prawa rodziców
Adobe Stock
Prawo i finanse

Prawa i obowiązki rodziców w szkole + obowiązki nauczyciela wobec rodziców

Rodzice, podobnie jak ich dzieci chodzące do szkoły, mają prawa i obowiązki w danej placówce. Najbardziej szczegółowym zbiorem praw i obowiązków rodziców jest statut szkoły, do której uczęszcza dziecko. Sprawdź, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, a także jakie są obowiązki nauczycieli wobec rodziców.

Szkoła pełni funkcję wychowawczą, jednak obowiązek wychowania dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. By dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać, niezbędna jest współpraca między placówką a opiekunami dziecka. Dzieci mają prawa i obowiązki ucznia, ich rodzice także mogą korzystać z pewnych przywilejów – mogą mieć oni oczekiwania wobec szkoły, jednak posiadają również obowiązki względem niej. Rodzic ma między innymi prawo do zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły, uzyskiwania informacji na temat ocen dziecka, a także do decydowania, czy będzie ono uczęszczało np. na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie. 

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Prawa i obowiązki rodziców w szkole

Prawa i obowiązki rodziców w szkole to zbiór zagadnień, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, nauczycieli i całego systemu edukacji, a także jakie wymagania powinni wypełniać oni sami. O prawach rodziców w szkole mówią różne regulacje prawne, jednak najbardziej szczegółowo są one zapisane w statucie szkoły. Rodzice mają też zbiorowe prawa, między innymi do posiadania swoich przedstawicieli, którzy składają się na Radę Rodziców. Funkcją Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców – wspomaga ona realizację celów i zadań szkoły. Rada Rodziców jest reprezentacją i głosem rodziców w kwestii efektywności kształcenia i wychowywania uczniów.

Prawa rodziców w szkole 

Rodzice mają prawo do:

 • wyboru szkoły dziecka (publicznej lub niepublicznej),
 • podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury,
 • uzyskiwania informacji o likwidacji szkoły,
 • uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce dziecka, a także jego specjalnych uzdolnieniach,
 • znajomości ocen swojego dziecka i informacji o sposobie weryfikowania jego osiągnięć edukacyjnych,
 • uzyskania informacji w kwestii wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej u dziecka,
 • wnioskowania o uzasadnienie ustalonych ocen przez nauczyciela,
 • wnioskowania o to, by nauczyciel udostępnił sprawdziany i prace ucznia oraz inną dokumentację,
 • uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a także warunkach i kryteriach wystawiania ocen z zachowania,
 • wnioskowania o egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (i wszystkim, co związane z egzaminem),
 • zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły w kwestii rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia (z zajęć edukacyjnych lub z zachowania),
 • wnioskowanie o zwolnienie ze sprawdzianu lub egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych, lub dostosowanie go do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka z uwagi na specyficzne trudności w nauce, lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
 • wnioskowania o udostępnienie sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia,
 • uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka,
 • niewyrażenia zgody na udział ucznia niepełnoletniego w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 • uzyskania informacji o dolegliwościach zdrowotnych ucznia na zajęciach wychowania fizycznego,
 • uzyskania informacji o i na temat wypadku, któremu uległo dziecko, a także zaznajomienia się z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego,
 • zapoznania z podstawowymi dokumentami szkoły:

– Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
– Programem Wychowawczym,
– Statutem szkoły.

Rodzice mają również prawo zdecydować, czy ich dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie, a także, w jakich zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych będzie ono brało udział.

Prawa rodzica w szkole podstawowej to między innymi możliwość wnioskowania o promowanie przez radę pedagogiczną ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej (również w ciągu roku szkolnego). Rodzice mają też prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię o wniosku wychowawcy klasy w sprawie powtarzania klasy (przez ucznia klasy I-III) szkoły podstawowej.

Obowiązki rodziców w szkole

Obowiązki rodziców wobec szkoły określa między innymi Ustawa o systemie oświaty. Muszą oni dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, a także zadbać o to, by dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku warunków, które umożliwią mu przygotowanie się do zajęć szkolnych i nauki poza placówką. Rodzice muszą również powiadomić organy gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego przez ich dziecko (a także zmianach w tym zakresie). 

Obowiązki nauczyciela wobec rodziców

Obowiązki nauczyciela głównie określa Karta Nauczyciela. Jego podstawowym zadaniem jest:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły,
 • wspieranie uczniów w ich rozwoju,
 • dążenie do własnego rozwoju osobistego.


Obowiązkiem nauczyciela wobec rodziców jest:

 • informowanie rodziców uczniów o kryteriach wymagań oraz o osiąganych wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów,
 • uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie wraz z rodzicami o planach wobec dziecka,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.


Zobacz także

podanie do szkoły
Adobe Stock
Wychowanie
Jak napisać podanie – do szkoły lub innej instytucji [WZÓR]
Podanie to pismo, w którym zwracamy się z konkretną prośbą do danej instytucji. Uczniowie piszą podanie o przyjęcie do szkoły, rodzice mogą pisać podanie o przeniesienie ucznia do innej klasy. Sprawdź, jak poprawnie napisać podanie.

Podanie jest pismem urzędowym, w którym zwracamy się z jakąś prośbą. Powinno zawierać konkretne elementy umieszczone w odpowiednim miejscu. Pisząc podanie, należy zadbać o aspekty estetyczne – kartka (formatu A4) nie może być pomięta, zniszczona, a pismo powinno być staranne i wyraźne. Wygląd podania świadczy nie tylko o nas, ale również o naszym stosunku do adresata.  Jak napisać podanie? Oto instrukcja, w jaki sposób napisać podanie do szkoły lub innej instytucji:  W prawym górnym rogu kartki zapisz miejscowość i datę (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania. Na górze po lewej stronie umieść dane osobowe osoby piszącej podanie: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Poniżej danych osobowych, po prawej stronie kartki wpisz dane osoby lub instytucji, do której kierujesz podanie. Poniżej danych adresata, na środku kartki umieść tytuł. Może on ograniczać się jedynie do słowa „Podanie” lub być bardziej doprecyzowany, np. „Podanie o przeniesienie do innej klasy”. Kolejnym punktem jest treść właściwa, czyli prośba napisana w prosty i zwięzły sposób. Jeśli jest to konieczne, możesz dodać uzasadnienie prośby, poprzedzając je słowami: „Swoją prośbę motywuję…”. Na samym dole po prawej stronie złóż swój podpis. Jeżeli do podania chcesz dołączyć jakieś dokumenty – po lewej stronie dopisz spis załączników. Pisząc podanie, nie można zapominać o formach grzecznościowych używanych w korespondencji. Do danej osoby należy zwracać się „Szanowna Pani/ Szanowny Panie”, a podanie zakończyć słowami „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem". Wzór podania Możesz też skorzystać z przygotowanego przez nas gotowego wzoru podania. Wystarczy kliknąć w zdjęcie i pobrać dokument, a...

jak napisać życiorys do szkoły
Adobe Stock
Prawo i finanse
Jak napisać życiorys do szkoły?
Wielu uczniów zastanawia się, jak napisać życiorys do szkoły, do której mają zamiar aplikować. Poniżej dowiesz się, co powinien zawierać życiorys dla ucznia, sprawdzisz, jak wygląda wzór takiego dokumentu oraz poznasz przykładowy życiorys do szkoły.

Życiorys do szkoły to dokument opisujący najważniejsze fakty w życiu ucznia. Nie chodzi o jego życie prywatne, ale o dotychczasową edukację, związane z nią osiągnięcia oraz plany na przyszłość. Pod pewnymi względami jest podobny do tego, jak piszą CV dorośli starając się o pracę. Co zawiera życiorys ucznia Ponieważ jest to dokument, musi być skonstruowany według konkretnych zasad. Oto co powinien zawierać życiorys ucznia: nagłówek imię i nazwisko ucznia adres pocztowy adres email i ew. telefon data treść życiorysu własnoręczny podpis na wersji papierowej klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Graficzny układ powyższych treści powinien być przejrzysty i czytelny , zwłaszcza jeśli chodzi o nagłówek, imię, nazwisko i adres. Treść życiorysu ucznia najlepiej podzielić na odrębne części: część pierwsza – powinna zawierać informacje o dacie i miejscu urodzenia, o rodzicach i rodzeństwie, jeśli uczeń je posiada. część druga – to miejsce na informacje o dotychczasowej edukacji, czyli o szkole lub szkołach, do których uczeń chodził, oraz o tej, którą kończy. część trzecia – jest to miejsce na zwięzłe przedstawienie osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych, działalności społecznej i pozalekcyjnej ucznia oraz jego planów na przyszłość. Pod tekstem życiorysu powinien znaleźć się podpis. Do życiorysu ucznia może być dołączone jego zdjęcie (warto sprawdzić, czy szkoła tego wymaga). Powinna to być fotografia taka, jak do dowodu osobistego dla dziecka , a nie prywatne zdjęcie. Przykładowy życiorys do szkoły Tu znajdziesz wzór, jak może wyglądać życiorys ucznia. Pod nim natomiast zamieszczamy przykładową treść życiorysu ucznia oraz treść obowiązkowej klauzuli o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych: Przykładowa treść tekstu życiorysu ucznia:...

jak wyglądają badania do szkoły średniej
Adobe Stock
Prawo i finanse
Jak wyglądają badania do szkoły średniej?
To, jak wyglądają badania do szkoły średniej, zależy od szkodliwych czynników, jakie występują podczas nauki lub stażu szkolnego w odniesieniu do ośmiogodzinnego dnia pracy albo 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy. Szkoła powinna zidentyfikować te czynniki, ocenić ich ryzyko dla zdrowia i wymienić w skierowaniu na badania.

Na badania do szkoły średniej kierowani są wyłącznie uczniowie, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu lub podczas stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W praktyce dotyczyć to może kandydatów na uczniów niektórych techników i szkół zawodowych. To szkoła identyfikuje czynniki szkodliwe i jeśli ekspozycja na nie w czasie nauki lub stażu może być wyższa niż ekspozycja środowiskowa, kieruje kandydatów na uczniów na badania – wystawia skierowanie. Badania te są dla osób niepełnoletnich bezpłatne. Dlaczego uczniowie potrzebują badań lekarskich do szkoły średniej? Za czynniki szkodliwe uznaje się m.in.: obsługę ekranu w wymiarze większym niż 4 godziny dziennie; długą ekspozycję na mikroklimat gorący lub zimny; pracę w wymuszonej, niekorzystnej pozycji ciała; pracę związaną z dźwiganiem przekraczającym normy; narażenie na czynniki chemiczne lub biologiczne; pracę w hałasie lub związaną z drganiami mechanicznymi. Przepisy dotyczące badań lekarskich do szkół średnich (ponadpodstawowych) lub wyższych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r . Warto sprawdzić, czy skierowanie na badania do szkoły średniej jest kompletne w momencie jego odbierania. Powinno zawierać: pieczątkę placówki dydaktycznej, datę wystawienia skierowania, imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby kierowanej na badania, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie. Jakie badania trzeba zrobić, aby dostać się do szkoły średniej? Badania do...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj