Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
zatrudnienie niani
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zatrudnienie niani: jak zatrudnić opiekunkę, rodzaje umowy, ZUS, składki 

Aby zarejestrować zatrudnienie opiekunki zgodnie z prawem, trzeba podpisać umowę uaktywniającą i opłacać składki. Połowa składek może być opłacana z budżetu państwa. Sprawdź też, kiedy warto wziąć pod uwagę zatrudnienie babci jako niani.

Zatrudniając nianię, należy wiedzieć, że może nią zostać osoba, która: nie jest rodzicem dziecka, ma ukończone 18 lat i aktualne badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie, że nie istnieją przeciwskazania do pracy. 

Aby zatrudnienie niani było w pełni legalne, trzeba też pamiętać o złożeniu w ZUS właściwych formularzy i deklaracji.  Sprawdź, co należy wiedzieć, jeśli nie chcesz zatrudniać niani bez umowy, a na podstawie umowy o pracę, umowy aktywizacyjnej lub umowy zlecenie.

Spis treści:

Ile kosztuje zatrudnienie niani? [WIDEO]

Zatrudnienie niani – umowa uaktywniająca

Rodzice (także opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) mogą zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą, do której co do zasady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

W umowie uaktywniającej trzeba określić:

 • strony umowy,
 • cel i przedmiot umowy,
 • czas i miejsce sprawowania opieki,
 • liczbę dzieci powierzonych opiece,
 • obowiązki niani,
 • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
 • czas, na jaki umowa została zawarta,
 • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Jakie składki płaci ZUS przy zatrudnieniu niani na umowę aktywizacyjną? 

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za nianię oraz na ubezpieczenie zdrowotne niani opłaca:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (do 30 czerwca 2023  to 3490 zł, od 1 lipca 2023 to 3600 zł brutto),
 • rodzic lub opiekun prawny dziecka (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą  50% minimalnego wynagrodzenia, na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kiedy ZUS płaci składki na opiekunkę?

ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (lub nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia) w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • rodzice (albo rodzic samotnie wychowujący dziecko) są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą,
 • dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym ani nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna oraz ma więcej niż 20 tygodni i nie więcej niż 3 lata (wyjątkowo górna granica wieku może wynosić 4 lata).


ZUS opłaca składki za nianię maksymalnie do końca roku szkolnego (31 sierpnia), w którym dziecko skończy 3 lata.

W przypadku utraty zatrudnienia przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko, zaprzestania świadczenia ww. usług lub działalności gospodarczej ZUS opłaca składki jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.
 

Jak zgłosić zatrudnienie niani i zacząć opłacać składki?

Rodzice lub opiekunowie powinni najpierw zgłosić siebie jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne na formularzu ZUS ZFA. Następnie mają obowiązek zgłosić nianię zatrudnioną na mocy umowy uaktywniającej do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA (tu trzeba też zdecydować, czy zgłaszamy nianię do ubezpieczenia chorobowego). Na złożenie do ZUS tego druku jest 7 dni od podpisania umowy. Zgłoszenia niani do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZZA – tu także jest 7-dniowy termin.

W każdym miesiącu obowiązywania umowy trzeba rozliczyć z ZUS składki na ubezpieczenie społeczne niani na druku ZUS DRA. Deklarację ZUS DRA trzeba złożyć do ZUS do 15. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i w tym samym terminie trzeba zapłacić składki.

Ponadto trzeba złożyć następujące druki:

 • ZUS RCA – jeżeli jesteśmy jedynym pracodawcą niani,
 • ZUS RZA – jeżeli niania ma opłacane składki na ubezpieczenie społeczne z innego źródła, a my płacimy jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Do 28 lutego następnego roku trzeba przekazać niani zestawienie zapłaconych przez nas (rodziców lub opiekunów) składek na ubezpieczenie społeczne na druku ZUS IMIR.

Niania może przystąpić także (dobrowolnie na swój wniosek) do ubezpieczenia chorobowego. Wtedy składki na to ubezpieczenie opłacać musi rodzic albo opiekun prawny dziecka na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rodzic (płatnik składek) zobowiązany jest także do niezwłocznego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy uaktywniającej.

Kiedy ZUS nie będzię płacić składek za tytułu zatrudnienia niani?

ZUS nie będzie za rodzica opłacał składek z tytułu zatrudnienia niani, gdy:

 • umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodowej,
 • rodzic dziecka podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli z tytułu przebywania na urlopach wychowawczych lub pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • niania jest osobą niepełnoletnią,
 • niania jest rodzicem dziecka.
Uwaga! W roli niani można zatrudnić inną osobę spokrewnioną z dzieckiem, np. babcię. Jednocześnie warto pamiętać, że czas zatrudnienia na umowę uaktywniającą nie jest wliczany do stażu pracy.
 

Podatek za nianię

Rodzice ani opiekunowie dziecka nie są płatnikami podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy uaktywniającej, a zatem nie mają żadnych obowiązków z tym związanych.

Dochody niani są określane w umowie o PIT jako przychody z tzw. innych źródeł — podlegają one zasadniczo opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym (PIT-36). Niania może jednak podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. W takiej sytuacji musi wpłacać zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według jej miejsca zamieszkania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskała dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego (czyli do końca kwietnia następnego roku). Po zakończeniu roku podatkowego niania ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów na druku PIT-36.

Zatrudnienie niani — umowa o pracę lub umowa zlecenie

Jedną z form zatrudnienia niani jest zawarcie z nią umowy o pracę. Decydują się na nią rodzice (opiekunowie prawni) dziecka (lub dzieci), które np. ukończyło już 3. rok życia.

Jak zatrudnić nianię na umowę o pracę? Należy zarejestrować tę osobę w ZUS, a następnie opłacać składki na jej ubezpieczenie. Umowa o pracę daje zatrudnionej osobie prawo do minimalnej krajowej pensji oraz urlopu. 

Umowę o pracę z nianią można nawiązać na czas: określony lub nieokreślony. Gdy w grę wchodzi okres próbny, pamiętaj, że okres wypowiedzenia umowy to:

 • w przypadku okresu próbnego trwającego nie dłużej niż 2 tygodnie – 3 dni robocze,
 • w przypadku okresu próbnego trwającego dłuższego niż 2 tygodnie – 7 dni roboczych,
 • w przypadku okresu próbnego trwającego 3 miesiące – 2 tygodnie.

Gdy w grę wchodzi zatrudnienie na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia umowy to:

 • w przypadku zatrudnienia do 6 miesięcy – 2 tygodnie,
 • w przypadku zatrudnienia przez minimum 6 miesięcy – 1 miesiąc,
 • w przypadku zatrudnienia przez min. 3 lata – 3 miesiące.

Gdy zdecydujesz się zatrudnić nianię w oparciu o umowę zlecenie, pracodawca ma obowiązek płacenia jedynie składek ZUS (nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy).

Zatrudnienie niani bez umowy

Dość wysokie koszty zatrudnienia niani sprawiają, że od lat w kraju wiele opiekunek do dziecka pracuje bez umowy. Jest to nielegalne, co oznacza, że należy liczyć się z konsekwencjami – gdy np. niania wniesie do sądu oskarżenie, twierdząc, że pracowała u osób, które zwodziły ją, wciąż tylko obiecując legalną umowę. W obawie przed konsekwencjami prawnymi wiele osób decyduje się powierzać dziecko opiece krewnych (np. babć). Warto wiedzieć, że ryzyko związane z zatrudnianiem na czarno dotyczy w dużej mierze pracodawców, nie pracowników. Pracodawcy, zatrudniając nianię bez umowy i nie opłacając składek, popełniają przestępstwo, zagrażające grzywną.


Zobacz też:

ile zapłacić niani 2021
Adobe Stock
Niemowlę
Ile zapłacić niani? Stawki za godzinę 2023
Stawki dla niań zaczynają się już od kilkunastu złotych za godzinę, choć bywają też znacznie wyższe. To, ile zarabia niania, zależy od jej umiejętności czy przebytych szkoleń, ale również od miejsca zamieszkania. Podajemy zarobki opiekunek do dzieci 2023.

Na to, ile zarabia niania, składa się wiele czynników. Okazuje się, że wpływ na ceny usług świadczonych przez opiekunki ma nie tylko województwo, w jakim pracują nianie, lecz także indywidualne podejście pracodawcy. Zdarza się, że rodzice chcą zapłacić nianiom więcej, niż te oczekują – darzą je zaufaniem i doceniają ich kompetencje, które chcą wynagrodzić. Poniżej stawki dla niani w 2023 roku. Ile zarabia niania za godzinę opieki nad dzieckiem? Jeśli nie możesz liczyć na wsparcie babci i nie chcesz posyłać malucha do żłobka, zatrudnienie niani wydaje się idealnym rozwiązaniem. Stawki dla niani za godzinę poszybowały w górę już w 2013 roku (średnio o 1,04 zł). W 2017 roku zatrzymały się na tym samym poziomie, żeby dwa lata później znowu wzrosnąć (średnio o 2,86 zł). Od tamtej pory stawki utrzymywały się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2023 roku, z uwagi na inflację, znowu poszły w górę.  Stawki dla niani uzależnione są także od lokalnego rynku pracy. Warto pamiętać, że zazwyczaj w dużych miastach obowiązują wyższe stawki , bez względu na to, o jakim rynku mówimy.  Ile zarabia niania w Polsce? Na najwyższe zarobki na godzinę mogą liczyć opiekunki w województwach:  mazowieckim (średnio 19 zł),  dolnośląskim (17 zł), pomorskim (16 zł).  Najniższe stawki godzinowe obowiązują w województwach: podlaskim (13 zł),  lubelskim (13 zł), podkarpackim (12 zł).  Ile zapłacić niani za godzinę? Wszystko zależy od liczby przepracowanych godzin, miejscowości, w której niania została zatrudniona, ale też liczby dzieci do opieki i zakresu wykonywanych obowiązków. Niania może nie tylko dbać o bezpieczeństwo dziecka, wychodzić z nim na spacer, podawać posiłki, ale też np. organizować mu kreatywne zajęcia....

400 plus na żłobek
Adobe Stock
Aktualności
400 plus dla dziecka na żłobek w 2023: zasady, warunki, wniosek
W 2023 roku rząd dofinansuje (podobnie jak w roku ubiegłym) pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać objętym tym wsparciem? Jak złożyć wniosek na 400 plus i kiedy nastąpi wypłata świadczenia? Od 1 lutego wchodzą w życie zmiany, o których warto wiedzieć.

400 plus na dziecko, 400 plus na żłobek lub świadczenie żłobkowe – to wsparcie dla rodziców dzieci, które nie kwalifikują się do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w ramach programu Polski Ład, lub rodziców, którzy już pobrali pieniądze z RKO. Celem wsparcia jest aktywizacja zawodowa rodziców, gdyż warunkiem przyznania 400 plus jest uczęszczanie dziecka do lat 3 do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostawanie pod opieką opiekuna dziennego. Świadczenie zostało wprowadzone rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2021 roku . Spis treści: 400 plus na dziecko – dla kogo? 400 plus na żłobek – od kiedy? 400 na dziecko – ile wynosi dofinansowanie 400 plus – dochód 400 plus – wniosek 400 plus – oświadczenie 400 plus – kiedy wypłata? 400 plus – dla kogo? 400 plus to dofinansowanie przewidziane dla dzieci do lat 3, które nie skorzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W praktyce oznacza to przyznanie 400 plus dla: pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie, pierwszego dziecka w rodzinie, gdy kolejne dzieci są objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów . Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. Uwaga! Dofinansowanie nie przysługuje dziecku poniżej 3 roku życia, jeśli chodzi do przedszkola . Za to przysługuje dziecku chodzącemu do żłobka, które skończyło już 3 lata. Wynika to z zapisów w ustawie, które wśród placówek świadczących opiekę...

Jak wygląda adaptacja dziecka w żłobku?
AdobeStock
Wychowanie
Adaptacja w żłobku. Jak przyzwyczaić dziecko do żłobka, radzi Superniania
Wracasz do pracy i serce ci się kraje, bo musisz oddać dziecko do żłobka. O tym, jak się do tego przygotować, jak powinna wyglądać dobra adaptacja do żłobka, rozmawiamy z Dorotą Zawadzką, psychologiem i słynną Supernianią.

Posłanie dziecka do żłobka to rewolucja dla całej rodziny. Nie tylko maluch musi przyzwyczaić się do zupełnie nowych warunków. Rodzice również. Wiele mam zmaga się nie tylko z nową organizacją dnia, ale również z poczuciem winy, że na tak wczesnym etapie życia, maluch trafia pod opiekę obcych ludzi. Jak oswoić nową sytuację, jak powinna wyglądać prawidłowa adaptacja w żłobku, co należy zrobić, kiedy oddajemy do placówki roczne lub nieco starsze dziecko, wyjaśnia psycholog i pedagog, Dorota Zawadzka. Adaptacja w żłobku nie jest tak szczegółowo opisywana jak adaptacja przedszkolna. Jak powinna wyglądać? Nie możemy przecież z dnia na dzień zostawiać nieprzygotowanego dziecka w żłobku. Niestety często tak się robi. Adaptacja dziecka do żłobka ma pomóc uporać się z lękiem separacyjnym, czyli ze zniknięciem mamy z pola widzenia. Najpierw musimy popracować nad sytuacjami, w których dziecko może zostać gdzieś bez nas – u babci, cioci, w klubiku na 5, 7 czy 12 minut. Na krótko, bo poczucie czasu u malucha nie jest jeszcze takie, jak u dorosłych. Oczywiście, możemy też uczyć dziecko samodzielności, ale nie oczekujmy za dużo, bo roczniak, niestety, wymaga drugiej osoby do obsługi . W żłobku panie i tak muszą wszystko zrobić, bo dzieci noszą pieluchy, same nie jedzą. Ale jeśli dobrze wybierzemy żłobek, to dziecko nauczy się tam wielu rzeczy. Kiedy powinniśmy zacząć przygotowania? Jeśli myślimy o posłaniu dziecka do żłobka od września, wakacje powinny nam wystarczyć. A gdy już będziemy później odprowadzać malucha, zawsze powinna to robić osoba, która lepiej radzi sobie z rozstaniem, żeby minimalizować stres. Jeśli zaczniemy przedłużać pożegnanie: jeszcze trzy razy się przytulimy, jeszcze pięć razy pocałujemy, z każdym całuskiem będzie trudniej . Dzieci są mądre, szybko się uczą, ale także mają wysoką empatię i odczuwają nasze...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz