Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
wysokość alimentów
Adobe Stock
Prawo i finanse

Wysokość alimentów 2023: ile wynoszą alimenty na dziecko i jak to obliczyć?

Wysokość alimentów zależy od możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Ale nie tylko! Wyjaśniamy trzy zasady ustalania wysokości alimentów – sprawdź, ile wynosi średnia wysokość alimentów i od czego zależy.

Wysokość alimentów to jeden z najbardziej drażliwych tematów związanych z rozwodem rodziców. Sytuacja, w której rodzic zobowiązany do ich płacenia różnymi sposobami stara się obniżyć ich wysokość, jest niestety dość częstą i przykrą praktyką. Prawo po części jednak reguluje wysokość alimentów, rodzice mogą też między sobą ustalić, ile pieniędzy będą przeznaczać na dziecko. Zobacz, ile wynoszą alimenty i co ci przysługuje.

Spis treści:

Mąż mnie nie docenia, choć wychowuję dziecko i zajmuję się domem – co robić? [WIDEO]

Wysokość alimentów: zasady przyznawania alimentów

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje zasady ubiegania się o alimenty. Prawo przewiduje, że to sąd orzeka o wysokości alimentów. Nie oznacza to jednak, że nie można ustalić tej kwoty pozasądownie.

Rodzice dziecka mogą zawrzeć umowę określającą kwotę, termin i sposób płacenia alimentów. Warto ją podpisać w formie aktu notarialnego, z zastrzeżeniem dobrowolnego poddania się egzekucji komorniczej na wypadek, gdyby rodzic zobowiązany do płacenia przestał wywiązywać się z obowiązków. To pomoże w ściąganiu pieniędzy.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wysokości alimentów. Ich kwota zależy od kilku czynników:

 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które gwarantują mu normalne warunki życia i rozwoju;
 • możliwości zarobkowych i majątkowymi rodzica płacącego alimenty;
 • zaangażowania rodzica w jego utrzymanie i wychowanie – brak zainteresowania i kontaktu z dzieckiem może oznaczać wyższą kwotę alimentów.
Oceniając możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, bierze się pod uwagę nie tylko faktyczny jego zarobek, ale także dochód, jaki mógłby uzyskać, gdyby wykorzystał wszystkie swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stanem zdrowia, wiekiem i innymi umiejętnościami. 
 

Średnia wysokość alimentów na dziecko

Przepisy prawa nie przewidują konkretnych kwot wypłacanych alimentów. Dlatego kluczową sprawą w ustaleniu ich wysokości jest uzasadnienie potrzeb dziecka w pozwie o alimenty.  

Rodzic musi dokładnie wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka. Alimenty powinny zaspokajać w połowie bieżące potrzeby dziecka lub ich większą część (jeśli drugi rodzic ma gorszą sytuację finansową). Przy ich obliczaniu nie wolno brać pod uwagę przyszłych planów dziecka.

Jeżeli rodzic zobowiązany do płacenia alimentów żyje w luksusie, to jego dziecko ma prawo do ubiegania się o wysokie alimenty, by także żyć na podobnym poziomie.
 
Jeśli chodzi o umowną (średnią) wysokość alimentów, które dostaje samotny rodzic na jedno dziecko to 500-600 zł. Zdarza się, że sąd orzeka dużo niższą wysokość alimentów, np. 200 lub 300 złotych na dziecko. Niektórzy są jednak zobowiązani przez sąd do płacenia alimentów w wysokości wyższej niż średnia  (np. 1 tys. zł. na dziecko lub więcej).

Wysokość alimentów: co to są uzasadnione potrzeby dziecka?

Od uzasadnionych potrzeb dziecka w dużej mierze zależy wysokość alimentów. Pod tym pojęciem kryją się koszty poniesione w związku z:

 • wyżywieniem,
 • mieszkaniem,
 • utrzymaniem higieny,
 • zdrowiem i leczeniem (wizyty lekarskie, leki, zabiegi, sprzęt rehabilitacyjny),
 • ubraniem i obuwiem,
 • codziennym życiem (meble, przedmioty potrzebne do urządzenia pokoju lub mieszkania, sprzęt elektroniczny, sportowy),
 • szkołą (wydatki na podręczniki, zeszyty i przybory, zajęcia dodatkowe, wyjazdy na wycieczki lub wyjścia klasowe, obiady, ubezpieczenia, składki szkolne),
 • czasem wolnym (zabawki, książki, wyjścia do kina, zoo, płyty, gry komputerowe),
 • wakacjami, weekendowymi wyjazdami,
 • codziennymi kosztami dojazdów.
Aby udokumentować koszty utrzymania dziecka, warto posiadać zaświadczenia, faktury, dowody opłat, np. za leczenie, lekcje języka obcego lub inne zajęcia dodatkowe.

Wysokość alimentów: jak napisać pozew?

Aby ustalić wysokość alimentów, trzeba przygotować pozew sądowy. W tym celu można skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego albo posłużyć się gotowym wzorem dostępnym w sądzie rejonowym, albo w sieci. 

Wnioskodawca powinien też w pozwie przedstawić zaświadczenie o własnych dochodach oraz listę wydatków, jakie ponosi w związku z własnym utrzymaniem.

Rodzice muszą być osobiście obecni na rozprawie oraz przedstawić swoją sytuację majątkową i zarobkową, a także rzeczywiste koszty utrzymania dziecka. Po wysłuchaniu zeznań obojga opiekunów sąd ustala ostateczną wysokość alimentów.

Wysokość alimentów a alimenty natychmiastowe

Mnóstwo matek (ale i ojców) czeka na zasądzenie alimentów wiele miesięcy, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. Dlatego już w 2019 roku zaczęto prowadzić prace nad ustawą o alimentach natychmiastowych, które mają rozwiązać problem przeciągających się spraw sądowych. Niewykluczone, że natychmiastowe alimenty zaczną obowiązywać w 2023 roku.


Wejście w życie projektu o alimentach natychmiastowych będzie oznaczać, że drugi rodzic będzie miał obowiązek natychmiastowego wypłacenia alimentów na dziecko, niezależnie od ewentualnego dalszego postępowania sądowego. Alimenty mają być przyznawane w ciągu zaledwie kilkunastu dni – wystarczy złożenie pozwu na gotowym formularzu dostępnym w internecie.

Zgodnie z zapowiedziami wysokość alimentów natychmiastowych miałaby wynosić:

 • na 1 dziecko – 21 proc. minimalnej pensji krajowej,
 • na 2 dzieci – 19 proc. minimalnej pensji krajowej na każde dziecko,
 • na 3 dzieci – 17 proc. minimalnej pensji krajowej na każde dziecko,
 • na 4 dzieci – 15 proc. minimalnej pensji krajowej na każde dziecko,
 • na 5 i więcej dzieci – 13 proc. minimalnej pensji krajowej na każde dziecko.


Wysokość alimentów natychmiastowych ma być co roku waloryzowana. Pobieranie alimentów natychmiastowych nie wpłynie na wysokość właściwych alimentów oraz nie wykluczy możliwości ubiegania się o wyższe kwoty alimentów w przyszłości.

Wysokość alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Samotny rodzic mający kłopot z wyegzekwowaniem od drugiego rodzica alimentów może skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty z Funduszu wynoszą maksymalnie 500 złotych na dziecko. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić warunki:

 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać określonej kwoty (kryterium dochodowe uprawniające do tego świadczenia wynosi 900 zł netto),
 • egzekucja komornicza, czyli ściągnięcie pieniędzy z dłużnika jest niemożliwe (w ciągu 2 miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów).


Od 1 października 2020 roku obowiązuje też mechanizm „złotówka za złotówkę”. Polega on na tym, że „przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium” – wyjaśniała minister pracy, Marlena Maląg. Dzięki tej zmianie pieniądze z Funduszu będą mogły trafić do większej liczby potrzebujących rodzin. Ważne jest też to, że wysokość alimentów przy tym mechanizmie będzie nie niższa niż 100 zł.

Zobacz też:

minimalne alimenty
Adobe Stock
Prawo i finanse
Minimalne alimenty na dziecko: ile wynoszą? Przepisy 2023
Minimalne alimenty na dziecko to pieniądze, które zaspokajają podstawowe potrzeby dziecka i które musi płacić rodzic zobowiązany do jego utrzymywania. Przepisy nie określają konkretnej sumy minimalnych alimentów, ale są sposoby, by ją obliczyć. Rodzice mogą też dostać minimalne alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Minimalne alimenty na dziecko powinny pokrywać podstawowe koszty utrzymania małoletniego. Dziecko musi mieć zapewnione wyżywienie, ubranie, prawidłowy rozwój i ochronę zdrowia. Zaspokajanie wszelkich innych, dodatkowych potrzeb zależy m.in. od zamożności rodziców. Warto przy tym pamiętać, że dziecko ma prawo żyć na tym samym poziomie materialnym, na jakim żyją jego mama i tata. Ile zatem wynoszą minimalne alimenty? Niektóre sądy przyjmują, że granicą jest 500 zł miesięcznie na dziecko. Minimalne alimenty na dziecko 2023 Przepisy 2023 nie określają konkretnej kwoty, na jaką powinny opiewać minimalne alimenty na dziecko. O wysokości alimentów każdorazowo decyduje sąd, kierując się różnymi wytycznymi. Alimenty mają zapewnić dziecku środki utrzymania, a pod uwagę bierze się m.in. usprawiedliwione potrzeby dziecka, stopień zamożności rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów oraz jego możliwości zarobkowe. Czy da się więc obliczyć minimalne alimenty na dziecko? To teoretycznie możliwe, jeśli się pamięta, że każde dziecko musi mieć zagwarantowane podstawowe środki egzystencji: wyżywienie zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, odpowiednią odzież, ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe lub zawodowe, ochronę swojej osoby oraz majątku. Rodzice muszą zatem łożyć na zaspokajanie potrzeb fizycznych i duchowych dziecka. Powinni też zapewnić małoletniemu środki wychowania (w tym rozrywki i wypoczynek). Wszystkie potrzeby dziecka wychodzące poza ten zakres (ale niebędące przejawem zbytku) mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości alimentów . Zależy to od warunków materialnych i możliwości zarobkowych rodziców. Uwaga! Dzieci mają prawo żyć na równej stopie życiowej z rodzicami. Rodzice zaś są zobowiązani dzielić się z dziećmi każdym, nawet najmniejszym dochodem. Ile wynoszą minimalne alimenty na...

zasiłki dla samotnej matki
AdobeStock/Syda Productions
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Zasiłki dla samotnej matki nie przysługują niestety wszystkim mamom samotnie wychowującym dziecko. Aby otrzymać dodatek dla samotnej matki w 2022 roku, trzeba spełnić określone warunki. Ponadto od lipca 2022 roku zmienił się sposób opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłki dla samotnej matki to spora pomoc, bo bycie samodzielnym rodzicem jest ogromnym wyzwaniem finansowym (zwłaszcza gdy nie możesz liczyć na alimenty lub pozostajesz bez pracy). Jeżeli jesteś samotną matką po rozwodzie, uczącą się lub bezrobotną, możesz ubiegać się o specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka . Potocznie nazywa się go zasiłkiem dla samotnej matki. Ale ta nazwa jest myląca, gdyż zasiłek przysługuje nie tylko mamie samodzielnie wychowującej dziecko, ale również tacie, tyle tylko, że w szczególnych sytuacjach. Spis treści: Zasiłki dla samotnej matki – dostępne dodatki i świadczenia Kto może się ubiegać o zasiłek dla samotnych rodziców? Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko? Zasiłek dla samotnej matki z MOPS – wymagane dokumenty Ulga podatkowa dla samotnych rodziców Zasiłki dla samotnej matki: dostępne dodatki i świadczenia Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, który spełnia podstawowy warunek:  przysługuje mu  zasiłek rodzinny . Otrzymujesz go wtedy, gdy: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł; dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  764 zł  – jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością. Gdy dochód jest wyższy, dodatek do zasiłku rodzinnego oblicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wysokość zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 zł. Kto może się ubiegać o zasiłki dla samotnych rodziców? O zasiłek dla samotnego rodzica może się ubiegać: osoba  samotnie wychowująca dziecko (mama lub tata), osoba  samotnie...

Jakie dokumenty do becikowego
AdobeStock
Prawo i finanse
Becikowe 2023 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 złotych?
Becikowe w 2023 roku dostaną rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego wymagane dokumenty. Wyjaśniamy, jak obliczyć dochód do becikowego i co przygotować, by ubiegać się o to świadczenie.

Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie jest wypłacane rodzicom bądź opiekunom i wynosi 1000 zł. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2023 roku? Becikowe 2023: Kto dostaje becikowe? Kiedy nie przysługuje becikowe? Jak obliczyć dochód do becikowego?   Jakie dokumenty do becikowego? Wniosek o becikowe Gdzie złożyć wniosek o becikowe: online i tradycyjny?   Ile się czeka na becikowe? Gminne becikowe Kto dostaje becikowe? O becikowe możesz ubiegać się, jeśli: w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka); dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto; mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko ). O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią oni kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest jego rodzicem. Opiekun prawny zaś to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii, które mają podpisane umowy z Polską). Becikowe należy się też obywatelom innych państw posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Kiedy nie przysługuje becikowe? Becikowe nie przysługuje osobom, które otrzymują podobne świadczenia...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz