Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
zasiłek rodzinny
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zasiłek rodzinny 2023: ile wynosi i komu przysługuje? Jaki dochód do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny to pomoc dla najuboższych rodzin. Jego kwota co jakiś czas ulega podwyższeniu, zmienia się też kryterium dochodowe dające prawo do pobierania świadczenia. Aby ubiegać się o tzw. rodzinne, należy złożyć wniosek o zasiłek w urzędzie lub online.

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. O zasiłki rodzinne mogą starać się rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać rodzinne, należy spełnić kilka warunków – głównym jest kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, na które jest on przyznany. Podpowiadamy, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub przez internet, ubiegając się o to wsparcie finansowe.

Spis treści:

Kawa w ciąży: czy można ją pić i czy jest bezpieczna? Skutki przyjmowania kofeiny w ciąży

Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie?

Zasiłek rodzinny w 2023 roku przysługuje na każde dziecko, które:

 • nie ukończyło 18 lat,
 • nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy,
 • nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.


Zasiłek nie przysługuje samotnemu rodzicowi, jeśli nie ma on przyznanych alimentów na dziecko, chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje także, jeśli dziecko:

 • wstąpiło w związek małżeński,
 • przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka),
 • przebywa w rodzinie zastępczej,
 • pobiera zasiłek na własne dziecko.


Ponadto tzw. rodzinne nie przysługuje, gdy członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej). 

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać prawa do świadczeń rodzinnych, określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która reguluje wszelkie zasady w kwestii przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego.  

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Kwota zasiłku rodzinnego w 2023 roku (podobnie jak w latach poprzednich) jest uzależniona od wieku dziecka, na które przyznawane jest świadczenie i wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko, które nie ukończyło 5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym

Przyznanie prawa do zasiłku zależy m.in. od kryterium dochodowego. Próg dochodowy podlega weryfikacji co 3 lata. Najbliższe zmiany szykują się w 2024 roku.

Jaki dochód do zasiłku rodzinnego w 2023 roku?

 • 674 zł na osobę w rodzinie,
 • 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem (rodziny te mogą ubiegać się również o specjalny zasiłek opiekuńczy).


Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego? Pod uwagę bierze się dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, które uprawnia do zasiłku rodzinnego, do ustalenia wysokości zasiłków rodzinnych (oraz dodatków) przyjmuje się tzw. mechanizm złotówka za złotówkę. Jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w okresie, na który przydzielono zasiłek, jego wysokość wynosi różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Jeśli jednak ta kwota jest niższa niż 20 zł, nie zostanie ona przyznana. ​

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej. Formularz wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.​

Do papierowego wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (gdy występuje);
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki, gdy ukończyło ono 18. rok życia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, np.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni.


Wniosek o zasiłek rodzinny można też złożyć przez internet przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl: zaloguj się, używając profilu zaufanego, wybierz odpowiedni formularz wniosku o rodzinne i uzupełnij go swoimi danymi. Potrzebne będą:

 • twoje dane (wnioskodawcy) i oraz dane członków twojej rodziny;
 • dane dzieci, na które wnioskujesz o zasiłki rodzinne oraz dodatki;
 • informacje o szkole/ szkołach, do których uczęszczają dzieci, na które składasz wniosek;
 • jeśli ty lub członek twojej rodziny płaciliście alimenty na rzecz osoby spoza rodziny w danym okresie – tytuł wykonawczy oraz przekazy lub przelewy potwierdzające wpłaty;
 • informacje o twoich dochodach i dochodach członków twojej rodziny.
Otrzymując zasiłek rodzinny, możesz również ubiegać się o inne świadczenia na dziecko. Należą do nich m.in. różne dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zobacz też:

Niepełnosprawne dzieci podczas zabawy, niepełnosprawność, wózek inwalidzki, zabawa, gra w piłkę
© sissoupitch - Fotolia.com
Prawo i finanse
O jakie świadczenia mogą ubiegać się rodzice niepełnosprawnego dziecka?
Państwo zapewnia pomoc niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom. Z jakiego wsparcia można skorzystać? Gdzie ubiegać się o pomoc finansową?

Świadczenie pielęgnacyjne Jeśli niepełnosprawne dziecko wymaga opieki, jedno z rodziców (to, które rezygnuje z pracy bądź w ogóle jej nie podejmie), może liczyć na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego . Co istotne, przy ubieganiu się o tego typu świadczenie nie ma przewidzianego kryterium dochodowego. Pomoc finansową przyznaje się bez względu na wysokość zarobków rodziców . Podstawowym warunkiem jest rezygnacja z pracy bądź niepodejmowanie pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.   Osoba opiekująca się niepełnosprawnym dzieckiem otrzymuje miesięcznie netto 1200 zł (1638 zł brutto). Państwo opłaca za nią składki, co oznacza, że w przyszłości będzie przysługiwała jej emerytura.  W 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1300 zł netto, a już od 2017 r. zmienią się zasady wyliczania wysokości. Świadczenie zostanie zwaloryzowane, tak jak minimalne wynagrodzenie za pracę . Ta reguła będzie stosowana każdego następnego roku. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy udać się do gminnej instytucji wypłacającej świadczenia rodzinne (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie lub wydziały urzędów miast/gmin). Zasiłek pielęgnacyjny Kolejnym świadczeniem, które przysługuje w związku z niepełnosprawnością dziecka jest zasiłek pielęgnacyjny . Jego wysokość wynosi 153,00 zł miesięcznie, czyli dużo mniej niż świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc ta przyznawana jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;...

zasiłki dla samotnej matki
AdobeStock/Syda Productions
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Zasiłki dla samotnej matki nie przysługują niestety wszystkim mamom samotnie wychowującym dziecko. Aby otrzymać dodatek dla samotnej matki w 2022 roku, trzeba spełnić określone warunki. Ponadto od lipca 2022 roku zmienił się sposób opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłki dla samotnej matki to spora pomoc, bo bycie samodzielnym rodzicem jest ogromnym wyzwaniem finansowym (zwłaszcza gdy nie możesz liczyć na alimenty lub pozostajesz bez pracy). Jeżeli jesteś samotną matką po rozwodzie, uczącą się lub bezrobotną, możesz ubiegać się o specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka . Potocznie nazywa się go zasiłkiem dla samotnej matki. Ale ta nazwa jest myląca, gdyż zasiłek przysługuje nie tylko mamie samodzielnie wychowującej dziecko, ale również tacie, tyle tylko, że w szczególnych sytuacjach. Spis treści: Zasiłki dla samotnej matki – dostępne dodatki i świadczenia Kto może się ubiegać o zasiłek dla samotnych rodziców? Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko? Zasiłek dla samotnej matki z MOPS – wymagane dokumenty Ulga podatkowa dla samotnych rodziców Zasiłki dla samotnej matki: dostępne dodatki i świadczenia Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, który spełnia podstawowy warunek:  przysługuje mu  zasiłek rodzinny . Otrzymujesz go wtedy, gdy: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł; dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  764 zł  – jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością. Gdy dochód jest wyższy, dodatek do zasiłku rodzinnego oblicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wysokość zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 zł. Kto może się ubiegać o zasiłki dla samotnych rodziców? O zasiłek dla samotnego rodzica może się ubiegać: osoba  samotnie wychowująca dziecko (mama lub tata), osoba  samotnie...

L4 w ciąży
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zwolnienie lekarskie w ciąży (L4): ile jest płatne, od kiedy można dostać? Aktualne przepisy
Zwolnienie lekarskie w ciąży przysługuje kobiecie, gdy ciąża jest zagrożona lub stan zdrowia nie pozwala ciężarnej dłużej pracować. Przebywając na L4 w ciąży, otrzymasz wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy (od 34 dnia niezdolności do pracy). Lekarz wystawiając zwolnienie zdecyduje, czy będziesz mogła wychodzić z domu, czy podczas zwolnienia musisz leżeć. To ma znaczenie, ponieważ ZUS może w każdej chwili skontrolować, czy ciężarna pozostaje w domu. Sprawdź, co musisz wiedzieć o L4 w ciąży.

L4 w ciąży należy się każdej pracującej ciężarnej, jeżeli jest chora lub jej ciąża jest zagrożona. Ze zwolnienia lekarskiego można korzystać przez cały okres trwania ciąży, od pierwszego dnia jej potwierdzenia. Aby otrzymać L4, będąc w ciąży, trzeba posiadać aktualne ubezpieczenie chorobowe. Warto też wiedzieć, kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży, oraz jakie formalności są niezbędne przed pójściem na zwolnienie lekarskie. Spis treści: Komu przysługuje L4 w ciąży? Ile trwa zwolnienie lekarskie w ciąży? Wynagrodzenie i zasiłek na zwolnieniu lekarskim w ciąży Chorobowe w ciąży: formalności Czy na L4 w ciąży można wyjechać? Komu przysługuje L4 w ciąży? Zwolnienie lekarskie (nazywane także L4) w ciąży przyznawane jest kobiecie w przypadku choroby, złego samopoczucia lub innej przyczyny powodującej niezdolność do pracy. Powód wydania zwolnienia lekarskiego nie musi bezpośrednio wynikać z przebiegu ciąży. Zwolnienie lekarskie w ciąży może wystawić lekarz rodzinny, ginekolog i lekarz każdej innej specjalizacji. Na L4 w ciąży można pójść od dnia jej stwierdzenia – gdy są do tego wskazania lekarskie. Argumentem przemawiającym za wydaniem zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży są: dolegliwości zdrowotne zagrażające jej przebiegowi, złe samopoczucie kobiety, warunki pracy – lekarz może wystawić zwolnienie, jeżeli praca odbywa się w szkodliwych warunkach, wiąże się z wysiłkiem fizycznym, stresem. Prawo do skorzystania z L4 w ciąży przysługuje ciężarnym posiadającym ubezpieczenie chorobowe, czyli zatrudnionym na umowę o pracę oraz zatrudnionym   na umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną pod warunkiem opłacania ubezpieczenia chorobowego w ZUS-ie. Zwolnienie może być wydane na cały okres trwania ciąży (do 270 dni). Do zasiłku...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak