Dodatki do zasiłku rodzinnego to dodatkowa pomoc finansowa dla rodziców, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Są to świadczenia rodzinne gwarantowane przez państwo. Stanowią pomoc finansową dla rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie jest wyższy niż 764 zł na osobę.

Reklama

Jeśli twój dochód jest wyższy (lecz nie o więcej niż suma kwot zasiłku rodzinnego i dodatków), możesz otrzymać różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Podpowiadamy, jakie dodatki do zasiłku rodzinnego możesz otrzymać.

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego 2023?

Jeśli przyznano ci prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego, możesz złożyć wniosek o następujące dodatki do zasiłku:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek ten przyznawany jest jednorazowo i wynosi 1000 zł. W przypadku ciąży mnogiej przysługuje osobno na każde dziecko. Możesz otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka tylko wtedy, jeśli pozostawałaś pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży (nie dotyczy osób, które przysposobiły dziecko, są opiekunami dziecka). Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka musisz złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Uwaga: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka to nie to samo, co becikowe, chociaż kwota świadczenia jest taka sama.

Zobacz także

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia (jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Ten dodatek do zasiłku rodzinnego wynosi 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. W przypadku ciąży mnogiej okres ten wydłuża się do 36 miesięcy, a w przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności do 72 miesięcy. Jeśli korzystasz z urlopu równocześnie z ojcem dziecka, przysługuje wam jeden dodatek.

Nie otrzymasz tego dodatku, jeśli:

 • pracujesz w tym okresie zarobkowo,
 • otrzymujesz zasiłek macierzyński,
 • przed urlopem wychowawczym pracowałaś krócej niż przez 6 miesięcy,
 • korzystasz ze świadczenia rodzicielskiego,
 • twoje dziecko przebywa w palcówce zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem placówek zdrowotnych),
 • nie sprawujesz osobistej opieki nad dzieckiem.

Otrzymasz tylko jedno, wybrane przez siebie świadczenie, jeśli masz jednocześnie prawo do następujących świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek do zasiłku dla samotnego rodzica wynosi 193 zł miesięcznie na jedno dziecko (maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności dodatek jest wyższy o 80 zł na jedno dziecko, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, którzy nie otrzymują alimentów od drugiego rodzica na rzecz dziecka, gdyż:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24. roku życia, która nadal uczy się w szkole lub w szkole wyższej i oboje jej rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek ten wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci i przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek rehabilitacyjny wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia i 110 zł na dziecko od 5. do 24. roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Ten dodatek do zasiłku rodzinnego przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do 16 lat, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • od 16. do 24. roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten wypłacany jest przez cały rok szkolny (od września do czerwca) i wynosi:

 • 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej realizującej nauczanie na poziomie szkoły ponadpodstawowej poza miejscem zamieszkania (w przypadku dziecka niepełnosprawnego obejmuje to również szkołę podstawową),
 • 69 zł, jeśli dziecko dojeżdża do innej miejscowości do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej realizującej nauczanie na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Źródło: www.gov.pl

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama