urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urlop macierzyński 2022 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. W części jest obowiązkowy dla matki, w części może być dzielony z ojcem dziecka. Dyrektywa unijna, którą Polska powinna wprowadzić w 2022 roku, zmieni sposób korzystania z urlopu macierzyńskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński w 2022 roku.

partnerzy
Edipresse

partnerzy Internetowej Szkoły Rodzenia
Edipresse


Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest płatny i maksymalnie trwa 12 miesięcy. Składa się na niego urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski. Oba nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim, który w sumie trwa 364 dni.

Do sierpnia 2022 roku Polska ma obowiązek zastosować się do unijnej dyrektywy „work-life balance”. Mówi ona o tym, że każde z rodziców ma mieć zagwarantowane co najmniej 2 miesiące urlopu rodzicielskiego, którego nie będzie można przekazać drugiemu rodzicowi. Co to oznacza dla kobiet, które urodzą dziecko w 2022 roku?

Spis treści:

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Urlop macierzyński w 2022 roku

Wiele wskazuje na to, że rząd nie zaskoczy zmianami w urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w 2022 roku ludzi, którzy niebawem zostaną rodzicami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal będzie im przysługiwać roczny urlop po porodzie, którym będzie się można dowolnie dzielić (poza pierwszymi 14 tygodniami macierzyńskiego, który jest  zagwarantowany wyłącznie matce).

Chociaż Polska do sierpnia 2022 musi dostosować się do wspomnianej dyrektywy unijnej, to może zmiany wprowadzić z opóźnieniem (tzw. vacatio legis), co będzie skutkować faktycznymi zmianami dopiero w 2023 roku. Zatem w roku 2022 najprawdopodobniej obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. Oto one.

Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci, które przyszły na świat w czasie jednego porodu. W związku z urodzeniem jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Jeśli na świat przyjdzie więcej dzieci niż jedno, urlop macierzyński ulega wydłużeniu do:

 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczków
 • 35 tygodni – gdy urodzi się czworo dzieci
 • 37 tygodni – gdy urodzi się pięcioro lub więcej.


Urlopu macierzyńskiego nie można się zrzec (jest obowiązkowy). Prawo pozwala jednak mamie dziecka wrócić wcześniej do pracy. Można to zrobić po upływie 14 tygodni, pod warunkiem że pozostałą część urlopu, czyli 6 tygodni, przejmie tata dziecka. Ojciec, który chce skorzystać z części urlopu macierzyńskiego, powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Urlop, który przejmuje od mamy, to tzw. urlop tacierzyński (tą nazwą określa się również urlop rodzicielski wykorzystywany przez tatę dziecka).

Uwaga! W przypadku przekazania części urlopu macierzyńskiego partnerowi oboje rodzice muszą złożyć pisemne wnioski – mama: wniosek o rezygnację z reszty urlopu macierzyńskiego, tata – że chce go przejąć. 

Urlop macierzyński przysługuje również rodzicowi, który adoptował dziecko do lat 7 lub przyjął je pod opiekę w ramach rodziny zastępczej.

Urlop macierzyński – ile płatny

Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od formy zatrudnienia: 

 • Jeśli masz etat – otrzymasz zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru. Wysokość zasiłku wylicza się na podstawie twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które otrzymywałaś w ciągu roku przed urodzeniem dziecka. Zasiłek w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia możesz otrzymywać przez cały urlop macierzyński, a na następującym po nim urlopie rodzicielskim zasiłek będzie wynosił 60 proc. wynagrodzenia. Jeśli zaraz po narodzinach dziecka złożysz wniosek o oba urlopy – zasiłek będzie wynosił 80 proc. przez cały rok.
 • Jeśli nie masz etatu – mamy, które nie są zatrudnione na postawie umowy o pracę, otrzymują świadczenie w wysokości 1 tysiąca złotych (tzw. kosiniakowe świadczenie rodzinne). Jest one przyznawane zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło, mamom bezrobotnym oraz studentkom.
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – wysokość zasiłku uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego przychodu, od którego opłacasz składkę zdrowotną.


Jeśli pracowałaś na etacie krócej niż rok, pod uwagę bierze się dotychczasowy staż pracy. Jeśli na podstawie obliczeń zasiłek macierzyński będzie mniejszy niż 1 tys. zł – państwo dopłaca resztę, zgodnie z zasadą, z którą każda matka w Polsce powinna otrzymywać przez pierwszy rok życia dziecka minimum 1000 złotych miesięcznie.

Zasiłek macierzyński przysługuje również osobom przebywającym na urlopie wychowawczym.

Podczas urlopu macierzyńskiego nie można pracować na umowie o pracę u swojego pracodawcy. Można natomiast na umowie o pracę pracować w tym czasie u innego pracodawcy i nie zmniejsza to wysokości zasiłku pobieranego z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego masz prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego (34 tyg. w przypadku ciąży mnogiej). Urlop rodzicielski był kiedyś krótszy – w 2017 roku włączono do niego tzw. dodatkowy urlop macierzyński (trwał 6 tygodni). Łącznie urlop macierzyński i rodzicielski trwają obecnie 52 tygodnie, czyli 364 dni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urlop rodzicielski:

 • przysługuje obojgu rodzicom – mama może wrócić wcześniej do pracy i przekazać pozostałą część urlopu tacie dziecka, np. połowę.
 • oboje rodzice mogą wykorzystać go jednocześnie – czas urlopu skraca się wtedy do 16 tygodni.
 • można dzielić go na części – jeśli nie uda ci się wykorzystać całości od razu po macierzyńskim, 16 tygodni możesz przesunąć na termin późniejszy i wykorzystać je aż do momentu ukończenia przez dziecko 6 lat (dokładnie do końca roku kalendarzowego, w którym przypadają 6. urodziny dziecka).  
 • jest płatny – w czasie jego trwania otrzymujesz zasiłek macierzyński.
Pamiętaj! Masz prawo zmienić swoją decyzję i zrezygnować z urlopu rodzicielskiego lub jego części.

Na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. pensji przez pierwsze 20 tyg., później – 60 proc. Jeśli od razu po urodzeniu dziecka zadeklarujesz, że zostaniesz z dzieckiem przez cały rok po porodzie, otrzymasz 80 proc. zasiłku. Gdy należny ci zasiłek wynosi mniej niż 1000 złotych, otrzymasz wyrównanie do tej kwoty.

Środki na zasiłek macierzyński zawsze pochodzą z ZUS i to ZUS je wypłaca, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób. W większych firmach przelewu środków dokonuje pracodawca.

Jeśli umowa o pracę wygasa w czasie trwania urlopu rodzicielskiego, mama traci prawo do jego dalszej części. Nie traci jednak prawa do zasiłku macierzyńskiego, który będzie otrzymywać do końca okresu, który odpowiada temu urlopowi. W takiej sytuacji tata dziecka może przejąć część urlopu rodzicielskiego, jeśli mama nie wykorzystała jeszcze 8 lub więcej tygodni.

Urlop macierzyński przed porodem

Urlop macierzyński rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka. Co ważne – z części tego urlopu możesz również skorzystać przed porodem. O urlop macierzyński nie musisz wnioskować. Pracodawca nie ma prawa ci go nie udzielić. Powinnaś jednak poinformować go o tym fakcie (nie musisz tego robić osobiście). Wystarczy, że dostarczysz do pracy odpis aktu urodzenia dziecka.

Wniosek o urlop macierzyński będzie potrzebny:

 • jeśli chcesz skorzystać z części urlopu macierzyńskiego przed porodem (wydrukuj gotowy wniosek o urlop macierzyński),
 • jeśli po urlopie macierzyńskim, wybierasz się na urlop rodzicielski – wniosek powinnaś złożyć do 21 dni przed jego rozpoczęciem. Możesz też od razu po narodzinach dziecka zadeklarować zamiar wykorzystania obu przysługujących ci płatnych urlopów.

Kiedy urlop można łączyć z pracą

W trakcie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego można pracować u pracodawcy, który zatrudniał cię przed urlopem w wymiarze nie większym niż pół etatu. Zasiłek macierzyński zostaje wtedy proporcjonalnie zmniejszony. Co miesiąc otrzymasz wynagrodzenie z tytułu pracy na pół etatu i połowę przysługującego ci zasiłku. Na łączenie urlopu z pracą musi zgodzić się pracodawca. Jeśli odmówi, do czego ma prawo, powinien wyjaśnić to pisemnie.

Co po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

Poniżej podpowiadamy, z jakich świadczeń mogą skorzystać rodzice, aby pobyć dłużej z dzieckiem po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Urlop wychowawczy

To kolejny urlop, z którego mogą skorzystać rodzice. W odróżnieniu od wcześniejszych urlopów jest bezpłatny. Można go wykorzystać w dowolnym terminie, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Urlop wychowawczy trwa maksymalnie 36 miesięcy i może być podzielony na części (nie więcej niż 5). Może z niego skorzystać również tata dziecka, np. gdy mama jest na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Urlop wychowawczy musi być dzielony między rodziców – przynajmniej jeden miesiąc musi przypadać drugiemu rodzicowi.

Na urlopie wychowawczym można dorabiać na umowach cywilnoprawnych, jednak podejmowana praca nie może wykluczać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop ojcowski

Ojcowie mają prawo do 2 tygodni płatnego urlopu ojcowskiego, które powinni wykorzystać nim dziecko skończy dwa lata. Tata może to zrobić niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie i czy jest z nią w związku małżeńskim. Urlopu ojcowskiego nie można przekazać mamie dziecka (wydrukuj wniosek o urlop ojcowski). W 2021 roku urlop ojcowski można podzielić na dwie części. W czasie urlopu ojcowskiego ojciec otrzymuje 100 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

2 dni opieki nad dzieckiem

Rodzic, którego dziecko nie ukończyło jeszcze 14 roku życia, ma prawo do wzięcia w ciągu roku 2 dni opieki nad dzieckiem w celu sprawowania nad nim opieki. Może też skorzystać z tego urlopu w wymiarze godzinowym nie większym niż 16 godzin (czyli tyle, ile wynosi wymiar 2 dni pracy na pełen etat). W czasie tego urlopu rodzic zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Ważne! Aby uzyskać urlop do opieki nad dzieckiem, należy wypełnić stosowny wniosek. Podczas składania pierwszego wniosku o taki urlop w danym roku, pracownik deklaruje, czy wybiera wymiar dzienny czy godzinowy. 

Zwolnienie na czas choroby dziecka

L4 na dziecko może otrzymać każdy rodzic zatrudniony na umowę o pracę. Jeśli dziecko ma mniej niż 14 lat, może wykorzystać 60 dni w roku w ramach zwolnienia na dziecko. Na starsze dziecko rodzic może otrzymać maksymalnie 14 dni takiego zwolnienia. Za okres zwolnienia pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy. Aby go otrzymać, pracownik musi wraz ze zwolnieniem lekarskim dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15 – jest to wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten wynosi 80 proc. wynagrodzenia.
 

Przywileje dla rodziców (urlopy i inne)
NAZWA DŁUGOŚĆ TRWANIA KTO MOŻE SKORZYSTAĆ? KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK?
Urlop macierzyński 20 tygodni pierwsze 14 tygodni - wyłącznie matka, później matka lub ojciec nie trzeba
Urlop rodzicielski 32 tygodnie (34 tygodnie na bliźniaki) matka lub ojciec 21 dni przed rozpoczęciem
Urlop wychowawczy maks. 36 miesięcy matka i ojciec (obowiązkowo każdy chociaż w części) 21 dni przed rozpoczęciem
Urlop ojcowski 2 tygodnie wyłącznie ojciec 7 dni przed rozpoczęciem
2 dni opieki nad dzieckiem 2 dni (16 godzin) matka, ojciec gdy zajdzie potrzeba wzięcia urlopu na dziecko
L4 na dziecko do 14 lat - 60 dni
od 14 lat - 14 dni
matka, ojciec gdy dziecko zachoruje trzeba przekazać zwolnienie lekarskie pracodawcy


Zobacz też:

Fotolia.pl
Prawo i finanse
Mężczyźni coraz chętniej korzystają z urlopu ojcowskiego - film
Aż 129 tys. świeżo upieczonych tatusiów postanowiło skorzystać w 2014 roku z urlopu ojcowskiego. Warto wiedzieć, że przysługuje on również mężczyznom wychowującym dzieci adoptowane. Sprawdź, jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać urlop ojcowski.

Odkąd wprowadzono urlop ojcowski (w 2011 roku) zainteresowanie nim systematycznie rośnie. – „Ojcowie mają prawo do 2 tygodni płatnego urlopu ojcowskiego, niezależnie od tego, czy matka jest w tym czasie na urlopie macierzyńskim , dodatkowym czy rodzicielskim” – wyjaśnia Radosław Milczarski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. –„Urlopu ojcowskiego nie wolno mylić z urlopem tacierzyńskim ” – dodaje. Komu przysługuje urlop ojcowski? Urlop ojcowski można wykorzystać do czasu aż dziecko skończy rok. Nie ma żadnego znaczenia, czy ojciec jest w związku formalnym, czy nie. Urlop ojcowski przysługuje też mężczyźnie, który adoptował dziecko , pod warunkiem że nie ukończyło ono siódmego lub – gdy podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – dziesiątego roku życia. Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski? Aby pójść na urlop ojcowski, mężczyzna musi nie później niż 7 dni przed planowanym wolnym złożyć do pracodawcy wniosek urlopowy wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka – informuje Radosław Milczarski. Podczas urlopu ojciec otrzymuje 100% swojego wynagrodzenia. Pobierz: wniosek o urlop ojcowski - wzór

urlop po urodzeniu dziecka
Fotolia
Prawo i finanse
Urlop po urodzeniu dziecka – przepisy na 2021 r.
Wyjaśniamy, jakie urlopy przysługują rodzicom po urodzeniu dziecka. Nasze zestawienie pomoże odnaleźć się w gąszczu przepisów! Podajemy aktualne informacje dotyczące wszystkich urlopów dla mamy i taty.

Wyjaśniamy, jakie urlopy przysługują po urodzeniu dziecka matce, a jakie ojcu. Opisujemy, które są obowiązkowe dla jednego z rodziców, a z których można korzystać wspólnie. Każda kobieta po urodzeniu dziecka musi wykorzystać urlop macierzyński. Natomiast przysługujące tacie urlopy: ojcowski i tacierzyński są dowolne, podobnie jak urlop rodzicielski. Opcjonalny jest również urlop wychowawczy. Aby ułatwić zrozumienie tych zawiłości, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich urlopów dla rodziców. Sprawdź, jakie rozwiązanie sprawdzi się w twojej sytuacji.  Spis treści :  Urlop po urodzeniu dziecka - ile trwa macierzyński? Komu przysługuje urlop macierzyński? Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka - urlop ojcowski Co to jest urlop rodzicielski i ile trwa? Kto może wziąć urlop rodzicielski? Urlop wychowawczy  Urlop roczny po urodzeniu dziecka Urlop tacierzyński – urlop dla ojca po urodzeniu dziecka Urlop okolicznościowy Urlop po urodzeniu dziecka - ile trwa macierzyński? Urlop macierzyński jest obowiązkowy i płatny. W przypadku urodzenia jednego dziecka w 2021 roku (podobnie jak w latach poprzednich) trwa 20 tygodni. Jeśli urodzisz bliźniaki , przysługuje ci 31 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego. W przypadku trojaczków urlop macierzyński wynosi 33 tygodnie, a na każde kolejne dziecko z ciąży mnogiej dostaniesz dodatkowe 2 tygodnie (35 tygodni przy czworaczkach, 37 przy pięcioraczkach). Komu przysługuje urlop macierzyński? Urlopu macierzyńskiego udziela się kobiecie, która ma wkrótce urodzić dziecko lub właśnie je urodziła. Po porodzie należy obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego . Po tym czasie mama może wrócić do pracy, jeśli pozostałe 6 tygodni urlopu przejmie ojciec dziecka. Aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego, tata dziecka...

Ciąża na wychowawczym
Adobe Stock
Prawo i finanse
Ciąża na wychowawczym – masz prawo do płatnego zwolnienia i urlopu macierzyńskiego
Ciąża na urlopie wychowawczym daje kobiecie prawo do skorzystania z płatnego zasiłku chorobowego, a nawet z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Aby tak się jednak stało, ciężarna musi podjąć odpowiednie kroki, w przeciwnym razie nie będzie mogła skorzystać z tych świadczeń.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę na urlopie wychowawczym, kodeks pracy daje kilka możliwości zabezpieczających jej sytuację prawną. Ciężarna ma do wyboru przerwanie urlopu i przejście na zwolnienie lekarskie L4 w ciąży, dające jej wiele przywilejów, w tym płatny zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli kobieta pozostanie na urlopie wychowawczym, będzie jej przysługiwał tylko zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka. Spis treści: Ciąża na wychowawczym – zasady Formalności z tytułu przerwania urlopu wychowawczego z powodu ciąży Prawo do zasiłku macierzyńskiego Prawo do kolejnego urlopu wychowawczego Ciąża na wychowawczym – zasady Zgodnie z przepisami kodeksu pracy kolejna ciąża nie przerywa urlopu wychowawczego , na którym przebywa kobieta po urodzeniu dziecka. Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego kobieta zaszła w kolejną ciążę, ma prawo do skorzystania z dwóch możliwości: przejścia z urlopu wychowawczego na  L4 w ciąży ; pozostania na urlopie wychowawczym. W sytuacji, kiedy ciężarna zdecyduje się na skorzystanie z L4, będzie mogła otrzymać: zasiłek chorobowy z tytułu ciąży w wysokości 100 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed pierwszym porodem, prawo do urlopu macierzyńskiego po urodzeniu kolejnego dziecka. Aby jednak tak się stało, ciężarna musi przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy, chociażby na jeden dzień, tak aby przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zgłaszając swój powrót, należy uprzedzić pracodawcę o ciąży i planach skorzystania z L4. Zaświadczenie od lekarza należy przedłożyć w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Dzięki temu nabędzie się od dnia porodu prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego . Natomiast po wykorzystaniu 52 tygodni będzie przysługiwać prawo do kolejnego urlopu...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj