterystyki postaci czy dyktanda. Dzięki naszym podpowiedziom dowiesz się, jak można napisać rozprawkę na piątkę. Oto najważniejsze informacje o kompozycji, argumentach i błędach, których lepiej unikać.

Spis treści:

Kawa w ciąży: czy można ją pić i czy jest bezpieczna? Skutki przyjmowania kofeiny w ciąży

 Kompozycja rozprawki

Rozprawka ma określoną kompozycję – składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Każdą z trzech części rozprawki pisze się według określonych zasad, pamiętając, by łączyły się w spójną, logiczną całość.

Jak napisać wstęp rozprawki?

Wstęp rozprawki to część, którą śmiało można zostawić sobie na koniec. Bardzo często właśnie tak postępują naukowcy – redagują wstęp, dopiero gdy ukończyli już pisanie głównej części swojej pracy. Piszą wówczas początek z perspektywy osoby, która wie, co zawiera rozprawa.

Jeśli chcesz zacząć pisanie od wstępu – dobrze poprzedzić tę czynność zredagowaniem planu rozprawki, przemyśleniem tematu i argumentów, których zechcesz użyć.

Co powinien zawierać wstęp rozprawki?

 • wprowadzenie w temat,
 • zarysowanie poruszanego problemu,
 • cytat nawiązujący do tematu rozprawki (dobrze jest go przywołać, ale nie jest obowiązkowy).


Wstęp rozprawki nie musi być długi. W zależności od tego, jak bardzo zamierzasz rozwinąć swoją rozprawkę, wystarczy gdy będzie się składał z:

 • jednego akapitu (w przypadku krótkiej rozprawki),
 • dwóch lub trzech akapitów (w przypadku dłuższej rozprawki).


Zwroty, których można użyć we wstępie:

 • Uważam, że warto przyjrzeć się…
 • Problem, który chcę poruszyć to…
 • Powszechnie uważa się, iż…
 • W XXI wieku warto rozważyć zagadnienie…
 • Za ważny i wciąż aktualny problem może uchodzić…
 • Zagadnienie… uważam za istotne,  ponieważ…  

Jak napisać rozwinięcie rozprawki

Rozwinięcie to część rozprawki, w której powinny się znaleźć:

 • w przypadku rozprawki z tezą – argumenty potwierdzające słuszność tezy,
 • w przypadku rozprawki z hipotezą – argumenty „za”, argumenty „przeciw” (kontrargumenty) lub argumenty i kontrargumenty.

 

Argument to inaczej dowód na to, że teza lub hipoteza jest słuszna.
Kontrargument to dowód na to, że hipoteza jest niesłuszna.


Dla porządku, warto każdemu argumentowi (kontrargumentowi) poświęcić jeden akapit.
Argumentów nie należy mylić z przykładami – przykłady to zdarzenia, które ilustrują podane argumenty lub kontrargumenty. Na przykład: argumentem, który świadczy, że cierpienie uszlachetnia może być postać Ani z Zielonego Wzgórza, a dowodami na to: jej nieszczęśliwe wczesne dzieciństwo i sytuacje, w których wykazuje się wrażliwością na los drugiego człowieka.

Cytaty z utworów literackich z pewnością wzbogacą wartość „dowodową” podanych argumentów i kontrargumentów.

Zwroty pomocne podczas pisania rozwinięcia rozprawki:

 • Rozważania rozpocznę od…
 • Wiele wskazuje na to, że…
 • Trudno nie zauważyć, że…
 • Stanowisko to potwierdza również…
 • Wynika z tego, że…
 • Można zatem stwierdzić, że…
 • Chcę nadmienić, iż…
 • Równie istotne jest…
 • Na uwagę zasługuje również…
 • Nie bez znaczenia jest też…
 • Faktem jest też, że…

Jak napisać zakończenie rozprawki?

Zakończenie rozprawki powinno stanowić podsumowanie rozważań. W tym celu należy odnieść się do tezy lub hipotezy zawartej w tytule pracy. Bardzo ważne jest również sformułowanie końcowego wniosku (wniosków), które można wyciągnąć w oparciu o przytoczone argumenty i kontrargumenty.

Słownictwo przydatne do napisania zakończenia rozprawki:

 • Podsumowując…
 • Analizując powyższe argumenty…
 • Przytoczone argumenty wskazują, iż…
 • Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty i kontrargumenty…
 • Wniosek, który nasuwa się po analizie powyższych argumentów…
 • W oparciu o przywołane argumenty nasuwają się następujące wnioski:…   

Jak napisać rozprawkę?

Zanim zaczniemy pisać rozprawkę, dobrze jest uporządkować wiedzę na jej temat. Najprościej mówiąc, rozprawka to mini rozprawa naukowa. Rozprawka, choć należy do dłuższych form wypowiedzi (niż np. zaproszenie czy ogłoszenie) jest krótsza od poważnej pracy naukowej (która może osiągać objętość nawet kilkuset stron). Jednocześnie, podobnie jak naukowe rozważania, rozprawka:

 • dotyczy faktów (popartych dowodami),
 • zawiera rzeczowe argumenty (za, przeciw lub za i przeciw),
 • napisana jest językiem naukowym (niestety albo na szczęście: rozprawka to nie osobisty list ani artystyczne opowiadanie).


Wszystko to wcale nie znaczy, że rozprawka to „sucha” i nudna forma wypowiedzi pisemnej. Wręcz przeciwnie – dyscyplina obowiązująca podczas pisania może okazać się naprawdę ciekawym wyzwaniem. Zwłaszcza, że to znakomity trening do… prowadzenia wygranej dyskusji. Wiedząc, jak napisać rozprawkę – dużo łatwiej rozróżniać rzeczowe argumenty od tych, które tak naprawdę nic nie wnoszą. 

Rozprawka z tezą a rozprawka z hipotezą – jak napisać?

Istnieją dwa rodzaje rozprawki: rozprawka z tezą i rozprawka z hipotezą. O rodzaju rozprawki decyduje tytuł, który może zawierać tezę (myśl) albo przypuszczenie (hipotezę).

Przykłady tytułów rozprawek z tezą to:

 • Warto być wrażliwym (uzasadnij tę tezę w oparciu o 3 przykłady z literatury).
 • Opisy przyrody są ważne (uzasadnij tę tezę w oparciu o wybrane przykłady powieści lub utworów poetyckich).
 • Cierpienie uszlachetnia (uzasadnij tę tezę wykorzystując biografię 3 bohaterów literackich).


Przykłady tytułów rozprawek z hipotezą to:

 • Czy warto być wrażliwym? (uzasadnij swój sąd w oparciu o 3 przykłady z literatury).
 • Czy opisy przyrody są ważne? (uzasadnij swój sąd w oparciu o wybrane przykłady powieści lub utworów poetyckich).
 • Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że cierpienie uszlachetnia? (uzasadnij tę tezę wykorzystując biografię 3 bohaterów literackich).


Pozornie oba rodzaje rozprawek dotyczą tych samych tematów: wrażliwości, opisów przyrody i uszlachetniającej wartości cierpienia, ale czy na pewno? Zwróć uwagę, że w przypadku rozprawki z tezą masz zadanie zgromadzić argumenty, które będą dowodami na potwierdzenie tezy.

W przypadku z rozprawki z hipotezą – zadaniem autora jest przedstawić argumenty, które:

 • potwierdzą słuszność hipotezy (argumenty za) lub,
 • zaprzeczą słuszności hipotezy (argumenty przeciw) lub,
 • będą potwierdzać hipotezę i będą jej zaprzeczać (argumenty za i przeciw).

Jak napisać rozprawkę problemową?

Rozprawka problemowa to taka, która stawia przed jej autorem pewien problem zawarty w temacie. Wymaga wskazania argumentów, które znajdują się w konkretnym dziele literackim, jego fragmencie lub też innych tekstach kultury.  

Jak napisać dobrze rozprawkę problemową? 

 • zacznij od wstępu, w której znajdzie się teza (twoje stanowisko wobec problemu),
 • zredaguj rozwinięcie zawierające odwołania do literatury,
 • zakończ rozprawkę, pamiętając o wnioskach dających się wyciągnąć na podstawie argumentów.


Przykłady rozprawki problemowej:

 • Czy za przemiany społeczne warto płacić cenę rewolucji? Odpowiedz i uzasadnij w odniesieniu do „Przedwiośnia" S. Żeromskiego.
 • Czy mógłbyś zaprzyjaźnić się z Anią Shirley? Odpowiedz i uzasadnij w oparciu o tekst „Ani z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery.
 • Co znaczą dla ciebie słowa: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”? Uzasadnij swój sąd na podstawie „Medalionów” Z. Nałkowskiej.

Jak napisać rozprawkę interpretacyjną?

Rozprawka interpretacyjna to inaczej interpretacja utworu literackiego (poezji, prozy lub dramatu). Kluczowe jest jednak postawienie tezy interpretacyjnej – czyli, najogólniej mówiąc, tego, jak rozumiesz dany utwór.

Jak dobrze napisać rozprawkę interpretacyjną?

 • zacznij od wstępu, w którym zawrzesz tezę interpretacyjną,
 • zredaguj rozwinięcie podając argumenty potwierdzające postawioną tezę (weź pod uwagę tytuł utworu, tematykę, sytuację liryczną, typ liryki, nawiązania kulturowe, kompozycję, wersyfikację),
 • zakończ rozprawkę, nie zapominając o wnioskach, które da się wyciągnąć na podstawie podanych argumentów.


Przykłady rozprawek interpretacyjnych:

 • „Biała Magia” K. Baczyńskiego. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją
  (teza interpretacyjna: np. „Biała Magia” K. Baczyńskiego – niezwykły wiersz o niezwykłej miłości)
 • „Hamlet” W. Szekspira. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją
  (teza interpretacyjna: np. „Hamlet” W. Szekspira jako dramat o zdradzie)
 • „Treny” J. Kochanowskiego. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją 
  (teza interpretacyjna: np. Pocieszenie po staropolsku w „Trenach” J. Kochanowskiego).

Jak dobrze napisać rozprawkę porównawczą?

Rozprawka porównawcza to rodzaj rozprawki interpretacyjnej, która odwołuje się do minimum dwóch utworów literackich. Jak sama nazwa wskazuje – chodzi o porównanie ze sobą dwóch utworów (np. ich podobnego przesłania, skrajnie różnych stanowisk podmiotu lirycznego, itp.).

Jak dobrze napisać rozprawkę porównawczą? 

 • zacznij od wstępu, w którym nie może zabraknąć tezy porównawczej,
 • zredaguj rozwinięcie, w którym zawrzesz argumenty na potwierdzenie tezy porównawczej,
 • zakończ, pamiętając o wnioskach, które można wysnuć w oparciu o argumenty.


Przykłady rozprawek porównawczych:

 • Wojna w „Kamieniach na szaniec” i w wybranym wierszu wojennym K. K. Baczyńskiego.
 • Które dwie postacie dziewczynek znane ci z literatury mogłyby łatwo zaprzyjaźnić się ze sobą?
 • Wskaż dwa różne sposoby ukazywania przyrody w 2-3 wybranych wierszach. 

Jak napisać rozprawkę źle (czyli czego unikać, przykłady) 

Nawet wiedząc, jak dobrze napisać rozprawkę, można popełnić błędy, które niepotrzebnie popsują ocenę.

Jak możesz zepsuć swoją rozprawkę?

 • Pisząc nie na temat (np. jeśli zamiast o dużym znaczeniu opisów przyrody w dziele literackim zaczniesz analizować znaczenie opisów postaci).
 • Zbaczając z tematu (np. gdy pisząc o cierpieniu, które uszlachetnia – zbyt dużo miejsca poświęcisz streszczaniu całości utworu literackiego, na który się powołujesz).
 • Przywołując niezbyt trafne argumenty/kontrargumenty (np. gdy zbytnio się spieszysz i bierzesz na warsztat pierwsze lepsze argumenty).
 • Uzasadniając swoje stanowisko jedynie w sposób pobieżny (np. w jednym, bardzo ogólnym zdaniu).
 • Wykazując się nieznajomością lektur, na które powołujesz się w rozprawce (np. myląc postacie, elementy fabuły, problematykę utworów).
 • Stosując udziwnione metafory lub sformułowania zbyt potoczne, kolokwialne (np. „Czytając opisy przyrody w Nad Niemnem czasem aż chciało mi się ryczeć – płakać łzami, które wypełniłyby koryto tytułowej rzeki”).
 • Pisząc długie zdania, pełne „mądrze brzmiących” słów, by na siłę popisać erudycją (np. „Cóż, cierpienie to stosunkowo często kwintesencja, esencja i ekstrakt naszego życia, które nie rzadziej upływa nam na przekuwaniu frenetycznych aktów bytu w produktywne aktywności, ukierunkowane na możliwie satysfakcjonujące rozwiązania sytuacji problemowych, pozornie pozostających poza kontrolą przepełnionych udręką myśli.”).
 • Używając sformułowań emocjonalnie nacechowanych (takich jak np. wulgaryzmy czy wykrzykniki).
 • Lejąc przysłowiową wodę.

To już wszystko, co warto wiedzieć, aby napisać rozprawkę naprawdę dobrze. By upewnić się, że wiesz już jak to zrobić – zerknij jeszcze na przykładową rozprawkę.

Przykładowa rozprawka
 

Czy wiosna to wyłącznie pozytywna pora roku? Uzasadnij swój sąd na podstawie wybranych utworów literackich.

Powszechnie można spotkać się z opinią, że większość osób, zwłaszcza zmęczonych kilkoma miesiącami zimy, nie może się doczekać wiosny. Jednocześnie – w marcu, kwietniu, maju a nawet w czerwcu – wiosna potrafi również dać się poznać od złej strony. I dzieje się tak zarówno w życiu, jak i w literaturze.

Powodów, dla których lubimy wiosnę, jest wiele. Po pierwsze: mamy dość zimna. Większość z nas chce odwiesić do szafy zimowe kurtki i móc włożyć wreszcie lżejsze obuwie. By poczuć wreszcie lekkość, swobodę i energię, młodość i beztroskę niczym podmioty liryczne wierszy Skamandrytów (np. Wiosna J. Tuwima czy Zielono mam w głowie K. Wierzyńskiego).

Po drugie: mamy dość zimowego krajobrazu, który bardzo często kojarzy się z monotonią i zamarciem całej przyrody. Każdy przebiśnieg, krokus, skowronek czy bocian to dowód na to, że za chwilę bure przedwiośnie zmieni się w zieloną wiosnę. Uważam, że nie trzeba być Anią z Zielonego Wzgórza, by poczuć autentyczną radość na widok przylaszczek czy fioletowej od kwiatków Doliny Fiołków.

Trzecim argumentem przemawiającym za tym, by uznać wiosnę za miłą porę roku, jest to, że coraz później zachodzi słońce. Wydłużający się dzień sprawia, że możemy więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, co przekłada się na nasze dobre samopoczucie.

Być może też warto wskazać na takie miłe skojarzenia z wiosną jak święta: Wielkanoc, Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka. W dni wolne od szkoły i pracy można nie tylko odpocząć, ale i poczuć, że tradycja to coś, co wciąż łączy nie tylko nasze rodziny, ale i cały naród. Wymienione święta przepełnia radość, podobnie jest w przypadku poświęconych tymże świętom utworom literackim. 

Wreszcie też, smakosze lubią wiosnę za sezonowe nowalijki czy szparagi. Trudno też o dziecko, które nie cieszy się z powodu tego, że wreszcie można iść na pierwsze w tym roku lody.

Jednocześnie warto wziąć pod uwagę fakt, że wiosna odznacza się wyjątkowo kapryśną pogodą. Ciepłe dni, lecz chłodne noce, poranki i wieczory sprawiają, że często nie wiadomo jak się ubrać. W efekcie łatwo o infekcje, zwłaszcza w związku z obniżoną odpornością podczas przesilenia wiosennego. Kolejnym argumentem, który sprawia, że nie wszyscy lubią wiosnę jest przestawienie czasu na letni. Wreszcie też – wiosna to czas egzaminów, które są stresujące dla ósmoklasistów, maturzystów oraz ich rodziców.

Takie wiersze jak Tęskność do Justyny na wiosnę F. Karpińskiego czy Smutna wiosna J. Lieberta to tylko wybrane przykłady tego, jak literatura ukazuje fakt, że wiosna to nie tylko radość, beztroska i szczęśliwa miłość. 

Jak pokazuje życie i literatura, nawet najpiękniejsza wiosna nie jest w stanie ochronić ludzi przed tragediami, jakim była chociażby zbrodnia katyńska. Na kontrast rozkwitu przyrody i tej przerażającej tragedii zwraca uwagę m.in. R. Bratny w powieści Kolumbowie 44.

Podsumowując, wiosna nie zawsze oznacza radość, zdrowie, relaks i świętowanie. Choć z pewnością zdecydowanie więcej przytoczonych argumentów przemawia za tym, by wyczekiwać jej z niecierpliwością.

 

Teraz już wiesz jak napisać rozprawkę. By się o tym przekonać – wybierz dowolny temat (taki, który wyda ci się najprostszy) i w oparciu o poznane zasady kompozycji oraz znajomość lektur szkolnych, spróbuj się z nim zmierzyć. Trening czyni mistrza!


Zobacz także:

Jak napisać zakończenie rozprawki?
Adobe Stock/BillionPhotos,
Język polski
Zakończenie rozprawki: jak napisać, co powinno zawierać, przykłady
Jak powinno wyglądać zakończenie rozprawki? Co musi się w nim znaleźć i jakich zwrotów użyć, by nie zepsuć całej pracy? Sprawdź, jak napisać dobre zakończenie rozprawki. Przekonaj się, że to prostsze, niż myślisz.

Zakończenie to bardzo ważna część każdej pracy pisemnej. W dużej mierze dotyczy to rozprawki . Jeżeli pominiemy istotne elementy w zakończeniu rozprawki, nauczyciel może uznać pracę za nieskończoną i taką, która nie zasługuje na pozytywną ocenę.   Spis treści: Dobre zakończenie rozprawki: jak napisać Co powinno zawierać zakończenie rozprawki? Zwroty na zakończenie rozprawki Jak powinno wyglądać zakończenie rozprawki: przykłady Dobre zakończenie rozprawki: jak napisać Rozprawka ma ściśle określoną kompozycję. Składa się ze: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Brak przestrzegania tej trójdzielnej budowy rozprawki może znacznie obniżyć ocenę za całość pracy. Zakończenie to ostatnia część rozprawki. Dobre zakończenie, wraz ze wstępem powinno stanowić coś w rodzaju ram, klamry dla rozwinięcia. Chcąc jak najlepiej napisać zakończenie rozprawki, warto postarać się, aby skłoniło czytelnika do przemyśleń nad przedstawionym rozstrzygnięciem problemu i wnioskami. Co powinno zawierać dobre zakończenie rozprawki? Na zakończenie rozprawki składa się: nawiązanie do postawionej w temacie pracy tezy (hipotezy), podsumowanie rozwinięcia (argumentów i/lub kontrargumentów) rozstrzygnięcie problemu zawartego w tytule pracy. Jeśli chcesz zakończyć rozprawkę naprawdę dobrze – nie warto powtarzać słowo w słowo (lub prawie słowo w słowo) tego, co pojawiło się we wstępie i rozwinięciu. Dużo lepiej jest zgrabnie podsumować rozważania oraz wzbogacić je o coś nowego, np dodając: cytat lub przysłowie, które będzie świetnym podsumowaniem, pytania, wątpliwości, problemy, które pojawiły się w wyniku szukania rozstrzygnięcia problemu, spostrzeżenie, które nie padło we wstępie i rozwinięciu, lecz ściśle wiąże się z poruszaną problematyką....

Jak napisać wypracowanie
Adobe Stock/sepy
Wychowanie
Jak napisać wypracowanie? – krok po kroku
Aby napisać dobre wypracowanie, wystarczy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Wbrew pozorom nie są skomplikowane. Są też łatwe do zapamiętania, gdy wyjaśnia się je na przykładach. Podpowiadamy, jak napisać dobre wypracowanie krok po kroku.

Wypracowanie pisemne może mieć różne formy: rozprawki , charakterystyki postaci, recenzji, sprawozdania, opowiadania, listu, opisu (np. krajobrazu). Nie specjalnie też ma sens zastanawianie się nad tym, jak napisać wypracowanie z polskiego, WOS-u lub z historii – wszystkie rządzą się tymi samymi prawami. O czym warto pamiętać, chcąc napisać dobre wypracowanie? Jak je zacząć, rozwinąć i jak zakończyć?  Spis treści: Jak napisać wypracowanie – po pierwsze: kompozycja Jak napisać wypracowanie na temat? Jak napisać wypracowanie  –  wzór   Jak napisać wypracowanie? - kompozycja Wypracowanie składa się z trzech części, czyli: wstępu, rozwinięcia, zakończenia. Warto o tym pamiętać, zanim zabierzemy się za pisanie wypracowania. Co ważne – każda z 3 częście części wypracowania rządzi się swoimi prawami. Wstęp To pierwsza część wypracowania. Wstęp nie musi być długi. Należy jednak pamiętać o proporcjach tekstu – idealnie, gdy wstęp stanowi około 15 proc. całości wypracowania (podobnie długie powinno być zakończenie). Co powinno znaleźć się we wstępie do wypracowania: nawiązanie do tematu, zarys tego, o czym będziesz pisać (o jakich bohaterach, problemach, okolicznościach przywoływanych zdarzeń), pytanie lub cytat nawiązujący do tematu wypracowania (możesz go zawrzeć we wstępie, ale nie musisz).  Rozwinięcie To główna część wypracowania, w której musisz udowodnić, że: rozumiesz temat wypracowania, znasz teksty lub fakty, na które się powołujesz, potrafisz podać rzeczowe argumenty składające się na rozwiązanie problemu zawartego w temacie wypracowania. Każdy z tych punktów wymaga namysłu i wiedzy na poruszany temat. Dlatego dobrym rozwiązaniem...

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Adobe Stock/Africa Studio
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Egzamin ósmoklasisty 2023 coraz bliżej. Co trzeba umieć, by zaliczyć egzamin z języka polskiego? CKE nie robi z tego żadnej tajemnicy. Sprawdź, jaki zakres materiału obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 9 maja 2023 roku, o godzinie 9.00 testem z języka polskiego. Zastanawiasz się, czy na lekcjach języka polskiego była mowa o wszystkim, co będzie, a czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty? Sprawdź zakres materiału egzaminu zatwierdzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Spis treści: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023: co trzeba umieć?   Lektury na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, które trzeba znać Czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023: co trzeba umieć? Zanim rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trzeba poznać wymagania egzaminacyjne. Są one opublikowane przez CKE i dotyczą całego materiału omawianego na lekcjach języka polskiego. Zakres materiału – kształcenie literackie i kulturowe Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć: Co to jest epika, liryka i dramat (znać ich cechy i wskazać przykłady), Co to jest opowiadanie, baśń, legenda, tragedia, ballada, mit, fraszka, komedia (znać ich cechy i wskazać przykłady), Jaki jest morał bajki, przesłanie baśni, Jak omówić akcję, wyodrębnić wątki i wydarzenia utworu literackiego, Jak odróżniać fikcję literacką od rzeczywistości a realizm od fantastyki, Jak charakteryzować i oceniać postawy bohaterów, Jak odnieść sytuację bohaterów do własnych doświadczeń, Jak wyrazić swój stosunek do bohaterów, Jakie są elementy dramatu (co to jest: dialog, monolog, akt, scena, tekst główny, didaskalia), czym są środki stylistyczne , takie jak: przenośnia, porównanie, epitet, neologizm, symbol, alegoria, inwokacja, wyraz dźwiękonaśladowczy (i jakie są ich funkcje), Co to jest wers, zwrotka, rym, rytm i refren, czym różni się wiersz rymowany od...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak