400 plus na żłobek
Adobe Stock
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

W 2022 roku rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać objętym tym wsparciem? Jak złożyć wniosek na 400 plus i kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Rząd wprowadził nowy program dla rodziców. Nazywany jest 400 plus na dziecko, 400 plus na żłobek lub świadczenie żłobkowe. Jest to wsparcie dla rodziców dzieci, które nie kwalifikują się do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w ramach programu Polski Ład.

Celem wsparcia jest aktywizacja zawodowa rodziców, gdyż warunkiem przyznania 400 plus jest uczęszczanie dziecka do lat 3 do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostawanie pod opieką opiekuna dziennego. Świadczenie zostało wprowadzone rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2021 roku.

Spis treści:

Co pyli w lipcu: lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]

400 plus – dla kogo?

400 plus to dofinansowanie przewidziane dla dzieci do lat 3, które nie skorzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W praktyce oznacza to przyznanie 400 plus dla:

 • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie,
 • pierwszego dziecka w rodzinie, gdy kolejne dzieci są objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
 • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.


Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.

Uwaga! Dofinansowanie nie przysługuje dziecku poniżej 3 roku życia, jeśli chodzi do przedszkola. Za to przysługuje dziecku chodzącemu do żłobka, które skończyło już 3 lata. Wynika to z zapisów w ustawie, które wśród placówek świadczących opiekę nad małymi dziećmi wymieniają żłobki, kluby dziecięce oraz opiekunów dziennych, a nie wymieniają przedszkoli.

400 plus – od kiedy?

Nowe świadczenie 400 plus wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 roku. Możliwe będzie wyrównanie od stycznia 2022 roku, jeśli w styczniu i kolejnych miesiącach dziecko korzystało ze żłobka lub klubu dziecięcego. Szacuje się, że z tego dofinansowania skorzysta ok. 110 tysięcy dzieci.

400 na dziecko - ile wynosi dofinansowanie

400 zł to maksymalna kwota dofinansowania, co oznacza, że w przypadku niektórych dzieci wyniesie ono mniej. Wszystko zależy od wysokości kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką opiekuna dziennego. W koszty te nie są wliczane koszty wyżywienia dziecka w placówce.

Przykład: jeśli za pobyt w żłobku rodzice płacą 600 zł i dodatkowo płacą 200 zł za wyżywienie, to kwota 600 zł zostanie zmniejszona o 400 zł więc rodzice zapłacą 200 zł za pobyt, a kwota za wyżywienie pozostanie bez zmian. Jeżeli rodzice płacą za pobyt dziecka w placówce 350 zł i 150 zł za wyżywienie, to rodzice za pobyt nie zapłacą nic (dofinansowanie wyniesie 340 zł), a za wyżywienie zapłacą tyle, ile dotychczas.

400 plus a dochód

W przypadku świadczenia 400 plus nie obowiązuje limit dochodu, co oznacza, że dofinansowanie 400 plus na dziecko ma przysługiwać niezależnie od dochodów osiąganych w rodzinie. Co więcej, dofinansowanie to, podobnie jak pieniądze z RKO, nie będzie objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wlicza się go do dochodów rodziny.

Postępowanie o przyznanie.świadczenia 400 plus będzie prowadził i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

400 plus – wniosek

Aby otrzymać 400 plus na dziecko w żłobku, należy złożyć odpowiedni wniosek:
DZ-R do ZUS – składa ojciec lub matka dziecka,
DZ-O – składają osoby pełniące pieczę zastępczą, opiekunowie prawni, faktyczni oraz inne osoby, którym sąd przekazał sprawowanie opieki nad dzieckiem,
DZ-O – składają dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o 400 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez: 

 • platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
 • bankowość elektroniczną,
 • platformę Empatia. 


O dofinansowanie na pobyt dziecka w instytucji opieki będzie można wnioskować do ZUS od 1 kwietnia 2022 r.

Wniosek o objęcie dziecka dofinansowaniem 400 plus musi zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, PESEL lub nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres email.
 2. Dane dziecka: imię i nazwisko, date urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL lub nr i serię dokumentu tożsamości, informację o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objętego opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz klauzulę brzmiącą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do wniosku niektóre osoby muszą dołączyć dokumenty:

 • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy.

400 plus – oświadczenie

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi swoimi i dziecka. Uwaga: oświadczenie to nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Oświadczenie składane (do 14 stycznia 2022) w placówce musi zawierać:

 • PESEL lub numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka
 • daty urodzenia rodziców
 • PESEL lub numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, lub klub dziecięcy.

400 plus – wypłata świadczenia

Przyznawaniem dodatku 400 plus będzie zajmował się ZUS i to on będzie wypłacał pieniądze. Rodziny nie dostaną ich do ręki, gdyż 400 plus to dofinansowanie do żłobka lub klubu dziecięcego, które będzie przekazywane bezpośrednio do placówki, do której chodzi dziecko. Tym samym dla rodziny koszty pobytu dziecka w placówce zmaleją o maksimum 400 zł miesięcznie.

Wypłata 400 plus nastąpi:

 • jeśli wniosek złożono w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania dziecka do placówki – od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna
 • w pozostałych przypadkach – od dnia złożenia wniosku.


Zobacz także:

zwolnienie lekarskie na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Zwolnienie na dziecko: kiedy i komu przysługuje L4 na dziecko? Ile jest płatne?
L4 na dziecko, czyli zwolnienie lekarskie na chore dziecko, może wykorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę albo dobrowolnie opłacający składkę chorobową do ZUS-u. Liczba dni do wykorzystania w ciągu roku zależy od wieku dziecka.

Zwolnienie lekarskie na dziecko to atrakcyjne rozwiązanie. Pracownik, który jest rodzicem, ma prawo do korzystania ze zwolnienia lekarskiego z powodu choroby dziecka. Nie przysługuje ono jednak wszystkim rodzicom, a jedynie tym, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (forma zatrudnienia nie ma znaczenia). Wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują w przypadku L4 na dziecko i ile dni ma pracownik na dostarczenie zwolnienia do pracodawcy, aby otrzymać zasiłek chorobowy. Spis treści: Zwolnienie lekarskie na dziecko: komu przysługuje? L4 na dziecko: ile dni przysługuje na dziecko? Zwolnienie na dziecko: ile jest płatne? Wniosek o zwolnienie na chore dziecko Czy można skrócić zwolnienie lekarskie na dziecko? Czy na zwolnieniu lekarskim na dziecko można wychodzić z domu? Czy można wziąć L4 na zdrowe dziecko? Urlop wychowawczy a L4 na dziecko Zwolnienie lekarskie na dziecko: komu przysługuje? Zwolnienie na dziecko przysługuje pracownikowi, który jest rodzicem i pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzi własną działalność gospodarczą i jest objęty ubezpieczeniem chorobowym . Rodzic może otrzymać od lekarza L4 na dziecko, jeśli nie ukończyło ono jeszcze 18. roku życia. Liczba dni przysługujących na opiekę nad dzieckiem podczas choroby zmienia się wraz z wiekiem dziecka. Zgodnie z prawem zasiłek opiekuńczy podczas L4 na dziecko przysługuje bezwarunkowo rodzicowi dziecka w wieku do 2 lat . Jeśli dziecko jest starsze, zasiłek przysługuje pod warunkiem, że nie ma innej osoby, która mogłaby opiekować się dzieckiem w czasie jego choroby. Za taką osobę NIE uważa się: chorego, osoby całkowicie niezdolnej do pracy, osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, osoby starszej niesprawnej fizycznie lub psychicznie, pracownika odpoczywającego po nocnej zmianie, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie ma...

1000 zł na macierzyńskim
Adobe Stock
Aktualności
Rewolucja w zasiłkach: 1000 zł zamiast macierzyńskiego, trudniej o płatne L4
ZUS planuje rewolucyjne zmiany w zasiłkach. Ma być łatwiej o pieniądze na opiekę nad dzieckiem, ale za to część pracujących kobiet będzie dostawać tylko 1000 zł na urlopie macierzyńskim.

Czekają nas poważne zmiany w zasiłkach wypłacanych przez ZUS. Część z nich odbędzie się z korzyścią dla pracowników, ale inne zaszkodzą uczciwie pracującym, także kobietom w ciąży i młodym matkom! Urzędnicy chcą w ten sposób zapobiegać wyłudzaniu pieniędzy m.in. z funduszu chorobowego. Zmiany w zasiłkach: ZUS chce rewolucji! ZUS szykuje program automatyzacji wypłat zasiłków. Ma być prościej i szybciej (m.in. nie trzeba będzie składać wniosków o zasiłki), ale niestety niektóre zmiany mogą okazać się niekorzystne dla części pracowników. ZUS przedstawił założenia programu na XXIII posiedzeniu Rady Przedsiębiorców zorganizowanym przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do szczegółów dotarł „Fakt”. Co się zmieni? Oto wybrane pomysły urzędników:   ZUS proponuje, aby zasiłek macierzyński był wypłacany dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, czyli czasu, od jakiego kobieta jest zatrudniona u danego pracodawcy (okres wyczekiwania obowiązuje teraz w przypadku zasiłku na zwolnieniu lekarskim i wynosi 30 dni). Podczas okresu wyczekiwania kobieta na urlopie macierzyńskim dostawałaby zaledwie 1000 zł na rękę (czyli tyle, ile wynosi obecnie zasiłek rodzicielski dla niepracujących, tzw. kosiniakowe ). Nie jest jasne, ile miałby trwać okres wyczekiwania dla młodych matek. Prawo do zasiłku opiekuńczego nie będzie zależeć od obecności innego domownika i jego możliwości opiekowania się dzieckiem (to zmiana na lepsze!). Każdemu pracownikowi będzie przysługiwać jeden okres zasiłkowy, niezależnie od choroby, na którą otrzymuje się zwolnienie. Po jego wyczerpaniu pracownik nie będzie już miał prawa do zasiłku. Nie wiadomo, kiedy proponowane zmiany wejdą w życie. ZUS chce, aby zaczęły obowiązywać jak najszybciej. Zobacz też: Zasiłek wychowawczy w 2021 roku – komu przysługują pieniądze?...

kosiniakowe
Adobe Stock
Prawo i finanse
Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko przez rok. Dla kogo w 2022 roku?
Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2022 roku nie uległy zmianie. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.

Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2022 roku są takie same, jak w poprzednich latach. Spis treści: Kosiniakowe 2022: dla kogo? Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć? Kosiniakowe 2022 – dokumenty do wniosku Kosiniakowe a becikowe Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu? Ile się czeka na kosiniakowe? Kosiniakowe 2022: dla kogo? Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane: rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki) faktycznemu opiekunowi dziecka rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia).  Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego . Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok i przysługuje osobom, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego , czyli: zatrudnionym na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło) osobom bezrobotnym (niezależnie, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie) studentom. Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Świadczenie rodzinne jest wypłacane przez okres:  52 tygodni  od dnia urodzenia dziecka w przypadku jednego dziecka 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci 67 tygodni – trójki 69 tygodni – czwórki 71 tygodni przy piątce i więcej. Wniosek o kosiniakowe: jak...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz