pozew o rozwód wzór
Adobe Stock
Prawo i finanse

Pozew o rozwód: jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód musi być napisany starannie i zgodnie z wymogami sądu. Pokazujemy gotowy wzór pozwu o rozwód. Podpowiadamy też, jak napisać pozew rozwodowy, gdy występuje się o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania winy. Dobrze napisany pozew usprawnia pracę sądu i skraca czas oczekiwania na pierwszą rozprawę.

Pozew o rozwód wg wzoru zamieszczonego poniżej jest wystarczający w nieskomplikowanych sprawach rozwodowych. Wniosek o rozwód składa się w sądzie okręgowym, dołączając do pozwu odpowiednie dokumenty i dowód uiszczenia opłaty sądowej. Warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami ustały więzy psychologiczne, fizyczne i ekonomiczne. W pozwie o rozwód zaznacz, czy wnosisz o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, oraz uzasadnij złożenie wniosku.

Spis treści:

 1. Uzasadnienie pozwu o rozwód
 2. Wzór pozwu o rozwód

Dziecko na rozprawie rozwodowej – tylko pod pewnymi warunkami [WIDEO]

Jak napisać pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym należy m.in. wyszczególnić przyczyny, dla których występuje się o rozwód, wymienić dzieci ze wspólnego związku i określić wysokość oczekiwanych alimentów. Wniosek o rozwód można napisać samodzielnie, nie musi tego robić prawnik, jeśli decydujesz się na rozwód bez adwokata lub radcy prawnego. Poza tym w pozwie o rozwód zamieszcza się informacje o oczekiwaniach dotyczących:

 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • podziału wspólnego majątku małżeńskiego (jeśli o to wnosimy).


We wniosku rozwodowym napisz także, czy odbyły się próby mediacji, a jeśli nie, to dlaczego. Sąd może skierować małżonków na mediacje, jeśli widzi szansę na ich pogodzenie się lub dojście do porozumienia w spornych kwestiach.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Każdy pozew o rozwód musi również zwierać uzasadnienie jego złożenia. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego opisz:

 • miejsce i czas zawarcia związku małżeńskiego,
 • okoliczności prowadzące do rozpadu małżeństwa,
 • imiona i nazwiska dzieci, ich wiek,
 • dlaczego wnioskujesz o podaną wysokość alimentów (wymień np. miesięczne koszty utrzymania dziecka i swoje, jeśli wnioskujesz o alimenty na siebie podczas rozwodu z orzekaniem o winie pozwanego/-nej),
 • dlaczego wnosisz o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (w tym przypadku warto dołączyć do pozwu plan wychowawczy) albo o zniesienie lub ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z małżonków.


Jeśli pozew o rozwód składa osoba winna rozpadu małżeństwa, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, sąd orzeknie rozwód tylko pod pewnymi warunkami. W pozwie rozwodowym możemy wnosić o rozwód bez orzekania o winie (na zgodny wniosek małżonków), ale także:

 • z winy powoda/powódki,
 • z winy pozwanego/-nej,
 • z winy obojga małżonków.


Napisanie pozwu o rozwód można zlecić pełnomocnikowi (adwokat, radca prawny) lub napisać go samodzielnie. Pozew musi być odręcznie podpisany przez powoda/powódkę lub pełnomocnika prawnego. 

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód

„Zawarliśmy związek małżeński w 2013 roku. Początkowo próbowaliśmy stworzyć wspólny dom, ale z czasem z powodu różnicy charakterów coraz trudniej było nam się porozumieć. Od roku nie mieszkamy razem. Po wielu rozmowach i kłótniach mąż wyprowadził się do rodziców. Dzielimy się opieką nad synem, mąż odbiera go ze szkoły kilka razy w tygodniu, przywozi do domu, a sam wraca do rodziców. Kontaktujemy się jedynie w sprawach dotyczących syna. Nie kochamy się, nie ma też między nami więzi fizycznej. W naszym małżeństwie doszło do całkowitego rozpadu pożycia”.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

W internecie znajdziesz wiele różnych wzorów pozwów rozwodowych. Udostępniają je na swoich stronach także niektóre sądy. Prawidłowo napisany pozew rozwodowy powinien opierać się np. na takim wzorze:

Przykładowy wzór pozwu rozwodowego

                                 Miejscowość, dnia …………….  
                        
Sąd Okręgowy w ….
określenie sądu: … Wydział Cywilny 
adres sądu
Powód/-ka:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
Pozwany/-a:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania

Pozew o rozwód


W imieniu własnym wnoszę o: 

1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w (miejscowość) przez rozwód bez orzekania o winie stron.
2. powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi/małoletnim dzieckiem stron, imię i nazwisko, data urodzenia dzieci, (komu?)
3. zasądzenie od pozwanego/-nej na rzecz małoletniego imię i nazwisko dziecka alimentów w kwocie X zł miesięcznie, płatnych do (dzień miesiąca) każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności. 
4. uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnimi w następujący sposób: (szczegóły)
5. pominięcie rozstrzygnięcia/rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu stron.
6. orzeczenie w sprawie ustalenia majątku małżeńskiego powoda i pozwanej.
7. orzeczenie o podziale majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w następujący sposób: (szczegóły) (punkt opcjonalny)
6. obciążenie stron kosztami postępowania po połowie. 


Uzasadnienie

uzasadnienie powyższych punktów + opis okoliczności prowadzących do rozpadu małżeństwa
….................................................................................................................................................    


Pozew jest zasadny, wnoszę zatem jak na wstępie. 

                                    Własnoręczny podpis


Załączniki:
1. Odpis zupełny aktu małżeństwa 
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia
3. Odpis pozwu z załącznikami
4. Opłata – 600 zł w znakach opłaty sądowej (lub potwierdzenie z banku)
5. Plan wychowawczy (jeśli dotyczy)

Pobierz wzór pozwu o rozwód w pliku pdf.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu rozwodowego?

Do wniosku rozwodowego należy dołączyć:
 • 2 kopie pozwu i załączników,
 • akt ślubu,
 • akt urodzenia dziecka/dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł,
 • plan wychowawczy (jeśli go sporządziliście).

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Stała opłata za złożenie pozwu o rozwód to 600 zł. Uiścisz ją na miejscu lub na konto sądu. W przypadku orzeczenia rozwodu za zgodą obojga małżonków kwota ta zostanie po uzyskaniu wyroku podzielona między powodem/powódką a pozwanym/-ną lub zniesiona, jeśli strony o to występują z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy składa się w wydziale rodzinnym lub cywilnym Sądu Okręgowego w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania albo pobytu. Jeśli żadne z małżonków tam już nie mieszka, jest to sąd właściwy dla pozwanego/-nej. Jeśli powód/-ka ma trudną sytuację finansową, może wnieść o zniesienie opłaty. W tym przypadku do pozwu dołącz zaświadczenie o dochodach.

Zobacz też:
Formalności po porodzie
Adobe Stock/Drazen
Prawo i finanse
Formalności po urodzeniu dziecka 2022: co należy załatwić po porodzie?
Formalności po urodzeniu dziecka to obowiązek rodziców. Gdy opadnie euforia wywołana przyjściem na świat potomka, należy pomyśleć o zarejestrowaniu dziecku, sporządzeniu aktu urodzenia, zgłoszeniu urodzenia dziecka u pracodawcy. Sprawdź, co trzeba załatwić po narodzinach dziecka i gdzie należy to zrobić.

Formalności po urodzeniu dziecka to między innymi sporządzenie aktu urodzenia, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia, zapisanie do lekarza, złożenie wniosku o 500 plus i inne świadczenia. Wyjaśniamy, co trzeba załatwić po urodzeniu dziecka, co można zrobić przez internet i ile jest na to czasu.   Jakie formalności po urodzeniu dziecka? Rejestracja dziecka w USC PESEL dziecka i meldunek Urodzenie dziecka – zgłoszenie pracodawcy Złożenie wniosku o urlop macierzyński Złożenie wniosków o świadczenia rodzinne Zapisanie dziecka do poradni lekarskiej Uznanie ojcostwa po porodzie Rejestracja dziecka w USC Dziecko musisz zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego (USC) . Urząd wie, że dziecko przyszło na świat – powiadamia go o tym szpital. Na zarejestrowanie dziecka masz 21 dni, licząc od  daty wpisanej w karcie urodzenia , którą wystawia szpital. Urodzenie dziecka należy zgłosić w urzędzie w miejscowości (lub w dzielnicy), w której dziecko przyszło na świat (zaświadczenie, do którego urzędu musisz się zgłosić, dostaniesz jeszcze w szpitalu). Jeśli dziecko przyszło na świat poza miejscem zamieszkania rodziców, rejestracji również można dokonać w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania mamy lub taty. Zgodnie z nowymi przepisami do zarejestrowania dziecka wystarczy okazanie  dowodu osobistego rodzica . Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, potrzebne będzie również stosowne pełnomocnictwo. Narodziny dziecka można zarejestrować przez internet na stronie  www.obywatel.gov.pl . Potrzebny jest do tego  Profil Zaufany  (stworzysz go na  www.gov.pl)  lub  e-dowód .  Akt urodzenia Urzędnik w USC sporządza akt urodzenia od ręki i nie pobiera za niego opłaty. Wydaje też za darmo jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka....

pozew o alimenty
Adobe Stock
Prawo i finanse
Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]
Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka.

Pozew o alimenty możesz złożyć do sądu, jeśli po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod twoją opieką, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy na dziecko jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów. Podpowiadamy, jak krok po kroku napisać pozew, jak uzasadnić koszty utrzymania dziecka oraz dlaczego warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie alimentów. Aby ułatwić ci napisanie pozwu o alimenty, przygotowaliśmy gotowy wzór do druku. Spis treści: Co to jest pozew o alimenty? Co powinien zawierać pozew o alimenty? Jakie dokumenty trzeba dołączyć do pozwu o alimenty? Do jakiego sądu składać pozew o alimenty? Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka? Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka Pozew o alimenty a opłaty sądowe Wzór pozwu o alimenty Co to jest wniosek o zabezpieczenie alimentów? Co to jest pozew o alimenty? Pozew o alimenty to dokument, w którym uzasadnisz, jaką kwotę i dlaczego powinien płacić drugi rodzic na utrzymanie waszego wspólnego dziecka bądź dzieci. Pozew musisz złożyć do sądu, który rozpatrzy zasadność twojego żądania. Alimenty zwykle przyznawane są w trakcie sprawy rozwodowej. Ale można się o nie ubiegać również trakcie trwania małżeństwa, a także gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, a jedno z nich odmawia łożenia pieniędzy na dziecko. Co powinien zawierać pozew o alimenty? W pozwie o alimenty na dziecko musisz podać wiele szczegółowych danych: swoich, dziecka lub dzieci, na które domagasz się alimentów, oraz pozwanego. Koniecznie przygotuj więc takie informacje jak: miejscowość i data; adres sądu, do którego kierowany jest wniosek; dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane (jako jego przedstawiciela ustawowego); dane rodzica...

plan wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Plan wychowawczy: co to jest, wzór porozumienia rodzicielskiego
Plan wychowawczy to spisane porozumienie między rodzicami, dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji.

W trakcie rozwodu sąd może wymagać od rodziców przedstawienia rodzicielskiego planu wychowawczego. Jest to podpisany dokument, w którym ojciec i matka przedstawiają decyzje dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Porozumienie wychowawcze reguluje kwestie dotyczące utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem, a często także jego edukacji, utrzymania, zdrowia itd. Spis treści: 1. Co to jest plan wychowawczy? 2. Jak napisać porozumienie rodzicielskie? 3. Wzór rodzicielskiego planu wychowawczego Plan wychowawczy: co to jest? Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie to dokument, który zastępuje sądowe orzeczenie o kontaktach z dzieckiem. Sąd po zapoznaniu się z treścią planu wychowawczego podejmuje decyzję, czy po rozwodzie rodzice mogą mieć pełnię władzy rodzicielskiej i czy są w stanie porozumieć się ze sobą dla dobra dziecka. Nie oznacza to jednak, że bez planu wychowawczego sąd ograniczy prawa rodzicielskie jednemu z rodziców. Przede wszystkim weźmie pod uwagę dobro dziecka i na tej podstawie podejmie decyzję. Podpisane porozumienie wychowawcze jest sygnałem, że rodzice będą ze sobą współpracować dla dobra wspólnego dziecka. Jak napisać plan wychowawczy? Nie ma jednego wzoru planu wychowawczego. Może mieć on formę krótkiego dokumentu, zawierającego punkty dotyczące wychowania dziecka lub być szczegółową umową między rodzicami. Prawidłowo napisany rodzicielski plan wychowawczy powinien zawierać ustalenia dotyczące: miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, podejmowania ważnych decyzji, wydatków. Plan powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach : jeden dla sądu i po jednym dla każdego z rodziców. Najlepiej dołączyć go do pozwu rozwodowego . W przypadku trudności z osiągnięciem porozumienia można...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj