Czy alimenty wlicza się do dochodu
AdobeStock
Prawo i finanse

Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?

Alimenty wlicza się do dochodu i powinny być one zawarte w rocznym zeznaniu PIT – tak mówią przepisy prawa podatkowego. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków: dotyczą one m.in. alimentów na dzieci. Alimenty trzeba wliczyć do dochodu, ubiegając się o zasiłek rodzinny, nie są jednak brane pod uwagę jako dochód do kredytu.

Alimenty są formą dochodu, ale nie zawsze podlegają opodatkowaniu. Ustawa o PIT przewiduje kilka sytuacji, w których alimenty są zwolnione z podatku dochodowego. Podpowiadamy, kiedy musisz je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, a kiedy nie jest to konieczne. Wyjaśniamy, czy alimenty mogą być przeszkodą w uzyskaniu zasiłku rodzinnego, i czy pomogą w zaciągnięciu kredytu.

Spis treści:

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Czy alimenty wlicza się do dochodu?

Co do zasady alimenty wlicza się do dochodu i z racji tego muszą być one uwzględnione w zeznaniu PIT. W ustawie o podatku dochodowym znajdują się natomiast zapisy o tym, kto i kiedy jest zwolniony z podatku dochodowego za pobierane alimenty.

Alimenty zwolnione z podatku wymieniono w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT. Są to:

  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia;
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek;
  • alimenty płacone na rzecz innych osób, które ukończyły 25. rok życia, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i nie przekraczają miesięcznie kwoty 700 zł.


Ten zapis w ustawie oznacza, że rodzice pobierający alimenty na dzieci nie muszą odprowadzać za nie podatku i wykazywać ich w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Takie alimenty nie wliczają się też do dochodu rodziny.

Ważne! Ani wysokość alimentów na rzecz dzieci ani to, na jakiej podstawie zostały przyznane, nie ma znaczenia. Zwolnienie z opodatkowania obowiązuje w tym przypadku niezależnie od wysokości wypłacanego świadczenia i bez względu na to, czy są one wypłacane na podstawie wyroku sądu, ugody, czy prywatnego porozumienia między rodzicami. 

Kiedy alimenty wlicza się do dochodu?

Czasem alimenty wlicza się do dochodu rodziny. Obowiązkowi podatkowemu podlegają:

  • alimenty w wysokości większej niż 700 zł miesięcznie, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej na rzecz osób innych niż dzieci (podatek należy zapłacić tylko od nadwyżki ponad 700 zł, a nie od pełnej kwoty alimentów);
  • alimenty wypłacane na rzecz innych osób dorosłych, jeśli zostały przyznane np. na podstawie prywatnego porozumienia, a nie wyroku sądu lub ugody sądowej (wówczas alimenty w całości podlegają opodatkowaniu, niezależnie od wypłacanej kwoty);
  • odsetki od alimentów (bez względu na to, czy alimenty są przyznane na rzecz dziecka, czy kogoś innego, oraz w jakiej kwocie).


Alimenty, które wlicza się do dochodu i które podlegają opodatkowaniu, należy uwzględnić, wypełniając roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 (w rubryce „przychody z innych źródeł”).

Ważne! W deklaracji PIT należy wykazać tylko alimenty, które zostały faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji. Kwot, które są należne, ale z jakichś względów nie zostały wypłacone, nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy alimenty wliczają się do dochodu w przypadku zasiłku rodzinnego?

Podczas składania wniosku o zasiłek rodzinny trzeba podać wszystkie dochody rodziny, także te nieopodatkowane, w tym alimenty na dzieci oraz stypendia socjalne. Przypominamy, że zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Alimenty jako dochód do kredytu

Ponieważ ani alimenty na dzieci, ani inne świadczenia typu 500 plus nie wliczają się do dochodu, nie są brane pod uwagę podczas prób zaciągnięcia kredytu. Nie należy więc spodziewać się, że jakikolwiek bank zgodzi się na udzielenie większego kredytu, opierając się na przyznanych alimentach jako swoim zabezpieczeniu.

Fundusz Alimentacyjny: dochód uprawniający do pobierania świadczenia

Aby uzyskać środki z Funduszu Alimentacyjnego, trzeba wykazać się dochodem nieprzekraczającym określonej kwoty. Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto. Dodatkowo obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie powoduje utraty prawa do alimentów. Świadczenie będzie przysługiwać, ale w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Starając się o uzyskanie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego, należy wykazać dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz ewentualne zmiany w sytuacji materialnej, które nastąpiły na skutek utraty lub uzyskania dochodu.

Zobacz także:

alimenty z funduszu alimentacyjnego, alimenty na dziecko
Adobe Stock
Prawo i finanse
Będzie łatwiej o alimenty: wyższy próg dochodowy i zasada „złotówka za złotówkę” [KTO ZYSKA?]
Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego trafią do większej liczby rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, bo próg dochodowy, który uprawnia do korzystania z pomocy, został podniesiony. Pieniądze będą wypłacane także tym rodzicom, którzy zarabiają więcej, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę". Ale jest jeden haczyk – na wypłaty trzeba będzie trochę poczekać.

Z pomocy Funduszu Alimentacyjnego mogą korzystać ci rodzice, którzy samodzielnie wychowują dzieci i jednocześnie nie otrzymują alimentów zasądzonych przez sąd. Tak się dzieje np. wtedy, gdy drugi z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, a egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Warunkiem wypłaty świadczenia z funduszu jest też odpowiednio niski dochód – do tej pory pomoc trafiała do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 800 zł. Aby poszerzyć krąg rodziców uprawnionych do pobierania alimentów i w ten sposób wesprzeć rodziny podczas pandemii koronawirusa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmiany w prawie alimentacyjnym w ramach tarczy antykryzysowej 3.0. Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego: jaki będzie próg dochodowy? Nowe zasady przyznawania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego mają wspomóc samodzielnych rodziców, którzy dotychczas nie mogli skorzystać ze świadczenia z powodu zbyt wysokich zarobków. To często także rodzice, którzy w wyniku pandemii stracili pracę lub obniżono im pensje. Wraz z wejściem w życie zapisów tarczy antykryzysowej 3.0 zmienią się kryteria przyznawania alimentów, a próg dochodowy zostanie podniesiony z 800 zł na 900 zł. Dzięki temu więcej samotnych rodziców zyska prawo do alimentów. Uwaga, podstawą do wypłaty alimentów z Funduszu Alimentacyjnego jest bezskuteczna egzekucja należnych alimentów na dziecko zasądzonych przez sąd, np. od drugiego rodzica. Bezskuteczna egzekucja musi dotyczyć co najmniej dwóch ostatnich miesięcy, w czasie których nie wyegzekwowano całości należnej kwoty z tytułu bieżących i zaległych alimentów. Co oznacza zasada „złotówka za złotówkę"? Rodziny, w których próg dochodowy był przekroczony (nawet o kilka złotych), nie miały do tej pory prawa do otrzymywania alimentów z Funduszu. Teraz tarcza antykryzysowa ma...

opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie: wady i zalety. Co mówi prawo?
Opieka naprzemienna nad dzieckiem, zwana również pieczą wspólną, oznacza, że dziecko przebywa na przemian u każdego z rozwiedzionych rodziców. Aby sąd zadecydował o opiece naprzemiennej nad dzieckiem po rozwodzie, rodzice muszą zgodnie wystąpić o to rozwiązanie. Wyjaśniamy, czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka.

Opieka naprzemienna po rozwodzie polega w na tym, że dzieckiem zajmują się na przemian matka i ojciec. Dziecko przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica w dłuższych okresach, np. przez tydzień u jednego z rodziców, następnie przez kolejny tydzień u drugiego. Podstawową zaletą opieki naprzemiennej nad dzieckiem jest zachowanie równych relacji dziecka z obojgiem rodziców. Ale są też wady takiego rozwiązania. Aby sąd przyznał rodzicom pieczę wspólną nad dzieckiem, muszą oni udowodnić, że będzie to korzystne dla ich potomstwa. Czym jest opieka naprzemienna nad dzieckiem? W ramach pieczy wspólnej dziecko po rozwodzie rodziców mieszka przez tyle samo czasu z tatą i z mamą. Najczęściej jest to rozwiązywane tak, że na tydzień dziecko jedzie do jednego z rodziców, a na kolejny tydzień do drugiego. Rodzice zachowują pełnię praw rodzicielskich. Kiedy sąd ustala opiekę naprzemienną po rozwodzie? Jeśli rozwodzący się rodzice wystąpią do sądu ze zgodnym wnioskiem o przyznanie im wspólnej opieki nad dzieckiem i przedstawią (najlepiej wraz z pozwem rozwodowym ) plan wychowawczy, a sąd uzna, że takie rozwiązanie jest dobre dla dziecka, może ustanowić opiekę naprzemienną. W tym przypadku w wyroku rozwodowym sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Ważne: Aby uzyskać prawo do opieki naprzemiennej, niezbędna jest zgoda rozwiedzionych rodziców. Jeśli więc rodzice nie porozumieją się co do spraw dotyczących dziecka i nie podpiszą porozumienia wychowawczego, sąd ograniczy władzę rodzicielską jednego z nich. To wyklucza możliwość opieki naprzemiennej. Sąd nie zgodzi się także na pieczę wspólną, jeśli rodzice mieszkają w innych miejscowościach, ponieważ uniemożliwiałoby to dziecku uczęszczanie do jednego przedszkola lub jednej szkoły. Opieka naprzemienna a plan wychowawczy W planie wychowawczym złożonym wraz z wnioskiem o sprawowanie opieki...

władza rodzicielska
Fotolia
Prawo i finanse
Władza rodzicielska: na czym polega, kiedy ustaje, komu przysługuje po rozwodzie?
Władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom, mogą ją jednak stracić lub mieć ograniczone prawa rodzicielskie, jeśli nie wypełniają praw i obowiązków z nią związanych. Przepisy dotyczące władzy rodzicielskiej opisuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Władza rodzicielska oznacza sprawowanie opieki przez rodziców (rodzica) nad małoletnim dzieckiem. Wygasa, kiedy dziecko staje się pełnoletnie. Rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej mają obowiązek dbania o dobro dziecko, o jego wychowanie, opiekę nad nim i odpowiednie zarządzanie jego majątkiem. Władzę rodzicielską można jednak utracić. Ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie praw rodzicielskich może zostać orzeczone przez sąd, np. po rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa lub w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków przez rodziców lub jednego rodzica. Na czym polega władza rodzicielska? Zgodnie z zapisami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rodzice wykonujący władzę rodzicielską mają obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także poszanowania godności i praw dziecka. Muszą postępować zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Czas trwania władzy rodzicielskiej jest ograniczony do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Ważne! Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice podejmują decyzje wspólnie. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia, rozstrzyga sąd opiekuńczy. Obowiązki rodziców Mając władzę rodzicielską, rodzice są ustawowymi przedstawicielami dziecka . Zobowiązani są do: troszczenia się o emocjonalny i fizyczny rozwój dziecka , zapewnienia dziecku edukacji odpowiedniej do jego uzdolnień, tak by w przyszłości mogło podjąć pracę, szanowania praw dziecka, zarządzania majątkiem dziecka. Uwaga! Zarządzanie majątkiem nie obejmuje zarobków dziecka ani przedmiotów, które otrzymało. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj