alimenty z funduszu alimentacyjnego, alimenty na dziecko
Adobe Stock
Prawo i finanse

Będzie łatwiej o alimenty: wyższy próg dochodowy i zasada „złotówka za złotówkę” [KTO ZYSKA?]

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego trafią do większej liczby rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, bo próg dochodowy, który uprawnia do korzystania z pomocy, został podniesiony. Pieniądze będą wypłacane także tym rodzicom, którzy zarabiają więcej, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę". Ale jest jeden haczyk – na wypłaty trzeba będzie trochę poczekać.

Z pomocy Funduszu Alimentacyjnego mogą korzystać ci rodzice, którzy samodzielnie wychowują dzieci i jednocześnie nie otrzymują alimentów zasądzonych przez sąd. Tak się dzieje np. wtedy, gdy drugi z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, a egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Warunkiem wypłaty świadczenia z funduszu jest też odpowiednio niski dochód – do tej pory pomoc trafiała do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 800 zł. Aby poszerzyć krąg rodziców uprawnionych do pobierania alimentów i w ten sposób wesprzeć rodziny podczas pandemii koronawirusa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmiany w prawie alimentacyjnym w ramach tarczy antykryzysowej 3.0.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego: jaki będzie próg dochodowy?

Nowe zasady przyznawania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego mają wspomóc samodzielnych rodziców, którzy dotychczas nie mogli skorzystać ze świadczenia z powodu zbyt wysokich zarobków. To często także rodzice, którzy w wyniku pandemii stracili pracę lub obniżono im pensje. Wraz z wejściem w życie zapisów tarczy antykryzysowej 3.0 zmienią się kryteria przyznawania alimentów, a próg dochodowy zostanie podniesiony z 800 zł na 900 zł. Dzięki temu więcej samotnych rodziców zyska prawo do alimentów.

Uwaga, podstawą do wypłaty alimentów z Funduszu Alimentacyjnego jest bezskuteczna egzekucja należnych alimentów na dziecko zasądzonych przez sąd, np. od drugiego rodzica. Bezskuteczna egzekucja musi dotyczyć co najmniej dwóch ostatnich miesięcy, w czasie których nie wyegzekwowano całości należnej kwoty z tytułu bieżących i zaległych alimentów.

Co oznacza zasada „złotówka za złotówkę"?

Rodziny, w których próg dochodowy był przekroczony (nawet o kilka złotych), nie miały do tej pory prawa do otrzymywania alimentów z Funduszu. Teraz tarcza antykryzysowa ma gwarantować, że w części przypadków przekroczenie progu nie spowoduje utraty alimentów – zapowiedziało MRPiPS. Zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę" alimenty będą wynosić tyle, ile różnica pomiędzy kwotą zasądzonych alimentów (nie wyższą niż 500 zł) a kwotą nadwyżki ponad progiem dochodowym. Próg dochodowy będzie można przekroczyć maksymalnie o 400 zł (minimalna wypłata z Funduszu to 100 zł).

Uwaga, maksymalna kwota alimentów wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 500 zł, ale nie może być wyższa niż alimenty zasądzone przez sąd. Przykład: jeśli sąd przyznał dziecku 400 zł alimentów od drugiego rodzica, to suma alimentów należnych z Funduszu będzie wynosić także 400 zł.

Nowe kryteria przyznawania alimentów z Funduszu zaczną obowiązywać od 1 października 2020 roku − podało MRPiPS.

Kto może dostać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Alimenty z Funduszu przysługują dzieciom, którym alimenty od drugiego rodzica przyznał sąd, ale nie są one opłacane przez osobę do tego zobowiązaną. Jeśli do tego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza progu dochodowego, alimenty otrzyma dziecko:

  • poniżej 18. roku życia
  • do 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • w wieku powyżej 25 lat, które ma znaczny stopień niepełnosprawności


Zobacz też:

Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]

opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie: wady i zalety. Co mówi prawo?
Opieka naprzemienna nad dzieckiem, zwana również pieczą wspólną, oznacza, że dziecko przebywa na przemian u każdego z rozwiedzionych rodziców. Aby sąd zadecydował o opiece naprzemiennej nad dzieckiem po rozwodzie, rodzice muszą zgodnie wystąpić o to rozwiązanie. Wyjaśniamy, czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka.

Opieka naprzemienna po rozwodzie polega w na tym, że dzieckiem zajmują się na przemian matka i ojciec. Dziecko przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica w dłuższych okresach, np. przez tydzień u jednego z rodziców, następnie przez kolejny tydzień u drugiego. Podstawową zaletą opieki naprzemiennej nad dzieckiem jest zachowanie równych relacji dziecka z obojgiem rodziców. Ale są też wady takiego rozwiązania. Aby sąd przyznał rodzicom pieczę wspólną nad dzieckiem, muszą oni udowodnić, że będzie to korzystne dla ich potomstwa. Czym jest opieka naprzemienna nad dzieckiem? W ramach pieczy wspólnej dziecko po rozwodzie rodziców mieszka przez tyle samo czasu z tatą i z mamą. Najczęściej jest to rozwiązywane tak, że na tydzień dziecko jedzie do jednego z rodziców, a na kolejny tydzień do drugiego. Rodzice zachowują pełnię praw rodzicielskich. Kiedy sąd ustala opiekę naprzemienną po rozwodzie? Jeśli rozwodzący się rodzice wystąpią do sądu ze zgodnym wnioskiem o przyznanie im wspólnej opieki nad dzieckiem i przedstawią (najlepiej wraz z pozwem rozwodowym ) plan wychowawczy, a sąd uzna, że takie rozwiązanie jest dobre dla dziecka, może ustanowić opiekę naprzemienną. W tym przypadku w wyroku rozwodowym sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Ważne: Aby uzyskać prawo do opieki naprzemiennej, niezbędna jest zgoda rozwiedzionych rodziców. Jeśli więc rodzice nie porozumieją się co do spraw dotyczących dziecka i nie podpiszą porozumienia wychowawczego, sąd ograniczy władzę rodzicielską jednego z nich. To wyklucza możliwość opieki naprzemiennej. Sąd nie zgodzi się także na pieczę wspólną, jeśli rodzice mieszkają w innych miejscowościach, ponieważ uniemożliwiałoby to dziecku uczęszczanie do jednego przedszkola lub jednej szkoły. Opieka naprzemienna a plan wychowawczy W planie wychowawczym złożonym wraz z wnioskiem o sprawowanie opieki...

kto to jest ojczym i jakie ma prawa do dziecka?
Adobe Stock
Prawo i finanse
Ojczym: kto to jest? Prawa, zmiana nazwiska dziecka, alimenty
Ojczym nie ma władzy rodzicielskiej, ale ma pewne prawa do dziecka. Zależą m.in. od tego, czy poślubił jego matkę. Relację ojczym-dziecko reguluje polskie prawo.

Ojczym, zgodnie z definicją ze Słownika Języka Polskiego PWN, to mąż matki w stosunku do jej dzieci z poprzedniego małżeństwa. Innymi słowy – ojczym jest niespokrewnionym z dzieckiem przybranym ojcem . Jak tę relację definiuje prawo? 1. Definicja 2. Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma 3. Przysposobienie przez ojczyma 4. Czy ojczym to opiekun prawny? 5. Prawa ojczyma 6. Alimenty na pasierba 7. Dziedziczenie po ojczymie 8. Relacje ojczyma z dzieckiem Ojczym: kto to? Definicja prawna W świetle prawa ojczymem jest nowy mąż matki. Dziecko staje się wtedy pasierbem/pasierbicą . Prawo wyróżnia różne stopnie bliskości między dzieckiem a nowym partnerem mamy. W zależności od tego, czy matka i mężczyzna są małżeństwem, prawny stopień bliskości to : obcy ludzie – kiedy mama nie ma ślubu z partnerem (żyje w związku partnerskim , konkubinacie) powinowaci – jeśli mama zawrze ślub z ojczymem dziecka, mężczyzna staje się w świetle prawa rodziną (powinowactwo). Ojczym nie ma jednak władzy rodzicielskiej . Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma Dziecko nie może przyjąć nazwiska ojczyma, jeśli nosi nazwisko swojego biologicznego ojca. Jeśli jednak ma nazwisko mamy, może zmienić je na nazwisko ojczyma, pod warunkiem jednak, że mężczyzna jest mężem matki, czyli powinowatym dziecka. Jeśli dziecko ma skończone 13 lat, musi osobiście wyrazić zgodę na zmianę nazwiska . Aby przyjąć nazwisko ojczyma, małżonkowie (i dziecko, które skończyło 13 lat) muszą wspólnie złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego. Przysposobienie dziecka przez ojczyma Adopcja dziecka przez ojczyma jest możliwa tylko wtedy, gdy biologiczny ojciec pozbawiony jest władzy rodzicielskiej lub nie żyje. Ojczym i pasierb muszą być powinowatymi, czyli mężczyzna musi być mężem matki dziecka. Adopcja jest możliwa do 18...

pozew o alimenty
Adobe Stock
Prawo i finanse
Alimenty bez rozwodu, czyli jak uzyskać środki do życia od małżonka
Alimenty bez rozwodu nie są możliwe do uzyskania, ale można sądownie wyegzekwować od współmałżonka środki na utrzymanie. Nie ma znaczenia, czy małżeństwo jest dzietne, czy też nie.

W trakcie trwania małżeństwa nie można uzyskać alimentów, ale możliwe jest sądowe nakazanie przekazywania części dochodów jednego małżonka drugiemu. Potocznie mówimy wówczas o alimentach bez rozwodu. Podpowiadamy, kiedy i w jaki sposób można ubiegać się o zasądzenie środków pieniężnych od współmałżonka.  Spis treści: Kiedy można uzyskać alimenty bez rozwodu? Pozew o alimenty bez rozwodu Wysokość alimentów bez rozwodu Alimenty bez rozwodu w przypadku separacji Kiedy można uzyskać alimenty bez rozwodu? Kodeks rodzinny i opiekuńczy narzuca na małżonków pewne obowiązki. Są to: wspólne pożycie, obowiązek wzajemnej pomocy, obowiązek zachowania wierności, współdziałanie dla dobra rodziny. Art. 27 k. r. i o. stanowi: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”. Jeśli jeden z małżonków uchyla się od swoich obowiązków, druga strona może ubiegać się o świadczenia przed sądem . Postępowanie mające na celu uzyskanie sądowego nakazu otrzymywania części dochodu współmałżonka jest prostsze niż w przypadku procesu o alimenty . Pozew o alimenty bez rozwodu Pozew o przyznanie świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodzinnych składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozywającej. Jest on zwolniony z opłaty sądowej. Strona, która ubiega się o takie świadczenie, powinna jako dowody w sprawie załączyć do pozwu m.in. rachunki i inne potwierdzenia ponoszonych na utrzymanie rodziny kosztów. Sąd może nakazać jednemu z małżonków...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz