Dziecko ze spektrum autyzmu teoretycznie może korzystać ze wszystkich dostępnych placówek, niezależnie od ich rodzaju. Zespół nauczycieli i specjalistów ma za zadanie zapewnić dziecku wielospecjalistyczną opiekę, w ramach której będzie miało ono zagwarantowane:

Reklama
 • wspieranie rozwoju,
 • udział w zajęciach rewalidacyjnych,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • dbanie o to, by szanse edukacyjne dziecka były wyrównane względem grupy rówieśniczej.

Po przyjęciu dziecka ze spektrum autyzmu przedszkole powinno przygotować tzw. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Są w nim opisane elementy i metody, które będą stosowane, aby dziecko mogło uczyć się i nawiązywać relacje.

Dzieci z diagnozą o spektrum autyzmu do momentu rozpoczęcia nauki w szkole mogą uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?

W Polsce rodzice dziecka z autyzmem sami wybierają placówkę, do której poślą malucha. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą uczyć się w przedszkolach:

 • terapeutycznych,
 • integracyjnych,
 • masowych (ogólnodostępnych).

Przed podjęciem decyzji o tym, jaką placówkę wybrać – warto dowiedzieć się:

Zobacz także
 • jakimi metodami terapeutycznymi pracują nauczyciele,
 • w jaki sposób program nauczania będzie dostosowany do potrzeb dziecka,
 • w jaki sposób cele będą dostosowane do umiejętności dziecka,
 • jakie cele terapeutyczne będą wyznaczone dla dziecka,
 • w jaki sposób będą monitorowane postępy dziecka.

Dziecko z autyzmem w zwykłym przedszkolu

Rodzice dziecka w spektrum mogą posłać je do zwykłego ogólnodostępnego przedszkola, jednak zazwyczaj w takich placówkach dobrze radzą sobie jedynie dzieci wymagające niewielkiego wsparcia w nauce oraz relacjach z kolegami i koleżankami z grupy. W przedszkolu, do którego jest posyłane dziecko ze spektrum autyzmu, powinno być zorganizowane także wsparcie dla dzieci z głębszymi zaburzeniami, tak by czuły się one w placówce dobrze, a ich rozwój przebiegał w odpowiednich warunkach.

Dyrektor przedszkola jest zobligowany tak kształtować realizację zadań przedszkola, aby uwzględnić wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i dostosować treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka. Przedszkole ma obowiązek realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Mogą one dotyczyć np. dodatkowych zajęć z logopedą czy psychologiem.

Posłanie dziecka z autyzmem do przedszkola masowego może wymagać wcześniejszego przygotowania do pobytu w placówce przedszkolnej i grupie rówieśniczej. Pobyt w zwykłym przedszkolu w niektórych przypadkach może prowadzić do nasilenia u dziecka objawów związanych z jego zaburzeniem.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym

W przedszkolu integracyjnym grupy są mniejsze niż w normalnych przedszkolach – składają się z 15-20 osób. Od trzech do pięciu uczniów stanowią dzieci ze szczególnymi wymaganiami. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli – jeden z nich to nauczyciel wspomagający, który jest pedagogiem specjalnym. Dodatkowo w placówce zatrudnieni są specjaliści, którzy dbają o odpowiedni rozwój przedszkolaków, prowadząc dla nich dodatkowe zajęcia. Są to między innymi:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – zależnie od potrzeb dzieci.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu terapeutycznym

Najlepiej dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem jest przedszkola terapeutyczne. W placówkach terapeutycznych liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 10 osób. Nauczyciel w przedszkolu terapeutycznym musi być pedagogiem specjalnym, czyli posiadać odpowiednie kwalifikacje. W prowadzeniu zajęć pomaga mu także drugi, a nawet trzeci nauczyciel.

W przedszkolu terapeutycznym dzieci z autyzmem mają zapewnioną opiekę i edukację dostosowaną do ich potrzeb i możliwości. Połowę czasu w przedszkolu terapeutycznym zajmują zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, nauki samodzielności, muzykoterapii, dogoterapii, bajkoterapii czy logopedii. Ten rodzaj placówki stawia na ścisłą współpracę z fizjoterapeutami, psychologami i psychiatrami.

Przepisy związane z funkcjonowaniem dziecka z autyzmem w przedszkolu określa Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Jak postępować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?

Aktualnie nie obowiązuje jednolity system postępowania z dziećmi w spektrum. Są różne techniki i podejścia terapeutyczne, obowiązują jednak pewne podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym. Oto one.

Nauczyciel powinien:

 • starać się zobaczyć świat oczami swojego podopiecznego,
 • stwarzać podopiecznemu warunki dające poczucie bezpieczeństwa,
 • starać się wykorzystywać indywidualne predyspozycje dziecka i wierzyć w jego możliwości,
 • nie zmuszać dziecka do niczego (ono samo wie najlepiej, kiedy jest gotowe, by pokonać różne przeszkody),
 • nie nudzić dziecka monotonnymi ćwiczeniami,
 • starać się, by przestrzeń, w której pracuje z dzieckiem, była uporządkowana,
 • posiadać wiele pomocy, obrazujących to, co mówi,
 • uprzedzać dziecko o zmianach,
 • określać czas trwania aktywności (np. poprzez określenie ilości zadań lub sygnał dźwiękowy),
 • zorganizować przestrzeń w sposób, który pomoże dziecku w orientacji w niej (oznaczyć pomieszczenia w sposób zrozumiały dla ucznia),
 • wspierać polecenia ustne, przedstawiając je w sposób wizualny,
 • kontrolować sposób mówienia, tak by był on zrozumiały dla podopiecznego,
 • wspierać dziecko w samodzielnej pracy,
 • wykorzystywać specjalne zainteresowania dziecka,
 • radzić sobie z impulsywnością dziecka,
 • wspierać dziecko w sferze kontaktów i umiejętności społecznych,
 • akceptować i tolerować dziecko.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama