rekrutacja do szkół podstawowych
fot. Adobe Stock

Rekrutacja do szkół podstawowych –​ zasady, kryteria, terminy

Rekrutacja do szkoły podstawowej obejmuje dzieci, które w danym roku kończą 7. rok życia oraz na wniosek rodziców sześciolatki, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
fot. Adobe Stock
Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkoły podstawowej są zgodne z zapisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji z 2004 roku i poprawki do niej wprowadzonej w 2009 roku. Każda placówka udostępnia rodzicom opracowane przez siebie zasady rekrutacji do szkoły podstawowej. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed złożeniem zgłoszenia do wybranej placówki. Tam znajdują się m.in. informacje o liczbie miejsc przygotowanych na nowy rok szkolny we wszystkich klasach pierwszych i językach obcych, jakie będą w nich nauczane.


Spis treści:

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych

Nabór do szkoły podstawowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu MEN. W jej skład wchodzą przede wszystkim pracownicy danej placówki. Komisja rekrutacyjna ustala zasady rekrutacji do szkoły podstawowej zgodnie z zapisami rozporządzenia.

Dziecko może chodzić do szkoły obwodowej lub innej wybranej, jeśli spełnia kryteria przyjęcia. Głównym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rejonizacja. Z urzędu do danej szkoły przyjmowane są dzieci mieszkające (zameldowane) w obwodzie danej placówki oraz na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, a na pozostałe wolne miejsca dzieci spoza niego zgodnie z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji udostępnione przez placówkę powinny zawierać:

 • kolejność przyjęć uczniów,
 • zasady przydzielania uczniów do poszczególnych klas,
 • dokumentację, jaką powinni dostarczyć rodzice,
 • terminarz dostarczania dokumentów,
 • terminy posiedzeń komisji rekrutacyjnej,
 • termin i sposób ogłoszenia wyników rekrutacji.


Niektóre szkoły przyznają dodatkowe punkty podczas rekrutacji – warto sprawdzić, czy wybrana placówka także planuje stosować dodatkowe kryteria. Mogą to być np:

 • samotne wychowywanie dziecka,
 • rodzeństwo uczęszczające już do tej samej placówki,
 • miejsce pracy rodzica w obwodzie placówki,
 • rozliczanie podatku w gminie, na terenie której znajduje się szkoła,
 • fakt, że dziecko chodziło do oddziału przedszkolnego w danej szkole.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do podstawówki

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej składa się w szkole pierwszego wyboru. Można wnioskować o przyjęcie do kilku szkół, ustalając listę preferencji, czyli podać listę szkół w kolejności, jaka najbardziej interesuje rodzica i dziecko. Wtedy wniosek z listą preferowanych szkół składa się i tak tylko w jednej placówce – pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej z wybranych placówek, automatycznie trafi do szkoły obwodowej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • wniosek – można go otrzymać w sekretariacie placówki lub wydrukować z jej strony internetowej,
 • dokumenty do wglądu: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkaniu dziecka (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) lub potwierdzenie zameldowania dziecka.


Wniosek należy złożyć w oficjalnie wyznaczonym przez MEN terminie na dany rok. Zwykle publikacja terminów następuje na przełomie stycznia i lutego danego roku.

Aby skorzystać z systemu internetowej rekrutacji, która w wielu placówkach jest wymagana., np. na terenie Warszawy, należy się zarejestrować w systemie. Tam też rejestruje się wniosek podając dane dziecka. Zarejestrowany wniosek trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Kolejność i terminy postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy

Cały proces rekrutacji do szkół podstawowych podzielony jest na etapy – informacja o nich i terminach dostępna jest w zasadach rekrutacji każdej placówki.
Etap I: przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (zwykle w pierwszej połowie marca),
Etap II: publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci (zwykle w kwietniu)
Etap III: przyjmowanie oświadczeń woli podjęcia nauki przez dziecko w danej placówce (zwykle w kwietniu),
Etap IV: publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki (zwykle w maju).


Rodzice mogą składać do dyrektora szkoły odwołanie, jeśli ich dziecko nie zostanie przyjęte do placówki. Najpierw składa się wniosek o uzasadnienie decyzji do komisji rekrutacyjnej, a później ewentualnie odwołanie do dyrektora szkoły. Na złożenie wniosku o uzasadnienie najczęściej jest 7 dni od opublikowania wyników rekrutacji, a na złożenie odwołania 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor po jego rozpatrzeniu wydaje ostateczną decyzję, od której można się odwoływać już tylko w trybie skargi do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych

Zwykle w czerwcu przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca. Wtedy publikowane są w systemie rekrutacyjnym wykazy wolnych miejsc w szkołach. Rodzice mogą ponownie składać wnioski w szkole pierwszego wyboru (tym razem należy już wybierać wyłącznie szkoły, które dysponują wolnymi miejscami). Szkoły następnie publikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a rodzice składają oświadczenia woli o podjęciu nauki w placówce, do której dziecko się zakwalifikowało. Najczęściej na początku lipca następuje publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza przeprowadzana jest w lipcu i sierpniu, a pod koniec sierpnia w systemie rekrutacyjnym publikowana jest lista placówek, w których jeszcze pozostały wolne miejsca.

Źródło: infor.pl, portaloswiatowy.pl, gov.pl

Sprawdź też:
Redakcja poleca: SIDS, czyli zespół nagłej śmierci łóżeczkowej u niemowląt: jak zapobiegać?
SIDS to zespół nagłej śmierci łóżeczkowej, który dotyka niemowląt. Dzieci są pozornie zdrowe, ale pewnego dnia nie budzą się już ze snu. Jednak rodzice nie są bez szans! Można zmniejszyć ryzyko SIDS i skutecznie zapobiegać nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt. Sprawdź, co to za choroba, i które dzieci są szczególnie zagrożone SIDS.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy