Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Adobe Stock
Aktualności

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023

Nie można odliczyć ulgi na dziecko w przypadku posiadania jedynaka i przekroczenia limitu dochodów dla samotnego rodzica lub obojga rodziców. Z ulgi na dziecko nie można także korzystać, gdy dziecko uzyska dochody niewiele przekraczające kwotę 3000 zł. Ważny jest też sposób rozliczania się z fiskusem. Sprawdź, kiedy odliczenie ulgi na dziecko nie jest zgodne z prawem.

Ulgi na dziecko nie możesz odliczyć m.in. wtedy, gdy masz tylko jedno dziecko i przekraczasz limit rocznych dochodów. Dotyczy to zarówno samotnych rodziców, jak i małżeństw oraz konkubinatów z jednym dzieckiem. Ulga na dziecko w 2023 roku za 2022 rok wynosi: 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko (92,67 zł miesięcznie), 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko (92,67 złotych miesięcznie), 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko (166,67 zł miesięcznie) i 2700 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko (225 zł miesięcznie).


Spis treści:

PIT 2017: Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko? [WIDEO]

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

Ulgi na dziecko nie mogą odliczyć rodzice, którzy wychowują jedno dziecko i przekraczają wyznaczone limity dochodów:

 • osoba samotnie wychowująca dziecko i zarabiająca więcej niż 112 tysięcy zł rocznie,
 • małżonkowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok, wychowujący jedno dziecko i zarabiający łącznie ponad 112 tysięcy zł rocznie,
 • osoby wychowujące wspólnie jedno dziecko, niepozostające w związku małżeńskim i zarabiające każde z osobna ponad 56 tysięcy zł rocznie. Jeśli tylko jedno z tych rodziców przekracza limit, drugi może odliczyć ulgę na dziecko w całości.


Ulga podatkowa na dziecko nie przysługuje także osobom rozliczającym się według zasad:

 • podatku liniowego,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej,


Ulgi na dziecko nie można odliczyć również na:

 • pełnoletnie dziecko pozostające w związku małżeńskim,
 • dziecko do 25 lat, które się nie uczy,
 • dziecko, także uczące się i niepełnoletnie, które w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający 3089 zł (do tej kwoty nie jest wliczana renta rodzinna),
 • dziecko uczące się, pełnoletnie, które w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający 16 061,28 zł,
 • dziecko, które nie znajduje się pod opieką podatnika (w przypadku pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich).


Otrzymywanie renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko nie ogranicza prawa do ulgi na dziecko.

Uwaga, jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie rozliczania ulgi (np. są po rozwodzie lub w separacji), a miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania tylko jednego z rodziców, odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje ten podatnik, z którym dziecko mieszka.

Bezprawne odliczenie ulgi na dziecko

Rodzice bezprawnie odliczą ulgę na dziecko wtedy, gdy ona im nie przysługuje, czyli np. wtedy, gdy są rodzicami jedynaka, a ich dochody są zbyt wysokie, albo gdy dziecko ma 18-25 lat i się nie uczy.

Z bezprawnym odliczeniem ulgi na dziecko można mieć także do czynienia wtedy, gdy dziecko osiągnie w roku podatkowym, za który rodzice skorzystali z ulgi, dochody przekraczające kwotę 3089 zł. Dochód dziecka powyżej tej kwoty pozbawia rodziców prawa do ulgi na to dziecko.

Za nieprawidłowe skorzystanie z ulgi grozi mandat karny lub grzywna, a bezprawnie wykorzystaną ulgę należy zwrócić wraz z odsetkami. Dlatego, jeśli zorientujesz się, że niezgodnie z przepisami skorzystałaś z ulgi na dziecko, jak najszybciej złóż korektę zeznania. Jeśli tego nie zrobisz, fiskus będzie miał 5 lat na to, by zgłosić się do ciebie po wykorzystane pieniądze i odsetki od nich. Możesz też otrzymać karę finansową.

Zwrot ulgi na dziecko do Urzędu Skarbowego

Jeśli Urząd Skarbowy uzna, że rodzice nie mieli prawa do odliczenia ulgi na dziecko lub jej części, ma prawo wystąpić o zwrot odliczonej kwoty i ma na to 5 lat. To oznacza, że w przypadku rozliczenia za 2022 rok fiskus ma czas na upomnienie się o bezprawnie wykorzystaną ulgę na dziecko do końca grudnia 2027 roku.

Zwrotu ulgi na dziecko do Urzędu Skarbowego trzeba dokonać przelewem na wyznaczone konto wraz z naliczonymi odsetkami za okres, jaki minął od czasu wykorzystania ulgi, do momentu, gdy urząd się o nią upomniał. W piśmie, w którym urząd zwraca się do podatnika o zwrot bezprawnie niewykorzystanej ulgi, zawarta jest kwota ulgi i odsetek. Niestety zazwyczaj czas na zwrot jest krótki i wynosi 7 dni.

Zwrot przysługującej ulgi na dziecko – zasady, termin

Jeśli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej przez Urząd Skarbowy, podatnik ma prawo do zwrotu tej nieodliczonej nadwyżki.

Ważne: Kwota, o której zwrot dodatkowo podatnik ma prawo się ubiegać, nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 podatnika, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub PIT-28 (jeżeli podatnik składa takie zeznania).

Gdy odliczenia przysługują pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, za górny limit zwrotu ulgi na dziecko uznaje się sumę ich składek (składki obojga małżonków/opiekunów się sumuje).

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą wykazać zwrot niewykorzystanej ulgi na jednej deklaracji. Jeśli rozliczają się osobno, zwrot dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, tak samo, jak w przypadku odliczanej ulgi. O zwrot mogą wystąpić w dowolnej proporcji przez nich ustalonej lub w częściach równych.

W załączniku PIT/O trzeba wykazać wyłącznie kwoty ulgi na dziecko w pełnej przysługującej podatnikowi wysokości. W załączniku nie umieszcza się wniosku o zwrot kwoty niewykorzystanej – tego dokonuje się w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Zwrot należnej ulgi na dziecko nastąpi:

 • w terminie 45 dni, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji w wersji elektronicznej,
 • do 1 kwietnia 2023 roku w przypadku złożenia deklaracji papierowej w urzędzie lub wysłanej pocztą w dniach 01.01-15.02.2023 roku,
 • w ciągu 3 miesięcy, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji, jeżeli papierową deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 16.02-02.05.2023 roku.


W przypadku złożenia korekty deklaracji PIT termin zwrotu podatku wynikającego z korekty jest nie dłuższy niż 2 miesiące i nie krótszy niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT za 2022 rok.

Źródło: gov.pl

Zobacz też:
kosiniakowe
Adobe Stock
Prawo i finanse
Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko. Dla kogo w 2023 roku i na jak długo?
Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2023 roku nie zmienią się. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.

Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2023 roku są takie same, jak w poprzednich latach.   Spis treści: Kosiniakowe 2023: dla kogo? Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe a becikowe Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć? Kosiniakowe 2023 – dokumenty do wniosku Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu? Ile się czeka na kosiniakowe? Kosiniakowe 2023: dla kogo? Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane: rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki) faktycznemu opiekunowi dziecka rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia).  Ojciec dziecka może starać się o kosiniakowe, gdy: matka dziecka zmarła matka porzuciła dziecko na wniosek matki dziecka skrócony został okres pobierania świadczenia rodzicielskiego  po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Kosiniakowege nie przysługuje jeśli: co najmniej jedno z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński co najmniej jedno z rodziców otrzymuje uposażenie za urlop macierzyński, urlop na warunkach macierzyńskiego lub urlop rodzicielski nastąpi zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (np. w związku z podjęciem pracy zarobkowej lub zatrudnieniem). Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe jest odpowiednikiem...

zasiłek rodzinny
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłek rodzinny 2023: ile wynosi i komu przysługuje? Jaki dochód do zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny to pomoc dla najuboższych rodzin. Jego kwota co jakiś czas ulega podwyższeniu, zmienia się też kryterium dochodowe dające prawo do pobierania świadczenia. Aby ubiegać się o tzw. rodzinne, należy złożyć wniosek o zasiłek w urzędzie lub online.

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. O zasiłki rodzinne mogą starać się rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać rodzinne, należy spełnić kilka warunków – głównym jest kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, na które jest on przyznany. Podpowiadamy, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub przez internet, ubiegając się o to wsparcie finansowe. Spis treści: Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie? Ile wynosi zasiłek rodzinny? Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym Wniosek o zasiłek rodzinny Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie? Zasiłek rodzinny w 2023 roku przysługuje na każde dziecko, które: nie ukończyło 18 lat, nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy, nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Zasiłek nie przysługuje samotnemu rodzicowi , jeśli nie ma on przyznanych alimentów na dziecko , chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Zasiłek rodzinny nie przysługuje także, jeśli dziecko: wstąpiło w związek małżeński, przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka), przebywa w rodzinie zastępczej , pobiera zasiłek na własne dziecko. Ponadto tzw. rodzinne nie przysługuje, gdy członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej).  Warunki,...

Jakie dokumenty do becikowego
AdobeStock
Prawo i finanse
Becikowe 2023 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 złotych?
Becikowe w 2023 roku dostaną rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego wymagane dokumenty. Wyjaśniamy, jak obliczyć dochód do becikowego i co przygotować, by ubiegać się o to świadczenie.

Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie jest wypłacane rodzicom bądź opiekunom i wynosi 1000 zł. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2023 roku? Becikowe 2023: Kto dostaje becikowe? Kiedy nie przysługuje becikowe? Jak obliczyć dochód do becikowego?   Jakie dokumenty do becikowego? Wniosek o becikowe Gdzie złożyć wniosek o becikowe: online i tradycyjny?   Ile się czeka na becikowe? Gminne becikowe Kto dostaje becikowe? O becikowe możesz ubiegać się, jeśli: w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka); dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto; mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko ). O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią oni kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest jego rodzicem. Opiekun prawny zaś to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii, które mają podpisane umowy z Polską). Becikowe należy się też obywatelom innych państw posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Kiedy nie przysługuje becikowe? Becikowe nie przysługuje osobom, które otrzymują podobne świadczenia...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz