Czerwony pasek na świadectwie mogą uzyskać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia szkoły średniej, zawodowej lub technikum. Świadectw z czerwonym paskiem nie ma w klasach 1-3.

Reklama

Podpowiadamy, jak obliczyć średnią do czerwonego paska na świadectwie oraz jakie wymagania należy spełnić w 2024 roku, by dostać promocję do następnej klasy z wyróżnieniem.

Spis treści:

Jaka średnia na czerwony pasek?

Aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem, należy uzyskać średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75.

Warto pamiętać, że czerwonego paska na świadectwie nie otrzyma uczeń, którego średnia ocen wynosi np. 4,73 - w tym przypadku nie wchodzą w grę żadne zaokrąglenia.

Zobacz także

Oceny z poszczególnych przedmiotów to jednak tylko jedno z kryteriów. Wymagania, które należy spełnić, by dostać świadectwo z wyróżnieniem, określono w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 Lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Czerwony pasek: zachowanie też się liczy (kryteria)

Świadectwo z paskiem otrzymują jedynie uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wpływ na promocję z wyróżnieniem do następnej klasy ma również ocena z zachowania.

Warunkiem otrzymania świadectwa z wyróżnieniem jest więc:

  • Średnia arytmetyczna ocen – żeby uzyskać czerwony pasek na świadectwie, średnia arytmetyczna ocen musi wynosić co najmniej 4,75.
  • Ocena z zachowania – żeby otrzymać promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, trzeba także wykazać się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. Mimo wysokich wyników w nauce uczeń, który nie jest zdyscyplinowany, nie może liczyć na świadectwo z czerwonym paskiem.

Czy można mieć czerwony pasek z jedną trójką na świadectwie? Czy można mieć kilka czwórek? Owszem, ponieważ liczy się średnia arytmetyczna wszystkich ocen. Jedynym warunkiem jest uzupełnienie „braku” wyższymi ocenami z innych przedmiotów (np. ocena celująca może pokryć ocenę dobrą). Najważniejsze jest to, by uzyskać łączną średnią 4,75. O czerwonym pasku może jednak zapomnieć uczeń, który pomimo takiej średniej, ma jedynie dobre lub poprawne zachowanie.
By uniknąć sytuacji, w której uczeń nie dostanie świadectwa z czerwonej paskiem, bo zabraknie mu do tego naprawdę niewiele punktów — warto popracować nad podciągnięciem którejś z ocen lub (gdy w grę wchodzi zbyt niska ocena ze sprawowania) poprawić zachowanie na bardzo dobre.

Średnia do czerwonego paska: jak obliczyć

Aby sprawdzić, czy możliwe jest otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem, należy wyliczyć średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen końcowych. Jak to zrobić? Najpierw trzeba wypisać wszystkie przewidywane oceny z danych przedmiotów, zsumować je, a otrzymany wynik podzielić przez liczbę wszystkich przedmiotów szkolnych.

Uzyskany wynik będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Dzięki temu uczeń lub rodzic będzie mógł w łatwy sposób sprawdzić, czy spełni się marzenie o czerwonym pasku na świadectwie.
Przypominamy, że w roku szkolnym 2023/2024 ocena z religii (etyki) wlicza się do średniej ocen. Zmieni się to jednak w kolejnym roku szkolnym, czyli 2024/2025.
Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama