Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
400 plus na żłobek
Adobe Stock
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek w 2023: zasady, warunki, wniosek

W 2023 roku rząd dofinansuje (podobnie jak w roku ubiegłym) pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać objętym tym wsparciem? Jak złożyć wniosek na 400 plus i kiedy nastąpi wypłata świadczenia? Od 1 lutego wchodzą w życie zmiany, o których warto wiedzieć.

400 plus na dziecko, 400 plus na żłobek lub świadczenie żłobkowe – to wsparcie dla rodziców dzieci, które nie kwalifikują się do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w ramach programu Polski Ład, lub rodziców, którzy już pobrali pieniądze z RKO.

Celem wsparcia jest aktywizacja zawodowa rodziców, gdyż warunkiem przyznania 400 plus jest uczęszczanie dziecka do lat 3 do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostawanie pod opieką opiekuna dziennego. Świadczenie zostało wprowadzone rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2021 roku.

Spis treści:

Czy można jeść truskawki w ciąży? Tak, ale nie zawsze! (czy mogą wywołać uczulenie u dziecka?)

400 plus – dla kogo?

400 plus to dofinansowanie przewidziane dla dzieci do lat 3, które nie skorzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W praktyce oznacza to przyznanie 400 plus dla:

 • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie,
 • pierwszego dziecka w rodzinie, gdy kolejne dzieci są objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym,
 • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.


Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.

Uwaga! Dofinansowanie nie przysługuje dziecku poniżej 3 roku życia, jeśli chodzi do przedszkola. Za to przysługuje dziecku chodzącemu do żłobka, które skończyło już 3 lata. Wynika to z zapisów w ustawie, które wśród placówek świadczących opiekę nad małymi dziećmi wymieniają żłobki, kluby dziecięce oraz opiekunów dziennych, a nie wymieniają przedszkoli.

400 plus – od kiedy?

Nowe świadczenie 400 plus weszło w życie 1 kwietnia 2022 roku

Od tamtej pory można składać wnioski o tzw. „żłobkowe” i korzystać ze wsparcia państwa w finansowaniu pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna. 

 

400 na dziecko – ile wynosi dofinansowanie

W 2023 roku rząd przeznaczy więcej pieniędzy na program MALUCH +.  Jest to związane z tym, że rząd chce zwiększyć liczbę miejsc w żłobkach, klubach malucha czy grupach żłóbkowych w żłobkach. Zmiany dotyczą również zasad rozliczania – z rocznego na wieloletni.

Jednocześnie 400 zł to maksymalna kwota dofinansowania, co oznacza, że w przypadku niektórych dzieci wyniesie ono mniej. Wszystko zależy od wysokości kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką opiekuna dziennego. W koszty te nie są wliczane koszty wyżywienia dziecka w placówce.

Przykład: jeśli za pobyt w żłobku rodzice płacą 600 zł i dodatkowo płacą 200 zł za wyżywienie, to kwota 600 zł zostanie zmniejszona o 400 zł, więc rodzice zapłacą 200 zł za pobyt, a kwota za wyżywienie pozostanie bez zmian. Jeżeli rodzice płacą za pobyt dziecka w placówce 350 zł i 150 zł za wyżywienie, to rodzice za pobyt nie zapłacą nic (dofinansowanie wyniesie 350 zł), a za wyżywienie zapłacą tyle, ile dotychczas.

400 plus a dochód

W przypadku świadczenia 400 plus nie obowiązuje limit dochodu, co oznacza, że dofinansowanie 400 plus na dziecko ma przysługiwać niezależnie od dochodów osiąganych w rodzinie. Co więcej, dofinansowanie to, podobnie jak pieniądze z RKO, nie będzie objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wlicza się go do dochodów rodziny.

Postępowanie o przyznanie świadczenia 400 plus będzie prowadził i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

400 plus – wniosek

Aby otrzymać 400 plus na dziecko w żłobku, należy złożyć odpowiedni wniosek:

 • DZ-R do ZUS – składa ojciec lub matka dziecka,
 • DZ-O – składają osoby pełniące pieczę zastępczą, opiekunowie prawni, faktyczni oraz inne osoby, którym sąd przekazał sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • DZ-O – składają dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o 400 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez: 

 • platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
 • bankowość elektroniczną,
 • platformę Empatia. 

O dofinansowanie na pobyt dziecka w instytucji opieki można wnioskować do ZUS już od 1 lutego 2022 r.

Wniosek o objęcie dziecka dofinansowaniem 400 plus musi zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, PESEL lub nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres email.
 2. Dane dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL lub nr i serię dokumentu tożsamości, informację o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objętego opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, oraz klauzulę brzmiącą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do wniosku niektóre osoby muszą dołączyć dokumenty:

 • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy.

400 plus – oświadczenie

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi swoimi i dziecka. Uwaga: oświadczenie to nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Oświadczenie składane w placówce musi zawierać:

 • PESEL lub numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka,
 • daty urodzenia rodziców,
 • PESEL lub numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

400 plus – wypłata świadczenia

Przyznawaniem dodatku 400 plus będzie zajmował się ZUS i to on będzie wypłacał pieniądze. Rodziny nie dostaną ich do ręki, gdyż 400 plus to dofinansowanie do żłobka lub klubu dziecięcego, które będzie przekazywane bezpośrednio do placówki, do której chodzi dziecko. Tym samym dla rodziny koszty pobytu dziecka w placówce zmaleją o maksimum 400 zł miesięcznie.

Wypłata 400 plus nastąpi:

 • jeśli wniosek złożono w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania dziecka do placówki – od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna,
 • w późniejszym terminie – od dnia złożenia wniosku.


Zobacz także:

Maluch plus: zmiany w programie
Adobe Stock
Prawo i finanse
„Maluch plus”: zmiany w programie. Co musisz wiedzieć?
„Maluch plus” to rządowy program, którego zadaniem jest tworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej, dzięki którym rodzice mogą wrócić do pracy. Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, w rozmowie z Polskim Radiem 24 zapowiedziała zmiany w programie. Czego dotyczą?

Program „Maluch plus” działa od 2017 roku. W ciągu 5 lat rząd przeznaczył 2,1 mld złotych na zwiększenie liczby miejsc żłobkowych. Według szefowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg liczba miejsc dostępnych w żłobkach w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 150 tysięcy. W tym roku rząd ogłosił zmiany w funkcjonowaniu programu. Na szczęście, są one korzystne zarówno dla samorządów, jak i rodziców.  Budżet na program ma wynosić 1,5 mld „Maluch plus” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Jego celem jest zwiększenie liczby żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów oraz pomoc w bieżących kosztach utrzymania. Szefowa MRiPS w audycji Polskiego Radia 24 oświadczyła, że dofinansowanie programu będzie wynosiło 1,5 mld rocznie . „To będzie program ze zwiększonym budżetem. Mamy już zawarte porozumienie z PFR (Polskim Funduszem Rozwoju). 1,5 mld rocznie na to, aby samorządy (...) mogły tworzyć miejsca opieki żłobkowej” – zapowiedziała. W lutym 2022 roku miały zostać ogłoszone zmiany w programie Maluch plus. Pierwsze informacje padły dopiero w październiku. Dotyczą one sumy funduszów programu. Jak poinformowała Maląg, oficjalne zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu mają zostać ogłoszone w listopadzie 2022 roku. Maluch plus – kto może otrzymać pieniądze Ministerstwo co roku organizuje konkurs, w którym to samorządy mogą ubiegać się o środki z programu. O pieniądze mogą starać się także placówki niepubliczne. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? gminy, powiaty i województwa, w których jeszcze nie funkcjonują żłobki jednostki samorządu terytorialnego, w których to istnieją już miejsca opieki dla dzieci do lat 3 placówki wychowawcze, które otrzymały już dofinansowanie w...

zasiłek opiekuńczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2023 – ile wynosi i komu się należy?
Zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom chorego dziecka, ale nie tylko. Rodzice mogą go również otrzymać w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte albo opiekunka zachoruje.

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego przyznawania reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do zasiłku opiekuńczego mają prawo rodzice chorego dziecka, ale są także sytuacje, kiedy mogą z niego skorzystać rodzice zdrowego malucha. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja z zasiłkiem. Czy w związku ze wzrostem płacy minimalnej rodzice mogą również liczyć na wyższy zasiłek opiekuńczy?  Spis treści: Co to jest zasiłek opiekuńczy? Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Co to jest zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy na dziecko to świadczenie, które jest przyznawane rodzicom (także adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym) w różnych sytuacjach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia , gdy: nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły, klubiku dziecięcego, do którego dziecko chodzi; dziecko musi być izolowane od otoczenia ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej; z powodu choroby dzieckiem nie może opiekować się niania, z którą masz podpisaną umowę, lub dzienny opiekun; osoba, która na stałe opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub rodzi dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością i koniecznością długotrwałej opieki), które nie ukończyło 18. roku życia, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi zastąpić małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem, ze względu na: poród lub chorobę małżonka/rodzica uniemożliwiającą zajmowanie się dzieckiem; pobyt małżonka/rodzica w szpitalu lub innej placówce leczniczej. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także , gdy trzeba opiekować się: chorym dzieckiem do 18. roku życia;...

Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2023? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2023 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2023 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2023 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2023 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz