500 zł na dziecko
fot. Fotolia

Czego nie wiesz o 500 zł na dziecko? Ministerstwo wyjaśnia dla nas wszystkie sporne kwestie

Ruszył pogram 500 zł na dziecko. Kiedy do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach, kiedy alimenty wlicza się do dochodu, co w sytuacji, gdy rodzic stracił pracę albo pracuje zagranicą, co z rodzinami patchworkowymi - ministerstwo odpowiada na pytania Babyonline.
Katarzyna Pinkosz
500 zł na dziecko
fot. Fotolia
Zgodnie z założeniami, 500 zł na dziecko dostaną rodzice na drugie i kolejne dzieci do ukończenia 18. roku życia. Na pierwsze dziecko - jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
Po artykułach na ten temat na Babyonline zadawaliście wiele pytań. Zadaliśmy je Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie zaświadczenia trzeba załączyć do wniosku o 500 zł na dziecko?

Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  • oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku utraty lub uzyskania dochodu  - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Tu możesz pobrać wszystkie druki niezbędne do uzyskania 500 zł na dziecko.
Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Wykaz konkretnych dokumentów, w tym oświadczeń potwierdzających dochód, zależy od indywidualnej sytuacji rodziny. Najlepiej zwrócić do organu właściwego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) - ostateczna ocena i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy należy do niego.

Czy muszę załączyć akt urodzenia dzieci?

Nie,  nie jest potrzebny akt urodzenia dziecka.

Czy trzeba załączać PIT?

Nie. Potrzebne dane z PIT uzyska sama gmina.

Jaki dochód będzie brany pod uwagę przy obliczaniu 500 zł na pierwsze dziecko?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r., a kończy 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.
Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Zobacz, co to jest utrata i uzyskanie dochodu oraz jak obliczyć swoje dochody.

Jeśli teraz zarabiam mniej niż w 2014 roku, to czy dodatek 500 zł będzie mi się teraz należał?


Jeśli dochód z 2014 r. jest już nieaktualny, gdyż sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się.
Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego.
Obniżka wynagrodzenia w ramach wykonywanej pracy nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Czytaj też: Nie proś szefa o obniżkę pensji - nie zyskasz 500 zł na dziecko

Jeśli teraz zarabiam więcej niż w 2014 roku i przekraczamy 800 zł, ale w 2014 roku nie przekraczaliśmy, to czy dostanę 500 zł na dziecko?

To zależy od sytuacji. Podwyżka wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest uzyskaniem dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Dochodem uzyskanym jest sytuacja, gdy w 2014 roku rodzic nie miał pracy, a obecnie pracuje. Wtedy trzeba uwzględnić obecną sytuację: liczy się obecne zarobki.

W 2014 roku byłam na urlopie macierzyńskim. Czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu?

Tak.

Dziecko urodziło się w styczniu 2016 roku. Jaki dochód mamy wziąć pod uwagę, jeśli w 2014 nie byliśmy razem?

Jeśli po 2014 r. nastąpiła zmiana sytuacji mająca wpływ na ustalenie aktualnej sytuacji dochodowej,  to prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko ustala się z uwzględnieniem tych zmian.
To znaczy: bierze się pod uwagę bieżące dochody.

W 2015 roku miałam urlop macierzyński (1070 zł), a mój parter pracował do października. Miał dochód 1600 zł, to czy dostaniemy 500 zł na dziecko?

W tym przypadku liczy się obecna sytuacja, gdyż mogło dojść do utraty lub uzyskania dochodu.
W celu uzyskania wiążących informacji dotyczących sposobu ustalania dochodu, w tym z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu należy się zwrócić do urzędu gminy/miasta, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, która ustali w indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie, czy świadczenie wychowawcze przysługuje.

Sprawdź numery infolinii programu 500 zł na dziecko

Czy od dochodu naszej rodziny można odliczyć alimenty, które mąż płaci na swoje pierwsze dziecko?

Tak. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (tj. osób spoza rodziny) są odliczane od dochodu.

Moje dziecko jest niepełnosprawne, ja nie pracuję, jestem w domu, dostaję na dziecko zasiłek pielęgnacyjny od tego roku 1300 zł. Czy wlicza się on do dochodu?

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1300 zł miesięcznie nie wlicza się dochodu. Do dochodu nie wlicza się również zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł miesięcznie.  

Mam dwoje dzieci - każde z innym ojcem. Na obydwoje dzieci mam alimenty – jedne z funduszu, inne od ojca. W sumie mam 1800 zł dochodu. Czy mogę składać wniosek na dwoje dzieci?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Alimenty otrzymane na rzecz dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wliczane są do dochodu rodziny obliczanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Jestem na urlopie rodzicielskim. Dostaję 1080 zł. Z ojcem dziecka nie mamy ślubu. Czy do dochodu mam wliczać również wypłatę ojca dziecka?

Tak. Obliczając dochód rodziny sumuje się dochody wszystkich członków rodziny, w tym również rodziców nawet jeżeli rodzice nie są małżeństwem.

Mąż ma jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa. Płaci alimenty (dosyć wysokie), nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, dziecko bardzo często u niego przebywa. Mamy jedno wspólne dziecko (czyli męża to drugie). Czy mężowi należy się 500 zł na drugie dziecko? Była żona ma też drugie dziecko z nowego związku i będzie się starać o 500 zł na drugie dziecko. Co w takiej sytuacji? Czy jest ewentualna możliwość podzielenia tego 500 zł? Bo jeśli mąż nie mógłby otrzymywać, to byłby w tym momencie dyskryminowany?

Gdy dziecko z poprzedniego małżeństwa nie zamieszkuje z mężem, mąż nie może otrzymać świadczenia wychowawczego na to dziecko. W takiej sytuacji dziecko, które nie zamieszkuje z mężem nie wlicza się do aktualnego składu rodziny. Wyjątek od tej zasady stanowi orzeczona przez sąd opieka naprzemienna.

Sama wychowuję dziecko, ale nie mam przyznanych alimentów. Czy dochód ojca dziecka bierze się pod uwagę przy ustaleniu dochodów?

Warunkiem otrzymywania świadczenia wychowawczego przez osobę samotnie wychowującą dziecko nie jest zasądzenie alimentów na rzecz dziecka od jego rodzica.
W przypadku, gdy wniosek o świadczenie wychowawcze składa osoba samotnie wychowująca dziecko nie trzeba wliczać dochodów drugiego rodzica.
W takim przypadku do dochodu liczy się tylko dochody matki i dziecka.

Ojciec dziecka płaci mi alimenty, ale nie są one udokumentowane. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o 500 zł? Jaki dochód trzeba podać?

Może pani ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko. Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się Pani dochody oraz dochody dziecka. Do dochodu wliczane są alimenty na rzecz dzieci ustalone lub zatwierdzone przez sąd.

Mam dwie córki starsza: jest niepełnosprawna, ma 15 lat. Przez 5 dni w tygodniu mieszka w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci słabowidzących. Zabieram ja do domu na każdy weekend. Czy dodatek 500+ należy mi się na obydwie córki, jeśli nie przekroczę dochodu?

Tak.

Straciłam prace w tym miesiącu. Czy to znaczy, że nie dostanę na pierwsze dziecko świadczenia nawet, jak nasze dochody teraz nie przekraczają 800 zł za osobę?

Zastosowanie ma tutaj mechanizm utraty dochodu. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę.

Dzieci urodziły się w USA, mają polskie obywatelstwo, w USA nie dostają żadnych zasiłków. Czy matce należy się 500 zł na drugie dziecko?

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało obywatelom polskim, jeżeli będą zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze z członkami rodziny.

Sprawdź: Razem z mężem wychowujemy trójkę dzieci, ale pierwsza z córek nie jest biologiczną córką mojego męża. Kto powinien złożyć wniosek o 500 zł?

Mąż pracuje w Holandii, tam pobieramy zasiłek rodzinny. Ja pracuję w Polsce. Czy mogę starać się o dodatek 500 zł na drugie dziecko?

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Polski - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych.
Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania  przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Jakich świadczeń nie wlicza się przy ustalaniu dochodu?

Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego) oraz świadczeń z pomocy społecznej, oraz wszelkich innych środków, których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych (dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych).

Czytaj też: W urzędzie, przez bank, na poczcie - gdzie i jak złożyć wniosek o 500 zł na dziecko
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy