konkurs Narodziny Rodziny
mamotoja.pl
Aktualności

Regulamin konkursu „Narodziny rodziny”

Przeczytaj zasady, by wziąć udział w konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Narodziny Rodziny” (dalej zwanego „Konkursem”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest „Burda Digital” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu („Uczestnik”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane na portalu mamotoja.pl w dniu 05.05.2022 r. w postaci artykułu konkursowego na stronie www.mamotoja.pl, a także na oficjalnej stronie serwisu Mamo, To Ja na portalu Facebook oraz Instagram poprzez zamieszczenie informacji o konkursie wraz z linkiem do artykułu na mamotoja.pl

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 05.05.2022 r. do 05.05.2023 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu na dedykowany do konkursu adres mailowy: amr@mamotoja.pl

2.3 Listy laureatów Konkursu będą ogłoszone w postaci artykułów na stronie mamotoja.pl nie później niż do dnia 15.05.2023 r. – dla laureata nagrody głównej („Nagroda główna”) i do 5 dnia każdego miesiąca, w którym trwa konkurs – dla laureata („Nagroda miesiąca”), zaczynając od 5.06.2022 r. Listy laureatów będą wskazywały laureatów poprzez imię oraz pierwszą literę nazwiska, którym laureat podpisał się w mailu zgłaszającym swój udział w Konkursie.

 

3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję („Komisja”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:

1) wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi (nie krótszej niż 1000 znaków ze spacjami) na pytanie konkursowe: „Jak zmieniło się Twoje życie po narodzinach dziecka?” („Odpowiedź); oraz

2) przesłać Odpowiedź droga mailową na adres amr@mamotoja.pl

3.3. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie.

3.4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

3.5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.6. Do 5 dnia każdego miesiąca trwania Konkursu, spośród zgłoszeń nadesłanych do Konkursu w ubiegłym miesiącu Komisja wybierze jedną Odpowiedź, którą uzna za najlepszą. Uczestnik– autor Odpowiedzi, którą Komisja uzna za najlepszą, jest laureatem Nagrody miesiąca. Przez cały okres trwania Konkursu Komisja przyzna łącznie 12 Nagród miesiąca.

3.7. Do dnia 15.05.2023 r. ze wszystkich nadesłanych w Konkursie Odpowiedzi, w tym tych, które zdobyły Nagrodę miesiąca, Komisja wybierze jedną Odpowiedź, którą uzna za najlepszą w całym Konkursie. Uczestnik – autor Odpowiedzi, którą Komisja uzna za najlepszą, jest laureatem Nagrody głównej.

3.8. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 

4. PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi („Utwór”), na okres 5 lat, a po upływie tego okresu na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów i ich fragmentów: wytwarzanie i zwielokrotniane dowolną dostępną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą oraz na wszelkich dostępnych nośnikach, lub poprzez dowolny proces pozwalający utrwalenie i zwielokrotnienie utworów w dowolny sposób;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy oraz wszelkie inne dostępne formy obrotu oryginałami i egzemplarzami, na których utwory utrwalono;

3) w zakresie rozpowszechniania utworów i ich fragmentów – wszelkie dostępne formy rozpowszechniania pozwalające na publiczne udostępnienie utworów we wszystkich mediach i formach, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, dystrybucję, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystanie utworów i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w dowolnej formie reklamy i promocji, w tym w formie prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej, wewnętrznej i internetowej, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i innych wszelkich formach promocji i reklamy.

4.3. Uczestnik przenosi na Burda Media prawa do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań Utworu wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.2 powyżej.

4.4. Uczestnik wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

 

5. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Grupy Burda” znajdującej się pod adresem: https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci_danych_biznesowych.pdf

 

6. NAGRODY

6.1. Nagrody miesiąca będą ogłaszane cyklicznie, czyli do 5-go dnia każdego miesiąca, poczynając od startu konkursu tj. 05.05.2022 r. Informacja o nagrodzie pojawi się na serwisie mamotoja.pl oraz oficjalnych serwisach społecznościowych profilu Mamo To Ja (Instagram, Facebook).

6.2. Nagroda główna tzw. roczna zostanie ogłoszona w trakcie trwania konkursu, ale nie później niż 30.06.2022 r. Nagroda główna zostanie przyznana na zakończenie konkursu. Laureatem zostanie osoba wyłoniona spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie 05.05.2022 – 30.04.2023 r.

6.3. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora.

6.4. W celu odbioru nagrody laureat powinien w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy laureatów (o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu) wysłać do Organizatora prywatną wiadomości na adres: amr@mamotoja.pl , w którym poda swoje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, prawo laureata do nagrody wygasa, zaś Organizator może ją przyznać kolejnej osobie wyłonionej zgodnie z Regulaminem.

6.5. Organizator Konkursu, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem laureatowi nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu laureat nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora należnego podatku z kwoty stanowiącej dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.

6.6. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 6.4 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

6.7. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.8. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: akcje.mamotoja@burdamedia.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Burda Digital S.A., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Narodziny Rodziny”.

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

7.6 Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Jakie błędy popełniają młodzi rodzice? Opowiada mama 1,5-rocznej Michaliny

konkurs Narodziny Rodziny
mamotoja.pl
Aktualności
Akademia Młodych Rodziców: konkurs „Narodziny rodziny”
Jesteś mamą lub tatą niemowlaka? Chcesz podzielić się swoimi przeżyciami związanymi z pojawieniem się na świecie dziecka? Napisz do nas i opisz nam swoją historię. Co miesiąc nagradzamy jedną historię, a za rok wyłonimy zwycięzcę, który zgarnie nagrodę główną!

Konkurs „Narodziny rodziny” ogłaszamy w ramach Akademii Młodych Rodziców – naszego projektu skierowanego do rodziców niemowląt. Wiemy, bo same jesteśmy mamami, jak wiele pytań niosą pierwsze miesiące z dzieckiem. W Akademii odpowiadamy na nie i pomagamy rodzicom w opiece nad niemowlakiem. Konkurs „Narodziny rodziny” Kiedy pojawia się dziecko, świat się zmienia. Czasem o 180 stopni, czasem trochę mniej. Pięknie opowiada o tym w naszym wywiadzie Agnieszka Włodarczyk, która została ambasadorką Akademii. Chcemy też poznać wasze opowieści i aby was do tego zachęcić, ogłaszamy konkurs „Narodziny rodziny”. Podziel się swoją historią Napisz, jak zmieniło się twoje życie po narodzinach dziecka. Co czułaś lub czułeś (tatusiowie, śmiało piszcie!), co sprawiało ci trudność, a co przynosiło radość. Opisz swoje pierwsze dni, tygodnie lub miesiące z niemowlakiem. Pamiętaj: tekst musi zawierać minimum 1000 znaków ze spacjami tekst należy przesłać na adres amr@mamotoja.pl koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu Czekają wspaniałe nagrody! Za rok spośród wszystkich nadesłanych prac wyłonimy zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną, czyli wózek spacerowy Oyster 3 Mercury ! Ale nie trzeba wcale na nagrodę tak długo czekać! Co miesiąc z przesłanych do nas historii wyłonimy tę jedną, której autor zostanie nagrodzony nagrodą miesiąca. A nagrody miesiąca też są bardzo atrakcyjne! W sierpniu to zestaw rewolucyjnych butelek do karmienia Nanobébé! Te butelki do karmienia i przechowywania pokarmu marki Nanobébé to prawdziwa rewolucja! Znajomy kształt dla dziecka przypominający pierś matki. Unikalna i opatentowana geometria butelki, dzięki której mleko równomiernie wypełnia wnętrze butelki. Dzięki unikalnej geometrii mleko ogrzewa się w butelce 2x szybciej....

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj