Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
alimenty na dziecko
Adobe Stock
Prawo i finanse

Alimenty na dziecko: wszystko o alimentach, na co są, od kiedy, jak je wyliczyć?

Aby otrzymać alimenty na dziecko, trzeba złożyć pozew do sądu i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Można też ubiegać się o alimenty z Funduszu, jeżeli sądownie przyznane alimenty nie są wypłacane. Wyjaśniamy, na co są przeznaczone alimenty na dziecko, jak się o nie starać i jak wyliczyć ich kwotę.

Alimenty na dziecko to często drażliwa kwestia. Ich wysokość oraz zasady przyznawania zależą od wielu czynników. Z reguły alimenty są ustanawiane przez sąd, ale nie zawsze. Jeżeli rodzice zgadzają się co do wysokości i sposobu wypłacania alimentów, wystarczy, że zawrą stosowną umowę, najlepiej w formie aktu notarialnego. Może się również zdarzyć, że osoba sądownie zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku. W takich przypadkach przysługuje prawo do ubiegania się o środki z Funduszu Alimentacyjnego. Podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, by starać się o alimenty na dziecko. Sprawdź, kiedy alimenty na dziecko nie przysługują.

Wszystko o alimentach na dziecko:

Kawa w ciąży: czy można ją pić i czy jest bezpieczna? Skutki przyjmowania kofeiny w ciąży

Jak starać się o alimenty: jakie dokumenty złożyć?

Alimenty przysługują dziecku zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wysokość alimentów ustala sąd. Aby jednak uzyskać alimenty na dziecko, musisz przede wszystkim wnieść do sądu pozew o alimenty. Trzeba do niego dołączyć:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • wyrok rozwodowy lub akt ślubu (jeżeli nadal jesteś mężatką);
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku);
 • zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub z urzędu pracy, jeżeli jesteś bezrobotna i pobierasz zasiłek;
 • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (warto gromadzić dowody opłat, np. za leczenie, lekcje języka obcego itp.).


Alimenty na dziecko przeznaczone są na potrzeby bieżące związane z opieką nad dzieckiem i jego wychowywaniem. Dlatego też sąd najczęściej zasądza alimenty na przyszłość. Od kiedy? Liczy się data wniesienia pozwu. Możesz jednak żądać pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz od daty złożenia pozwu.

Zgodnie z prawem możesz też żądać, aby ojciec dziecka, nawet nie będąc twoim mężem, pokrywał część wydatków związanych z ciążą i porodem: koszty 3-miesięcznego twojego utrzymania w okresie okołoporodowym oraz utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po jego urodzeniu. Jest tylko jeden warunek: ojcostwo mężczyzny musi być wiarygodne, np. poparte zeznaniami świadków.

Ważne! Możesz zawrzeć z ojcem dziecka umowę, w której określicie kwotę, termin i sposób płacenia alimentów. Taką umowę warto sporządzić na piśmie, najlepiej w formie aktu notarialnego. Zastrzeż w nim dobrowolne poddanie się egzekucji przez ojca dziecka na wypadek, gdyby przestał wywiązywać się z obowiązków. To ułatwi dochodzenie pieniędzy.

Alimenty natychmiastowe na dziecko: od kiedy?

Wielu opiekunów martwi się, od kiedy będą otrzymywać alimenty na dziecko, zwłaszcza gdy drugi rodzic nie kwapi się do ich płacenia. Dlatego rząd podjął się zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym bardzo usprawniających otrzymywanie alimentów. Obecnie czekają ona jeszcze na akceptację przez Sejm. Wprowadzone mają być tzw. alimenty natychmiastowe przyznawane :

 • w ciągu zaledwie kilkunastu dni, bez czekania na orzeczenie sądu: wystarczy złożenie pozwu na gotowym formularzu dostępnym w internecie;
 • w wysokości ok 600 zł na jedno dziecko; potem kwota ma rosnąć w zależności od liczby dzieci (ok. 1000 zł na dwoje, ok. 1700 zł na troje itd.).


Przyznanie alimentów natychmiastowych nie zamknie jednak drogi do tego, aby starać się o wyższe świadczenia przed sądem.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa, jaka ma być wysokość zasądzanych alimentów. Nie istnieją alimenty minimalne, choć niektóre sądy kierują się niepisaną zasadą i nie zasądzają alimentów niższych niż 500 zł na dziecko.

Wysokość alimentów jest uwarunkowana trzema okolicznościami:

 • usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, zapewniającymi mu normalne warunki życia i rozwoju;
 • możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica;
 • zaangażowaniem rodzica dziecka w jego utrzymanie i wychowanie (brak zainteresowania dzieckiem i brak kontaktu z nim przekłada się najczęściej na wyższą kwotę alimentów).


W przepisach prawnych nie ma jednak żadnych widełek pieniężnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia, dlatego niezwykle ważne jest, jak uzasadnisz w pozwie sumę miesięcznych alimentów, o które występujesz do sądu. Jak wyliczyć wysokość alimentów? Musisz napisać, na co są ci potrzebne alimenty, i określić koszty miesięcznego utrzymania dziecka (m.in. mieszkanie, wyżywienie, ubrania, książki, zabawki, meble, leki, wakacje, rozrywki). Koszty podziel na pół: pomiędzy siebie a drugiego rodzica.

Pamiętaj, przy ustalaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę pieniędzy, które otrzymujesz na dzieci z programu Rodzina 500 Plus.

Czy można żądać podwyżki alimentów? Tak. Jeżeli po wydaniu przez sąd orzeczenia w sprawie przyznania alimentów na dziecko wzrosną koszty jego opieki i wychowania (np. zachoruje i wymaga dodatkowych środków na leczenie), nie ma przeszkód, abyś złożyła pozew o podwyższenie świadczeń. Także wtedy, gdy dowiesz się, że drugi rodzic dziecka ma lepszą sytuację materialną (np. otrzymał lepiej płatną pracę), możesz starać się o większe alimenty na dziecko.

Alimenty na dziecko: co zrobić, gdy ojciec dziecka nie płaci?

Jeśli alimenty na dziecko nie wpływają na twoje konto, możesz wystąpić do komornika i jemu powierzyć egzekucję alimentów. W tym celu musisz:

 • Przedstawić komornikowi dowód osobisty oraz oryginał wyroku sądu o przyznaniu alimentów, opatrzony klauzulą wykonalności.
 • Wypełnić u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów (znajdziesz go w internecie); podaj w nim wszystkie informacje, jakie masz na temat majątku ojca dziecka.
Uwaga, rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko zarówno wtedy, gdy mają ograniczoną władzę rodzicielską, jak i wtedy, gdy są tej władzy pozbawieni.

​Jeżeli z kolei miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, do wniosku o wszczęcie egzekucji dołącz wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora, np. krewnego lub przyjaciela pozwanego (przepisy kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na prowadzenie takiej sprawy sądowej z udziałem kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, która będzie ją reprezentowała).

Jeżeli nie posiadasz pełnych danych na temat sytuacji majątkowej i zawodowej ojca dziecka, nie martw się. Ustalenie, z czego można ściągnąć należne alimenty, należy do obowiązków komornika. W razie problemów możesz poprosić o pomoc policję.

A co zrobić, jeśli ojciec dziecka wypiera się ojcostwa? Jeżeli sąd nałożył na ojca dziecka obowiązek płacenia alimentów, to musi się on z niego wywiązywać. Gdyby zaś wystąpił do sądu o ustalenie ojcostwa i uzyskałby – na podstawie badań DNA – pozytywny dla siebie wyrok, potwierdzający, że nie jest biologicznym ojcem, wówczas miałby prawo złożyć wniosek do sądu o uchylenie obowiązku płacenia alimentów.

Co grozi za niepłacenie alimentów na dziecko?

Niepłacenie alimentów uznawane jest za przestępstwo. Można więc złożyć wniosek o ściganie do prokuratora. Wystarczy, aby ktoś przez 3 miesiące nie płacił alimentów, żeby prokurator zaczął się nim interesować.

Jeżeli zobowiązany do alimentów nie płaci ich co najmniej pół roku, komornik może złożyć wniosek o wpisanie takiej osoby do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Biura Informacji Gospodarczej (BIG). To oznacza, że dłużnik może mieć problem np. z zaciągnięciem kredytu czy pożyczki. Także władze gminy, na której terenie mieszka niepłacący ojciec, nie dadzą mu żyć spokojnie:

 • Wystarczą 3 miesiące zwlekania z zapłatą, aby gmina mogła złożyć do prokuratora wniosek o ściganie go – za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grozi mu grzywna lub 2 lata pozbawienia wolności.
 • Gmina będzie mogła wystąpić o pozbawienie dłużnika prawa jazdy.
 • Jeżeli zobowiązany do alimentów nie będzie pracował, będzie musiał zarejestrować się jako bezrobotny i szukać pracy.
 • Dłużnik będzie kierowany do robót publicznych.

Alimenty na dziecko: kto jeszcze może je płacić?

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko spoczywa na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie ojca dziecka, m.in. na:

 • rodzicach mężczyzny uchylającego się od płacenia alimentów;
 • dziadkach dłużnika;
 • jego dzieciach;
 • wnukach.
Jeśli to matka dziecka uchyla się od płacenia alimentów, obowiązek przechodzi na jej krewnych.

Alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego: dla kogo?

Jeżeli masz decyzję sądu o przyznaniu alimentów, ale komornik nie jest w stanie przez co najmniej 2 miesiące wyegzekwować pieniędzy, możesz starać się o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Aby je otrzymać, dochód na osobę w twojej rodzinie nie może przekraczać określonej kwoty (obecnie jest to 900 zł netto miesięcznie). Z Funduszu dostaniesz alimenty w wysokości nie wyższej niż 500 zł.

Dodatkowo dzięki mechanizmowi „złotówka za złotówkę” przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie sprawia, że traci się prawo do alimentów. W takim przypadku świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Przykład: jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi 1200 zł, czyli przekracza ustanowione kryterium dochodowe o 300 zł, to nadal można pobierać alimenty z Funduszu, ale w kwocie pomniejszonej o te 300 zł. Alimenty jednak nie przysługują, jeśli ta kwota byłaby niższa niż 100 zł.

Uwaga, jeśli ojciec dziecka ukrywa się za granicą, też możesz złożyć wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Aby tak się stało, musisz uzyskać z sądu okręgowego zaświadczenie o niemożliwości egzekucji alimentów za granicą z powodu nieposiadania adresu miejsca pobytu ojca dziecka. Takie zaświadczenie musisz dołączyć do wniosku o wypłatę świadczeń z Funduszu i złożyć go w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Czy alimenty na dziecko wliczają się do dochodu?

Rodzice często zastanawiają się, czy alimenty wlicza się do dochodu. Alimenty są dochodem. Dotyczy to zarówno alimentów otrzymywanych od ojca dziecka, jak również świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego. Trzeba więc o nich pamiętać, wypełniając PIT, i odprowadzić od nich podatek od osób fizycznych. Ale są wyjątki od tej reguły! Alimentów nie uwzględnia się w dochodzie:

 • gdy są płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • gdy są płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek;
 • gdy są płacone na rzecz dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale odbywa się to na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Minimalny wiek, do którego rodzice są zobowiązani utrzymywać swoje dzieci, to 18 lat. Prawo nie określa jednak, do kiedy trzeba płacić alimenty. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania dziecka tak długo, aż się ono usamodzielni. Alimenty należą się więc również w przypadku dziecka studiującego.

Prawo dopuszcza możliwość zwolnienia z płacenia alimentów w sytuacji, gdy rodzic udowodni przed sądem, że jest to dla niego nadmierne obciążenie finansowe lub gdy dorosłe dziecko nie dokłada starań, aby „pójść na swoje” (np. zamiast podjąć pracę, studiuje kolejny kierunek).

Konsultacja: Adam Kredt, prawnik
 
Zobacz także:

czat z prawnikiem
Prawo i finanse
Alimenty i ustalenie ojcostwa – odpowiedzi prawnika na wasze pytania
Czat z prawnikiem na profilu facebookowym babyonline.pl dotyczył życiowych, trudnych kwestii – ubiegania się o alimenty i ustalenia ojcostwa. Zainteresowanie było duże. Oto większość zadanych pytań i odpowiedzi naszego eksperta.

Na pytania dotyczące kwestii ustalenia ojcostwa i spraw związanych z alimentami odpowiada mgr prawa Anna Chmielnicka , prowadzi poradnictwo prawne w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień , interesuje się prawem rodzinnym . Jestem w 9 miesiącu ciąży . Mój partner mnie zostawił - twierdzi, że dziecko nie jest jego, choć ja mam pewność 100% (z nikim innym nie spałam, a on był moim pierwszym mężczyzną). Czy w akcie urodzenia mogę podać jego nazwisko jako ojca, mimo że on się na to nie zgadza? Czy mogę go jakoś zmusić do przyznania się do ojcostwa tego dziecka? Jeśli dziecko ma nieustalonego ojca nosić ono będzie nazwisko matki . Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca w akcie stanu cywilnego wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa. Oznacza to, że jeśli partner nie uznał dziecka i nie było sądownie ustalone ojcostwo, w akcie urodzenia dziecka wpisuje się jako imię ojca – imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka (matkę), a w razie braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”. Jednocześnie może pani wystąpić do sądu rodzinnego z powództwem o ustalenie ojcostwa. Wówczas sąd po przeprowadzeniu dowodów, np., z badania DNA ustali czy pozwany faktycznie jest ojcem dziecka. Więcej o tym przeczytajcie: Jak przebiega proces ustalenia ojcostwa? Mój znajomy jest kilka lat po rozwodzie, ma zasądzone alimenty, ale ostatnio stracił pracę i nie może ich regularnie płacić. Jego była żona chce pozwać o alimenty dziadków - rodziców znajomego. Dziadkowie starają się pomagać wnukowi i jego mamy, ale boją się, że alimenty poważnie nadszarpią ich budżet. Jakie kroki mogą podjąć w tej sprawie? Z reguły...

Fotolia.pl
Prawo i finanse
Egzekucja alimentów od rodzica przebywającego za granicą
Przebywanie za granicą nie zwalnia od płacenia alimentów. Od zobowiązanego do alimentacji rodzica, który wyjechał za granicę, można wyegzekwować alimenty przede wszystkim na dwa sposoby.

W przypadku gdy rodzic przebywający za granicą uchyla się od tego obowiązku, istnieją prawne instrumenty dochodzenia roszczeń. Sposób egzekucji  zależy przede wszytki od kraju pobytu dłużnika. W sytuacji gdy przebywający za granicą rodzic uchyla się od płacenia alimentów , zazwyczaj w pierwszej kolejności należy uzyskać w Polsce wyrok sądowy zasądzający alimenty . Następnie postępowanie (tzn. sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń) zależy od tego, w jakim państwie przebywa osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych , tzn. czy w państwie członkowskim Unii Europejskiej; czy w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą uznawania i wykonywania wyroków alimentacyjnych; czy też w państwie, z którym Polska zawarła porozumienie o wzajemności faktycznej w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych. Sposoby egzekwowania alimentów z zagranicy Od zobowiązanego do alimentacji rodzica , który wyjechał za granicę, można wyegzekwować alimenty przede wszystkim na dwa sposoby: pierwszy sposób odbywa się trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, drugi natomiast – na podstawie rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych . Polecamy: Pozew o alimenty - wzór Oznacza to, że w sytuacji gdy państwo na terytorium którego przebywa dłużnik jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą można niniejszych roszczeń dochodzić w oparciu o jej założenia. Należy jednak zaznaczyć, że rozporządzenie Rady (WE)  ma pierwszeństwo stosowania przed Konwencją Nowojorską. Konwencję Nowojorską można stosować po tej dacie jedynie dla państw nie będących stroną niniejszego rozporządzenia. Dodatkowo możliwe jest także dochodzenie alimentów bezpośrednio w kraju, w którym przebywa...

ciąża, brzuch, cieżarna, pieniądze, skarbonka
fotolia
Zakupy
Ile kosztuje dziecko? Tak zaoszczędzisz!
Poznaj 5 niezawodnych sposobów na zmniejszenie wydatków przy dziecku.
Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak