GRY
 
 

Jakie przywileje ma macocha i ojczym w pracy i szkole po adopcji pasierba?

Nie wiesz jakie przywileje przysługują ci na dziecko, które wychowujesz a którego nie jesteś biologicznym rodzicem? Czy przybrany rodzic może iść na szkolną wywiadówkę? Czy macocha i ojczym dostanie dla pasierba paczkę w pracy?

Paczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na pasierba

Często stosowaną praktyką przez pracodawców jest wręczanie pracownikom z różnych okazji paczek i prezentów świątecznych. Są to jednak świadczenia typowo regulaminowe, co oznacza, że wprowadzenie takiego zwyczaju zależy od dobrej woli pracodawcy. Zwykle tego typu świadczenia finansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak się okazuje macocha ma również prawo do tego typu prezentów świątecznych. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS zostały bowiem określone w art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS i należą do nich:
1) pracownicy danego zakładu pracy i ich rodziny,
2) emeryci i renciści – byli pracownicy (wraz z członkami ich rodzin),
3) inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu.
Z punktu widzenia prawa do świadczeń z ZFŚS należy określić, kim jest pracownik i kogo zalicza się do członków jego rodziny. Otóż zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy za pracownika uznaje się zatrudnionych u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Są nimi także osoby aktualnie korzystające z urlopów wychowawczych i macierzyńskich, młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu, pracownicy sezonowi, osoby wykonujące na rzecz danego pracodawcy pracę nakładczą lub pracownicy tymczasowi, jeżeli pracodawca w regulaminie gospodarowania środkami funduszu przyznał im prawo do korzystania ze świadczeń.
Natomiast za członków rodziny pracownika, którzy mają prawo do świadczeń socjalnych uznaje się:
1) małżonka;
2) rodziców (również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające) prowadzących wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe;
3) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
● do ukończenia 16 lat;
● do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat;
● bez względu na wiek – jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy.
Oznacza to, że macocha pracująca w zakładzie pracy, który przewiduje w regulaminie gospodarowania środkami funduszu przyznawanie paczek świątecznych pracownikom i ich rodzinom, będzie mogła otrzymać prezent dla dziecka swojego małżonka. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej. Pracownik wykonujący pracę w firmie przewidującej przyznawanie paczek członkom rodzin, będzie mógł otrzymać prezent dla macochy. Ustawa o ZFŚS nie wyklucza więc, aby macocha, która nie przeszła procedury adopcyjnej dziecka małżonka, miała prawo do świadczeń z funduszu. W jednym i drugim przypadku pracodawca może w stosownym regulaminie przewidzieć taką możliwość.

Redakcja poleca: Czy łatwo jest powrócić do pracy po ciąży? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów, czy powrót do pracy po ciąży jest łatwy. Jesteście ciekawi odpowiedzi? Zobaczcie sondę!

Uprawnienia macochy i ojczyma w szkole pasierbicy

Na koniec warto wspomnieć o prawach związanych z zasięganiem informacji o dziecku w szkole, w której się uczy. Uprawnienia macochy w szkole dziecka małżonka uzależnione są od przejścia procedury adopcyjnej. W przypadku przysposobienia dziecka macocha będzie mogła korzystać z wszelkich uprawnień rodzicielskich w stosunku do dziecka.
W przypadku szkoły, szpitala i wszelkich urzędów dużym ułatwieniem jest posiadanie tego samego nazwiska co dziecko. Usprawnia to wszelkie działania dotyczące dziecka, jak zasięganie informacji o stanie zdrowia, postępach w nauce, odbieranie dziecka ze szkoły i przedszkola. Gdyby jednak nie doszło do zmiany nazwiska na jednakowe z dzieckiem, małżonek (rodzic biologiczny) może poinformować wskazane instytucje o upoważnieniu macochy do uzyskiwania określonych informacji na temat dziecka. Co istotne,  szkoła może posiadać odmienne uregulowania dotyczące osób uprawnionych do zasięgania informacji o postępach w nauce, odbieraniu dziecka po lekcjach. Aby poznać zasady obowiązujące w danej placówce, warto zajrzeć w tym celu do statutu szkoły czy odrębnych regulaminów.

Polecamy: Ojczym i macocha - jakie urlopy przysługują im na przysposobione dziecko

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.)
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)

Czytaj też na Polki.pl: Niełatwo być macochą
Doładuj
Przeładuj