Rekrutacja do liceum, technikum czy szkoły branżowej to ważny krok przed rozpoczęciem nowego etapu edukacji, który składa się z kilku części. To właśnie podczas rekrutacji zostaje rozstrzygnięte, czy uczeń będzie mógł uczęszczać do wymarzonej szkoły średniej, czy może jednak będzie musiał wybrać inną.

Reklama

Wątpliwości często budzi to, do ilu szkół można składać dokumenty. W całej Polsce podczas rekrutacji do liceum można składać podanie o przyjęcie do trzech szkół. W ramach tych szkół kandydat do liceum może wybrać dowolną liczbę klas.

Wyjaśniamy, kiedy rozpoczyna się rekrutacja do liceów, do kiedy można składać dokumenty i jak przebiega cały ten proces krok po kroku.

Spis treści:
1. Rekrutacja do liceum – kiedy, ważne terminy
2. Zasady rekrutacji do liceum

3. Jak wygląda rekrutacja do liceum 2023/2024?

Zobacz także

Rekrutacja do liceum – kiedy, ważne terminy

Wielu młodych ludzi wraz z rodzicami zastanawia się, kiedy zanieść świadectwo do liceum. Terminy, które obowiązują w 2023 roku, są podane na stronie internetowej kuratorium danego województwa. Są one zależne od konkretnego regionu, w którym znajduje się szkoła, do której aplikuje uczeń.

Poniżej przedstawiamy tegoroczne terminy, które obowiązują w jednym z województw, mogą się one jednak nieznacznie różnić w zależności od regionu. Wszystkich terminów trzeba bezwzględnie przestrzegać, ponieważ opóźnienie lub przeoczenie tych dat może przekreślić marzenia o dostaniu się do wybranej szkoły.

Do kiedy można składać dokumenty do szkoły średniej?

Na przykład w Warszawie obowiązują następujące terminy:

 • od 15.05.2023 r. do 19.06.2023 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru;
 • od 15.05.2023 r. do 29.05.2023 r. – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego;
 • od 30.05.2023 do 12.06.2023 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej;
 • do 14.06.2023 r. – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych;
 • 21.07.2023 r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
 • 23.06 do 12.07.2023 r. możliwość dokonania zmiany przez kandydatów w kwestii wniosków o przyjęcie. Uczeń może zmienić szkoły i/lub oddziały (profile), w których chce się uczyć;
 • 23.06.2023 do 12.07.2023 r. – uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • od 21.07.2023 r. – 26.07.2023 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;
 • do 27 lipca do godziny 14:00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.
 • od 31.07.2023 r. do 2.08.2023 r. - rekrutacja uzupełniająca

Harmonogram Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący wyników z egzaminu ósmoklasisty:

 • 3 lipca 2023 r. – termin ogłoszenia wyników z egzaminu ósmoklasisty (będzie je można sprawdzić przez internet na indywidualnych kontach ucznia),
 • 6 lipca 2023 r. – zostaną wydane przez szkoły zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Zasady rekrutacji do liceum

Uczeń, który kończy szkołę podstawową, w rekrutacji do liceum maksymalnie może uzyskać 200 punktów. Zebrane punkty decydują o tym, do jakiej szkoły ponadpodstawowej się dostanie. Pewnie zastanawiasz się, jak obliczyć punkty do liceum. Połowę, czyli 100 punktów, można uzyskać z egzaminów końcowych.

Pozostałe punkty uczeń może uzyskać za:

 • Wyniki na świadectwie. Oceny przeliczane są na punkty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów, za które dostaje się punkty, ubiegając się o przyjęcie do danej klasy w liceum.
 • Szczególne osiągnięcia, np. sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 • Uczestnictwo w wolontariacie.

O tym, ile należy zdobyć punktów, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji. Często na stronach szkół publikowane są progi punktowe z lat ubiegłych, by uczniowie mogli się zorientować, jaki poziom obowiązywał wcześniej. Należy jednak pamiętać, że jeżeli do szkoły podania złoży wielu zdolnych uczniów – progi punktowe podniosą się.

Jak obliczyć punkty za oceny?

Przyznawanie punktów za oceny prezentuje się następująco:

 • ocena celująca – 18 punktów
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów
 • ocena dobra – 14 punktów
 • ocena dostateczna – 8 punktów
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty

Dodatkowe punkty:

 • świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów
 • wolontariat szkolny – 3 punkty
 • sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów (maksymalnie można uzyskać 18 punktów).

Jak obliczyć punkty z egzaminu?

Z egzaminów z języka polskiego, języka nowożytnego oraz matematyki maksymalnie można dostać 100 punktów.
Punkty z matematyki oraz z języka polskiego należy pomnożyć przez 0,35.

Punkty z języka nowożytnego trzeba pomnożyć przez 0,3.

Laureaci olimpiad a rekrutacja do liceum

Laureaci olimpiad, konkursów przedmiotowych mają znacznie większe szanse na to, by dostać się do wymarzonej szkoły. Uczniowie, którzy zostaną laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej (która jest wymieniona w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty) lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, lub ponadwojewódzkim (organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty) są zwolnieni z danego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty. Co to oznacza w praktyce? Taki uczeń z automatu otrzymuje 100% punktów z danego przedmiotu i nie musi się na nim w ogóle pojawiać.

Jak wygląda rekrutacja do liceum na rok 2023/2024?

Rekrutacja do liceum obejmuje kilka etapów. Co trzeba zrobić, by rozpocząć ten proces?

 1. Złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych szkół ponadpodstawowych. W marcu ruszył nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli.
 2. Gdy uczeń otrzyma już zaświadczenie z wynikiem egzaminu ósmoklasisty – należy zanieść dokument do szkół, w których uczeń złożył wniosek o przyjęcie.
 3. Gdy placówki podadzą listę zakwalifikowanych uczniów – uczniowie muszą wtedy złożyć deklarację woli przyjęcia w wybranej przez siebie szkole. Dostarczają w tym celu oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Na podstawie deklaracji uczniów szkoły podają listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Na koniec zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji. Jeśli ktoś nie został przyjęty do wybranej przez siebie szkoły (jako pierwszego wyboru), może ubiegać się o miejsce w innej szkole (kolejnego wyboru), gdzie są jeszcze wolne miejsca.

W szkołach, gdzie uczeń musi zdać test sprawności fizycznej, test umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dyrektorzy indywidualnie ustalają daty egzaminów, wpływających na przyjęcie do liceum.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama