dziewczynka, dziecko, paszport,
© Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com
Prawo i finanse

Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Co należy zrobić, by móc wyjechać z dzieckiem za granicę? Czy zawsze wymagana jest zgoda obojga rodziców? Co zrobić, gdy jeden rodzic nie zgadza się na wyjazd dziecka za granicę?

Aby dziecko mogło wyjechać za granicę, musi mieć wyrobiony dokument tożsamości. Może to być tymczasowy dowód osobisty lub paszport. Z tymczasowym dowodem osobistym dziecko może przekraczać granice państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw, które zawarły umowy ze Wspólnotą Europejską stosowne umowy (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W pozostałych przypadkach wymagany jest paszport.
Aby wyrobić dziecku jakikolwiek dokument tożsamości, potrzebna jest zgoda obojga rodziców (o ile żadne z nich nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej) lub opiekunów prawnych. Zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych jest wymaga przy składaniu wniosku o dokument tożsamości, np. paszportu dla dziecka (natomiast przy odbiorze paszportu może być już tylko jeden rodzic). I nie ma znaczenia to, czy chodzi o wyjazd na stałe, czy tylko na określony czas (np. wakacje).

Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. Zgoda jednego rodzica jest wystarczająca, gdy:

  • jedno z rodziców nie żyje;
  • jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma tę władzę ograniczoną i jej zakres nie obejmuje podejmowanie decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę;
  • ojcostwo nie zostało ustalone.

Przykład
Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, ale ojcu władza rodzicielska została ograniczona przez sąd rodzinny i przysługuje mu jedynie prawo do kontaktów z dzieckiem, to w takiej  sytuacji   matka może samodzielnie decydować o wyjeździe z dzieckiem za granicę.

Jeśli rodzic sam wyjeżdża z dzieckiem za granicę, powinien mieć przy sobie zgodę na taki wyjazd wyrażoną przez drugiego rodzica. Najlepiej byłoby, gdyby taka zgoda miała formę aktu notarialnego. Zabezpiecza ona rodzica przed zarzutem o uprowadzenie dziecka za granicę, w przypadku konfliktu między rodzicami czy wycofania zgody przez drugiego rodzica na wyjazd dziecka.

Warto przeczytać: Jak ochronić dziecko w czasie rozwodu rodziców?

Brak zgody na wyjazd jednego z rodziców

Co robić, jeśli jeden z rodziców nie chce wyrazić zgody na wyjazd dziecka za granicę? Przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazują tutaj możliwość rozstrzygnięcia sądowego, tzn. w przypadku gdy nie dochodzi do porozumienia pomiędzy rodzicami, co do wyjazdu dziecka, sprawę może rozstrzygnąć sąd opiekuńczy.
Rodzic może wystąpić do właściwego sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.
Jeżeli sąd wyda postanowienie, w którym stwierdzi, że wyjazd jest dopuszczalny, dziecko będzie mogło wyjechać. Postanowienie sądu zastępuje zgodę jednego z rodziców. Minusem takiego rozwiązania jest czas. Uzyskanie takiego postanowienia zwykle jest czasochłonne i należy to brać to pod uwagę planując wyjazd.

Zgoda na paszport dla dziecka

Wyjazd za granicę do krajów nienależących do Unii Europejskiej wymaga wyrobienia paszportu dla dziecka. Na wydanie go osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców (lub opiekunów prawnych), których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Dodatkowo, jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego.

Wyjazd dziecka po rozwodzie

Rozważmy sytuację, gdy wyjazd zagraniczny dziecka jest planowany po rozwodzie. Aby wskazać, czy możliwy jest wyjazd z dzieckiem bez zgody byłego małżonka, należy sięgnąć po treść wyroku rozwodowego. W wyroku rozwodowym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi.
Sąd w postanowieniu rozwodowym może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.
A zatem, w sytuacji, gdy sąd pozbawił jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, to drugi małżonek, posiadający taką władzę, może bez przeszkód wyjechać z dzieckiem za granicę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 268 z późn. zm.)

Polecamy: Jaki paszport można wyrobić dziecku?

Co pyli w lipcu: lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]

Dziecko, kłótnia rodziców, rozwód
© goodluz - Fotolia.com
Prawo i finanse
Utrudnianie ojcu kontaktów z dzieckiem
Co może zrobić ojciec w sytuacji, gdy matka nie zezwala albo utrudnia mu widzenia z dzieckiem? Jakie przysługują mu prawa?

Kontakty z dzieckiem Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest jednym z praw rodziców. Co więcej, jest to również obowiązek rodzica . Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. " Kontakt z dzieckiem " to nie tylko przebywanie z dzieckiem w miejscu jego pobytu lub poza nim, ale również korespondencja mailowa czy kontakt telefoniczny. Jeśli rodzice dziecka mieszkają osobno, a dziecko jest pod opieką jednego z nich, powinni ustalić formę kontaktu dziecka z drugim rodzicem. Powinni to robić, kierując się dobrem dziecka oraz jego rozsądnymi życzeniami. Jeśli nie uda im się osiągnąć porozumienia, powinni się zwrócić o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego . Porozumienie rodziców co do wychowania dziecka Przyjmuje się, że formę i termin kontaktów rodzica z dzieckiem powinni ustalić sami rodzice w drodze porozumienia . Niestety nie zawsze jest to możliwe. Zdarza się, np. w przypadku ogłaszania separacji czy podczas postępowania rozwodowego , że emocje wykluczają osiągnięcie porozumienia. W takiej sytuacji warto spróbować mediacji. Odpowiednie podejście mediatora oraz jego doświadczenie zawodowe mogą doprowadzić do wypracowania jednolitego stanowiska dotyczącego wychowania dziecka. Plan wychowawczy odgrywa ogromną rolę podczas postępowania rozwodowego. Sąd może bowiem pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili oni porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Zobacz także: Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców – czy jest to możliwe? [CMS_PAGE_BREAK] Opieka nad dzieckiem wg. sądu opiekuńczego Jeżeli porozumienia nie da się osiągnąć, sprawę należy skierować...

dziecko, dwa paszporty, podwójne obywatelstwo
© Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com
Prawo i finanse
Podwójne obywatelstwo dziecka – co to oznacza?
Twoje dziecko ma podwójne obywatelstwo? Sprawdź, czy podwójne obywatelstwo daje podwójne przywileje czy stanowi raczej podwójne zagrożenie?

Polskie i obce obywatelstwo Obywatelstwo polskie dziecko otrzymuje, gdy co najmniej jedno z rodziców jest polskim obywatelem. Nie ma znaczenia miejsce (kraj), w którym dziecko przyszło na świat. W Polsce istnieje domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Gdy rodzice nie żyją w związku małżeńskim, a ojciec cudzoziemiec nie uznał dziecka za granicą, to kwestie ojcostwa i obywatelstwa można uregulować przed polskim sądem. Uznanie ojcostwa jest niezbędne m.in. do ubiegania się o alimenty . Warto wiedzieć: Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?   Jakie prawa ma dziecko z podwójnym obywatelstwem? Uregulowania dotyczące obywatelstwa zawarte są w Konstytucji oraz w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Warto podkreślić, iż prawo polskie traktuje osobę z podwójnym obywatelstwem , tak jak obywatela polskiego. Oznacza to, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie . Nie może się więc wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać ze skutkiem prawnym na posiadane obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.   Podwójne obywatelstwo dziecka – na co zwrócić uwagę? W przypadku rodziców mających władzę rodzicielską nad dzieckiem i będących obywatelami różnych państw nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie. W niektórych przypadkach sprawę mogą rozpatrywać sądy obcych państw . Warto wiedzieć, że kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych są dość skomplikowane, dlatego warto zwrócić się o pomoc do prawnika , np. gdy zamierzamy zamieszkać z dzieckiem i jego rodzicem w innym kraju. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej w kwestii...

Dziecko na huśtawce, rozwód, władza rodzicielska
© drx - Fotolia.com
Prawo i finanse
Władza rodzicielska po rozwodzie – kto rozstrzyga w tej sprawie?
Kto rozstrzyga o władzy rodzicielskiej po rozwodzie? Czy władza rodzicielska może przysługiwać obojgu rodzicom? Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej? O czym jeszcze może orzekać sąd podczas postępowania rozwodowego?

Określenie praw i obowiązków rodziców wobec małoletniego dziecka należy do podstawowych obowiązków sądu orzekającego rozwód. Sąd w orzeczeniu rozwodowym zobowiązany jest m.in. do rozstrzygnięcia, czy władza rodzicielska nad dzieckiem będzie przysługiwała obojgu rodzicom, czy tylko jednemu z nich, czy też władza rodzicielska będzie w jakimś zakresie ograniczona. Orzeczenie o władzy rodzicielskiej Istotnym zagadnieniem w kontekście praw ojca do dziecka w przypadku rozwodu jest rozstrzygnięcie sądu o władzy rodzicielskiej. Orzeczenie w tym zakresie jest obligatoryjną częścią wyroku rozwodowego. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości ponoszonych kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez każdego z małżonków. Sąd może uwzględnić porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. A zatem może on pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Możliwe jest również powierzenie przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych praw i obowiązków względem dziecka . Sąd w przyznaniu tych praw bierze pod uwagę szereg czynników, m.in. środowisko, w jakim dziecko będzie się wychowywało, poziom życia, jaki rodzic będzie w stanie mu zapewnić, czy też czas poświęcony na wychowanie. Przy czym sądy w ogromnej większości przyznają pełnię praw rodzicielskich matkom; mimo że obowiązujące prawo nie narzuca, że to matka automatycznie ma otrzymać opiekę nad dzieckiem , zwykle (nawet...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz