rekrutacja do szkół podstawowych
fot. Adobe Stock

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2021 [ZASADY, TERMINY, KRYTERIA]

Rekrutacja do szkoły podstawowej w 2021 obejmuje dzieci, które w danym roku kończą 7 lat oraz na wniosek rodziców sześciolatki, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
fot. Adobe Stock
Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej są zgodne z zapisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji z 2004 roku i poprawki do niej wprowadzonej w 2009 roku. Każda placówka udostępnia rodzicom opracowane przez siebie zasady przyjęć do szkoły. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed złożeniem zgłoszenia do wybranej placówki. Tam znajdują się m.in. informacje o liczbie miejsc przygotowanych na nowy rok szkolny we wszystkich klasach pierwszych oraz o językach obcych, jakie będą w nich nauczane.


Spis treści:

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych

Nabór do szkoły podstawowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu MEN. W jej skład wchodzą przede wszystkim pracownicy danej placówki. Komisja rekrutacyjna ustala zasady rekrutacji do szkoły podstawowej zgodnie z zapisami rozporządzenia.

Dziecko może chodzić do szkoły obwodowej lub innej wybranej, jeśli spełnia kryteria przyjęcia. Głównym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rejonizacja. Z urzędu do danej szkoły przyjmowane są dzieci mieszkające (zameldowane) w obwodzie danej placówki oraz na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, a na pozostałe wolne miejsca dzieci spoza niego zgodnie z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji udostępnione przez placówkę powinny zawierać:

 • kolejność przyjęć uczniów,
 • zasady przydzielania uczniów do poszczególnych klas,
 • dokumentację, jaką powinni dostarczyć rodzice,
 • terminarz dostarczania dokumentów,
 • terminy posiedzeń komisji rekrutacyjnej,
 • termin i sposób ogłoszenia wyników rekrutacji.


Niektóre szkoły przyznają dodatkowe punkty podczas rekrutacji – warto sprawdzić, czy wybrana placówka także planuje stosować dodatkowe kryteria. Mogą to być np:

 • samotne wychowywanie dziecka,
 • rodzeństwo uczęszczające już do tej samej placówki,
 • miejsce pracy rodzica w obwodzie placówki,
 • rozliczanie podatku w gminie, na terenie której znajduje się szkoła,
 • fakt, że dziecko chodziło do oddziału przedszkolnego w danej szkole.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do podstawówki

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej składa się w szkole pierwszego wyboru. Można wnioskować o przyjęcie do kilku szkół, ustalając listę preferencji, czyli podać listę szkół w kolejności, jaka najbardziej interesuje rodzica i dziecko. Wtedy wniosek z listą preferowanych szkół składa się i tak tylko w jednej placówce – pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej z wybranych placówek, automatycznie trafi do szkoły obwodowej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • wniosek – można go otrzymać w sekretariacie placówki lub wydrukować z jej strony internetowej,
 • dokumenty do wglądu: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkaniu dziecka (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) lub potwierdzenie zameldowania dziecka.


Wniosek należy złożyć w oficjalnie wyznaczonym przez MEN terminie na dany rok. Wniosek o przyjęcie pierwszej klasy do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w dniach: 23 lutego - 1 marca 2021 r.

Aby skorzystać z systemu internetowej rekrutacji, która w wielu placówkach jest wymagana., np. na terenie Warszawy, należy się zarejestrować w systemie. Tam też rejestruje się wniosek podając dane dziecka. Zarejestrowany wniosek trzeba wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Kolejność i terminy postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy

Cały proces rekrutacji do szkół podstawowych podzielony jest na etapy – informacja o nich i terminach dostępna jest w zasadach rekrutacji każdej placówki.

 • Etap I: przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (23 lutego - 1 marca 2021 r. – wnioski papierowe, 2 marca - 18 marca 2021 r. – wnioski elektroniczne),
 • Etap II: publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci (23 kwietnia godz. 13:00)
 • Etap III: przyjmowanie oświadczeń woli podjęcia nauki przez dziecko w danej placówce (23 kwietnia – 29 kwietnia 2021 r. do 16:00),
 • Etap IV: publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki (4 maja 2021 r.godz. 13:00).


Rodzice mogą składać do dyrektora szkoły odwołanie, jeśli ich dziecko nie zostanie przyjęte do placówki. Najpierw składa się wniosek o uzasadnienie decyzji do komisji rekrutacyjnej, a później ewentualnie odwołanie do dyrektora szkoły. Na złożenie wniosku o uzasadnienie najczęściej jest 7 dni od opublikowania wyników rekrutacji, a na złożenie odwołania 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor po jego rozpatrzeniu wydaje ostateczną decyzję, od której można się odwoływać już tylko w trybie skargi do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych

Zwykle w czerwcu przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca. 16 czerwca 2021 r. opublikowane zostaną w systemie rekrutacyjnym wykazy wolnych miejsc w szkołach. Rodzice mogą ponownie składać w dniach 16 czerwca - 21 czerwca 2021 r. wnioski elektroniczne a do 22 czerwca wnioski papierowe w szkole pierwszego wyboru (tym razem należy już wybierać wyłącznie szkoły, które dysponują wolnymi miejscami). Szkoły następnie 25 czerwca opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a rodzice do 1 lipca powinni złożyć oświadczenia woli o podjęciu nauki w placówce, do której dziecko się zakwalifikowało. Procedura odwoławcza przeprowadzana będzie od 2 lipca, a 31 sierpnia w systemie rekrutacyjnym opublikowana zostanie lista placówek, w których jeszcze pozostały wolne miejsca.

Źródło: infor.pl, portaloswiatowy.pl, gov.pl

Sprawdź też:
Redakcja poleca: Lampion z dyni: jak go zrobić krok po kroku? [WIDEO]
Lampion z dyni to jedna z tradycji na Halloween. Gotowy lampion może zdobić dom przez całą jesień, a nie tylko w święto duchów. Podpowiadamy, jak go zrobić w kilku prostych krokach (i co zrobić, żeby przetrwał dłużej!). Jego wykonanie naprawdę nie jest trudne!
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy