Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
pozew o rozwód wzór
Adobe Stock
Prawo i finanse

Pozew o rozwód: jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód musi być napisany starannie i zgodnie z wymogami sądu. Pokazujemy gotowy wzór pozwu o rozwód. Podpowiadamy też, jak napisać pozew rozwodowy, gdy występuje się o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania winy. Dobrze napisany pozew usprawnia pracę sądu i skraca czas oczekiwania na pierwszą rozprawę.

Pozew o rozwód wg wzoru zamieszczonego poniżej jest wystarczający w nieskomplikowanych sprawach rozwodowych. Wniosek o rozwód składa się w sądzie okręgowym, dołączając do pozwu odpowiednie dokumenty i dowód uiszczenia opłaty sądowej. Warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami ustały więzy psychologiczne, fizyczne i ekonomiczne. W pozwie o rozwód zaznacz, czy wnosisz o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, oraz uzasadnij złożenie wniosku.

Spis treści:

 1. Uzasadnienie pozwu o rozwód
 2. Wzór pozwu o rozwód

Dziecko na rozprawie rozwodowej – tylko pod pewnymi warunkami [WIDEO]

Jak napisać pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym należy m.in. wyszczególnić przyczyny, dla których występuje się o rozwód, wymienić dzieci ze wspólnego związku i określić wysokość oczekiwanych alimentów. Wniosek o rozwód można napisać samodzielnie, nie musi tego robić prawnik, jeśli decydujesz się na rozwód bez adwokata lub radcy prawnego. Poza tym w pozwie o rozwód zamieszcza się informacje o oczekiwaniach dotyczących:

 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • podziału wspólnego majątku małżeńskiego (jeśli o to wnosimy).


We wniosku rozwodowym napisz także, czy odbyły się próby mediacji, a jeśli nie, to dlaczego. Sąd może skierować małżonków na mediacje, jeśli widzi szansę na ich pogodzenie się lub dojście do porozumienia w spornych kwestiach.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Każdy pozew o rozwód musi również zwierać uzasadnienie jego złożenia. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego opisz:

 • miejsce i czas zawarcia związku małżeńskiego,
 • okoliczności prowadzące do rozpadu małżeństwa,
 • imiona i nazwiska dzieci, ich wiek,
 • dlaczego wnioskujesz o podaną wysokość alimentów (wymień np. miesięczne koszty utrzymania dziecka i swoje, jeśli wnioskujesz o alimenty na siebie podczas rozwodu z orzekaniem o winie pozwanego/-nej),
 • dlaczego wnosisz o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (w tym przypadku warto dołączyć do pozwu plan wychowawczy) albo o zniesienie lub ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z małżonków.


Jeśli pozew o rozwód składa osoba winna rozpadu małżeństwa, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, sąd orzeknie rozwód tylko pod pewnymi warunkami. W pozwie rozwodowym możemy wnosić o rozwód bez orzekania o winie (na zgodny wniosek małżonków), ale także:

 • z winy powoda/powódki,
 • z winy pozwanego/-nej,
 • z winy obojga małżonków.


Napisanie pozwu o rozwód można zlecić pełnomocnikowi (adwokat, radca prawny) lub napisać go samodzielnie. Pozew musi być odręcznie podpisany przez powoda/powódkę lub pełnomocnika prawnego. 

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód

„Zawarliśmy związek małżeński w 2013 roku. Początkowo próbowaliśmy stworzyć wspólny dom, ale z czasem z powodu różnicy charakterów coraz trudniej było nam się porozumieć. Od roku nie mieszkamy razem. Po wielu rozmowach i kłótniach mąż wyprowadził się do rodziców. Dzielimy się opieką nad synem, mąż odbiera go ze szkoły kilka razy w tygodniu, przywozi do domu, a sam wraca do rodziców. Kontaktujemy się jedynie w sprawach dotyczących syna. Nie kochamy się, nie ma też między nami więzi fizycznej. W naszym małżeństwie doszło do całkowitego rozpadu pożycia”.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

W internecie znajdziesz wiele różnych wzorów pozwów rozwodowych. Udostępniają je na swoich stronach także niektóre sądy. Prawidłowo napisany pozew rozwodowy powinien opierać się np. na takim wzorze:

Przykładowy wzór pozwu rozwodowego

                                 Miejscowość, dnia …………….  
                        
Sąd Okręgowy w ….
określenie sądu: … Wydział Cywilny 
adres sądu
Powód/-ka:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
Pozwany/-a:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania

Pozew o rozwód


W imieniu własnym wnoszę o: 

1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w (miejscowość) przez rozwód bez orzekania o winie stron.
2. powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi/małoletnim dzieckiem stron, imię i nazwisko, data urodzenia dzieci, (komu?)
3. zasądzenie od pozwanego/-nej na rzecz małoletniego imię i nazwisko dziecka alimentów w kwocie X zł miesięcznie, płatnych do (dzień miesiąca) każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności. 
4. uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnimi w następujący sposób: (szczegóły)
5. pominięcie rozstrzygnięcia/rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu stron.
6. orzeczenie w sprawie ustalenia majątku małżeńskiego powoda i pozwanej.
7. orzeczenie o podziale majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w następujący sposób: (szczegóły) (punkt opcjonalny)
6. obciążenie stron kosztami postępowania po połowie. 


Uzasadnienie

uzasadnienie powyższych punktów + opis okoliczności prowadzących do rozpadu małżeństwa
….................................................................................................................................................    


Pozew jest zasadny, wnoszę zatem jak na wstępie. 

                                    Własnoręczny podpis


Załączniki:
1. Odpis zupełny aktu małżeństwa 
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia
3. Odpis pozwu z załącznikami
4. Opłata – 600 zł w znakach opłaty sądowej (lub potwierdzenie z banku)
5. Plan wychowawczy (jeśli dotyczy)

Pobierz wzór pozwu o rozwód w pliku pdf.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu rozwodowego?

Do wniosku rozwodowego należy dołączyć:
 • 2 kopie pozwu i załączników,
 • akt ślubu,
 • akt urodzenia dziecka/dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł,
 • plan wychowawczy (jeśli go sporządziliście).

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Stała opłata za złożenie pozwu o rozwód to 600 zł. Uiścisz ją na miejscu lub na konto sądu. W przypadku orzeczenia rozwodu za zgodą obojga małżonków kwota ta zostanie po uzyskaniu wyroku podzielona między powodem/powódką a pozwanym/-ną lub zniesiona, jeśli strony o to występują z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy składa się w wydziale rodzinnym lub cywilnym Sądu Okręgowego w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania albo pobytu. Jeśli żadne z małżonków tam już nie mieszka, jest to sąd właściwy dla pozwanego/-nej. Jeśli powód/-ka ma trudną sytuację finansową, może wnieść o zniesienie opłaty. W tym przypadku do pozwu dołącz zaświadczenie o dochodach.

Zobacz też:
Formalności po porodzie
Adobe Stock/Drazen
Prawo i finanse
Formalności po urodzeniu dziecka 2023: co należy załatwić po porodzie?
Formalności po urodzeniu dziecka to obowiązek rodziców. Gdy opadnie euforia wywołana przyjściem na świat potomka, należy pomyśleć o zarejestrowaniu dziecka, sporządzeniu aktu urodzenia, zgłoszeniu urodzenia dziecka u pracodawcy. Sprawdź, co trzeba załatwić po narodzinach dziecka i gdzie należy to zrobić.

Formalności po urodzeniu dziecka to między innymi sporządzenie aktu urodzenia, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia, zapisanie do lekarza, złożenie wniosku o 500 plus i inne świadczenia. Wyjaśniamy, co trzeba załatwić po urodzeniu dziecka, co można zrobić przez internet i ile jest na to czasu. Jakie formalności po urodzeniu dziecka? Rejestracja dziecka w USC PESEL dziecka i meldunek Urodzenie dziecka – zgłoszenie pracodawcy Złożenie wniosku o urlop macierzyński Złożenie wniosków o świadczenia rodzinne Zapisanie dziecka do poradni lekarskiej Uznanie ojcostwa po porodzie Rejestracja dziecka w USC Dziecko musisz zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego (USC) . Urząd wie, że dziecko przyszło na świat – powiadamia go o tym szpital. Na zarejestrowanie dziecka masz 21 dni, licząc od  daty wpisanej w karcie urodzenia , którą wystawia szpital. Urodzenie dziecka należy zgłosić w urzędzie w miejscowości (lub w dzielnicy), w której dziecko przyszło na świat (zaświadczenie, do którego urzędu musisz się zgłosić, dostaniesz jeszcze w szpitalu). Jeśli dziecko przyszło na świat poza miejscem zamieszkania rodziców, rejestracji również można dokonać w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania mamy lub taty. Zgodnie z nowymi przepisami do zarejestrowania dziecka wystarczy okazanie  dowodu osobistego rodzica . Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, potrzebne będzie również stosowne pełnomocnictwo. Narodziny dziecka można zarejestrować przez internet na stronie  www.obywatel.gov.pl . Potrzebny jest do tego  Profil Zaufany  (stworzysz go na  www.gov.pl ) lub  e-dowód .  Akt urodzenia Urzędnik w USC sporządza akt urodzenia od ręki i nie pobiera za niego opłaty. Wydaje też za darmo jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu...

pozew o alimenty
Adobe Stock
Prawo i finanse
Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]
Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka.

Pozew o alimenty możesz złożyć do sądu, jeśli po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod twoją opieką, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy na dziecko jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów. Podpowiadamy, jak krok po kroku napisać pozew, jak uzasadnić koszty utrzymania dziecka oraz dlaczego warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie alimentów. Aby ułatwić ci napisanie pozwu o alimenty, przygotowaliśmy gotowy wzór do druku. Spis treści: Co to jest pozew o alimenty? Co powinien zawierać pozew o alimenty? Jakie dokumenty trzeba dołączyć do pozwu o alimenty? Do jakiego sądu składać pozew o alimenty? Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka? Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka Pozew o alimenty a opłaty sądowe Wzór pozwu o alimenty Co to jest wniosek o zabezpieczenie alimentów? Co to jest pozew o alimenty? Pozew o alimenty to dokument, w którym uzasadnisz, jaką kwotę i dlaczego powinien płacić drugi rodzic na utrzymanie waszego wspólnego dziecka bądź dzieci. Pozew musisz złożyć do sądu, który rozpatrzy zasadność twojego żądania. Alimenty zwykle przyznawane są w trakcie sprawy rozwodowej. Ale można się o nie ubiegać również trakcie trwania małżeństwa, a także gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, a jedno z nich odmawia łożenia pieniędzy na dziecko. Co powinien zawierać pozew o alimenty? W pozwie o alimenty na dziecko musisz podać wiele szczegółowych danych: swoich, dziecka lub dzieci, na które domagasz się alimentów, oraz pozwanego. Koniecznie przygotuj więc takie informacje jak: miejscowość i data; adres sądu, do którego kierowany jest wniosek; dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane (jako jego przedstawiciela ustawowego); dane rodzica...

plan wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Plan wychowawczy: co to jest, wzór porozumienia rodzicielskiego
Plan wychowawczy to spisane porozumienie między rodzicami, dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji.

W trakcie rozwodu sąd może wymagać od rodziców przedstawienia rodzicielskiego planu wychowawczego. Jest to podpisany dokument, w którym ojciec i matka przedstawiają decyzje dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Porozumienie wychowawcze reguluje kwestie dotyczące utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem, a często także jego edukacji, utrzymania, zdrowia itd. Spis treści: 1. Co to jest plan wychowawczy? 2. Jak napisać porozumienie rodzicielskie? 3. Wzór rodzicielskiego planu wychowawczego Plan wychowawczy: co to jest? Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to dokument, który zastępuje sądowe orzeczenie o kontaktach z dzieckiem. Sąd po zapoznaniu się z treścią planu wychowawczego podejmuje decyzję, czy po rozwodzie rodzice mogą mieć pełnię władzy rodzicielskiej i czy są w stanie porozumieć się ze sobą dla dobra dziecka. Nie oznacza to jednak, że bez planu wychowawczego sąd ograniczy prawa rodzicielskie jednemu z rodziców. Przede wszystkim weźmie pod uwagę dobro dziecka i na tej podstawie podejmie decyzję. Podpisane porozumienie wychowawcze jest sygnałem, że rodzice będą ze sobą współpracować dla dobra wspólnego dziecka. Jak napisać plan wychowawczy? Nie ma jednego wzoru planu wychowawczego. Może mieć on formę krótkiego dokumentu, zawierającego punkty dotyczące wychowania dziecka lub być szczegółową umową między rodzicami. Prawidłowo napisany rodzicielski plan wychowawczy powinien zawierać ustalenia dotyczące: miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, podejmowania ważnych decyzji, wydatków. Plan powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach : jeden dla sądu i po jednym dla każdego z rodziców. Najlepiej dołączyć go do pozwu rozwodowego . W przypadku trudności z osiągnięciem porozumienia można...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz