Egzamin ósmoklasisty 2024 odbył się w maju. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również termin dodatkowy dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do testu w terminie podstawowym. Uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz z wybranego języka obcego.

Reklama

Wyniki testu ósmoklasisty przeprowadzonego w obu terminach uczniowie poznają w tym samym czasie.

Spis treści:

Egzamin ósmoklasisty 2024: terminy testów i wyników

Zgodnie z harmonogramem, egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się:

 • 14 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 – język polski
 • 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 9:00 – matematyka
 • 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty to:

Zobacz także
 • 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 – język polski
 • 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 – matematyka
 • 12 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 (środa). Będzie je można poznać już o godzinie 8.30.

Warto pamiętać, że w razie wątpliwości co do uzyskanych wyników można złożyć wniosek o wgląd do egzaminu ósmoklasistów. Może to zrobić rodzic lub opiekun prawny — osobiście lub drogą elektroniczną. Wzór takiego wniosku znajdziesz wśród informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2024 (ale też egzamin maturalny), podobnie jak w poprzednim roku, zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Wymagania będą obniżone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Od 2025 roku egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Aby zorientować się, czego będą dotyczyły zadania egzaminacyjne, warto zapoznać się z informatorami na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wiadomo już jednak, że wymagania będą tożsame z tymi, które obowiązywały uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2022 i 2023 roku.
Z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni będą uczniowie, którzy są​: finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej bądź laureatami konkursu przedmiotowego (o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim), pod warunkiem że jest to przedmiot objęty egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie z egzaminu oznacza, że uczeń uzyska z danego przedmiotu najwyższą ocenę.

Przedmioty na teście ósmoklasisty

Ostatecznie odstąpiono od wprowadzenia na egzaminie czwartego przedmiotu (do wyboru). Przepis ten obowiązuje bezterminowo. Egzamin ósmoklasisty 2024 będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego; uczeń musi uczyć się wybranego języka w szkole).

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Na egzaminie ósmoklasisty 2024 będą obowiązywały ograniczone wymagania, w tym skrócona lista lektur obowiązkowych:

 • Ch. Dickens: Opowieść wigilijna,
 • A. Fredro: Zemsta,
 • J. Kochanowski: wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 • A. Kamiński: Kamienie na szaniec,
 • A. Mickiewicz: Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz;
 • J. Słowacki: Balladyna
 • A. de Saint-Exupéry: Mały Książę,
 • H. Sienkiewicz: Quo vadis, Latarnik,
 • wiersze wybranych poetów.

Do oceny liczy się:

 • część 1, czytanie ze zrozumieniem – argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną,
 • część 2, wypracowanie.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzaminy ósmoklasisty 2024 z matematyki ma być oparty na tych samych wymaganiach co w poprzednim roku. Wcześniej na arkuszach egzaminacyjnych można było znaleźć takie zadania jak:

 • Czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie.
 • W trójkącie ABC narysowano dwie wysokości: CD i AE, jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 138°. Jaką miarę ma kąt α zaznaczony na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
 • Do liczby (− √10) dodajemy 5. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka obcego zostanie przeprowadzony na podstawie obniżonych wymagań w stosunku do podstawy programowej. Test będzie sprawdzał:

 • rozumienie wypowiedzi,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • reagowanie na wypowiedzi,
 • przetwarzanie wypowiedzi
 • znajomość środków językowych,

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty 2024 można uzyskać łącznie 100 punktów.

Wyniki przedstawione w procentach mnoży się:

 • przez 0,35 w przypadku języka polskiego i matematyki,
 • przez 0,3 w przypadku języka obcego.

Po zsumowaniu otrzymanych liczb otrzymuje się liczbę punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty.

Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale jego wynik liczy się podczas rekrutacji do szkoły średniej. W rekrutacji do liceum, prócz punktów za egzamin ósmoklasisty, brane są również pod uwagę punkty za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia. Maksymalna liczba punktów za świadectwo i osiągnięcia to również 100 punktów.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w ciągu trzech kolejnych dni: pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z języka nowożytnego.

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest różny:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,
 • z matematyki – 100 minut,
 • z języka obcego – 90 minut.

Uwaga: egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

 • z języka polskiego – do 180 minut,
 • z matematyki – do 150 minut,
 • z języka obcego – do 135 minut.

Dotyczy to uczniów, którzy posiadają jedno z wymienionych niżej wskazań:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,
 • opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej).

Co uczeń może zabrać ze sobą na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin uczeń może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę. ‎Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Warto dokładnie wiedzieć, co można zabrać na egzamin ósmoklasisty.

Kto sprawdza egzamin ósmoklasisty?

Obowiązuje zasada, że egzaminatorzy sprawdzają prace uczniów z innych szkół niż te, w których pracują. Nie ma więc możliwości, by nauczyciel sprawdzający test rozpoznał charakter pisma swego ulubionego ucznia lub też ucznia, który szczególnie zalazł mu za skórę.

Czy każdy nauczyciel może sprawdzać egzaminy ósmoklasistów? Nie. Testy sprawdzać mogą wyłącznie specjalnie przeszkoleni egzaminatorzy, których powołuje w tym celu dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama