Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
zesłanie Ducha Świętego
Adobe Stock/ Pio Si
Religia

Modlitwa do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego pozwala na lepsze zrozumienie Pisma Świętego, uproszenie darów życia i jego dobrych owoców. Poznaj jej krótsze i dłuższe formy.

Duch Święty jest największym darem nadanym przez Boga, który uświęca życie wierzących. W religii chrześcijańskiej Trzecia Osoba Boska przenika wszystko, nawet samego Boga. i to właśnie On przekształca wierzących na podobieństwo Stwórcy.

Spis treści:

 1. Codzienna modlitwa do Ducha Świętego
 2. Modlitwy o dary Ducha Świętego
 3. Modlitwa do Ducha Świętego o pomoc
 4. Modlitwa do Ducha Świętego przed nauką
 5. Modlitwa do Ducha Świętego o wyproszenie łask
 6. Modlitwa ofiarowania się Duchowi Świętemu
 7. Modlitwy do Ducha Świętego o uzdrowienie
 8. Modlitwy do Ducha Świętego innych świętych
 9. Przyjdź Duchu Święty Boże
 10. Koronka do Ducha Świętego
 11. Litania do Ducha Świętego

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego

„Duchu przenajświętszy, którego kocham z całej duszy, uwielbiam Cię.

Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną.

Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z woli Twojej

i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało.

Duchu przenajświętszy obdarz świat pokojem.

Amen.

Krótka modlitwa do Ducha Świętego

„O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
Amen.

Modlitwy o dary Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego o dary

„Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. 
Amen.”

Modlitwa o 7 darów Ducha Świętego ze szkoły modlitwy Jana Pawła II

„Uwielbiam Cię, Duchu Święty, oddaję się Tobie i z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie, wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi swoich darów.

O, Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.

O, Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, prowadź mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru pobożności, uświęcaj mnie.

O, Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, broń mnie.

Niebieski Ogniu, przemieniaj mnie w siebie, abym coraz bardziej płonął miłością Boga i ludzi. Niech miłość będzie najważniejszą regułą mego ziemskiego życia i darem uczestnictwa w Twoim Boskim życiu, w którym jesteś jedno z Ojcem i Synem w wiecznym szczęściu Trójcy.
Amen.

Modlitwa o owoce Ducha Świętego

„Duchu Święty udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał. Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich. Natchnij mnie dobrocią swoją, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał. Święty Duchu – Miłości przedwieczna Ojca i Syna udziel mi miłości swojej i pokazuj jak trzeba żyć.
Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o pomoc

„Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone, w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję położyli w Bogu.

Duchu Święty, Duchu rady, ukaż nam tam, gdzie nasza myśl zawodzi, co trzeba nam czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia.

Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż w pokusach, pomóż ujarzmić nieopanowane namiętności, obdarz nas łaską ducha dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego, zachowaj od wszelkiej pychy i zuchwałości.

Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla spraw Jego, daj, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.

Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże i doświadczenia, a w niebezpieczeństwach w Nim naszą ufność pokładali.

Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię prawdy Bożej, daj nam stałość i pewność wiary, pomóż poznać wielkość Boga, która przewyższa wszelkie nasze pojęcie.

Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas do doskonałości. Ty dajesz nam poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania oraz udziel radości i pocieszenia z tego płynącego. Spraw, prosimy, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy.
Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego przed nauką

„Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

lub

„Wszystkie sprawy nasze, prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza, zawsze się od Ciebie poczynała, i w Tobie kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o wyproszenie łask

 „Duchu święty, rządź mną i obdarzaj mnie łaską Swoją przenajświętszą! Boże, przed którym nie masz nic zakrytego, i który nieustannie masz na nas zwrócone oczy, racz myśli moje oczyścić i miłością Swoją niebieską serce moje zapalić. A jakoś uweselił Matkę Syna Bożego i Apostołów świętych, tak uwesel i poświęć duszę i ciało teraz i w godzinę śmierci mojej, iżbym Cię mógł(a) doskonale miłować i godnie chwalić przez wieki wieczne.
Amen.

lub

 „Sprawco uświęcenia dusz, miłości i prawdy, Duchu Św. dziękuję Tobie, wszechmocnemu rozdawcy dóbr niebieskich, za wszystkie łaski. Do Ciebie się uciekam, źródło światłości i mocy; oświeć rozum mój, umocnij w dobrem wolę moję, rządź sercem mojem i dla Boskich natchnień Twoim uczyń je posłusznem. Przebacz ustawicznym ułomnościom moim, przebacz złości, przez jaką tak często stawiałem(am) opór miłosiernem i słodkiem łaski Twej wzywaniom. Pragnę, Duchu św. Boże, przy pomocy tejże łaski świętej iść odtąd za nią z tak uległą i chętną powolnością, iżbym mógł(a) kosztować wszystkich Twoich owoców i błogosławieństw Boskich, w tem życiu i w przyszłem.
Amen.

Modlitwa ofiarowania się Duchowi Świętemu

„Boże, Duchu Święty,

słodka miłości Ojca i Syna.

Aby całkowicie należeć do Ciebie,

oddaję Ci teraz i na zawsze:

moje serce, moje ciało i duszę,

moje siły i zdolności,

moje cierpienia i radości,

moje życie i śmierć.

Oddaję Ci też wszystkich,

którzy są mi drodzy i wszystko,

czym jestem i co posiadam,

abyś Ty sam mógł tym rozporządzać

i panować nade mną swoją miłością,

teraz i w wieczności.
Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego o uzdrowienie

„Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, to uwolnij mnie od tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać Twój krzyż.

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chce wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy.
Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego innych świętych

Modlitwa papieża Jana Pawła II do Ducha Świętego

„Duchu Święty, proszę Cię:

o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

„Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.
Amen.

Modlitwa papieża Piusa XII

„Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.
Amen.

Skuteczna modlitwa do Ducha Świętego słowami św. Katarzyny z Sieny

„O Duchu Święty, przyjdź do mego serca.

O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie.

Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią.

Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.

Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem,

ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.

Święty mój Ojcze i słodki mój Panie!

Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.

Daj mi miłość Twoją. Amen.

Przyjdź Duchu Święty Boże

„Przyjdź Duchu Święty

zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,

pomóż mi, bym kochał siebie samego

i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.

Przyjdź Duchu Święty

zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.

Przyjdź Duchu Święty

i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.

Przyjdź Duchu Święty

i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.

Przyjdź Duchu Święty

i rozpal we mnie ogień Twojej miłości,

abym kochał wszystkich ludzi,

szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.

Przyjdź Duchu Święty

uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.

Przyjdź Duchu Święty

doprowadź mnie do całej prawdy,

odrzucając wszelki fałsz i podstęp

Przyjdź Duchu Święty

oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo

szczególnie kiedy szatan

przebiera się za anioła światłości

Przyjdź Duchu Święty

otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia

Uczyń ze mną, co zechcesz,

poddaję moje plany Twoim,

chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.

Przyjdź Duchu Święty

i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego

Otwórz moje uszy, abym go słuchał

i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.

Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego

i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.

Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego

i stwórz w nas jedność:

zniszcz bariery nienawiści i podziału,

które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.

Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna

i zgromadź Lud Boży

w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę

w jednym Ojcu.

Przyjdź Duchu zdrowia

i uzdrów nasze zranione relacje.

Przyjdź Duchu prawdy

spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje

w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.

Przyjdź Duchu jedności

i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie

w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.

Przyjdź Duchu Stworzycielu

i odnów oblicze ziemi:

uczyń niebo nowe i ziemię nową,

bo tego oczekujemy i potrzebujemy.

Przyjdź Duchu Odnowicielu

i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.

Przyjdź Duchu nadziei

spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło,

abyśmy rozsiewali ziarna dobra.

Przyjdź Boża Mocy,

abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe

w strukturach ekonomicznych , politycznych i społecznych.

Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz,

i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania

cywilizacji miłości

i stworzenia sprawiedliwych struktur,

które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego.

Uzdrów mnie w taki sposób

abym całą wieczność

chwalił Cię i błogosławił

z radością całkowitego zdrowia.
Amen.

Koronka do Ducha Świętego

„Przybądź Duchu Święty
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień

Przyjdź ojcze ubogich
Dawco darów mnogich
Przyjdź światłości sumień

O najmilszy z gości
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie

W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
W płaczu utulenie

Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze

Obmyj co nieświęte
Oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę

Nagnij co jest harde
Rozgrzej serca twarde
Prowadź zabłąkane

Daj Twoim wierzącym
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary

Daj zasługę męstwa
Daj wieniec zwycięstwa
Daj szczęście bez miary

Daj zasługę męstwa
Daj wieniec zwycięstwa
Daj szczęście bez miary

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,

Kapłan: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

Wierni: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego

„Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty rozumu, Duchu Święty rady, Duchu Święty męstwa, Duchu Święty umiejętności, Duchu Święty pobożności, Duchu Święty bojaźni Bożej, Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, OOd sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, Od braku serca wobec bliźnich naszych, Od zatwardziałości serca, Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Od potępienia wiekuistego, Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, Przez Twoje przyjście w językach ognistych, My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. O. I odnów we mnie moc ducha.”

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
lektury klasa 6
Edukacja
Lektury do 6 klasy szkoły podstawowej – lista lektur szkolnych po zmianach 
Joanna Biegaj
300 plus - kiedy wypłata świadczenia dobry start
Aktualności
300 plus – kiedy wypłata świadczenia „Dobry start”?
Joanna Biegaj
obcięte dofinansowanie dla szkoły w chmurze
Edukacja
Szkoła w Chmurze – cena może wzrosnąć?
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
życzenia urodzinowe dla córki
Święta i uroczystości
Życzenia urodzinowe dla córki: piękne, wzruszające, mądre, od mamy i od taty
Joanna Biegaj
Przysłowia o nauce
Cytaty i przysłowia
Mądre przysłowia o nauce i wiedzy – 40 motywujących sentencji
Joanna Lechowicz
zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Uczeń
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
dziecko ciągle choruje
Zdrowie
Dziecko ciągle choruje: nawracające zapalenie oskrzeli i infekcje gardła [CO ROBIĆ?]
Magdalena Drab
ugryzienie szerszenia
Zdrowie
Ugryzienie szerszenia może być groźne (ale nie musi!)
Ewa Janczak-Cwil
wpływ telewizji na rozwój dziecka
Wychowanie
Wpływ telewizji na rozwój dziecka – negatywne i pozytywne skutki oglądania telewizji
Aneta Grinberg
Przedszkolaki powinny się bawić, a nie ciągle uczyć
Edukacja
Przedszkolaki coraz częściej potrafią czytać i pisać, ale mają zaburzenia sensoryczne. Gdzie tkwi błąd?
Milena Oszczepalińska
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
Pełne szpitale RSV
Aktualności
Lekarz mówi wprost: dziecko z RSV i z dusznością umrze, jeśli nie trafi do szpitala
Ewa Janczak-Cwil
morfologia u dzieci
Zdrowie
Morfologia u dzieci – jak czytać wyniki krwi [NORMY]
Ewa Janczak-Cwil
jak odpieluchować dziecko
Pielęgnacja
Odpieluchowanie dziecka: kiedy i jak to zrobić? Sprawdzone sposoby
Małgorzata Wódz
znieczulenie podpajęczynówkowe
Poród naturalny
Znieczulenie podpajęczynówkowe najczęściej stosowane podczas cesarskiego cięcia [zalety i wady]
Agnieszka Majchrzak