GRY

Alimenty na dziecko - 13 ważnych pytań

Dziecko to nie tylko radość, ale i wydatki. Jak sobie z nimi poradzić samej? Idź do sądu i upomnij się o należne alimenty.
fot. Fotolia.pl
Oboje rodzice powinni ponosić koszty wychowania i utrzymania dziecka. Nie zawsze tak się dzieje. Kiedy jedno z rodziców uchyla się od obowiązku płacenia, należy je do tego zmusić. Jak to zrobić, kiedy, i jakiej kwoty można żądać? Tu znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania.

1. Jakie dokumenty trzeba złożyć w sprawie o alimenty?

Do pozwu o alimenty należy dołączyć:
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wyrok rozwodowy lub akt ślubu (jeżeli nadal jesteś mężatką),
  • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku),
  • zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub z urzędu pracy, jeśli jesteś bezrobotna i pobierasz zasiłek,
  • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (warto gromadzić dowody opłat, np. za leczenie, lekcje języka obcego itp.).
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!

2. Czy można żądać od męża po 1000 zł na każde dziecko?

Nie ma taryfikatora alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego. Każdorazowo ustala to sąd, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Oczywiście możesz w pozwie domagać się dowolnej kwoty (np. 1 tys. zł), trudno jednak przewidzieć, czy sąd przychyli się do tego żądania.

3. Czy osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej płaci alimenty?

Tak. Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Stanowi o tym art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy chodzi o ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, jak również, gdy dochodzi do prawnego pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej.

4. Ile wynosi opłata za pozew w sprawie alimentów?

Powództwo o alimenty jest zwolnione z kosztów sądowych. Nie musisz się więc obawiać, że zła sytuacja materialna uniemożliwi wystąpienie z takim żądaniem. Także ewentualne późniejsze wystąpienie o podwyższenie świadczeń nie będzie się łączyło z żadnymi kosztami.

5. Za jaki okres wstecz masz prawo domagać się pieniędzy?

Przyjmuje się, iż co do zasady alimenty przeznaczone są na potrzeby bieżące. Z tego powodu sąd najczęściej zasądza alimenty na przyszłość, począwszy od daty wniesienia pozwu. Istnieje jednak możliwość wystąpienia z tzw. roszczeniem regresowym bądź wniesienia powództwa o zasądzenie alimentów wstecz. Roszczenie o świadczenia alimentacyjne przedawnia się z upływem 3 lat. A zatem możesz żądać pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz od daty złożenia pozwu.

6. Czy można żądać alimentów jeszcze przed urodzeniem dziecka?

Zgodnie z prawem, ojciec dziecka niebędący mężem matki ma obowiązek przyczyniać się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem, kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie okołoporodowym i kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Kobieta może zatem żądać, by mężczyzna wyłożył określoną kwotę jeszcze przed porodem. Warunek? Ojcostwo powinno być uwiarygodnione (np. zeznaniami świadków). Termin i sposób wypłaty ustalonej sumy określa sąd.

7. Skoro mąż wypiera się ojcostwa, czy ma płacić na dziecko?

Jeśli sąd nałożył na męża obowiązek płacenia alimentów, to musi się z niego wywiązywać. Mógłby przestać płacić, gdyby wystąpił do sądu o ustalenie ojcostwa i uzyskałby – na podstawie badań DNA – pozytywny dla siebie wyrok (potwierdzający, że nie jest biologicznym ojcem). Wówczas miałby prawo złożyć wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Dopóki tego nie zrobi, musi przyczyniać się do utrzymania dziecka. Gdy dobrowolnie nie chce płacić, możesz wystąpić do komornika i jemu powierzyć egzekucję alimentów.

8. Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów poza ojcem dziecka?

Obowiązek alimentacyjny ciąży na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. Dotyczy on krewnych wstępnych, czyli rodziców, dziadków oraz zstępnych, czyli dzieci, wnuków. Obowiązek dostarczania środków utrzymania opiera się przede wszystkim na więzach krwi. jednak na tych samych prawach są dzieci adoptowane oraz rodzice, którzy takie dziecko przysposobili, a nawet najbliżsi krewni rodziców adopcyjnych.

Zobacz także: Alimenty dostępne od ręki? Szykują się duże zmiany dla rozwodników

9. Po jakim czasie można żądać podwyżki alimentów?

Nie ma ograniczenia czasowego w zakresie podwyższenia świadczeń. Jeśli po wydaniu przez sąd orzeczenia w sprawie alimentów wzrosną usprawiedliwione potrzeby dziecka (np. zachoruje i wymaga dodatkowych środków na leczenie), nie ma przeszkód, aby złożyć pozew o podwyższenie świadczeń. Podobnie gdy dowiesz się o zmianie sytuacji zobowiązanego (np. podjął lepiej płatną pracę).

10. Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko, które studiuje?

Rodzice są obowiązani do utrzymania dziecka, dopóki nie jest ono w stanie czynić tego samodzielnie. Powinność rozciąga się również na czas studiów. Pod warunkiem jednak, że dziecko terminowo zdaje egzaminy i nie powtarza roku, nie bierze bez ważnego powodu urlopu dziekańskiego. Prawo dopuszcza możliwość zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego rodziców, jeśli udowodnią, że wiąże się to dla nich z nadmiernym obciążeniem finansowym lub ich dorosła pociecha nie dokłada należytych starań, by „pójść na swoje” (np. zamiast podjąć pracę, studiuje kolejny kierunek). O tym, czy rodzic może być zwolniony z alimentów, decyduje wyłącznie sąd.

11. Czy można załatwić kwestię alimentów poza sądem?

Tak. Możesz zawrzeć z ojcem dziecka umowę, w której określicie kwotę, termin i sposób płacenia alimentów. Taką umowę należy sporządzić na piśmie. Lepiej jednak będzie zrobić to w formie aktu notarialnego – i zastrzec w nim dobrowolne poddanie się egzekucji przez zobowiązanego (gdyby przestał wywiązywać się z obowiązków). To ułatwi dochodzenie roszczeń.

Wydrukuj wzór pozwu o alimenty na dziecko.

12. Skąd wziąć pieniądze, gdy mąż ukrywa się za granicą?

Należy podjąć starania o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami przysługują one wówczas, gdy egzekucja jest bezskuteczna. Pod tym określeniem rozumie się także niemożności wszczęcia lub prowadzenia egzekucji od rodzica przebywającego za granicą, jeśli osoba uprawniona (matka dziecka) nie zna adresu dłużnika. W tej sytuacji powinnaś uzyskać z sądu okręgowego zaświadczenie o niepodjęciu czynności związanych z egzekucją alimentów za granicą z powodu braku możliwości wskazania miejsca pobytu dłużnika. To zaświadczenie trzeba będzie dołączyć do wniosku o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i złożyć w urzędzie gminy bądź ośrodku pomocy społecznej.

Zobacz też: Sprawa o alimenty, gdy miejsce pobytu rodzica nie jest znane

13. Dla kogo Fundusz Alimentacyjny?

Jeśli masz prawomocny wyrok alimentacyjny, ale komornik nie jest w stanie przez co najmniej dwa miesiące wyegzekwować od dłużnika pieniędzy, możesz starać się o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Aby je otrzymać, dochód na osobę w twojej rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto miesięcznie (jest to dochód za rok poprzedzający złożenie wniosku).

Z funduszu dostaniesz alimenty w wysokości zasądzonej, ale nie wyższej niż 500 zł. Wniosek o wypłatę świadczeń z funduszu jest bezpłatny. Formularz uzyskasz w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Uwaga! Nie można skorzystać z funduszu, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje. W takiej sytuacji samotna mama może złożyć wniosek o przyznanie jej specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego (jeśli go pobiera).

14. Czy alimenty wliczają się do dochodu?
Według definicji, która jest zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych, alimenty są formą dochodu. Dotyczy to samych alimentów, otrzymywanych od drugiego rodzica, ale również świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Tak więc musisz je uwzględnić wypełniając PIT, a także ubiegając się o świadczenia np.  500 Plus.

Konsultacja: Adam Kredt, prawnik

Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj