rozwód, podział majątku, rozwód a ulga na dziecko,
fot. © emiekayama - Fotolia.com

Ulga na dziecko po rozwodzie - komu przysługuje?

Ulga na dziecko po rozwodzie zmienia rozliczanie podatków rodziców. Jednak jeśli zarówno mama, jak i tata nie tracą po rozwodzie praw rodzicielskich - obojgu należy się ulga przy składaniu zeznania podatkowego.
Monika Karbarczyk
rozwód, podział majątku, rozwód a ulga na dziecko,
fot. © emiekayama - Fotolia.com
Ulga na dziecko po rozwodzie przysługuje rodzicom po rozwiązaniu małżeństwa. Zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim (czyli rodzice dwójki dzieci nie mogą odliczyć więcej niż 2 × 1112,04 zł = 2224,08 zł). Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. A co po rozwodzie?

Spis treści:
  1. Ulga na dziecko po rozwodzie
  2. Komu przysługuje ulga na dziecko po rozwodzie?
  3. Ulga prorodzinna po rozwodzie - rozliczenie ulgi na dziecko
  4. Ulga prorodzinna a rozwód rodziców - co z pełnoletnimi dziećmi?

Ulga na dziecko po rozwodzie

Jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska (nawet jeżeli jest ograniczona), i władza ta jest wykonywana przez oboje rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego limitu na dziecko, nawet po rozwodzie.

Komu przysługuje ulga na dziecko po rozwodzie?

Rozwód czy separacja nie muszą oznaczać utraty przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński, określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia zupełnie tego prawa jednego z rodziców, to przysługuje mu nadal prawo do skorzystania z ulgi na dziecko w podatku dochodowym.

Obydwoje rodziców mają prawo odliczyć ulgę na małoletnie dziecko, wobec którego:
  • wykonywali władzę rodzicielską (czyli nie tylko posiadali prawo rodzicielskie, ale z niego korzystali, dbali o zaspokajanie potrzeb dziecka, spotykali się z nim, wspomagali jego utrzymanie także poza obowiązkiem alimentacyjnym);
  • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało;
  • sprawowali opiekę w rodzinie zastępczej (na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą).

Ulga prorodzinna po rozwodzie - rozliczenie ulgi na dziecko

Przysługującą kwotę ulgi rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Zdaniem organów podatkowych należy przyjąć, iż podstawową formą podziału przysługującego odliczenia pomiędzy rodzicami, z których każdy (w związku z wykonywaną władzą rodzicielską) ma prawo do zastosowania ulgi, jest podział tej kwoty w częściach równych.

Możliwość odliczenia tej kwoty przez rodziców dziecka w inny sposób niż w proporcji pół na pół, należy traktować w kategorii przywileju (wyjątku od generalnej zasady), który ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na ustalenie innej proporcji kwoty odliczenia wyrażają oboje rodzice.

Jeżeli takiego porozumienia rozwiedzionych rodziców nie ma, to przysługującą rodzicom wspólną kwotę ulgi na dziecko rodzic dziecka dzieli z drugim rodzicem w częściach równych.

Tak stwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej z 16 lutego 2015 r. (IBPBII/l/415-961/14/DP).

Zatem jeżeli obydwojgu rodzicom przysługiwała władza rodzicielską (nawet ograniczona) przez cały rok podatkowy, ulga przysługuje każdemu z rodziców w dowolnych proporcjach przez nich zgodnie ustalonych. Oczywiście muszą pamiętać, że przysługuje im łącznie jedna kwota na jedno dziecko. Ale jeżeli rodzice takich proporcji zgodnie nie ustalili, to zdaniem organów podatkowych ulga przysługuje każdemu z nich w częściach równych, tj. w kwocie połowy przysługującego im wspólnego limitu.

Ulga prorodzinna a rozwód rodziców - co z pełnoletnimi dziećmi?

Zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga na dziecko przysługuje także w przypadku dzieci pełnoletnich kontynuujących naukę do ukończenia 25. roku życia - jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zobacz też:
Redakcja poleca: PIT 2017: Sprawdź komu przysługuje ulga na dziecko? [WIDEO]
Czeka cię rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym i zastanawiasz się, czy przysługuje ci ulga na dziecko? Zobacz nasz film
Oceń artykuł

Ocena 4 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy